Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

UK
Zapraszamy do dziekanatu w celu przedłużenia ważności legitymacji

Rekrutacja 2022/2023
Zapisz się! kliknij

tel: (48) 344 00 55

Zdrowie publiczne – Studia

W systemie e-learning od 50% do 100% materiałów jest on-line

Podstawowym celem studiów na kierunku Zdrowie publiczne jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia publicznego, którzy posiadają kompetencje niezbędne do podejmowania różnorodnych funkcji w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia publicznego.

Zdrowie publiczne - studia licencjackie

W ramach studiów na kierunku Zdrowie Publiczne kandydaci mogą wybrać jedną z proponowanych specjalności:

Sylwetka absolwenta modułu do wyboru organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia I stopnia

Moduł przygotowuje absolwenta do pracy w sektorze ochrony zdrowia dając mu kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania jednostkami medycznymi. Absolwent posiada wiedzę w zakresie zdrowia publicznego, najnowszych trendów w medycynie, systemu opieki zdrowotnej, polityki zdrowotnej Polski i krajów Unii Europejskiej, zarządzania w sektorze opieki zdrowotnej oraz marketingu jednostek medycznych. Ponadto studia kształtują umiejętności w zakresie podejmowania działań w ramach prowadzenia bieżącej działalności administracyjnej i zarządczej zakładu opieki zdrowotnej, podejmowania działań w zakresie marketingu jednostek medycznych, planowania i realizacji projektów w dziedzinie zdrowia publicznego oraz opracowania skutecznych narzędzi wdrożenia zmian w jednostkach medycznych.

Studia na tym profilu umożliwiają zdobycie wiedzy związanej z:

 • wiedzą o koncepcjach zarządzania strategicznego w usługach medycznych i ograniczeniach zarządzania strategicznego w sektorze opieki zdrowotnej;
 • ma poszerzoną wiedzę na temat klasyfikacji ryzyka w działalności gospodarczej w tym w ochronie zdrowia, zasad identyfikacji ryzyka operacyjnego;
 • posiada wiedzę o zasadach konstruowania programów zarządzania ryzykiem w zakładach opieki zdrowotnej;
 • posiada wiedzę menedżerską w zakresie czynników wpływających na strategie szpitali publicznych i niepublicznych;
 • potrafi dokonać obserwacji, analizy, interpretacji i prognozy zdarzeń;
 • potrafi wykorzystać ubezpieczenia jako narzędzia zarządzania ryzykiem oraz rozwiązania stosowane w programach zarządzania ryzykiem w wybranych krajach Unii Europejskiej;
 • wykorzystuje posiadaną wiedzę w praktyce w celu analizy procesu strategicznego w jednostkach medycznych.

Sylwetka absolwenta modułu do wyboru organizacyjno-prawne aspekty elektroradiologii I stopnia

Moduł do wyboru organizacyjno-prawne aspekty elektroradiologii jest skierowany szczególnie do osób, które wiążą swoją przyszłość z organizacją, zarządzaniem bądź nadzorowaniem instytucji ochrony zdrowia zajmujących się elektroradiologią. Celem modułu jest podniesienie kwalifikacji i wzbogacenie wiedzy zarówno czynnych zawodowo eletroradiologów, jak i osób chcących zapoznać się z organizacją usług elektroradiologicznych. Absolwent jest przygotowany do zarządzania oraz organizacji instytucji, zajmującej się elektroradiologią oraz jest przygotowany do nadzoru nad ww. instytucjami. Moduł jest odpowiedzią na zapotrzebowanie w zakresie podniesienia kwalifikacji i wiedzy w tym zawodzie w kontekście zarządzania w elektroradiologii.

Umiejętności zawodowe:

 • przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie elektroradiologii;
 • znajomości działania sprzętu do badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych w zakresie radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, diagnostyki elektromedycznej;
 • pełnienia funkcji inspektora ochrony radiologicznej.
 • pełnienia funkcji kierowniczej w zakładzie elektroradiologicznym

Zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach i pracowniach radioterapii (zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych – kierownik zespołu techników);
 • szpitalach;
 • sanatoriach;
 • inspekcji ochrony radiologicznej;
 • pracowniach EKG, EEG, EMG, fizjologii klinicznej, informatyki medycznej;
 • sektorze marketingu sprzętu medycznego;
 • mogą też świadczyć usługi doradcze w zakresie technik diagnostyki obrazowej i radioterapii;
 • urzędach państwowych i samorządowych (stacje sanitarno-epidemiologiczne, wojewódzkie i regionalne ośrodki medycyny pracy, urząd marszałkowski, urzędy miast i gmin.)

Sylwetka absolwenta modułu do wyboru organizacja w opiece paliatywnej i geriatryczne I stopnia

Celem studiów na tej specjalności jest podniesienie kompetencji osób organizujących i zarządzających opieką geriatryczną i paliatywną w placówkach społecznych i służbie zdrowia. Studia adresowane do osób zainteresowanych organizacją i zarządzaniem w opiece geriatrycznej, problematyką starzenia w ujęciu holistycznym, planujących pracę w placówkach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki społecznej, administracji publicznej, indywidualnych działaniach na rzecz opieki senioralnej.

Przykładowe przedmioty:

 • Podstawy gerontologii społecznej,
 • Podstawy geriatrii
 • Pielęgnacja osób starszych
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • podstawy demografii
 • Opieka długoterminowa i hospicyjna
 • problemy reumatologiczne i ortogeriatria
 • problemy metaboliczne, gastrologiczne, nefrologiczne
 • zakażenia w wieku podeszłym
 • neurogeriatria
 • Psychogeriatria
 • problemy farmakoterapii

Sylwetka absolwenta modułu do wyboru zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia (wellness, spa) I stopnia

Specjalność ta daje teoretyczne i praktyczne podstawy wszystkich sześciu aspektów wellness: samopoczucia fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego, społecznego, zawodowego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w ośrodkach uzdrowiskowych i rekreacyjnych, urzędach administracji publicznej, domach dziecka, ośrodkach resocjalizacji, firmach i zakładach pracy, w tym w zakładach pracy chronionej, firmach szkoleniowych, ośrodkach oferujących zabiegi SPA, gabinetach odnowy biologicznej, hotelach i ośrodkach wypoczynkowych.

Przykładowe przedmioty:

 • Planowanie i zarządzanie programami zdrowego stylu życia
 • Terapia fizyczna i techniki relaksacji
 • Podstawy psychosomatyki
 • Planowanie i zarządzanie aktywnością fizyczną
 • Podstawy dietetyki i chemii zdrowego odżywiania
 • Metodyka i techniki walki ze stresem
 • Elementy zdrowego stylu życia (6-wellness)
 • Organizacja zajęć grupowych (fitness, aerobik, siłownie)

Sylwetka absolwenta modułu do wyboru zdrowie psychiczne i psychoterapia uzależnień I stopnia

Studia skierowane do osób zainteresowanych tematyką terapii, psychoterapii i problematyką uzależnień. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie psychoterapii:

 • osób z zaburzeniami związanymi z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, zaburzeniami nawyków i popędów.
 • osób bliskich/członków rodzin w.w..

Przykładowe przedmioty:

 • Wprowadzenie do psychoterapii,
 • Wprowadzenie do psychopatologii i psychologii osobowości.
 • Koncepcje uzależnienia
 • psychoterapia osób nadużywających/uzależnionych.
 • Praca terapeutyczna z bliskimi osób uzależnionych
 • Zastosowanie farmakoterapii w leczeniu osób uzależnionych
 • Zagadnienia prawno-etyczne w psychiatrii i lecznictwie/psychoterapii uzależnień.
 • Umiejętności terapeutyczne.
 • Kontakt terapeutyczny indywidualny
 • Techniki w psychoterapii w różnych podejściach terapeutycznych.

Sylwetka absolwenta modułu do wyboru zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym II stopnia

Celem studiów jest przygotowanie i wykształcenie kadry menedżerskiej do efektywnej działalności zawodowej, aby w sposób nowoczesny, twórczy i samodzielny potrafiła w warunkach gospodarki rynkowej zarządzać jednostkami opieki zdrowotnej w sposób bezpieczny dla wszystkich interesariuszy tych jednostek.

Przykładowe przedmioty:

 • Ochrona zdrowia w Polsce
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Analiza ryzyka
 • Psychologia kryzysu
 • Rozwiazywanie sytuacji kryzysowych
 • Szpital jako przedmiot w sytuacji kryzysowej

Sylwetka absolwenta modułu do wyboru prawo medyczne w ochronie zdrowia I stopnia

Celem tej specjalności jest nabycie wiedzy teoretycznej z zakresu prawa związanego z ochroną zdrowia. Adresatami studiów podyplomowych są osoby wykonujące zawody medyczne, które realizują świadczenia zdrowotne na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych lub prowadzą indywidualną lub grupową praktykę zawodową

Przykładowe przedmioty:

 • Propedeutyka prawa
 • Prawa pacjenta
 • Odpowiedzialność karna w ochronie zdrowia
 • Odpowiedzialność cywilna w ochronie zdrowia
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • Odpowiedzialność zawodowa i pracownicza w ochronie zdrowia
 • Zasady i procedura postępowania kontrolnego NFZ
 • Procedura postępowania odwoławczego i sądowego
 • Podstawy prawa farmaceutycznego
 • Prawo farmaceutyczne w praktyce podmiotów leczniczych
 • Zasady prowadzenia, udostępniania i archiwizowania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych (dokumentacja klasyczna i elektroniczna)
 • Prawa osób wykonujących zawody medyczne
 • Prawo medyczne w Unii Europejskiej

Sylwetka absolwenta modułu do wyboru statystyka i informatyka medyczna I stopnia

Celem specjalności jest wykształcenie kadry znającej specyfikę funkcjonowania placówek medycznych oraz zasady współpracy z lekarzami, naukowcami oraz personelem pomocniczym. W trakcie studiów studenci zdobędą wiedzę z zakresu przetwarzania i analizy danych medycznych.

Przykładowe przedmioty:

 • podstawy outsourcingu
 • problemy społeczne i zawodowe informatyki
 • grafika i komunikacja człowiek-komputer (Corel Draw, 3ds Max)
 • komputerowe systemy diagnostyczne
 • medyczne bazy danych
 • statystyka medyczna
 • systemy informacyjne służby zdrowia
 • wspomaganie decyzji diagnostycznych
 • projekt zespołowy

Sylwetka absolwenta modułu do wyboru bioetyka I stopnia

Studia na specjalności bioetyka przygotowują do pracy badawczej i zawodowej w różnych obszarach bioetyki. Studenci zdobywają szeroką, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu etyki i filozofii, prawa, socjologii, antropologii oraz nauk politycznych.

Przykładowe przedmioty:

 • Podstawy bioetyki i źródła norm moralnych
 • Uwarunkowania antropologiczne i filozoficzne problematyki medycznej
 • Zasady działania i praktyka komisji bioetycznych
 • Bezpieczeństwo dokumentacji medycznej
 • Prawo medyczne w praktyce lekarza, pielęgniarki i położnej
 • Kompetencje miękkie w komunikacji medycznej
 • Prawa pacjenta a prawa lekarza
 • Problemy współczesnej tanatologii i opieki paliatywnej

Zdrowie publiczne - studia magisterskie

W ramach studiów na kierunku Zdrowie Publiczne kandydaci mogą wybrać jedną z proponowanych specjalności:

Sylwetka absolwenta modułu do wyboru Organizacja Systemu Ratownictwa Medycznego II stopnia

Moduł do wyboru organizacja systemu ratownictwa medycznego jest skierowany szczególnie do osób, które wiążą swoją przyszłość z organizacją, zarządzaniem bądź nadzorowaniem instytucji systemu ratownictwa medycznego. Celem modułu jest podniesienie kwalifikacji osób zainteresowanych pracą w instytucjach związanych z systemem ratownictwa medycznego. Absolwenci są przygotowani do pracy w administracji państwowej i samorządowej nadzorującej system ratownictwa medycznego w Polsce. Moduł ten przygotowuje przyszłą kadrę kierowniczą zarówno pogotowia ratunkowego, jak i centrum powiadamiania kryzysowego. Nie daje on uprawnień do pracy w charakterze ratownika medycznego. Uzyskane kwalifikacje dają możliwość pracy w służbach mundurowych oraz instytucjach zajmujących się zarządzaniem systemem ratownictwa medycznego.

Umiejętności zawodowe

 • współdziałania w zespole interdyscyplinarnym w zakresie realizowanych zadań, do których jest przygotowany oraz umiejętność kierowania i koordynowania działaniami ratowniczymi w obrębie zespołu ratowniczego
 • wdrażania schematów działań ratowniczych
 • podjęcia działań diagnostycznych, profilaktycznych, pielęgnacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych odpowiadających potrzebom pacjenta
 • posługiwania się zaawansowanym technicznie sprzętem i aparaturą stosowaną w ratownictwie medycznym i ratownictwie specjalistycznym
 • oceny zagrożenia podczas prowadzonej akcji ratowniczej i podjąć działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zespołu ratowniczego
 • inicjowania i wspierania działań na rzecz promowania zdrowia i podnoszenia poziomu zdrowotności społeczeństwa oraz bezpieczeństwa pracy
 • planowania, wykorzystywania i oceny procesu negocjacji i komunikowania się
 • określenia potrzeb i zależności oraz uwarunkowania funkcjonowania centrów i zespołów zarządzania kryzysowego oraz działania w nich przy zespołowym rozwiązywaniu problemów kryzysowych

Zatrudnienie w:

 • Pogotowia Ratunkowego,
 • Ratownictwa Specjalistycznego,
 • Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 • Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych,
 • Państwowej Straży Pożarnej i grupach Górskiego i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 • w zakładach pracy o podwyższonym ryzyku wystąpienia wypadków,
 • w charakterze instruktora medycyny ratunkowej.

Sylwetka absolwenta modułu do wyboru organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia II stopnia

Na zajęciach o tym profilu student zapozna się z systemem ochrony zdrowia w Polsce oraz pozostałych krajach Unii Europejskiej. Rozwinie umiejętności w obszarze kierowania placówkami służby zdrowia oraz zatrudnionym w nich personelem. Oprócz tego program studiów obejmuje tematy związane z finansami i rachunkowością, marketingiem oraz finansowaniem tego typu placówek z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł. Ponadto student pozyska niezbędną wiedzę z prawa, jak również pozna zasady przeprowadzania zamówień publicznych.

Zatrudnienie:

 • w zakładach opieki zdrowotnej w działach administracji.
 • w firmach zajmujących się ubezpieczeniami zdrowotnymi.

Sylwetka absolwenta modułu do wyboru inspekcja sanitarna i epidemiologiczna II stopnia

Moduł powyższy przygotowuje studentów do profesjonalnego wykonywania zadań stawianych pracownikom Inspekcji Sanitarnej na różnych szczeblach zarządzania. Studenci są zaznajomieni z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi zagadnień związanych z ochroną zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących Inspekcji Sanitarnych w Polsce i w Unii Europejskiej.

Zatrudnienie w:

 • różnego rodzaju placówkach ochrony zdrowia (szpitalach, oddziałach dializ, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, sanatoriach i prewentoriach, hospicjach stacjonarnych, przychodniach, ośrodkach zdrowia i przychodniach, stacjach pogotowia ratunkowego, medycznych laboratoriach diagnostycznych, zakładach rehabilitacji leczniczej),
 • placówkach edukacyjnych (żłobki, przedszkola, szkoły),
 • zakładach pracy (zakłady produkcji żywności, wytwórnie i miejsca obrotu przedmiotami użytku, obiekty produkcji, konfekcjonowania i obrotu kosmetykami, obiekty obrotu żywnością, środki transportu żywności, zakłady żywienia zbiorowego),
 • zakładach użyteczności publicznej (domy pomocy społecznej, noclegownie, ustępy publiczne, obiekty świadczące usługi hotelarskie, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu, odnowy biologicznej, obiekty komunikacji publicznej, przejścia graniczne, tereny rekreacyjne)

Sylwetka absolwenta modułu do wyboru Organizacyjno-Prawne Aspekty Elektroradiologii II stopnia

Moduł do wyboru organizacyjno-prawne aspekty elektroradiologii jest skierowany szczególnie do osób, które wiążą swoją przyszłość z organizacją, zarządzaniem i nadzorowaniem instytucji ochrony zdrowia zajmującej się elektroradiologią oraz uzyskały wykształcenie na poziomie studiów I stopnia. Celem modułu jest podniesienie kwalifikacji i wzbogacenie wiedzy zarówno czynnych zawodowo eletroradiologów jak i osób chcących zapoznać się z organizacją usług elektroradiologicznych. Absolwenci są w pełni przygotowani do zajmowania kierowniczych stanowisk w instytucjach zajmujących się elektroradiologią oraz mogą pełnić wyższe funkcje kierownicze w administracji państwowej i samorządowej pełniącej nadzór nad zakładami elektroradiologicznymi. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia analizy organizacji instytucji elektroradiologicznych w Polsce i na świecie. Moduł jest odpowiedzią na zapotrzebowanie w zakresie podniesienia kwalifikacji i wiedzy w tym zawodzie w zakresie.

Umiejętności zawodowe:

 • pełnienie funkcje zarządcze w instytucjach zajmujących się elektroradiologią;
 • kierowanie zespołem elektroradiologicznym;
 • umiejętności negocjacyjne;
 • zarządzanie zakupami sprzętu do badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych w zakresie radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, diagnostyki elektromedycznej;
 • pełnienia funkcji inspektora ochrony radiologicznej.

Zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach i pracowniach radioterapii (zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych – kierownik zespołu techników);
 • szpitalach;
 • sanatoriach;
 • inspekcji ochrony radiologicznej;
 • pracowniach EKG, EEG, EMG, fizjologii klinicznej, informatyki medycznej;
 • sektorze marketingu sprzętu medycznego;
 • mogą też świadczyć usługi doradcze w zakresie technik diagnostyki obrazowej i radioterapii;
 • urzędach państwowych i samorządowych (stacje sanitarno-epidemiologiczne, wojewódzkie i regionalne ośrodki medycyny pracy, urząd marszałkowski, urzędy miast i gmin.)

Sylwetka absolwenta modułu do wyboru organizacja w opiece paliatywnej i geriatryczne II stopnia

Celem studiów na tej specjalności jest podniesienie kompetencji osób organizujących i zarządzających opieką geriatryczną i paliatywną w placówkach społecznych i służbie zdrowia. Studia adresowane do osób zainteresowanych organizacją i zarządzaniem w opiece geriatrycznej, problematyką starzenia w ujęciu holistycznym, planujących pracę w placówkach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki społecznej, administracji publicznej, indywidualnych działaniach na rzecz opieki senioralnej.

Przykładowe przedmioty:

 • Podstawy gerontologii społecznej,
 • Podstawy geriatrii
 • Pielęgnacja osób starszych
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • podstawy demografii
 • Opieka długoterminowa i hospicyjna
 • problemy reumatologiczne i ortogeriatria
 • problemy metaboliczne, gastrologiczne, nefrologiczne
 • zakażenia w wieku podeszłym
 • neurogeriatria
 • Psychogeriatria
 • problemy farmakoterapii

Sylwetka absolwenta modułu do wyboru zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia (wellness, spa) II stopnia

Specjalność ta daje teoretyczne i praktyczne podstawy wszystkich sześciu aspektów wellness: samopoczucia fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego, społecznego, zawodowego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w ośrodkach uzdrowiskowych i rekreacyjnych, urzędach administracji publicznej, domach dziecka, ośrodkach resocjalizacji, firmach i zakładach pracy, w tym w zakładach pracy chronionej, firmach szkoleniowych, ośrodkach oferujących zabiegi SPA, gabinetach odnowy biologicznej, hotelach i ośrodkach wypoczynkowych.

Przykładowe przedmioty:

 • Planowanie i zarządzanie programami zdrowego stylu życia
 • Terapia fizyczna i techniki relaksacji
 • Podstawy psychosomatyki
 • Planowanie i zarządzanie aktywnością fizyczną
 • Podstawy dietetyki i chemii zdrowego odżywiania
 • Metodyka i techniki walki ze stresem
 • Elementy zdrowego stylu życia (6-wellness)
 • Organizacja zajęć grupowych (fitness, aerobik, siłownie)

Sylwetka absolwenta modułu do wyboru zdrowie psychiczne i psychoterapia uzależnień II stopnia

Studia skierowane do osób zainteresowanych tematyką terapii, psychoterapii i problematyką uzależnień. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie psychoterapii:

 • osób z zaburzeniami związanymi z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, zaburzeniami nawyków i popędów.
 • osób bliskich/członków rodzin w.w..

Przykładowe przedmioty:

 • Wprowadzenie do psychoterapii,
 • Wprowadzenie do psychopatologii i psychologii osobowości.
 • Koncepcje uzależnienia
 • psychoterapia osób nadużywających/uzależnionych.
 • Praca terapeutyczna z bliskimi osób uzależnionych
 • Zastosowanie farmakoterapii w leczeniu osób uzależnionych
 • Zagadnienia prawno-etyczne w psychiatrii i lecznictwie/psychoterapii uzależnień.
 • Umiejętności terapeutyczne.
 • Kontakt terapeutyczny indywidualny
 • Techniki w psychoterapii w różnych podejściach terapeutycznych.

Sylwetka absolwenta modułu do wyboru zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym II stopnia

Celem studiów jest przygotowanie i wykształcenie kadry menedżerskiej do efektywnej działalności zawodowej, aby w sposób nowoczesny, twórczy i samodzielny potrafiła w warunkach gospodarki rynkowej zarządzać jednostkami opieki zdrowotnej w sposób bezpieczny dla wszystkich interesariuszy tych jednostek.

Przykładowe przedmioty:

 • Ochrona zdrowia w Polsce
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Analiza ryzyka
 • Psychologia kryzysu
 • Rozwiazywanie sytuacji kryzysowych
 • Szpital jako przedmiot w sytuacji kryzysowej

Sylwetka absolwenta modułu do wyboru prawo medyczne w ochronie zdrowia II stopnia

Celem tej specjalności jest nabycie wiedzy teoretycznej z zakresu prawa związanego z ochroną zdrowia. Adresatami studiów podyplomowych są osoby wykonujące zawody medyczne, które realizują świadczenia zdrowotne na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych lub prowadzą indywidulaną lub grupową praktykę zawodową

Przykładowe przedmioty:

 • Propedeutyka prawa
 • Prawa pacjenta
 • Odpowiedzialność karna w ochronie zdrowia
 • Odpowiedzialność cywilna w ochronie zdrowia
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • Odpowiedzialność zawodowa i pracownicza w ochronie zdrowia
 • Zasady i procedura postępowania kontrolnego NFZ
 • Procedura postępowania odwoławczego i sądowego
 • Podstawy prawa farmaceutycznego
 • Prawo farmaceutyczne w praktyce podmiotów leczniczych
 • Zasady prowadzenia, udostępniania i archiwizowania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych (dokumentacja klasyczna i elektroniczna)
 • Prawa osób wykonujących zawody medyczne
 • Prawo medyczne w Unii Europejskiej

Sylwetka absolwenta modułu do wyboru statystyka i informatyka medyczna II stopnia

Celem specjalności jest wykształcenie kadry znającej specyfikę funkcjonowania placówek medycznych oraz zasady współpracy z lekarzami, naukowcami oraz personelem pomocniczym. W trakcie studiów studenci zdobędą wiedzę z zakresu przetwarzania i analizy danych medycznych.

Przykładowe przedmioty:

 • podstawy outsourcingu
 • problemy społeczne i zawodowe informatyki
 • grafika i komunikacja człowiek-komputer (Corel Draw, 3ds Max)
 • komputerowe systemy diagnostyczne
 • medyczne bazy danych
 • statystyka medyczna
 • systemy informacyjne służby zdrowia
 • wspomaganie decyzji diagnostycznych
 • projekt zespołowy

Sylwetka absolwenta modułu do wyboru bioetyka II stopnia

Studia na specjalności bioetyka przygotowują do pracy badawczej i zawodowej w różnych obszarach bioetyki. Studenci zdobywają szeroką, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu etyki i filozofii, prawa, socjologii, antropologii oraz nauk politycznych.

Przykładowe przedmioty:

 • Podstawy bioetyki i źródła norm moralnych
 • Uwarunkowania antropologiczne i filozoficzne problematyki medycznej
 • Zasady działania i praktyka komisji bioetycznych
 • Bezpieczeństwo dokumentacji medycznej
 • Prawo medyczne w praktyce lekarza, pielęgniarki i położnej
 • Kompetencje miękkie w komunikacji medycznej
 • Prawa pacjenta a prawa lekarza
 • Problemy współczesnej tanatologii i opieki paliatywnej

„…przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”

Zapraszamy w progi Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej
Skip to content