Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Radomiu

„… przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”
Zapisując się na studia otrzymasz zniżkę

System jakości kształcenia

Zatwierdzony Uchwałą nr 4/12/2017

Senatu EUST w Radomiu z dnia 28.12.2017 r.

 

 

REGULAMIN SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

W EUROPEJSKIEJ UCZELNI SPOŁECZNO-TECHNICZNEJ W RADOMIU

 

 

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu (dawniej Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu) powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku  pracy.  Wzrost  zapotrzebowania  na  wykształconą  kadrę w szczególności z zakresu zdrowia publicznego, administracji, zarządzania, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, bezpieczeństwa, budownictwa a także innych kierunków, determinował występowanie ze stosownymi wnioskami o tworzenie kolejnych, ważnych, ale nade wszystko potrzebnych dla rynku pracy kierunków kształcenia.

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu stawiając sobie za cel strategiczny zapewnienie jakości kształcenia na jak najwyższym poziomie, biorąc jednocześnie pod uwagę postanowienia Deklaracji Bolońskiej, wytyczne określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji utworzyła Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia.

Wysoki poziom nauczania zagwarantowany jest przez współpracę i wspólny dialog, ale również wspieranie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań. Powołany przez Rektora Pełnomocnik ds. Zapewniania Jakości Kształcenia zajmuje się wspomaganiem i koordynacją działań systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu.

Działaniem WSZJK objęci są studenci wszystkich poziomów i form studiów, słuchacze studiów podyplomowych, oraz pracownicy EUST w Radomiu.

System Zapewniania Jakości Kształcenia budowany jest z poszanowaniem autonomii   i   specyfiki   wydziałów   i   innych   jednostek   dydaktycznych   EUST.

 

Poszczególne wydziały/jednostki opracowują szczegółowe procedury zapewniania jakości kształcenia z wykorzystaniem swoich dobrych doświadczeń w tym zakresie oraz modyfikują je pod wpływem rekomendacji Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia i interesariuszy zewnętrznych.

 

§1

 

1.Założenia ogólne:

Dążąc do kompleksowej realizacji celów Procesu Bolońskiego, którymi są:

 • przyjęcie systemu „czytelnych” i porównywalnych dyplomów;
 • wprowadzenie systemu studiów dwustopniowych: opartego na dwóch cyklach kształcenia (licencjat – magister);
 • wprowadzenie punktowego systemu zaliczania osiągnięć studentów (ECTS);
 • rozwój mobilności studentów i pracowników uczelni;
 • rozwój współpracy europejskiej w zakresie zapewnienia jakości kształcenia;
 • wzmocnienie wymiaru europejskiego szkolnictwa wyższego
 • rozwój kształcenia przez całe życie (lifelong learning);
 • zwiększenie zaangażowania studentów na rzecz realizacji Procesu Bolońskiego;
 • promowanie atrakcyjności Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego poza Europą.
 • rozszerzenie systemu studiów o trzeci stopień – studia doktoranckie;
 • współpraca Europejskiego  Obszaru  Szkolnictwa  Wyższego  z  Europejską Przestrzenią Badawczą.

oraz przepisów wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz EUST wprowadza modyfikację obowiązującego dotąd na Uczelni systemu jakości kształcenia.

 

§2

 

Celem kształcenia jest zapewnienie jego wysokiej jakości poprzez:

 1. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie
 2. Rozwój i podtrzymanie podstaw wiedzy zaawansowanej dotyczącej społeczeństwa i
 3. Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności kształcenia.

 

§3

 

Podstawowym zadaniem Uczelni jest stworzenie warunków do realizacji tych celów poprzez:

 1. Prawidłową realizację obowiązujących wymogów prawnych
 2. Ciągłe doskonalenie programów
 3. Zapewnienie mobilności pracowników i studentów.
 4. Włączanie w proces dydaktyczny kadry posiadającej odpowiednie doświadczenie
 5. Tworzenie czytelnych, wyraźnych i przejrzystych struktur
 6. Kształtowanie postaw sprzyjających powstawaniu wspólnoty
 7. Dostosowanie kształcenia do zmieniających się warunków na rynku
 8. Współpracę z pracodawcami, organizacjami pracodawców w celu zapewnienia dopływu informacji o kompetencjach zatrudnianych absolwentów.
 9. Współpracę w zakresie modyfikowania sylwetki absolwenta, właściwego organizowania praktyk studenckich będących ważnym ogniwem procesu kształcenia.
 10. Włączanie studentów w proces doskonalenia kształcenia.
 11. Udzielanie pomocy, stwarzanie warunków do działalności kół naukowych i innych organizacji
 12. Podnoszenie poziomu wykształcenia absolwentów
 13. Inne działania zmierzające i ułatwiające osiągnięcie celów działalności

 

§4

 

Dla realizacji powyższych celów Uczelnia tworzy wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, który koncentruje się na:

 1. Stałym monitorowaniu i zatwierdzaniu programów nauczania i ich opisów w postaci efektów uczenia się zgodnych z PRK
 2. Zapewnieniu odpowiedniej      jakości     kadry  dydaktycznej,   o    odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach, gwarantującej wysoką jakość kształcenia.
 3. Zapewnieniu odpowiedniej organizacji zajęć
 4. Określeniu kryteriów, przepisów i procedur oceniania studentów, publikowaniu przyjętych kryteriów oraz wprowadzaniu w życie zasad konsekwentnego ich
 5. Zapewnieniu sprawnych i skutecznych struktur organizacyjnych
 6. Zapewnieniu właściwych środków wsparcia studentów.
 7. Organizowaniu zasobów
 8. Weryfikacji efektów kształcenia na kierunkach studiów
 9. Poprawie wyników oceny programowej i instytucjonalnej
 10. Kształtowaniu wizerunku Uczelni poprzez działania na rzecz osiągania wysokich wyników ocen  (akredytacja,  oceny  parametrycznej)  oraz  miejsc w rankingach;
 11. Stymulowaniu pozytywnych      zmian     w     kulturze      organizacyjnej       Uczelni przejawiających się powszechną wśród pracowników orientacją na jakość.

 

§5

 

 Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia

 

 1. odnosi się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego;
 2. uwzględnia działania na rzecz doskonalenia programu kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez podstawową jednostkę organizacyjną;
 3. uwzględnia w szczególności wszystkie formy weryfikowania efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez podstawową jednostkę organizacyjną;
 4. uwzględnia oceny dokonywane przez studentów po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych;
 5. uwzględnia wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów uczelni;
 6. uwzględnia wnioski z badań oczekiwań pracodawców i zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku

 

Wydziały autonomicznie decydują o priorytetach działań podnoszących  jakość kształcenia biorąc pod uwagę rekomendacje RJK i własne analizy.

 

 

KOMISJA DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

KOMISJA DS. OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

ZESPÓŁ DS. ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

ZESPÓŁ DS. OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

ZESPÓŁ DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

 

§6

 

Skład osobowy:

NADZÓR NAD SJK EUST- Rektor – dr M. Pierzchalska

UCZELNIANY SYSTEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA – przewodniczący:

pełnomocnik Rektora d s. kształcenia i systemu jakości dr Iwona Pałgan

Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

pełnomocnik Rektora ds. kształcenia i systemu jakości – przewodniczący dr Iwona Pałgan

Koordynator Systemu ECTS dr Beata Trzpil-Zwierzyk Doradca w zakresie prawnym – mgr S. Stankiewicz Nauczyciel akademicki – prof. dr hab. Z. Bosiakowski

Inne osoby wskazane przez pełnomocnika ds. kształcenia i systemu jakości – Iwona Piotrowska

Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia

Kierownik Biura Karier – przewodniczący mgr T. Pysiak Nauczyciel akademicki – prof. zw.dr hab. A. Kurzynowski Informatyk – inż. Tomasz Marcula

Przedstawiciel studentów – Marzena Mołodkiewicz Dyrektor Biblioteki – mgr Dagmara Seta

Inne osoby wskazane przez pełnomocnika ds. kształcenia i systemu jakości – Oskar Bawor

Zespół d s. Zapewniania Jakości Kształcenia :

W ramach wszystkich wydziałów:

Inne osoby wskazane przez pełnomocnika ds. kształcenia i systemu jakości – Elżbieta Kidyba

Wy dział Nauk o Zdrowiu

Dziekan – dr I. Pałgan

Nauczyciel akademicki – dr M. Bakun

Przedstawiciel przedsiębiorców –Mariola Łodzińska, Agnieszka Dobrowolska Przedstawiciel studentów -Michałowska Iwona

Wydział Nauk Technicznych

Dziekan- dr inż. Irena Bobulska-Cholewicka Nauczyciel akademicki – dr inż. Wojciech Kozłowski Przedstawiciel przedsiębiorców – inż. Polasik Paweł Przedstawiciel studentów – Marek Pawlicki

Wydział Nauk Społeczno -Medycznych w Warszawie

prodziekan – dr hab. V. Komirna Nauczyciel akademicki – dr J. Chmielewski

Przedstawiciel przedsiębiorców – mgr inż. J. Mędelewska Przedstawiciel studentów – Dagmara Żyłka

Zespół d s. Oceny Jak ości Kształcenia

Członek senatu EUST –– przewodniczący – dr A. Oleksiuk Nauczyciele akademiccy

 • w zakresie WNoZ- dr Poltz-Gruszka, mgr R. Dams
 • w zakresie WNT- dr hab. A. Cholewicki
 • w zakresie WNS-M w Warszawie – mgr Turek Przedstawiciele studentów – Paweł Świtka

Inne osoby wskazane przez pełnomocnika ds. kształcenia i systemu jakości –mgr M. Kurkiewicz-Bąk

Zespół ds. Jakości Kształcenia n a Studiach Podyplomowych

Dziekani poszczególnych Wydziałów Nauczyciel akademicki – Teresa Strybulewicz

Przedstawiciel studentów Michna Małgorzata

Inne osoby wskazane przez pełnomocnika ds. kształcenia i systemu jakości – J. Walczak

 

§7

 

Zadania poszczególnych komisji i zespołów

 

Zadania Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

 • stała kontrola i analiza jakości kształcenia na wydziałach i jednostkach im podlegającym (np. studia podyplomowe);
 • podejmowanie działań podnoszących jakość kształcenia poprzez szkolenia budowy programów nauczania w oparciu o efekty uczenia się, dbałość o stały rozwój umiejętności pedagogicznych oraz wiedzy nauczycieli akademickich, i in.
 • troska o prawidłowe stosowanie systemu ECTS;
 • stałe monitorowanie programów nauczania i ich opisów w postaci efektów uczenia się zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacji;
 • dbałość o    rozwój     różnych     form     kształcenia      przez     całe     życie     i    ich upowszechnianie;
 • piecza nad właściwym systemem obsługi studentów
 • nadzór nad  mobilnością  studentów  i  pracowników  administracyjnych  oraz dydaktycznych;
 • rozwijanie systemu informacyjnego;
 • przekazywanie wydziałowym komisjom zapewnienia jakości kształcenia wytycznych dotyczących doskonalenia jakości kształcenia;
 • publikowanie informacji dotyczących najnowszych tendencji dotyczących rozwoju szkolnictwa wyższego i procesu bolońskiego .

 

 Zadania Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia

 • realizacja rekomendacji  wydanych  przez  Komisję    Zapewniania  Jakości Kształcenia;
 • analiza warunków i trybu rekrutacji na studia, również w zakresie studiów podyplomowych
 • analiza zakładanych i uzyskanych efektów z realizacji praktyk zawodowych
 • opracowanie systemu monitorowania karier zawodowych swoich absolwentów
 • przygotowanie i przeprowadzenie corocznych badań ankietowych wśród studentów, pracowników dydaktycznych i administracyjnych oraz absolwentów; ankiety dotyczą: zadowolenia studentów, organizacji studiów, programów nauczania, efektów kształcenia, oceny nauczycieli akademickich, i innych; (również w zakresie studiów podyplomowych)
 • monitoring losów absolwentów
 • kontakty z przedsiębiorcami
 • analiza wyników badań ankietowych;
 • analiza wyników prac wydziałowych zespołów oceny jakości kształcenia- również w zakresie studiów podyplomowych;
 • badanie oczekiwań kompetencji wejściowych kandydatów na studia, oczekiwań kompetencji wyjściowych absolwentów – również w zakresie studiów podyplomowych
 • publikowanie wyników oceny jakości kształcenia
 • tworzenie narzędzi przekazu informacji
 • opracowanie strategii kształcenia;
 • wdrażanie mobilności studentów i pracowników administracyjnych oraz dydaktycznych

 

 Zadania zespołu ds. zapewnienia jakości kształcenia

 • opracowywanie projektów nowych programów nauczania
 • opracowanie programów nauczania biorąc pod uwagę wyniki analiz warunków brzegowych;
 • przypisywanie punktów ECTS do efektów uczenia się i ich weryfikacja;
 • dobór typów  zajęć  i  metod  dydaktycznych  odpowiednich  do  założonych efektów uczenia się;
 • dobór wykładowców, szczegółowe opisy zajęć, zabezpieczenie infrastruktury, ustalenie optymalnego harmonogramu zajęć;
 • opracowanie metod podnoszenia jakości kadry dydaktycznej (zasady naboru, podnoszenie kwalifikacji, nagradzanie pracy, );
 • monitorowanie i przeprowadzanie hospitacji zajęć
 • opiniowanie kadry akademickiej

 

 Zadania zespoł u ds. oceny jakości kształcenia

 • coroczne przeprowadzenie audytu wewnętrznego na wydziałach
 • koordynacja ankietyzacji;
 • coroczne przedstawienie komisji zapewnienia jakości kształcenia rezultatów oceny jakości kształcenia na wydziale i przedstawienie wskazówek dotyczących planu naprawczego dla poprawienia jakości kształcenia

 

 Zadania zespoł u ds. Jakości Kształcenia na Studiach Podyplomowych

  

Zadania kierowników poszczególnych kierunków studiów podyplomowych

  

 • realizacja rekomendacji  wydanych  przez  Komisję    Zapewniania  Jakości Kształcenia;
 • opracowywanie projektów nowych programów nauczania
 • opracowanie programów nauczania biorąc pod uwagę wyniki analiz warunków brzegowych;
 • przypisywanie punktów ECTS do efektów uczenia się i ich weryfikacja;
 • dobór typów  zajęć  i  metod  dydaktycznych  odpowiednich  do  założonych efektów uczenia się;
 • dobór wykładowców, szczegółowe opisy zajęć, zabezpieczenie infrastruktury, ustalenie optymalnego harmonogramu zajęć;
 • monitorowanie i przeprowadzanie hospitacji zajęć
 • opiniowanie kadry akademickiej

 

Zadania pozostałych członków Komisji

  

 • coroczne przeprowadzenie audytu wewnętrznego na wydziałach
 • koordynacja ankietyzacji;
 • coroczne przedstawienie komisji zapewnienia jakości kształcenia rezultatów oceny jakości kształcenia na wydziale i przedstawienie wskazówek dotyczących planu naprawczego dla poprawienia jakości kształcenia

 

§8

 

Zadania Pełnomocnika Rektora ds. kształcenia i systemu jakości

 

 1. Inicjowanie i projektowanie ogólnouczelnianych badań różnych aspektów jakości kształcenia
 2. Koordynowanie badań jakości kształcenia prowadzonych przez jednostki organizacyjne EUST oraz merytoryczne wspieranie ich działań w zakresie analizy wyników i formułowania na ich podstawie wniosków dotyczących podnoszenia jakości kształcenia;
 3. Upowszechnianie informacji na temat przedsięwzięć badawczych podejmowanych w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz wykorzystania ich wyników w celu budowania kultury jakości w EUST;
 4. Współpraca z wszystkimi zespołami oraz jednostkami administracyjnymi, zajmującymi się sprawami kształcenia.
 5. Wykonywanie bieżących zadań dotyczących badań jakości kształcenia
 6. Składanie Senatowi corocznego sprawozdania dotyczącego jakości kształcenia
 7. Wydawanie zarządzeń dotyczących funkcjonowania WSJK

 

§9

 

Zapisy szczegółowe

 

Stałe monitorowanie i zatwierdzanie programów nauczania i ich opisów w postaci efektów uczenia się

Programy nauczania i ich opis w postaci efektów uczenia się będą stale monitorowane. Okresowe przeglądy programów nauczania oraz efektów nauczania przeprowadza Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia. Zespół ten winien poddać ocenie wszystkie programy kształcenia; na bazie posiadanych informacji zwrotnych rekomendować zmianę lub pozostawienie dotychczasowych programów nauczania.

Szczegółowe uregulowania zawiera w tym przedmiocie zawiera Procedura aktualizacji programów studiów.

 

Prowadzenie systematycznej i kompleksowej weryfikacji zakładanych efektów kształcenia.

Wydziałowe Zespoły dokonują systematycznej i kompleksowej weryfikacji zakładanych efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, w ramach właściwych Wydziałów. Weryfikacja ta dokonywana jest w oparciu o wyniki ocen, analiz i opinii interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, uwzględniając ocenę efektów kształcenia przedstawianą przez Dziekana wydziału, przygotowaną na podstawie opinii nauczycieli akademickich określonego kierunku studiów. Ponadto ww. weryfikacja obejmuje wnioski z analizy wyników osiągniętych  efektów kształcenia  przez  studentów  i  wyniki  analizy  zgodności  efektów  kierunkowych z potrzebami rynku pracy oraz zapotrzebowaniem społecznym, z uwzględnieniem opinii i propozycji interesariuszy zewnętrznych. Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia zawiera również opinię opiekunów praktyk zawodowych o realizowanych efektach kształcenia, wyniki analizy jakości prac dyplomowych, monitorowania losów zawodowych absolwentów i inne informacje.

Monitorowanie programów kształcenia w celu ich doskonalenia.

Wydziałowe Zespoły lub inne zespoły/komisje powołane przez Dziekana wydziału  dokonują  systematycznego  i  kompleksowego  monitorowania  efektów i programów kształcenia w celu ich doskonalenia na poszczególnych Wydziałach. Monitorowanie efektów i programów kształcenia uwzględnia ocenę zgodności programów z  misją  Uczelni i celami określonymi w strategii rozwoju  Wydziału, a także poprawność przypisania punktów ECTS do modułów. Monitorowanie uwzględnia również analizę obciążeń studentów pracą własną (godziny i ECTS), weryfikację zgodności kart modułów (sylabusów) z uczelnianym wzorcem karty modułu/przedmiotu,  dostosowanie  efektów  kształcenia  do  potrzeb  rynku  pracy i potrzeb społecznych, a także ocenę efektów kształcenia przedstawianą przez Dziekana wydziału, przygotowaną na podstawie opinii nauczycieli akademickich określonego kierunku studiów. Działania Wydziałowych Zespołów w zakresie monitorowania efektów i programów kształcenia obejmują także pozyskiwanie opinii o efektach kształcenia od podmiotów przyjmujących studentów na praktyki i współpracę Uczelni z jej otoczeniem społeczno – gospodarczym.

 

Szczegółowe uregulowania zawiera w tym przedmiocie Procedura aktualizacji programów studiów, Procedura oceniania i monitorowania efektów kształcenia oraz Procedura dot. interesariuszy

 

§10

 

Informacje z rynku pracy

Istotnym elementem w ocenie prawidłowości realizowanych programów nauczania jest pozyskiwanie informacji o wymaganiach stawianych przez rynek pracy (pracodawców). Źródłem tych informacji jest:

 • Biuro Karier,  którego  głównym  zadaniem  jest  in.  monitorowanie  drogi zawodowej absolwentów.
 • jest współpraca  z  przedsiębiorcami  (spotkania  z  interesariuszami,  praktyki studenckie, badania naukowe, konferencje).
 • ankietyzacja absolwentów oraz informacje od pracujących studentów.
 • Społeczna Rada Pracodawców EUST

Szczegółowe       uregulowania       w     tym     przedmiocie      zawiera      Procedura      dot. interesariuszy

 

§11

 

Karty przedmiotu

 

Aby zapewnić prawidłową realizację procesu kształcenia dla każdego przedmiotu, powinna być opracowana karta przedmiotu. Treść karty przedmiotu powinna uwzględniać wymagania zawarte w Uchwale PKA z 10 XI 2011 w sprawie statutu PKA. Wzór karty przedmiotu (formularz)  po zatwierdzeniu  przez  Rady poszczególnych Wydziałów i Senat jest dostępny w Dziale Nauczania oraz stronie internetowej Uczelni. Odpowiedzialnym za aktualizację karty przedmiotu jest prodziekan albo osoba wyznaczona przez Dziekana, którzy zdają relację z tych działań pełnomocnikowi Rektora ds. JK. Pełnomocnik Rektora ds. JK po zatwierdzeniu przez senat wzoru karty przedmiotu wydaje w drodze zarządzenia wzór Karty przedmiotu. Przyjmuje się, że karta przedmiotu jest opracowywana dla przedmiotu niezależnie od różnorodności jego form, czasu trwania czy osób prowadzących. Karta przedmiotu

 

przedmiotu powinna  być  aktualizowana  w  każdym  przypadku  dokonania  zmian w programach nauczania w zakresie odpowiadającym wprowadzonym zmianom, a także w celu jego aktualizacji. Aktualizacja powinna następować nie rzadziej niż raz na dwa lata; powinna być w miarę potrzeby aktualizowana literatura podstawowa, uzupełniająca czy treści programowe.

 

Kartę przedmiotu sporządza osoba prowadząca dany przedmiot i przekazuje go do właściwej komórki Uczelni. Osobą odpowiedzialną za jakość kształcenia w ramach danego przedmiotu jest osoba prowadząca wykład. Posiada ona prawo i obowiązek ingerowania w proces kształcenia w innej formie danego przedmiotu (ćwiczenia, laboratoria, itp.) jeśli uzna, że realizowane treści nie uwzględniają treści karty przedmiotu, wychodzą poza ramy karty przedmiotu, a w konsekwencji studenci nie nabywają wymaganych kompetencji. Prowadzący wykłady są odpowiedzialni za właściwą i zgodną z powyższymi zasadami treść karty przedmiotu. Osoby prowadzące inne formy niż wykład są zobowiązane do uwzględnienia wniosków, uwag, sugestii, wskazówek osób prowadzących wykład jako osób odpowiedzialnych za kształcenie w ramach danego przedmiotu. Karta przedmiotu powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za przedmiot  oraz osoby prowadzące inne  formy dydaktyczne w przypadku gdy ich treści znajdują się na jednej karcie przedmiotu. Gdy prowadzący różne formy zajęć tego samego modułu ustalą iż każdy tworzy własną kartę przedmiotu każda z nich jest podpisywana przez jej autora. W przypadku prowadzenia zajęć w formie innej niż wykład, Dziekan wyznacza osobę odpowiedzialną za prawidłowość kształcenia w ramach danego przedmiotu.

Tworzenie i zawartość karty przedmiotu zawiera Procedura Karty Przedmiotu.

 

§12

 

Kadra dydaktyczna

 

 1. Dobór kadry

Obsada kadrowa musi spełniać wymagania dotyczące minimum kadrowego określone w odpowiednich przepisach prawa. Wymagania te muszą uwzględniać odpowiednią liczbę profesorów, doktorów habilitowanych oraz doktorów. Pracownicy stanowiący minimum kadrowe muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Pracownicy nie wchodzący w zakres minimum kadrowego mogą, ale nie muszą być

 

zatrudniani na podstawie umowy o pracę. Uczelnia dokłada staranności w doborze kadry dydaktycznej tak, aby zapewnić odpowiednią ilość  kadry posiadającej doświadczenie zawodowe w prezentowanej dyscyplinie. Zatrudnienie pracownika dydaktycznego   powinno   być   poprzedzone   rozmową   oraz   zapoznaniem   się z dorobkiem naukowym lub doświadczeniem zawodowym związanym z prezentowaną dyscypliną naukową. Rozmowę przeprowadza Rektor. W rozmowie może wziąć udział Kanclerz, Dziekan. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu pracownika podejmuje Rektor Uczelni. W razie wątpliwości Rektor konsultuje zatrudnienie z Dziekanem.

Szczegółowe zasady zatrudnienia kadry akademickiej zawiera Procedura zatrudnienia nauczyciela akademickiego\polityki kadrowej

 

 1. Rozwój naukowy kadry

Uczelnia stwarza warunki do prowadzenia badań oraz do rozwoju naukowego. W tym celu Uczelnia organizuje konferencje, sympozja, seminaria i prowadzi własne wydawnictwo naukowe oraz zachęca do składania wniosków o granty i prowadzenia badań.

 

 1. Okresowe oceny kadry dydaktycznej

Uczelnia prowadzi okresową ocenę kadry dydaktycznej. Ocena dokonywana jest raz na 2 lata lub każdorazowo na wniosek przełożonego. Dziekan informuje pracownika   o   obowiązku   przeprowadzenia   jego   oceny   i   w   tym   celu   prosi o wypełnienie arkusza oceny okresowej. Arkusz składa się z 2 części. Pierwsza część zawiera samoocenę na polu dydaktycznym, naukowo-badawczym, w niej też powinien pracownik udokumentować prace na rzecz Uczelni. W drugiej części arkusza znajdują się ewentualne uwagi lub ich brak, a także spostrzeżenia, postulaty, oczekiwania wyartykułowane podczas rozmowy. Wypełnienie części pierwszej arkusza jest formą samooceny pracownika. Pracownik winien zwrócić Dziekanowi wypełniony arkusz w terminie 14  dni  od dnia  otrzymania. Po zapoznaniu  się  z arkuszem osiągnięć, Dziekan zaprasza pracownika na rozmowę, w której porusza sprawy pracy, przekazuje uwagi, spostrzeżenia, postulaty; omawia wyniki ankietyzacji. Rozmowa ma na celu zwrócenie uwagi na ewentualne niedociągnięcia w pracy dydaktycznej, względnie ma uświadomić pracownikowi wysoką ocenę jego pracy. Nadto ma na celu pogłębienie

 

wzajemnego zrozumienia, zaufania, wzajemnej życzliwości. Ma wpływać na tworzenie właściwego klimatu pracy i zrozumienia dla jej uwarunkowań.

Podczas oceny pracy nauczycieli akademickiego bierze się również pod uwagę jego działalność naukową i wyjazdy zagraniczne m.in. w ramach programu Erasmus. Jest to bowiem znaczący element dla samokształcenia i poprawy jakości kształcenia.

Szczegółowe zapisy zawiera Procedura oceny nauczyciela akademickiego.

 

 1. Ocena jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych

Dbając o wysoki poziom merytoryczny zajęć dydaktycznych, wprowadza się obowiązek przeprowadzania hospitacji zajęć przez Dziekana lub Prodziekana. Osoba dokonująca hospitacji powinna posiadać stopień naukowy co najmniej doktora. Termin hospitacji może zostać podany, ale nie jest to wymagane. Z przeprowadzonej hospitacji sporządza się protokół hospitacji, jeden egzemplarz zostaje w aktach pracownika, drugi zostaje w posiadaniu Dziekana. Po zakończonej hospitacji powinna odbyć się rozmowa i wymiana poglądów co do formy, treści, metodyki prowadzonych zajęć. Osoba hospitująca powinna wskazać ewentualne uwagi, co jej zdaniem należy poprawić, a co jest prawidłowe, co jest dobre i winno być utrzymywane albo wręcz preferowane.

Pracownicy naukowi posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nie muszą podlegać hospitacji. Pracownicy z tytułem zawodowym  magistra  przez  pierwsze  trzy  lata  pracy  mogą  być  hospitowani

rokrocznie. Pozostali pracownicy dydaktyczni podlegają hospitacji zajęć raz na 3 lata, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być hospitowani częściej. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dziekan. Hospitacja zajęć jest bardzo ważnym elementem wpływającym na poprawę jakości kształcenia.

W każdym roku akademickim Uczelnia przeprowadza ankietyzację studentów. Ankiety przeprowadza się po przeprowadzeniu co najmniej połowy zajęć w danym semestrze. Preferuje się, aby były one przeprowadzane przed zakończeniem cyklu zajęć dydaktycznych w danym semestrze studiów. Przyjmuje się, że badana grupa jest

reprezentatywna, jeżeli w badaniu bierze udział większa część grupy studentów. Ankietyzacja obejmuje wszystkich prowadzących zajęcia bez względu na formę zajęć i bez względu na posiadany status naukowy przez prowadzącego. Po przeprowadzeniu ankietyzacji, Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia opracowuje zbiorcze zestawienie wyników i przedstawia je Rektorowi, Dziekanowi. Raport z ankietyzacji zatwierdza Senat, z raportem zapoznaje się także Rada Wydziału. Indywidualne wyniki ankiety otrzymuje także każdy pracownik poddany ocenie. Zakłada się, że pracownik po

zapoznaniu się z wynikami oceny wyciągnie właściwe wnioski, które w konsekwencji będą zapewniać odpowiednią jakość kształcenia. Zbiorcze zestawienia są przechowywane i wykorzystywane przy okresowej ocenie pracowników. W przypadkach uzasadnionych wynikami przeprowadzonej ankiety, Dziekan lub bezpośredni przełożony ma obowiązek przeprowadzić rozmowę z pracownikiem, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości pracy. Rozmowa może odbyć się również na wniosek pracownika. Przebieg i wynik rozmowy jest dokumentowany i powinien być uwzględniany podczas okresowej oceny pracownika. Ogólne informacje na temat wyników ankiet przedstawiane są do wiadomości studentów.

Szczegółowe uregulowania znajdują się w Procedurze ogólnouczelnianych badań ankietowych oraz Procedurze hospitacji zajęć.

 

§13

 

Zapewnienie odpowiedniej organizacji zajęć dydaktycznych

 1. Wielkość grup

Zajęcia dydaktyczne powinny być organizowane w grupach stwarzających realne możliwości aktywnego uczestnictwa. Zaleca się by wielkość grup wykładowych nie przekraczała 120 osób, grup ćwiczeniowych 30 osób, laboratoryjnych, seminaryjnych, projektowych, językowych 15 osób.

 

 1. Planowanie zajęć

Planowanie i organizowanie zajęć powinno przewidywać maksymalnie dużą część zajęć prowadzonych w formie innej niż wykłady, aktywizującej studentów do samodzielnej lub grupowej pracy, skupiającej ich uwagę na rozwiązywaniu problemów. Studenci powinni mieć pełną swobodę w dostępie do prowadzącego, w tym do zadawania mu pytań dotyczących tematyki objętej zajęciami. Planowanie zajęć powinno uwzględniać wydolność psychomotoryczną studentów, dlatego zajęcia nie powinny przekraczać 8 godzin dziennie na studiach stacjonarnych. W kształceniu niestacjonarnym liczba godzin zajęć dydaktycznych może być większa, jednak winna ona uwzględniać zapewnienie możliwości czynnego udziału studentów. Zbyt duża liczba godzin zajęć dydaktycznych powoduje zmęczenie studentów, a w konsekwencji brak uwagi i koncentracji; obniża efektywność zajęć, niekiedy zniechęca do uczestnictwa. W planowaniu zajęć powinno uwzględniać się czas na przerwę obiadową. Prowadzone zajęcia nie powinny być w blokach dłuższych niż trzy godziny lekcyjne w przypadku ćwiczeń i 4-5 w przypadku wykładów. Nie należy planować zbyt dużej liczby zajęć dla jednej grupy studentów z tym samym prowadzącym. Przyjmuje się, że w jednym dniu jedna grupa nie powinna mieć więcej, niż dwa bloki danej formy zajęć, z tym samym prowadzącym. Formy prowadzenia zajęć (typy zajęć) związane są z organizacją procesu dydaktycznego i alokacją konkretnych zasobów edukacyjnych – formą prowadzenia zajęć jest więc wykład, ćwiczenia audytoryjne, seminaria, zajęcia laboratoryjne, zajęcia projektowe itp. Ich określenie jest w gestii uczelni. Jako metody kształcenia – w kontekście przedmiotu – rozumiemy sposoby prowadzenia zajęć: pracy i współpracy nauczycieli akademickich ze studentami. Formy prowadzenia zajęć i ich treści, a także metody kształcenia powinny być w ogólności podporządkowane uzyskaniu przez studentów zakładanych efektów kształcenia, a zasadniczym zadaniem prowadzących zajęcia jest skuteczne wspieranie wysiłków studentów zmierzających do osiągania tych efektów. W związku z powszechnym dostępem do źródeł informacji tradycyjne formy prowadzenia zajęć, takie jak wykłady dla dużych grup studentów, powinny ustępować miejsca zajęciom w małych grupach (np. ćwiczeniom audytoryjnym, seminariom, zajęciom projektowym), wymuszającym aktywne zachowania i praktyczne działania studentów, nawet jeśli będzie się to odbywać kosztem zmniejszenia ogólnej liczby godzin zajęć (godzin kontaktowych) w planie studiów. Pożądane byłoby zwłaszcza wprowadzanie i upowszechnianie – tam gdzie jest to możliwe i sensowne – kształcenia (uczenia się) ukierunkowanego problemowo/projektowo (problem/project-based learning). W związku upowszechnianiem nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT) coraz częściej powinny być stosowane metody kształcenia oparte na wykorzystaniu tych technik, opracowywane przy założeniu korzystania przez studentów zarówno z komputerów stacjonarnych, jak i – w coraz większym stopniu – z urządzeń przenośnych (e-learning, m-learning). W coraz większym stopniu należałoby upowszechniać metody kształcenia zakładające wykorzystywanie udostępnianych w Internecie zasobów edukacyjnych (open educational resources).

 

 1. Konsultacje

Za ważne w procesie kształcenia, uznaje się stworzenie studentom możliwości korzystania z konsultacji z pracownikami naukowo-dydaktycznymi w czasie, miejscu i formie dogodnej dla potrzeb studentów. Ustala się, że każdy pracownik naukowo- dydaktyczny winien umożliwić studentom konsultacje. Aby ułatwić studentom niestacjonarnym kontakt z pracownikami naukowo-dydaktycznymi terminy konsultacji nie powinny kolidować z ich obowiązkami zawodowymi. Preferuje się konsultacje osobiste w siedzibie Uczelni. Jednakże, gdy osobiste konsultacje nie są możliwe, studentom zapewnia się możliwość odbywania konsultacji drogą elektroniczną lub przy pomocy innych dostępnych metod. Celem nadrzędnym jest stworzenie studentom możliwości konsultowania się z pracownikiem dydaktycznym. Każdy pracownik naukowo dydaktyczny na początku każdego semestru podaje do dziekanatu terminy i formę konsultacji. Informacje te dziekanat podaje do wiadomości studentom w sposób zwyczajowo w Uczelni przyjęty.

 

§14

 

Praktyki zawodowe

Uczelnia podejmuje aktywne działania na rzecz zapewnienia studentom możliwości odbywania praktyk zawodowych w trakcie trwania studiów. W tym celu Uczelnia podpisuje umowy z zakładami pracy. Uczelnia zwalnia studentów z obowiązku odbycia praktyki jeśli pracują w zawodzie zgodnym ze studiowanym kierunkiem i dostarczą odpowiedni dokument potwierdzający zatrudnienie. Uczelnia podejmuje działania na rzecz wspierania absolwentów przy podejmowaniu pracy zawodowej po studiach, pomaga w tym Biuro Karier. Szczegółowe zasady odbywania praktyk oraz program praktyk dla poszczególnych kierunków zawiera Regulamin praktyk oraz Procedura odbywania i dokumentowania praktyk studenckich.

 

§15

 

Udział studentów w pracy na rzecz jakości kształcenia

Uczelnia podejmuje działania mające na celu włączanie studentów oraz samorządu studenckiego do życia Uczelni. Studenci powinni być włączani do prac wszystkich komisji stałych czy doraźnych jeśli przedmiotem działalności komisji są sprawy związane z procesem dydaktycznym, czy sprawami studenckimi. Niezależnie od udziału studentów w pracach komisji, przyjmuje się, że w przypadku problematyki bezpośrednio związanej ze sprawami studenckimi, projekty rozwiązań opiniować będzie organ samorządu studenckiego.

 

§16

 

Koła naukowe

Uczelnia stwarza warunki do powstawania kół naukowych. Opiekę nad kołem sprawuje wybrany przez studentów i zaaprobowany przez Dziekana nauczyciel akademicki. Opieka ta sprowadza się do udzielania wsparcia, pomocy, kierunkowania a nade wszystko pomocy w zapewnieniu naukowego charakteru działalności. Ingerencja Uczelni w działalność koła może dotyczyć tylko przypadków, gdy działalność ta narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawne albo przepisy obowiązujące w Uczelni. Wspieranie działalności kół naukowych obejmuje w szczególności wsparcie organizacyjne i finansowe, a także konsultacje prawne, naukowe itp. Uczelnia zapewnia pełną swobodę i wsparcie dla twórczej pracy naukowej studentów.

 

§17

 

Uczelniany system nagród i wyróżnień oraz pomocy materialnej

Uczelnia może stworzyć własny system nagród i wyróżnień z własnych środków finansowych dla studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce lub wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami w działalności sportowej lub organizacyjnej na rzecz środowiska studenckiego. Nagrody przyznaje Rektor i wręcza je zazwyczaj w trakcie inauguracji roku akademickiego bądź zakończenia studiów podczas wręczania dyplomów. Uczelnia udziela pomocy materialnej studentom w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

Szczegółowe kwestie w tym zakresie precyzuje Procedura zapewniania studentom dydaktycznego, naukowego i materialnego wsparcia.

 

§18

 

Zasady oceniania studentów

  

Weryfikacja efektów kształcenia w kontekście przedmiotu jest rozumiana jako sprawdzenie wyników pracy studenta i określenie, czy zostały przez niego osiągnięte zdefiniowane dla tego przedmiotu efekty kształcenia.

Metody weryfikacji umiejętności powinny odwoływać się do tych form zajęć, które umożliwiają studentowi wykazanie tych umiejętności – do konkretnych zadań projektowych, ćwiczeń laboratoryjnych itp. komponując egzaminy, kolokwia i inne sprawdziany tego typu, warto rozważyć sformułowanie treści rozwiązywanych przez studenta zadań w taki sposób, aby dopuścić korzystanie z rozmaitych źródeł informacji

– podręczników, notatek, a nawet informacji dostępnych w Internecie.

Ocenianie studentów jest zatem bardzo ważnym elementem procesu kształcenia. Powinno być jasne, przejrzyste i podane do wiadomości studentów.

Na pierwszych zajęciach, prowadzący powinien poinformować studentów o:

 1. zasadach oceniania
 2. stosowanej formie oceny;
 3. zakresie materiału jaki winien być opanowany do egzaminu, czy zaliczenia;
 4. literaturze obowiązkowej i uzupełniającej.

Podane zasady i formy oceny powinny uwzględniać poniższe wymagania, chyba, że inaczej wynika z przepisów szczególnych (np. oddzielnie uregulowane są zasady przebiegu egzaminu dyplomowego).

Podstawą zaliczenia modułu jest także spełnienie przez studenta wymagań dotyczących uzyskania wszystkich zakładanych dla danego modułu efektów kształcenia i uzyskanie ocen pozytywnych z wszystkich form prowadzenia zajęć danego modułu. Każdy efekt kształcenia powinien być zweryfikowany na ocenę, zaś ocena końcowa z  danej formy zajęć jest średnią ważoną ocen z poszczególnych efektów kształcenia i uwzględnia oceny z każdej formy prowadzenia zajęć z danego modułu. Studentowi przysługują dwa terminy weryfikacji osiągnięcia zakładanych

 

efektów kształcenia dla każdego modułu: podstawowy i poprawkowy. Zasady oceniania efektów kształcenia osiąganych przez studenta są określane przez nauczyciela akademickiego prowadzącego dany moduł i wynikają bezpośrednio kart modułów (sylabusów). Szczegółowe zasady dokumentowania prac zaliczeniowych, projektowych i egzaminacyjnych, dokumentowania uzyskanych efektów kształcenia założonych dla danego kierunku studiów oraz analizy realizacji efektów kształcenia po zakończeniu cyklu studiów ustala Dziekan w drodze procedur wydziałowych.

 1. Egzamin

Egzamin z przedmiotu przeprowadzany jest w terminie  ustalonym zarządzeniem Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego (zwanym sesją egzaminacyjną).

W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, prowadzący egzamin może przyjąć studenta lub studentów na egzamin w terminie wcześniejszym niż termin sesji egzaminacyjnej (w tzw. terminie zerowym). Decyzję o przeprowadzeniu egzaminu w terminie zerowym podejmuje prowadzący. W sytuacjach określonych uzasadnionymi przyczynami egzamin może odbyć się w terminie wcześniejszym lub późniejszym za uprzednią zgodą Dziekana (np. wyjazd na konferencję, duża liczba egzaminów). Oceniany w trakcie egzaminu zakres wiedzy powinien być zgodny z  kartami przedmiotów oraz stosowanymi formami zajęć i metodami kształcenia. Formułowane pytania nie powinny wychodzić poza treści zawarte w kartach przedmiotów. Każdy prowadzący powinien na żądanie studenta uzasadnić wystawioną ocenę. Wystawiona ocena nie podlega weryfikacji w trybie nadzoru.

Egzamin może być przeprowadzany w formie ustnej lub pisemnej. Decyzję co do wyboru formy podejmuje prowadzący. Egzamin ustny nie powinien być przeprowadzany pojedynczo. W pomieszczeniu w trakcie odpowiedzi studenta winni znajdować się inni studenci lub inni pracownicy. W trakcie egzaminu student powinien udzielić  wyczerpującej odpowiedzi na 60% zadawanych pytań. Dodatkowe

częściowe odpowiedzi mogą być podstawą oceny z plusem.

Egzamin pisemny może być przeprowadzany w formie opisowej lub testu. Decyzję podejmuje prowadzący. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej prowadzący sprawdza indeks, oraz posiadanie karty egzaminacyjnej świadczącej o dopuszczeniu studenta do sesji egzaminacyjnej. Studenci winni być rozlokowani tak, aby nie istniała możliwość przeszkadzania sobie oraz aby istniała możliwość oceny samodzielności udzielania odpowiedzi na postawione pytania. Ocenianie odpowiedzi na zadane pytania – odbywa się według kryteriów ustalonych przez egzaminującego, po wcześniejszym powiadomieniu o tym studentów.

Egzaminy poprawkowe odbywają się według powyższych zasad z zaznaczeniem, iż winny się odbyć w terminie dla nich ustalonym. Termin egzaminów ustala prowadzący uwzględniając dokonane już zgłoszenia innych prowadzących. Pracownicy dziekanatu czuwają nad właściwym rozłożeniem terminów egzaminów w trakcie sesji. Prowadzący egzamin winien reagować na każde przejawy braku samodzielności w udzielaniu odpowiedzi na pytania. Prowadzący egzamin ma obowiązek przerwać egzamin  studentowi,  jeśli  stwierdzi, że w  trakcie udzielania odpowiedzi na zadane pytania student korzysta z pomocy innych studentów, urządzeń, materiałów itp. Niewłaściwe zachowanie studenta może być kwalifikowane jako naruszenie godności, dobrych obyczajów akademickich i stanowić podstawę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Prowadzący egzamin ocenia stopień naruszenia i podejmuje decyzję co do dalszego biegu sprawy. W razie przerwania egzaminu student otrzymuje ocenę niedostateczną. W razie stwierdzenia braku samodzielności w udzielaniu odpowiedzi na postawione pytania w tym samym czasie lub przez co najmniej 30 procent studentów, lub zakłóceniu przebiegu egzaminu przez grupę studentów, prowadzący egzamin jest uprawniony do przerwania egzaminu dla całej grupy studentów. W przypadku przerwania egzaminu dla całej grupy studentów prowadzący obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Dziekana. Ponadto prowadzący egzamin jest zobowiązany złożyć notatkę urzędową, szczegółowo opisującą okoliczności i przyczyny podjęcia decyzji o przerwaniu egzaminu. Dziekan po zapoznaniu się z treścią notatki informuje o tym Rektora i organ samorządu studenckiego oraz wyznacza nowy termin egzaminu. Dziekan podejmuje decyzję w stosunku do studentów, którzy swoim zachowaniem spowodowali przerwanie egzaminu. Rażące naruszenie przyjętych zasad oceniania studentów, posiadające wpływ na prawidłowość  oceny  studentów,  może  być  podstawą  unieważnienia  egzaminu. Naruszenie to nie może być jednak podstawą dokonania wyłącznie weryfikacji oceny. Decyzję w przedmiocie unieważnienia egzaminu z powodu rażącego naruszenia przyjętych zasad, na wniosek co najmniej 1/3 grupy studentów, pozytywnie zaopiniowany przez organ samorządu studenckiego, podejmuje Rektor po uzyskaniu opinii Dziekana.

 

Zasady i proces dyplomowania

Tok postępowania w zakresie uzyskania dyplomu określony został w Regulaminie studiów

Praca dyplomowa kończy cykl kształcenia na studiach wyższych pierwszego i drugiego stopnia. Jest ona najważniejszą samodzielną pracą studenta. Powinna być w niej wykorzystana wiedza oraz umiejętności zdobyte podczas wszystkich zajęć dydaktycznych w czasie studiów.

Praca dyplomowa powinna mieć charakter badawczy, projektowy lub biznes planu. Przygotowanie jej powinno ukształtować wiedzę i umiejętności dyplomanta w obrębie studiowanego kierunku w zakresie:

 • poszukiwania materiałów źródłowych w dostępnych opracowaniach;
 • krytycznej oceny zgromadzonego materiału;
 • identyfikacji i analizowania zjawisk zachodzących w otaczającej rzeczywistości;
 • samodzielnego sformułowania problemu badawczego;
 • tworzenia własnego warsztatu badawczego – metod pracy naukowej;
 • prowadzenia logicznego toku analizowania, wnioskowania i dowodzenia;
 • posługiwania się precyzyjnym i poprawnym językiem.

Charakter oraz treść pracy dyplomowej muszą być zgodne z kierunkiem studiów.

Treść pracy dyplomowej powinna dowodzić umiejętności autora wszechstronnego.  Zasady wyboru tematu pracy dyplomowej

Listę promotorów ustala Dziekan. Promotorem pracy dyplomowej może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora w przypadku studiów I stopnia. Na studiach II stopnia wskazane jest by promotorami prac dyplomowych były osoby ze stopniem co najmniej dr hab. Rada Wydziału może zarekomendować do zatwierdzenia przez senat doktorów do prowadzenia prac magisterskich. Tematy prac dyplomowych zgłaszane przez promotorów zatwierdzane są przez Radę Wydziału lub Dziekana, następnie podane są do wiadomości studentów poprzez umieszczenie w gablotach dziekanatu. Na tej podstawie student dokonuje wyboru promotora. Po zapisaniu się do odpowiedniej grupy seminaryjnej i wyborze tematu pracy dyplomowej student ustala z promotorem plan i przystępuje do pisania pracy dyplomowej. Promotor dokonuje zaliczenia seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów po przedstawieniu przez studenta ostatecznej wersji pracy dyplomowej. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie do końca ostatniego semestru studiów. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor i recenzent. Po złożeniu prac Dziekan wyznacza Komisję, która przeprowadza egzamin dyplomowy po pozytywnych recenzjach. Egzamin dyplomowy obejmuje zwięzłe przedstawienie przez studenta celu i zakresu pracy oraz udzielanie odpowiedzi na pytania komisji. Po zdaniu egzaminu przez grupę studentów przewodniczący komisji ogłasza wyniki egzaminu dyplomowego.

 

Ostateczny wynik studiów

 

 1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu
 2. Zgodnie z 27 Regulaminu studiów, podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
  1. średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z przedmiotów przewidzianych programem studiów na danym kierunku;
  2. ocena z pracy dyplomowej;
  3. ocena z egzaminu
  4. Wynik studiów stanowi sumę: 1/2 oceny wymienionej w 1 oraz po 1/4 ocen wymienionych w pkt. 2 i 3.
  5. W przypadku przeniesienia się studenta w trakcie studiów z innego kierunku przy obliczaniu średniej ocen za okres studiów należy brać pod uwagę oceny uzyskane z przedmiotów:
   1. zaliczonych przez studenta w ramach kierunku, na którym poprzednio studiował, jeżeli przedmioty te są również ujęte w programie studiów kierunku, na który się przeniósł;
   2. zaleconych studentowi do uzupełnienia (w związku z różnicami programowymi);
   3. pozostałych, ujętych w programie kierunku studiów, na który student się przeniósł
 3. Oceny z zaliczenia przedmiotów w ramach różnic programowych wliczane są do średniej ocen w semestrze, w którym student zaliczył dany
 4. W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się końcowy wynik studiów wyrównany do pełnej oceny zgodnie z zasadą:
 • do 3,19 – dostateczny,
 • od 3,20 do 3,59 – dostateczny plus,
 • od 3,60 do 4,19 – dobry,
 • od 4,20 do 4,59 – dobry plus,
 • 4,60 i powyżej – bardzo dobry

 

 • Zaliczenie.

Formą weryfikacji wiedzy  jest także zaliczenie. Zaliczenie może dotyczyć zarówno wykładów, jak i ćwiczeń, seminariów, laboratoriów, pracowni i innych form określonych w planie studiów. Zaliczenie odbywa się na ocenę, z wyjątkiem przypadków określonych innymi przepisami szczególnymi (np. regulamin praktyk stanowi, że zaliczenie odbywa się bez oceny). Wpisy zaliczeń dokonywane są najpóźniej w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych. Wybór podstawy zaliczenia przedmiotu należy do prowadzącego zajęcia.

Ustala się, że podstawą zaliczenia może być w szczególności:

 • osiągnięcie założonych efektów kształcenia
 • obecność na zajęciach obowiązkowych połączona z aktywnością,
 • pisemne prace zaliczeniowe, projekty, analizy, referaty itp;
 • pozytywne kolokwium lub kolokwia zaliczeniowe,
 • spełnienie innych wymagań określonych przez prowadzącego.

Kryterium zaliczenia przedmiotu nie powinno być wyłącznie kolokwium końcowe. Terminy zaliczenia poprawkowego oraz skutki jego braku określa Regulamin studiów.

Dokumentacja egzaminów i zaliczeń

Oceny z zaliczeń i egzaminów zostają wpisane do pobranych z dziekanatu protokołów, a następnie zwrócone do dziekanatu gdzie są przechowywane. Dziekanat przekazuje dokumenty do archiwum Uczelni.

 

§19

 

Zapewnienie sprawnych i skutecznych struktur organizacyjnych Uczelni

 

Uczelnia szczególną uwagę poświęca na doskonalenie struktury organizacyjnej komórek zajmujących się bezpośrednio obsługą studentów. Obsługa administracyjna studentów jest dostępna w odpowiednim wymiarze czasu. Pracownicy dziekanatu przyjmują studentów we wszystkie dni tygodnia. Dopuszcza się możliwość wyłączenia jednego lub dwóch dni w tygodniu z bezpośredniej obsługi studentów. Rektor Uczelni określa, który dzień/dni tygodnia będzie wyłączony z obsługi i poda to do wiadomości studentów w sposób zwyczajowo w Uczelni przyjęty. Rektor Uczelni określa dni i godziny pracy dziekanatu. W każdy zjazd dla studentów studiów niestacjonarnych winny być pełnione dyżury pracowników dziekanatu przez 7 godzin dziennie. W ramach dyżuru studenci powinni mieć możliwość załatwienia wszystkich swoich spraw studenckich. W okresach newralgicznych, takich jak początek roku akademickiego, koniec semestru, sesja egzaminacyjna, obrony prac dyplomowych – studenci powinni mieć możliwość bieżącego załatwiania spraw w dziekanacie.

 

§20

 

Zapewnienie właściwych zasobów nauki i środków wsparcia dla studentów

 

Oprócz wykładowców, również studenci powinni korzystać z pomocy wielu różnych zasobów Uczelni, począwszy od zasobów bibliotecznych lub pomieszczeń komputerowych, a skończywszy na wsparciu ze strony personelu naukowo- dydaktycznego, w postaci opiekunów kół naukowych i wykładowców. Zasoby i środki do nauki oraz inne mechanizmy wspomagające naukę powinny być łatwo dostępne dla studentów, opracowane z myślą o potrzebach studentów oraz podatne na komentarz i uwagi. Uczelnia dbając o wysoką jakość kształcenia systematycznie zwiększa zasoby biblioteki uczelnianej, a także dostosowuje godziny pracy do potrzeb studentów. W strukturach biblioteki oprócz wypożyczalni książek, funkcjonuje także czytelnia wyposażona w stanowiska komputerowe z dostępem do sieci internetowej. Liczba stanowisk dostosowana jest do aktualnych potrzeb studentów. Uczelnia monitoruje wykorzystanie stanowisk komputerowych i zasobów książkowych w celu dostosowywania ich do bieżących potrzeb. Uczelnia umożliwia studentom nieskrępowany dostęp do punktu usług kserograficznych, którego godziny pracy winny być podane do wiadomości studentom i pracownikom. Studentom zapewnia się możliwość korzystania z sal wykładowych lub ćwiczeniowych w szczególności w celu przeprowadzenia zebrań samorządu studenckiego, spotkań, pracy kół naukowych itp.

 1. Procedura zapewniania studentom dydaktycznego, naukowego i materialnego wsparcia – załącznik
 2. Procedura obsługi toku studiów – załącznik

§21

 

Organizowanie zasobów informacyjnych

Przyjmuje się, że Uczelnia powinna gromadzić, analizować i przechowywać informacje dotyczące szeroko rozumianej działalności edukacyjnej w celu zwiększania skuteczności zarządzania oferowanymi programami studiów. Wyniki analiz, będące punktem wyjścia do dokonania samooceny działalności Uczelni, stanowią punkt wyjścia do skutecznego zapewnienia jakości. Pozwalają na dostrzeżenie obszarów prawidłowo funkcjonujących, jak i obszarów na których działalność Uczelni winna być korygowana. Szczególnie ważne jest to w obszarach nowych, innowacyjnych, co do których Uczelnia nie posiada dostatecznego doświadczenia.

Przyjmuje się, że docelowo wewnętrzny system informacyjny obejmuje:

 1. postęp studentów i osiągane przez nich wyniki;
 2. zdolność do zatrudnienia się wśród absolwentów;
 3. zadowolenie studentów z programów kształcenia;
 4. skuteczność wykładowców;
 5. profil populacji studentów;
 6. własne mierniki efektywności pracy danego kierunku studiów.

Dla pełnej oceny jakości kształcenia, uzyskiwane wyniki winny być porównywane z  wynikami  innych  uczelni  kształcących  na  podobnych  kierunkach  (np.  rankingi uczelni,  pracowników).  Porównanie  to  pozwoli  na  powiększenie  samowiedzy  i dokonywanie ewentualnej korekty pracy w kierunku poprawy własnej efektywności pracy. Realizacja powyższego jest uzależniona od dostępu do publikowanych baz danych innych uczelni. Uczelnia zapewnia swoim studentom dostęp do baz danych – do wybranych katalogów informacyjnych, obejmujących niektóre treści związane z procesem  kształcenia.  Uznaje  się,  że  studenci  powinni  mieć  dostęp  poprzez  sieć internetową do bazy danych zawierającej karty przedmiotów, harmonogramy sesji egzaminacyjnej, harmonogramy zajęć w danym semestrze, nazwiska prowadzących poszczególne  przedmioty,  informacje  o  konsultacjach,  zasadach  korespondencji internetowej            z               prowadzącym               zajęcia,              jeśli      taką     formę                          komunikacji               przyjął prowadzący. Kanały informacyjne pomiędzy studentami, a prowadzącymi zajęcia oraz pomiędzy  studentami,  a  dziekanatem  są  sprawne  i  proste  w  obsłudze.  Zasady przepływu informacji uwzględniają przepisy dotyczące ochrony baz danych studentów i pracowników określonych w innych przepisach.

 

§22

 

Dyscyplina

Na Uczelni w celu zapewnienia dyscypliny i troski o morale istnieją komisje dyscyplinarne:

 

 1. Komisja Dyscyplinarna Uczelni studentów
 2. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna Uczelni Studentów
 3. Skład Komisji określa Rektor osobnym zarządzeniem.

 

Odpowiedzialność dyscyplinarną studentów reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśnienia i dyscyplinarnego wobec studentów (Dz. U. z 2006 r. Nr 236, poz. 1707) Do postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego wobec studentów, w sprawach nieuregulowanych w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 ze zmianami), z wyłączeniem art. 82. Organami dyscyplinarnymi dla studentów są komisja dyscyplinarna. Organem dyscyplinarnym jest także Rektor uczelni, który może za przewinienie mniejszej wagi wymierzyć studentowi karę upomnienia, z pominięciem komisji dyscyplinarnej, po uprzednim wysłuchaniu obwinionego lub jego obrońcy. Od ukarania przez Rektora karą upomnienia studentowi przysługuje odwołanie do komisji dyscyplinarnej.

Komisja dyscyplinarna orzeka w składzie złożonym z przewodniczącego składu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki, oraz w równej liczbie, z nauczycieli akademickich i studentów. Składy orzekające sądów koleżeńskich różnią się w zależności od postanowień regulaminów samorządów studenckich. Komisje dyscyplinarne są niezawisłe w zakresie orzekania. Zasady postępowania określa regulamin Komisji.

 

§23

 

Budowanie kultury jakości na Uczelni

 

Stworzenie warunków do budowania w sposób ciągły i powtarzalny wysokiej kultury zapewniania jakości kształcenia na wszystkich etapach i we wszystkich aspektach realizowanego na Uczelni procesu dydaktycznego wynika z istoty funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. Umacnianie i rozwój kultury jakości kształcenia wymaga zaangażowania całej społeczności akademickiej obejmując następujące elementy: informowanie społeczności akademickiej i jej otoczenia o podejmowanych działaniach mających na celu systematyczne podwyższanie jakości kształcenia na Uczelni, zbieranie opinii interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych na temat funkcjonującego systemu jakości kształcenia, inspirowanie społeczności akademickiej do udziału w procesie budowy jakości, a także  upowszechnianie,  realizacja  i  doskonalenie  dobrych  praktyk  w  zakresie zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.

 

§24

 

Zapewnienie jakości kształcenia w Uczelni jest zagadnieniem, które ma bardzo duże znaczenie. Z jakością kształcenia wiąże się bowiem rozwój Uczelni i jej znaczenie na rynku edukacyjnym i gospodarczym.

 

§25

 

Słownik terminów WSZJK

 

studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia
studia pierwszego stopnia forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia
studia podyplomowe forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych
forma studiów studia stacjonarne i studia niestacjonarne
studia stacjonarne forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów
studia niestacjonarne forma studiów wyższych, inna niż studia stacjonarne,
kierunek studiów wyodrębniona część jednego lub kilku     obszarów kształcenia, realizowana w uczelni w sposób określony przez program lub programy kształcenia
obszar kształcenia zasób wiedzy i  umiejętności z  zakresu jednego  z obszarów wiedzy określony w przepisach określających obszary wiedzy, dziedziny nauki i sztuki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne
program kształcenia
opis określonych przez uczelnię spójnych efektów kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego wraz z programem studiów
program studiów opis procesu kształcenia, zawierający w szczególności moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami kształcenia i przypisanymi punktami ECTS, plan studiów oraz sposób weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studentów
plan studiów element programu studiów, zawierający w szczególności nazwy i kody przedmiotów, ich usytuowanie w poszczególnych semestrach, formy prowadzenia zajęć i ich wymiar, punktację ECTS oraz formę zaliczenia zajęć,
moduł kształcenia (przedmiot) podstawowy element programu studiów, obejmujący różne formy zajęć lub grupy zajęć dydaktycznych, którym przypisane są zakładane efekty kształcenia oraz liczba punktów ECTS lub grupa przedmiotów, zbiór przedmiotów obieralnych, obowiązkowych dla określonej specjalności w ramach kierunku studiów, czy też zestaw przedmiotów o określonej liczbie punktów ECTS
standardy kształcenia zbiór reguł kształcenia na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela oraz zawodów, dla których wymagania dotyczące procesu kształcenia i jego efektów   są   określone   w   przepisach   prawa   Unii Europejskiej
Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego opis, przez określenie efektów kształcenia, kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego
efekty kształcenia zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę ucząca się
punkty ECTS punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędna do uzyskania zakładanych efektów kształcenia; jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnie, zgodnie z planem studiów, oraz jego indywidualną pracę
profil kształcenia jeden z dwóch profili studiów: profil ogólnoakademicki, obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu przez studenta pogłębionych umiejętności teoretycznych, albo profil  praktyczny,  obejmujący  moduł  zajęć  służących

zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych

 

§26

 

Wykaz procedur wspomagających realizację WSZJK

 

 1. Procedura archiwizacji prac przejściowych studentów – załącznik
 2. Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych – załącznik
 3. Procedura udziału interesariuszy – załącznik
 4. Procedura oceny nauczyciela akademickiego – załącznik
 5. Procedura upowszechniania informacji – załącznik
 6. Procedura oceniania i monitorowania efektów uczenia się – załącznik
 7. Procedury oceniania studentów – załącznik
 8. Procedura opracowywania karty przedmiotu – załącznik
 9. Procedura aktualizacji karty przedmiotu – załącznik
 10. Wytyczne doskonalenia jakości procesu dydaktycznego w wsnsit w Radomiu – załącznik
 11. Regulamin Studenckiego Koła Naukowego Zdrowia Publicznego Sanitatis – załącznik
Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2020