Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

UK
Zapraszamy do dziekanatu w celu przedłużenia ważności legitymacji

Rekrutacja 2022/2023
Zapisz się! kliknij

tel: (48) 344 00 55

Psychologia – Studia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Psychologia

Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem

Program studiów został napisany na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018, poz. 1861).

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Psychologia uzyskuje tytuł magistra. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii. Wykazuje się gruntowną znajomością metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej, a w szczególności umie kompetentnie korzystać z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz samodzielnie konstruować nowe narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym. Absolwent posiada umiejętność projektowania, realizowania i ewaluacji działań o charakterze aplikacyjnym. Posiada kompetencje metodologiczne oraz gruntowną znajomość teorii opisujących i wyjaśniających zachowanie człowieka. Absolwent jest przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych i podejmowania pracy w różnych zawodach. Absolwent powinien zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym w zakresie psychologii. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent jest jednocześnie osobą komunikatywną: rozumnie racje innych i potrafi argumentować swoje poglądy.

Nazwa kierunku studiów w języku polskim

Psychologia

Nazwa kierunku studiów w języku angielskim

psychology

Wydział

Wydział Nauk Społeczno-Medycznych w Warszawie

Wydział Nauk Społeczno-Medycznych w Radomiu

Poziom kształcenia

studia jednolite magisterskie

Profil kształcenia

Praktyczny

Przyporządkowanie kierunku studiów do obszaru lub obszarów kształcenia oraz określenie procentowego udziału liczby punktów ECTS dla poszczególnych obszarów kształcenia w liczbie punktów ECTS koniecznej do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia

(w przypadku kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia)

Obszar nauk społecznych
– 90% ECTS,
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej – 10% ECTS

Wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych lub dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia (zgodnych z uchwałą Senatu/ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1065)

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina: psychologia, socjologia, pedagogika

Dziedzina nauk medycznych

Dyscyplina: medycyna, biologia medyczna

Forma studiów

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

magister

Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacjia

300

Liczba semestrów- czas trwania studiów

10 semestrów, 5 lat

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA

Studia jednolite magisterskie w zakresie Psychologii są przeznaczone dla osób, które swoją przyszłość wiążą z pracą psychologa. Studia te są adresowane przede wszystkim do osób mających predyspozycje w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, jednak nie ma przeciwwskazań by podjęły je również osoby o zainteresowaniach ścisłych. Kierunek ten spełnia więc wszystkie wymogi, które obecnie stawia się nowoczesnym, nastawionym na innowacje, nadążającym za zmianami cywilizacyjnymi i technologicznymi studiom wyższym. Uwzględnia również zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy na tego typu specjalistów.

Uzasadnienie:

Charakterystyczną cechą zakładanych efektów kształcenia na kierunku Psychologia jest zdecydowane podporządkowanie ich elementom wiedzy i umiejętności w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. Efekty kształcenia dotyczące znajomości zagadnień związanych z szeroko rozumianą psychologią są tak zaprojektowane, by był w nich brany nacisk na praktykę oraz praktyczne wykorzystywanie wiedzy teoretycznej.

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu są przedmiotem obrad Senatu, który podejmuje stosowna uchwałę. Rektor Uczelni w swoim zarządzeniu podaje je do publicznej wiadomości. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia w EUST podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, powołana zarządzeniem Rektora.

SPECJALNOŚCI

Psychologia sądowa

Na specjalności psychologia sądowa studenci nauczą się, jak wykorzystać wiedzę psychologiczną w praktyce psychiatrii sądowej, w instytucjach penitencjarnych, w organach ścigania. Posiądą umiejętności praktyczne w zakresie diagnozy: zaburzeń zachowania oskarżonego, podejrzanego, zachowania ofiary, wiarygodności składanych zeznań przez świadków i wyjaśnień podejrzanych, dysfunkcji systemu rodzinnego oraz specyfiki profilowania osób osadzonych.

Absolwenci znajdą pracę w:
 • centrach mediacji sądowych i rodzinnych,
 • centrach pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom,
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych.
 • oddziałach psychiatrii sądowej,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • ośrodkach socjoterapii,
 • policji, wydziałach dochodzeniowo-śledczych,
 • zakładach penitencjarnych,
 • zespołach sądowych specjalistów oraz w sądach okręgowych, zarejestrowanych na liście biegłych sądowych.
Przykładowe przedmioty specjalnościowe:
 • Diagnoza i orzecznictwo psychologiczne i sądowe,
 • Interwencja kryzysowa,
 • Prawne aspekty pracy psychologa,
 • Psychologia zeznań świadków,
 • Psychopatologia,
 • Resocjalizacja i psychologia penitencjarna,
 • Rodzina jako system w procesie sądowym.

Psychologia dzieci i młodzieży

Celem proponowanej specjalności jest przekazanie wiedzy z zakresu psychologii dzieci i młodzieży zarówno w kontekście prawidłowego rozwoju, jak i odstępstw od niego. Podczas zajęć studenci zdobędą umiejętności istotne zarówno dla stymulowania rozwoju, jak i niezbędne w skutecznym radzeniu sobie z różnymi problemami pojawiającymi się w okresie dzieciństwa i dorastania. Duży nacisk położony będzie na umiejętność odróżniania wczesnych objawów zaburzeń oraz podejmowania działań wspierających. Absolwenci zdobędą umiejętność różnicowania symptomów kryzysów rozwojowych i objawów zaburzeń. Uzyskają również umiejętności dotyczące między innymi tego, jak stymulować twórcze myślenie, jak radzić sobie ze stresem i jak uczyć dziecko/nastolatka radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Absolwenci znajdą pracę w:
 • szkołach i przedszkolach,
 • instytucjach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych,
 • poradniach psychologicznych, wychowawczych i zawodowych,
 • firmach szkoleniowych,
 • szeroko rozumianej psychoedukacji,
 • sektorze instytucji i miejsc związanych z rozwojem dzieci i młodzieży.
Przykładowe przedmioty specjalnościowe:
 • diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży,
 • diagnoza środowiska wychowawczego,
 • metody oddziaływań wychowawczych,
 • metody psychoedukacji (uczniów, rodziców i nauczycieli),
 • pomiar i ocena w szkole,
 • praca psychologa z grupą,
 • problemy i zadania wychowawcze okresu dzieciństwa i dorastania,
 • psychologia kliniczna dziecka,
 • radzenie sobie ze stresem i agresją w szkole,
 • trening umiejętności negocjacyjnych i mediacyjnych,
 • wspomaganie procesu uczenia się i nauczania w szkole.

Psychologia kliniczna

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów-psychologów, którzy będą posiadali specjalistyczną i bardzo konkretną wiedzę z zakresu psychopatologii – czyli zaburzeń zachowania i osobowości, psychoz, uzależnień, zaburzeń lękowych itp. Studenci tej specjalności będą zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę umożliwiającą przeprowadzanie badań diagnostycznych oraz formułowanie opinii potrzebnych do celów leczniczych, terapeutycznych czy orzeczniczych. Zdobędą szeroki zakres wiedzy i umiejętności w zakresie metod diagnostycznych z obszaru pomiaru ilorazu inteligencji, struktury osobowości, temperamentu, lęku, agresji dotyczących zarówno dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych. Ponadto zdobędą umiejętności udzielania pomocy przy określonych zaburzeniach, prowadzenia programów profilaktyki psychologicznej i promocji zdrowia psychicznego oraz doradztwa psychologicznego.

Absolwenci znajdą pracę w:
 • centrach zdrowia psychicznego,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • oddziałach psychiatrycznych szpitali,
 • ośrodkach leczenia uzależnień,
 • sądach, więzieniach, placówkach poprawczych,
 • domach dziecka,
 • w publicznych i prywatnych placówkach oświatowych,
 • formie zatrudnienia jako psychoterapeuta.
Wybrane przedmioty specjalnościowe:
 • Lęk i zaburzenia nerwicowe,
 • Psychofarmakologia,
 • Psychologia penitencjarna,
 • Psychologia rodziny,
 • Psychologia sądowa,
 • Psychoonkologia,
 • Psychozy – schizofrenia i choroba afektywna,
 • Trening interpersonalny,
 • Uzależnienia od środków psychoaktywnych,
 • Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej,
 • Zaburzenia zachowania i osobowości.

Psychologia zdrowia

Student tej specjalności jest przygotowanie do pracy w obszarze zdrowia człowieka. Absolwent będzie umiał opisywać i wyjaśniać zachowania ludzki w kontekście zdrowia i choroby oraz udzielić im odpowiedniej pomocy. Program studiów został zaplanowany zgodnie z międzynarodowymi standardami EuroPsy.

Absolwenci znajdą pracę w:
 • ośrodkach psychoterapii,
 • firmach świadczących usługi psychoedukacyjne i prorozwojowe,
 • mediach,
 • ośrodkach opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizacyjnych,
 • policja, sądownictwo, więziennictwo,
 • poradniach młodzieżowych, rodzinnych i małżeńskich,
 • przychodniach i klinikach medycyny somatycznej,
 • przychodniach i klinikach psychiatrycznych,
 • służbach socjalnych.
Przykładowe przedmioty specjalnościowe:
 • kliniczny zarys chorób,
 • naukowa informacja medyczna,
 • podstawy medycyny społecznej,
 • podstawy neurokognitywistyki,
 • podstawy neurologii,
 • psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych,
 • zarys neurobiologii.

Neurokognitywistyka

Specjalność ta łączy psychologię z najnowszą wiedzą na temat funkcjonowania mózgu. Studenci pozyskają in formacje w jaki sposób opisać ludzkie zachowanie poprzez analizę aktywności mózgu . Studia skierowane są do kandydatów zainteresowanych takimi kwestiami jak EEG i metody neuroobrazowania, w celu poznania podstaw zachowań człowieka.

Psychologia społeczna

Na tej specjalności student pozyska wiedzę z zakresu badania interakcji międzyludzkich, szczególnie w różnorodnych sytuacjach społecznych jak: postrzeganie świata społecznego, wywieranie wpływu na ludzi i komunikacja, reguły rządzące kontaktami interpersonalnymi. Pozyska praktyczne umiejętności psychologiczne, takie jak:
 • analiza i diagnozowanie pracy zespołów i ich liderów,
 • analiza procesów podejmowania decyzji,
 • tworzenie programów przeciwdziałających uprzedzeniom i dyskryminacji,
 • podstawy rozwiązywania konfliktów (negocjacje i mediacje),
 • sztuka efektywnego porozumiewania się.
Skip to content