Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

UK
Zapraszamy do dziekanatu w celu przedłużenia ważności legitymacji

Rekrutacja 2022/2023
Zapisz się! kliknij

tel: (48) 344 00 55

Prawo

Szanowni Państwo,

Na studia na kierunku Prawo zapraszamy Państwa razem z dr hab. Bogusławem Kopką.

W konsekwencji powyższego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Uczelni uprawnienie do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku PRAWO na mocy decyzji z dnia 11 marca 2019 r. (DSW.WNN.6022.234.2018.3.IZ),

Już niebawem rozpocznie się rekrutacja na studia prawnicze (stacjonarne i niestacjonarne), zarówno w głównej siedzibie Uczelni w Radomiu, jak i na Wydziale Nauk Społeczno-Medycznych w Warszawie na r. ak. 2019/2020!

Możliwość podjęcia studiów w Radomiu lub w Warszawie.

Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany podjęciem studiów na kierunku PRAWO w EUST od października 2019r., proszę o wiadomość zawierającą następujące dane:

  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu kontaktowego

na adres e-mail: s.stankiewicz@eust.pl

Wysłana przez Państwa wiadomość będzie traktowana jako wstępne i zarazem niezobowiązujące zgłoszenie.

Uczelnia skontaktuje się z Państwem w terminie rekrutacji.

SYLWETKA ABSOLWENTA JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PRAWO

Celem kształcenia na 5-letnich jednolitych studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Prawo w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej jest ukształtowanie profilu zawodowego absolwenta uwzględniającego jego osobiste preferencje, wynikające z posiadanych zdolności i upodobań oraz rozpoznanych potrzeb na rynku prawniczym.

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo uzyska wiedzę z zakresu nauk dogmatyczno-prawnych, historyczno-prawnych oraz teoretyczno-prawnych uzupełnioną o wiedzę z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych. Posiądzie ponadto profesjonalny warsztat prawniczy, w tym w szczególności umiejętność dokonywania wykładni przepisów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania i regułami wnioskowań prawniczych.

Absolwent  będzie potrafił wykorzystać wiedzę teoretyczną w pracy zawodowej oraz komunikować się skutecznie ze specjalistami w swojej dziedzinie, a także z osobami z różnych środowisk społeczno-zawodowych. Będzie analizował wskazywane rozwiązania konkretnych problemów i proponował w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia. Będzie w stanie przygotować typowe prace pisemne w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla kierunku prawo, dotyczące szczegółowych zagadnień o charakterze prawnym, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł.

W konsekwencji uzyskanych w toku kształcenia kompetencji absolwent będzie miał możliwości dalszego wyspecjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa. Będzie przygotowany do podejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwent studiów na kierunku „prawo” będzie przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów  prawniczych.

Dzięki uzyskanej wiedzy i umiejętnościom stosowania przepisów prawa będzie zdolny do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania wiedzy prawniczej. Będzie potrafił również z powodzeniem wykonywać pracę w zakresie prawnej obsługi instytucji biznesowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Absolwent będzie znał język obcy na poziomie biegłości B2 ESOKJ Rady Europy oraz umiał posługiwać się językiem specjalistycznym koniecznym do wykonywania zawodu z zakresu prawa, administracji, zarządzania oraz ekonomii.

Absolwent prawa będzie przygotowany do ciągłego ustawicznego kształcenia, do uczestnictwa w życiu społecznym oraz do podejmowania współpracy w środowisku o charakterze międzynarodowym.

Absolwent będzie również przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Ukończenie studiów jednolitych magisterskich zwieńczone będzie uzyskaniem dyplomu magistra.

Jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej wychodzą naprzeciw oczekiwaniom dynamicznie rozwijającego się rynku pracy w obszarze szeroko pojętych usług o charakterze prawnym. Zapewniają bowiem wykształcenie specjalistów, którzy na podstawie zdobytej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych uzyskają pełne podstawy do efektywnego wykonywania różnorodnych i szeroko rozumianych czynności o charakterze prawnym.

Szczegółowych informacji o kierunku PRAWO udziela:

dr n. prawn. Sebastian Stankiewicz
tel. 577-354-600
e-mail: s.stankiewicz@eust.pl

Skip to content