Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Radomiu

„… przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”
Zapisując się na studia otrzymasz zniżkę

Praktyki studenckie

Program praktyk – Zdrowie Publiczne

Idź do plików

 

PROGRAM OBOWIĄZKOWYCH PRAKTYK STUDENCKICHNA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE

DLA STUDIÓW I STOPNIA

STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Praktyka studencka jest formą przygotowania zawodowego studentów. Celem praktyki na kierunku Zdrowie Publiczne jest pogłębienie znajomości organizacji i zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz jego instytucji.

Podczas odbywania praktyki student powinien:

 • nabyć wiedzę na temat funkcjonowania instytucji, w której odbywa praktykę,
 • zapoznać się z otoczeniem w/w instytucji, jej relacji z innymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia
 • zdobyć praktyczne doświadczenie poprzez wykonywanie zadań określonych przez organizatora praktyki
 • zebrać materiały przydatne do napisania pracy licencjackiej.

W okresie odbywania praktyk studenci zobowiązani są stosować się do regulaminów i przepisów obowiązujących w danej placówce.

Czas trwania praktyk ogółem nie może być krótszy niż 7 tygodni (w tym nie mniej niż 240 godzin). Praktyki muszą być zgodne w 70% przewidzianego czasu praktyk z kierunkiem studiów, zaś pozostałe 30% praktyk powinno być zgodne ze specjalnością. W przypadku kierunku Zdrowie Publiczne: minimum 5 tygodni praktyk (obejmujące min. 170 godzin) należy odbyć w placówkach szeroko rozumianego zdrowia publicznego; natomiast minimum 2 tygodnie praktyk (obejmujące min. 70 godzin) w placówkach zgodnych z wybraną specjalnością.

Program 5 – tygodniowych praktyk studenckich

zgodnych z kierunkiem Zdrowie Publiczne:

Miejsce praktyki: placówki szeroko rozumianego zdrowia publicznego, czyli zakłady opieki zdrowotnej, stacje sanitarno-epidemiologiczne, szpitale, przychodnie lekarskie, organy administracji rządowej lub samorządowej oraz organizacje pozarządowe i instytucje zajmujące się promocją i ochroną zdrowia publicznego (hospicja, domy opieki, ośrodki pomocy społecznej, domy dla przewlekle chorych).

Zakres praktyk:

 1. Zapoznanie się z misją, celami, planami działań danej instytucji.
 2. Zapoznanie się z przepisami BHP
 3. Zapoznanie się z regulaminami obowiązującymi w danej placówce.
 4. Zapoznanie się z funkcjami oraz rodzajami realizowanych zadań przez daną placówkę.
 5. Poznanie struktury organizacyjnej oraz modelu komunikacji w instytucji (komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna).
 6. Przedmiot działania, forma prawna i system identyfikacji placówki.
 7. Zapoznanie się z metodami i technikami pracy w placówce.
 8. Relacje z podmiotami z zewnątrz.
 9. Zapoznanie się z rodzajem dokumentacji istniejącej w danej instytucji (dokumentacja kadrowa, księgowa, techniczna).

Program 2 – tygodniowych praktyk studenckich

zgodnych z daną specjalnością na kierunku Zdrowie Publiczne:

Specjalność: Gastronomia i dietetyka

Miejsce praktyki:

 • Placówki ochrony zdrowia
 • Zakłady opieki zdrowotnej
 • Poradnie dietetyczne
 • Domy spokojnej starości
 • Zakłady opiekuńcze
 • Przedszkola
 • Szkoły
 • Domy dziecka
 • Zakłady gastronomiczne
 • Kuchnie przyszpitalne
 • Restauracje

Zakres praktyk:

 1. Poznanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania danej placówki (szpitala, domu opieki, itd.)
 2. Zapoznanie się z podstawami prawnymi funkcjonowania oraz elementami jawnej dokumentacji regulującej działalność danej placówki
 3. Poznanie organizacji żywienia zbiorowego w danej placówce
 4. Udział w porcjowaniu i dystrybucji posiłków
 5. Zapoznanie się z wyposażeniem technicznym zakładu oraz poszczególnymi etapami produkcji posiłków
 6. Zapoznanie się z rodzajem diet oraz ich wartością odżywczą
 7. Planowanie żywienia dietetycznego
 8. Przygotowywanie posiłków (w tym dietetycznych)
 9. Planowanie jadłospisów
 10. Ocena żywienia
 11. Edukowanie żywieniowe

Specjalność: Body Fitness i Kosmetologia

Miejsce praktyki:

 • Gabinety i salony kosmetyczne
 • Centra odnowy biologicznej
 • Salony SPA
 • Firmy produkujące kosmetyki
 • Salony fitness

Zakres praktyk:

 1. Poznanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania danej instytucji
 2. Zapoznanie się z podstawami prawnymi funkcjonowania oraz elementami jawnej dokumentacji regulującej działalność danej instytucji
 3. Znajomość przepisów sanitarnych.
 4. Dobór odpowiednich zabiegów w zależności od rodzajów cery.
 5. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych  – maski, peelingi, nawilżanie szyi, twarzy i oczu.
 6. Manicure i pedicure – wykonywanie zabiegów, ocena płytki paznokciowej.
 7. Zabiegi pielęgnacyjne na twarz i ciało – wykonywanie zabiegów i omówienie ich zasadności.
 8. Wizaż – kształt twarzy, korekcja, makijaż.
 9. Wykonywanie masażu twarzy i ciała.
 10. Ćwiczenia poprawiające kondycję fizyczną.

Specjalność: Zarządzanie w ochronie zdrowia

Miejsce praktyki:

 • Placówki służby zdrowia (administracja zakładów opieki zdrowotnej, przychodni lekarskich, szpitali, stacji sanitarno-epidemiologicznych)
 • Organy samorządowe szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego (wydziały zdrowia urzędów miast, gmin, powiatów, urzędów wojewódzkich)
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Lecznictwo sanatoryjne, uzdrowiskowe (administracja)
 • Instytucje pozarządowe zajmujące się promocją i ochroną zdrowia

Zakres praktyk:

 1. Poznanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania danej instytucji
 2. Zapoznanie się z podstawami prawnymi funkcjonowania oraz elementami jawnej dokumentacji regulującej działalność danej instytucji
 3. Zapoznanie się z systemem zarządzania instytucji.
 4. System informatyczny
 5. Zapoznanie się z zarządzaniem finansami w organizacji służby zdrowia
 6. Zapoznanie się z zarządzaniem jakością w organizacji (analiza polityki jakości, procedury, instrukcje)
 7. Przegląd dokumentacji systemowej
 8. Uczestnictwo w przeprowadzaniu negocjacji i rozmów handlowych z klientami
 9. Rekrutacja i selekcja kandydatów na określone stanowiska
 10. Przeprowadzanie analiz z zakresu zarządzania innowacjami
 11. Polityka Public Relations w danej placówce.

Specjalność: Odnowa biologiczna

Miejsce praktyki:

 • Placówki prowadzące gabinety odnowy biologicznej (hotele, sanatoria, ośrodki wypoczynkowe)
 • Ośrodki spa
 • Kluby fitness
 • Przychodnie

Zakres praktyk:

 1. Poznanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania danej instytucji
 2. Zapoznanie się z podstawami prawnymi funkcjonowania oraz elementami jawnej dokumentacji regulującej działalność danej instytucji
 3. Poznanie wyposażenia placówki odnowy biologicznej
 4. Poznanie systemów i środków współczesnej odnowy biologicznej
 5. Opanowanie umiejętności wybranych zabiegów fizykalnych stosowanych w odnowie biologicznej
 6. Poznanie zasad stosowania zabiegów dla poszczególnych grup pacjentów
 7. i wykształcenie umiejętności oceny wyników podjętych działań
 8. Praca z pacjentem i analiza efektów
 9. Wykonywanie masażu klasycznego i sportowego
 10. Prowadzenie odnowy biologicznej i właściwego postępowania paramedycznego
 11. w sporcie
 12. Zabiegi ciepłolecznicze, leczenie zimnem i krioterapia, zabiegi wodolecznicze.

Program praktyk – Budownictwo

Ramowy program praktyk studentów kierunku Budownictwo

PRZEBIEG STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE NAUK TECHNICZNYCH
Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej
(studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program studiów na kierunku Budownictwo w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu przewiduje odbycie praktyk zawodowych w łącznym wymiarze 8 tygodni – 2 tyg. praktyki geodezyjnej po I roku studiów, 3 tyg. praktyki ogólnobudowlanej po II roku studiów i 3 tyg. praktyki ogólnobudowlanej po III roku studiów.

1. Studenckie praktyki zawodowe stanowią integralną część kształcenia w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu.

2. Praktyki odbywają się po I, II i III roku studiów.

3. Wyżej wymienione praktyki studenckie są realizowane w instytucjach związanych z budownictwem.

4. Założenia organizacyjne dotyczące wszystkich rodzajów praktyk.

5. Praktyka może być zaliczona przez opiekuna po udokumentowaniu (oryginał lub poświadczona kopia świadectwa pracy) nie mniej niż 8 tygodni stażu pracy na stanowisku zgodnym ze studiowaną specjalnością.

6. Uczelnia na podstawie list studentów z poszczególnych specjalności studiów:

a) wydaje studentom imienne skierowania na praktykę, dzienniczek praktyk,

b) podpisuje porozumienia z instytucjami, w których studenci podejmują praktykę.

7. W organizacji praktyk uczestniczą:

a) opiekun metodyczny z ramienia uczelni – odpowiedzialny za nadzór, konsultacje i zaliczenia praktyki,

b) dyrektor placówki – odpowiedzialny za wskazanie opiekuna praktyki z ramienia zakładu pracy, dysponującego kwalifikacjami zawodowymi.

8. Opiekun z ramienia uczelni:

a) kontroluje przebieg praktyki w wybranych instytucjach, w tym również zgodność praktyki z jej programem; wypełnianie dzienniczka praktyk,

b) analizuje wszelkie uwagi studentów dotyczące organizacji i przebiegu praktyk,

c) dokonuje zliczenia praktyki na ocenę, na podstawie stosownej dokumentacji.

9. Studenci odbywający praktyki zobowiązani są do:

a) zapoznania się z programem praktyk,

b) systematycznego dokumentowania przebiegu praktyki; wypełniania dzienniczka praktyk,

c) stosowania się do poleceń kierownictwa placówki, przestrzegania obowiązującego w niej regulaminu pracy, wykonywania zadań stawianych przez opiekuna praktyki.

10. Zaliczenie praktyki przez uczelnię następuje po:

a) przedłożeniu przez studenta wymaganych dokumentów (zawierających daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki), potwierdzonych pieczątką instytucji oraz czytelnym podpisem opiekuna lub kierownika placówki, w której realizowana była praktyka; złożenia dzienniczka praktyk,

b) przedstawieniu w formie pisemnej opinii opiekuna praktyki z zakładu pracy, zawierającej spostrzeżenia dotyczące: postawy, wiedzy, poziomu zaangażowania w wykonywaną pracę, punktualności oraz merytorycznego przygotowania studenta.

Informacje szczegółowe.
Praktyki studenckie stanowią nieodłączną część procesu dydaktycznego
i podlegają obowiązkowi zaliczenia równorzędnie z innymi zajęciami objętymi planem studiów. Studenci są zobowiązani do odbycia przynajmniej 8 tygodni praktyk zawodowych, za które łącznie otrzymują 8 punktów ECTS.

Podstawowym celem praktyk jest nabycie umiejętności praktycznych, uzupełniających wiedzę uzyskaną przez studenta w toku zajęć dydaktycznych na uczelni. Umożliwiają zapoznanie się z potencjalnym przyszłym pracodawcą, jego potrzebami i wymaganiami.

Praktyki mogą odbywać się w zakładach państwowych lub prywatnych odpowiednich do studiowanego kierunku, pozwalających zrealizować cele i program praktyk.

Szczegółowy program praktyki określa jednostka prowadząca praktyki lub opiekun merytoryczny.

Możliwe jest zaliczenie praktyki na podstawie uznania: pracy zawodowej
w czasie studiów oraz praktyki w pracowniach podczas wakacji lub w trakcie semestru – pod warunkiem, że odbywana jest w uprawnionych jednostkach.

Warunki samodzielnego organizowania praktyk przez studentów

W przypadku samodzielnego organizowania praktyk zawodowych przez studentów kierunku „Budownictwo” Uczelnia będzie zawierała porozumienia (umowy) na ustalonych wspólnie z firmami warunkach dla odbycia tych praktyk.

Cele i program praktyk zawodowych z budownictwa

Praktyki zawodowe z założenia są formą bezpłatnej pracy wykonywanej przez studenta na rzecz zakładu pracy na podstawie odpowiedniej umowy z Europejską Uczelnią Społeczno-Techniczną w Radomiu. Celem praktyk jest zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej
w budownictwie. W trakcie realizacji studiów 1-go stopnia przewiduje się 3 praktyki w okresie wakacyjnym:

1. praktyka geodezyjna, 2 tygodnie po pierwszym roku studiów,

2. praktyka ogólnobudowlana 1, 3 tygodnie po drugim roku studiów,

3. praktyka ogólnobudowlana 2, 3 tygodnie po trzecim roku studiów.

Celem pierwszej praktyki jest zdobycie praktycznej umiejętności posługiwania się urządzeniami pomiarowymi geodezji, takimi jak tradycyjne i elektroniczne teodolity i niwelatory precyzyjne, dalmierze i urządzenia GPS, przy opracowywaniu map i tyczeniu projektów w terenie oraz w geodezyjnych pomiarach powykonawczych i inwentaryzacyjnych oraz poznanie zasad sporządzania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Kolejne dwie praktyki służą zdobyciu praktycznej wiedzy w zakresie: organizacji placów budów, wykonawstwa robót ziemnych w budownictwie mieszkaniowym i komunikacyjnym, technologii wytwarzania betonu i elementów prefabrykowanych, realizacji wznoszenia obiektów budowlanych, prac remontowych i wykończeniowych. Szczegółowy program praktyk zawodowych będzie ustalany przez jednostkę przyjmującą studenta na praktykę w porozumieniu z wydziałowym opiekunem praktyk.

Umowy wstępne podpisane z dziesięcioma firmami deklarującymi przyjęcie naszych studentów na praktyki zabezpieczają w pełni praktyki dla planowanej liczby studentów. W ramach praktyk przewidziana jest również jednodniowa wycieczka do Fabryki Domów w Bogucinie.

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI GEODEZYJNEJ

Praktykę geodezyjną, przewidzianą po II semestrze studiów, można odbyć w przedsiębiorstwach zajmujących się działalnością z zakresu geodezji i kartografii, w których student mógłby uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów o charakterze projektowym, wykonawczym i formalno-prawnym dotyczących różnych rodzajów prac geodezyjnych i urządzeniowo-rolnych.

2. Cel i zadania praktyki

Do zadań praktyki zawodowej z geodezji należy zapoznanie studenta:

z obowiązującymi w branży przepisami prawnymi;
z procedurą przetargową i zasadami przygotowywania dokumentacji przetargowej;
z technikami i sposobami wykonywania prac dokumentacyjnych i projektowych;
z procesem uzgodnień branżowych;
z technologią i organizacją pomiarów geodezyjnych;
z obsługą sprzętu pomiarowego i urządzeń realizujących proces technologiczny;
ze sporządzaniem dokumentacji finansowej;
z procedurą zgłaszania prac geodezyjnych w ośrodkach dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i obiegiem dokumentacji;
ze współpracą z różnymi instytucjami i ze społecznością lokalną.
3. Zakres tematyczny praktyki

Studenci winni zapoznać się praktycznie:

z zakresem kompetencji urzędów i obiegiem dokumentacji, z przebiegiem procesu przeprowadzania przetargów publicznych,
z zasadami przygotowania prac dokumentacyjnych i projektowych, z procesem wydawania decyzji administracyjnej w zakresie gospodarki;
z pracami projektowymi i wykonawczymi w zakresie osnów geodezyjnych, w zakresie pomiarów szczegółów sytuacyjnych, prac tyczeniowych i inwentaryzacyjnych,
ze sporządzaniem dokumentacji formalno-prawnej, sporządzaniem operatu pomiarowego, sporządzaniem map sytuacyjno-wysokościowych i map dla celów projektowych.
szczegółowy program praktyki powinien być ustalony przez jednostkę przyjmującą studenta na praktykę w porozumieniu z wydziałowym opiekunem praktyki.
RAMOWY PROGRAM PARKTYK OGÓLNOBUDOWLANYCH

Praktyki ogólnobudowlane w wymiarze 3 tygodni każda, odbywane są po IV i VI semestrze.

Cele praktyk:

zapoznanie studentów z organizacją placów budów i przebiegiem realizacji wznoszenia obiektów budowlanych;
zapoznanie się ze specyfiką pracy personelu inżynieryjno – technicznego na budowie;
zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie sprzętu budowlanego, jego obsługi i zastosowania.
poznanie szczegółów wykonawstwa robót budowlanych w tym m.in. remontowych i ziemnych
zdobycie wiedzy w zakresie produkcji materiałów budowlanych,
zdobycie praktycznej wiedzy przydatnej w projektowaniu.
Zakres tematyczny praktyki

Studenci winni być zatrudnieni na stanowiskach umożliwiających udział w pracach, w czasie których mogliby zapoznać się praktycznie z rozwiązywaniem problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z wykonawstwem obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, projektowaniem podstawowych obiektów i elementów budowlanych, kierowaniem zespołami i firmą budowlaną, wytwarzaniem, doborem i stosowaniem materiałów budowlanych

Szczegółowy program praktyki powinien być ustalony przez jednostkę przyjmującą studenta na praktykę w porozumieniu z wydziałowym opiekunem praktyki.

Regulamin praktyk

REGULAMIN  ODBYWANIA

PRAKTYK  STUDENCKICH

W Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej

W RADOMIU

(dla studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych)

§ 1

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu (w skrócie EUST), zwana dalej Uczelnią organizuje praktyki studenckie, zwane dalej praktykami,
w oparciu o następujące akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela
 4. Regulamin Studiów Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu.

§ 2

Praktyki studenckie stanowią integralną część kształcenia w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu bez względu na studiowany kierunek studiów. Każdy zatem student EUST zobligowany jest do odbycia praktyk zawodowych (w przypadku kierunków pedagogicznych są to praktyki pedagogiczne). Studenci dzięki temu mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w realnych warunkach, zweryfikowania jej w konkretnych sytuacjach zawodowych oraz zaprezentowania się potencjalnym pracodawcom. Praktyki studenckie odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu wśród studentów kompetencji przydatnych na konkurencyjnym rynku pracy. Praktyki studenckie ułatwiają młodym ludziom świadome spojrzenie na swoje zainteresowania, możliwości rozwoju, zaangażowanie przez pryzmat oczekiwań związanych z wymarzonym stanowiskiem pracy i specyfiką zawodu.

§ 3

Założenia organizacyjne dotyczące wszystkich rodzajów praktyk studenckich:

Pod pojęciem:

 1. „praktyki pedagogiczne” rozumie się praktyki na kierunkach studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela;
 2. „praktyki zawodowe” rozumie się praktyki inne niż pedagogiczne.
 3. Praktyki studenckie odbywają się po I roku studiów.
 4. Praktyki studenckie są realizowane w krajowych i/lub zagranicznych instytucjach, wskazanych w programie praktyk danego kierunku studiów, zwanych dalej zakładami pracy, a także na Uczelni.
 5. Przebieg praktyki oraz jej miejsce są ściśle związane z kierunkiem i specjalnością kształcenia studenta.
 6. Praktyki realizowane są zgodnie z ustalonym programem praktyk.
 7. Rodzaj i termin praktyk może być ustalony indywidualnie w przypadku indywidualnego toku studiów i indywidualnej organizacji studiów.

§ 4

 1. Czas trwania praktyk na poszczególnych kierunkach studiów dla studentów rozpoczynających naukę przed 1 października 2012r. wynosi nie mniej niż:
 2. na kierunku Zdrowie Publiczne: 7 tygodni (w tym nie mniej niż 240 godzin)
 3. na studiach I stopnia oraz 3 tygodnie (w tym nie mniej niż 120 godzin) na studiach II stopnia;
 4. na kierunku Finanse i Rachunkowość: 6 tygodni;
 5. na kierunku Pedagogika: 8 tygodni (w tym nie mniej niż 180 godzin);
 6. na kierunku Administracja: 6 tygodni;
 7. na kierunku Budownictwo: 8 tygodni.
 8. Czas trwania praktyk na poszczególnych kierunkach studiów dla studentów rozpoczynających naukę po 1 października 2012r. wynosi nie mniej niż:
 9. na kierunku Zdrowie Publiczne: 6 tygodni (w tym nie mniej niż 180 godzin) na studiach I stopnia oraz 3 tygodnie (w tym nie mniej niż 90 godzin) na studiach II stopnia;
 10. na kierunku Pedagogika: 6 tygodni (w tym nie mniej niż 180 godzin);
 11. na kierunku Administracja: 6 tygodni (w tym nie mniej niż 180 godzin);
 12. na kierunku Budownictwo: 6 tygodni (w tym nie mniej niż 180 godzin);
 13. na kierunku Zarządzanie: 3 tygodnie (w tym nie mniej niż 90 godzin);

§ 5

 1. Uczelnia na podstawie list studentów:
 2. wydaje studentom imienne skierowania na praktykę (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) oraz dzienniczek praktyk, w którym student systematycznie dokumentuje przebieg praktyki oraz czas jej trwania (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu);
 3. podpisuje porozumienia z instytucjami, w których studenci podejmują praktykę; (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).
 4. W organizacji praktyk uczestniczą:
 5. wyznaczony przez dziekana opiekun metodyczny z ramienia uczelni – odpowiedzialny za nadzór, konsultacje i zaliczenie praktyki;
 6. dyrektor placówki – odpowiedzialny za wskazanie opiekuna praktyki z ramienia zakładu pracy, dysponującego odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi.
 7. Praktyki studenckie mogą również odbywać się w jednostkach organizacyjnych Uczelni (załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu).
 8. Praktyki pedagogiczne są organizowane w różnych typach szkół i placówek, a obowiązkowo w tych, do pracy których absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje.

§ 6

 1. Dziekani poszczególnych wydziałów powołują spośród nauczycieli akademickich opiekunów praktyk studenckich, o których mowa w § 5 pkt. 2a.
 2. Do zakresu działania opiekuna praktyk studenckich z ramienia uczelni należy:
 3. zorganizowanie w odpowiednim terminie spotkania ze studentami celem poinformowania ich o zasadach organizacji praktyk studenckich;
 4. określenie terminów rozliczenia się z praktyką i sposobu jej zaliczenia;
 5. dokonanie zaliczenia praktyki na ocenę na podstawie stosownej dokumentacji;
 6. przekazanie do dziekanatu dokumentów związanych z praktyką studenta.
 7. Podczas trwania praktyki opiekun z ramienia uczelni pełni nadzór nad przebiegiem praktyki, w szczególności nad jej zgodnością z programem praktyk oraz analizuje wszelkie uwagi studentów dotyczące organizacji i przebiegu praktyki.
 8. Po zakończeniu praktyki opiekun sporządza krótkie sprawozdanie z przebiegu praktyki i przekazuje je do dziekanatu (załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu).

§ 7

. Komórką organizacyjną Uczelni odpowiedzialną za organizację praktyk jest Biuro Karier, którego zadaniem jest nie tylko zapewnienie praktyk studenckich, ale również:

a) udzielanie studentom oraz absolwentom wszelkiej pomocy dotyczącej stawiania pierwszych kroków na rynku pracy;
b) doradztwa w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz podejmowania rozmów kwalifikacyjnych;
c) udostępnianiu informacji o aktualnych ofertach pracy oraz innych możliwościach zatrudnienia;
d) organizowanie szkoleń o różnej tematyce;
e)  badanie losów zawodowych absolwentów.

§ 8

 1. Celem praktyk studenckich jest :
 2. poszerzenie zdobytej wiedzy;
 3. zdobywanie doświadczenia poprzez obserwację oraz wykonywanie różnych zadań, które uzupełniają zajęcia prowadzone na danym kierunku studiów (tzw. learning by doing).
 4. zapoznanie studentów z praktycznym ujęciem poznanych dotychczas zagadnień teoretycznych;
 5. ukształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej;
 6. poznanie zasad organizacji pracy;
 7. doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej;
 8. zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego.

§ 9

Efektami praktyk powinny być:

 1. Efekty praktyk na kierunku Pedagogika:

WIEDZA:

 • Student ma wiedzę o celach, misji poszczególnych placówek pedagogiczno-psychologicznych, różnych typów przedszkoli i szkół, placówek wspierających rozwój dziecka i udzielających wsparcia rodzinnego;
 • student ma wiedzę o specyfice pracy w różnych środowiskach wychowawczych (szkołach, przedszkolach, placówkach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych zajmujących się dziećmi).

UMIEJĘTNOŚCI:

 • Student potrafi analizować i interpretować sytuacje wychowawcze, edukacyjne, opiekuńcze oraz kulturalne dotyczące dzieci;
 • student jest przygotowany do podjęcia pracy pedagoga, wychowawcy, nauczyciela, opiekuna dziecka;
 • student ma rozwinięte umiejętności z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej,
 • student potrafi podejmować odpowiednie działania pedagogiczne w zależności od występującej sytuacji społecznej i stosować odpowiednie techniki służące rozwiązywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych i środowiskowych,
 • student potrafi wspierać indywidualny rozwój swoich podopiecznych;
 • student potrafi pracować w zespole pełniąc w nim różne role.

KOMPETENCJE:

 • Student ma przekonanie o potrzebie podejmowania różnorodnych działań pedagogicznych w środowisku społecznym i wyraża gotowość podejmowania trudu związanego z pracą pedagoga;
 • student potrafi odpowiedzialnie i profesjonalnie przygotować się do swojej pracy;
 • student potrafi pracować w zespole.

 

 1. Efekty praktyk na kierunku Administracja:

WIEDZA:

 • Student ma wiedzę o celach, misji poszczególnych placówek i urzędów publicznych i innych podmiotów, w których student odbywa praktykę;
 • student ma wiedzę o specyfice pracy w różnych instytucjach o charakterze administracyjnym, urzędach finansowo-księgowych podmiotów gospodarczych.

UMIEJĘTNOŚCI:

 • Student potrafi praktycznie zastosować poznane dotychczas zagadnienia teoretyczne,
 • student jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze szeroko rozumianego urzędnika;
 • student ma rozwinięte umiejętności z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej;
 • student potrafi podejmować odpowiednie działania w zależności od występującej sytuacji społecznej i stosować odpowiednie techniki służące rozwiązywaniu problemów;
 • student potrafi zastosować odpowiednie akty prawne i je zinterpretować;
 • student potrafi pracować w zespole pełniąc w nim różne role.

KOMPETENCJE:

 • Student ma przekonanie o potrzebie podejmowania różnorodnych działań w środowisku pracy i wyraża gotowość ich podejmowania;
 • student potrafi odpowiedzialnie i profesjonalnie przygotować się do swojej pracy;
 • student potrafi pracować w zespole;
 • student ma świadomość etycznego działania i postępowania;
 • student posiada gotowość do podejmowania nowych wyzwań, „uczenia się przez całe życie”.

 

 1. Efekty praktyk na kierunku Zdrowie Publiczne:

WIEDZA:

 • Student ma wiedzę o celach, misji poszczególnych placówek i urzędów publicznych i innych podmiotów, w których student odbywa praktykę;
 • student ma wiedzę o specyfice pracy w instytucjach z zakresu zdrowia;
 • student zna na podstawową terminologię i zasady pracy w instytucjach z zakresu zdrowia

UMIEJĘTNOŚCI:

 • Student potrafi zastosować w praktyce zdobytą na studiach wiedzę;
 • student potrafi postępować z pacjentem;
 • student potrafi edukować w zakresie zdrowia;
 • student potrafi realizować programy dotyczące profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej;
 • student potrafi identyfikować problemy zdrowotne jednostek lub grup specjalnej troski (dzieci, młodzież, kobiety w ciąży, niepełnosprawni, ludzie podeszłym wieku).

KOMPETENCJE

 • Student potrafi odpowiedzialnie i profesjonalnie przygotować się do swojej pracy;
 • student potrafi pracować w zespole;
 • student ma świadomość etycznego działania i postępowania;
 • student posiada gotowość do podejmowania nowych wyzwań, „uczenia się przez całe życie”.

 

 1. Efekty praktyk na kierunku Budownictwo:

WIEDZA:

 • Student  zna elementy geodezji mające zastosowanie w budownictwie, a także prace geodezyjne oraz podstawowy sprzęt geodezyjny;
 • student zna najczęściej stosowane materiały budowlane oraz podstawowe elementy technologii ich wytwarzania;
 • student zna podstawową wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej.

UMIEJĘTNOŚCI:

 • Student umie odczytać rysunki architektoniczne, budowlane i geodezyjne oraz potrafi sporządzić dokumentację graficzną w środowisku wybranych programów CAD;
 • student potrafi ocenić zagrożenia przy realizacji robót budowlanych i wdrożyć odpowiednie zasady bezpieczeństwa;
 • student zna zasady wytwarzania i stosowania oraz potrafi dokonać doboru materiałów budowlanych;
 • student umie organizować pracę na budowie zgodnie z zasadami technologii i organizacji budownictwa.

KOMPETENCJE:

 • Student potrafi pracować samodzielnie i współpracować w zespole nad wyznaczonym zadaniem;
 • student samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę w zakresie nowoczesnych procesów i technologii.

 

 1. Efekty praktyk na kierunku Zarządzanie:

WIEDZA:

 • Student ma wiedzę o celach, misji poszczególnych podmiotów gospodarczych, placówek i urzędów publicznych oraz innych podmiotów, w których student odbywa praktykę;
 • student ma wiedzę o specyfice pracy w różnych instytucjach, urzędach oraz podmiotach gospodarczych.

UMIEJĘTNOŚCI:

 • Student potrafi praktycznie zastosować poznane dotychczas zagadnienia teoretyczne;
 • student ma rozwinięte umiejętności z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej;
 • student potrafi podejmować odpowiednie działania w zależności od występującej sytuacji społecznej i stosować odpowiednie techniki służące rozwiązywaniu problemów;
 • student potrafi zastosować odpowiednie akty prawne i je zinterpretować;
 • student potrafi pracować w zespole pełniąc w nim różne role.

KOMPETENCJE:

 • Student ma przekonanie o potrzebie podejmowania różnorodnych działań w środowisku pracy i wyraża gotowość ich podejmowania;
 • student potrafi odpowiedzialnie i profesjonalnie przygotować się do swojej pracy;
 • student potrafi pracować w zespole;
 • student ma świadomość etycznego działania i postępowania;
 • student posiada gotowość do podejmowania nowych wyzwań, „uczenia się przez całe życie”

§ 10

 1. Studenci odbywający praktyki zobowiązani są do:
 2. zapoznania się z programem praktyk;
 3. realizacji programu praktyk studenckich;
 4. dokumentowania przebiegu praktyki poprzez systematyczne wypełnianie dzienniczka praktyk;
 5. stosowania się do poleceń kierownictwa placówki;
 6. przestrzegania obowiązującego w danym zakładzie pracy regulaminu pracy;
 7. wykonywania zadań stawianych przez opiekuna praktyki;
 8. godnego reprezentowania Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu.

§ 11

 1. Zaliczenie praktyki przez uczelnię następuje po:
 2. przedłożeniu przez studenta opiekunowi praktyk z ramienia uczelni prawidłowo wypełnionego dzienniczka praktyk zatwierdzonego pieczątką danej instytucji oraz czytelnym podpisem opiekuna z ramienia zakładu pracy lub kierownika placówki, w której realizowana była praktyka;
 3. przedstawieniu w formie pisemnej opinii opiekuna praktyki z ramienia zakładu pracy, zawierającej spostrzeżenia dotyczące: postawy, wiedzy, poziomu zaangażowania w wykonywana pracę, oraz merytorycznego przygotowania studenta (załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu).
 4. Formalnym zaliczeniem praktyki jest dokonanie wpisu w indeksie przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni.
 5. Student zobowiązany jest do zaliczenia praktyki przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.

§ 12

 1. Opiekun praktyk, w porozumieniu z Dziekanem danego wydziału, może zaliczyć studentowi, na poczet obowiązkowej praktyki, wykonywaną przez niego pracę zarobkową, w tym także za granicą, jeżeli jej charakter spełnia wymagania programu praktyk obowiązującego na danym kierunku studiów oraz dotychczasowy okres zatrudnienia jest nie krótszy niż podany w  § 4 niniejszego Regulaminu.
 2. W celu uzyskania zaliczenia pracy zarobkowej na poczet praktyki, student zobowiązany jest do złożenia opiekunowi praktyk z ramienia uczelni wniosku o zaliczenie praktyki oraz dokumentów potwierdzających zatrudnienie i jego charakter (załącznik nr 7 i nr 8 do niniejszego Regulaminu).
 3. Wniosek studenta o zaliczenie praktyki jest każdorazowo indywidualnie rozpatrywany przez dziekana danego kierunku.

§ 13

 1. Dokumenty związane z zaliczaniem praktyki znajdują się w dziekanacie uczelni w teczce akt osobowych studenta.
 2. Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z odbywaniem przez studenta praktyki.
 3. Studenci powinni posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania  praktyki. Ubezpieczenia dokonują we własnym zakresie i na własny koszt.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i kwestiach spornych decyzję podejmują dziekani poszczególnych wydziałów Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu.

Dziennik praktyk

Szanowni Państwo. Prosimy o pobranie ze strony dziennika praktyk, strony tytułowej i zawartości dziennika praktyk. Prosimy o drukowanie dwustronne. Każdy z Państwa może wydrukować tyle stron ile Państwu będzie potrzebne do realizacji praktyk studenckich. Wypełnione dzienniki należy dołączyć do innej dokumentacji (dostępna również do samodzielnego pobrania) oraz w wyznaczonych terminach dostarczyć do Biura Karier (pokój 202).

Pliki do pobrania:

Strona tytułowa

Zawartość dziennika praktyk

Dokumenty do pobrania

Skierowanie na praktykę

Porozumienie

Zakres obowiązków

Informacja o odbyciu praktyki

Wniosek o zaliczanie prac na poczet praktyk

Ulotka dla studentów

Załączniki do Regulaminu Praktyk Zawodowych

Procedura odbywania i dokumentowania praktyk studenckich

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2020