Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Radomiu

„… przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”
Zapisując się na studia otrzymasz zniżkę

Prace dyplomowe

Instrukcja pisania pracy dyplomowej

 

Praca magisterska

Praca licencjacka

Przypisy

 

Zestawy pytań na egzaminy

Zestaw pytań na egzamin magisterski Zdrowie Publiczne

Zestaw Pytań na egzamin licencjacki Zdrowie Publiczne

Regulamin Procedury Antyplagiatowej

W celu sprawdzenia pracy pod kątem plagiatu studenci są proszenie o przesyłanie prac do swoich promotorów. Prace w wersji elektronicznej nie mogą przekraczać 15 MB.

Prosimy nie korzystać z zewnętrznych systemów antyplagiatowych.

 

 

Dokumenty do pobrania

Zarządzenie Rektora

Zarządzenie nr 12/2008 Rektora

Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu

z dnia 17 listopada 2008 roku

w przedmiocie wprowadzenia Regulaminu wyboru seminariów dyplomowych i tematu

pracy dyplomowej oraz Regulaminu przygotowania i obrony pracy dyplomowej

Na podstawie § 21 ust.8 i 9 Statutu Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu zarządzam co następuje:

§ 1

W celu ujednolicenia zasad wyboru seminariów dyplomowych i tematu pracy dyplomowej oraz przygotowania i obrony pracy dyplomowej w Wyższej Szkoły Nauk Społecznych  i Technicznych w Radomiu,  zarządzam  wprowadzenie:

a) Regulaminu wyboru seminariów dyplomowych i tematu pracy dyplomowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

b) Regulaminu przygotowania i obrony pracy dyplomowej,  stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie niniejszego Zarządzenia poruczam Dziekanowi Wydziału Nauk Społecznych, którego zobowiązuję do podania Regulaminów do wiadomości i wglądu wykładowcom, studentom  i wszystkim zainteresowanym w sposób zwyczajowo w Uczelni przyjęty

§ 3

Zarządzenie obowiązuje od dnia jego wydania.

Regulamin przygotowania i obrony pracy dyplomowej

Założenia ogólne

§ 1

 1. Studenci wszystkich typów studiów zobowiązani są do przygotowania i obrony pracy  dyplomowej.
 2. Obrona pracy dyplomowej jest równoznaczna ze złożeniem egzaminu dyplomowego.
 3. Pod określeniem praca dyplomowa należy rozumieć w przypadku studiów I stopnia pracę licencjacką lub inżynierską.
 4. Tematyka pracy dyplomowej winna być zgodna z kierunkiem studiów.
 5. Student ma prawo wyboru promotora spośród osób zaproponowanych przez Dziekana. Jeżeli na preferowanym przez studenta seminarium zabrakło miejsc należy dokonać zapisu do innego promotora w ramach wybranej specjalności.
 6. Liczebność grup seminaryjnych określa Regulamin wyboru seminariów dyplomowych.

Promotor

§ 2

 1. Promotorem pracy dyplomowej może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
 2. Promotor pracy dyplomowej ma obowiązek:
 • ustalenia ze studentem tematu pracy dyplomowej zgodnie z kierunkiem i specjalnością studiów danego studenta,
 • systematycznego sprawdzania i zatwierdzania kolejnych etapów pracy,
 • wystawienia oceny pracy dyplomowej biorąc pod uwagę: systematyczność wykonywania pracy, umiejętność korzystania z literatury, poprawność i poziom rozwiązania problemów,  poprawność językową oraz stronę graficzną pracy,
 • omówienia zasad korzystania z literatury oraz prac osób trzecich, poinformowania o konsekwencjach w przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich,
 • poinformowania studentów o obowiązku załączania do pracy dyplomowej oświadczenia o  samodzielnym wykonaniu pracy,
 • przedstawić kompendium wiedzy na temat struktury pisania i redakcji pracy dyplomowej.
 1. Temat pracy dyplomowej ustalany jest najpóźniej do końca pierwszego semestru, w którym rozpoczyna się seminarium dyplomowe. Tematyka seminaryjna winna być zatwierdzona przez Dziekana wydziału.
 2. Promotor dokonuje zaliczenia seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów po przedstawieniu przez studenta ostatecznej wersji pracy dyplomowej.
 3. W razie dłuższej nieobecności promotora, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, dziekan zobowiązany jest do wyznaczenia osoby, która przejmie obowiązki kierowania pracą. Zmiana kierującego pracą w okresie ostatnich 6 miesięcy przed terminem ukończenia studiów może stanowić podstawę do przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej na zasadach określonych przez dziekana.

Recenzent

§ 3

 1. Recenzentem pracy dyplomowej powinien być specjalista z danej problematyki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
 2. Ocena pracy powinna obejmować:
 • ocenę właściwości sformułowania tematu i zgodności treści z tematem,
 • ocenę układu pracy i jej struktury,
 • ocenę merytoryczną,
 • ocenę nowatorstwa w ujęciu problemu,
 • ocenę wykorzystanych źródeł,
 • ocenę formalnej strony pracy.
 1. Recenzent powinien przygotować i złożyć w dziekanacie recenzję w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania pracy do recenzji.

Wymagania stawiane pracom dyplomowym

§ 4

 1. Temat pracy dyplomowej powinien być związany z kierunkiem i specjalnością studiów.
 2. Temat pracy ustala i prowadzi promotor pracy dyplomowej, wyznaczony przez dziekana wydziału.
 3. Praca licencjacka może mieć charakter projektu, studium porównawczego lub opracowania analitycznego. Wykonanie pracy powinno wykazać wiedzę i umiejętności studenta w zakresie rozwiązywania zadań na poziomie studiów licencjackich.
 4. Praca dyplomowa powinna być napisana jasnym, precyzyjnym oraz poprawnym językiem.
 5. Zwyczajowo przyjęta objętość prac licencjackich i inżynierskich wynosi od 30 do 50 stron znormalizowanego tekstu
 6. Szczegóły techniczne i wskazówki merytoryczne zawiera załącznik 1.

Wersja archiwalna pracy dyplomowej

§ 5

 1. Student zobowiązany jest złożyć w dziekanacie do końca ostatniego semestru studiów:
 • jeden egzemplarz pracy dyplomowej, przeznaczony do przechowywania w Archiwum Uczelni, zwany dalej egzemplarzem archiwalnym pracy,
 • dwa egzemplarze pracy dyplomowej dla promotora i recenzenta, przygotowane według zaleceń promotora, z pisemną zgodą promotora na złożenie pracy oraz propozycją recenzenta pracy zamieszczoną na jednym z tych egzemplarzy.
 1. Wymogi techniczne – załącznik 1.

Ocena pracy dyplomowej

§ 6

 1. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor pracy oraz jeden recenzent, zaproponowany przez promotora i zatwierdzony przez dziekana.
 2. Jeżeli ocena pracy jest negatywna dziekan wyznacza drugiego recenzenta. Praca oceniana jest w skali ocen ustalonej w regulaminie studiów.
 3. Niezłożenie pracy dyplomowej w określonym terminie daje podstawę dziekanowi do skreślenia z listy studentów.

Obrona pracy dyplomowej

§ 7

 1. Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego jest:
 • zaliczenie wszystkich egzaminów oraz uzyskanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów dla danego kierunku, student składa do zaliczenia semestru indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta z kompletnymi wpisami,
 • zaliczenie praktyki zawodowej,
 • pozytywna ocena recenzji pracy dyplomowej.
 1. Student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego powinien zapoznać się z treścią recenzji. Student może otrzymać kopię recenzji pracy dyplomowej.
 2. Egzamin dyplomowy powinien odbywać się w terminie do trzech miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej.
 3. W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy, o którym mowa w § 2 ust.3, egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie do jednego miesiąca od daty złożenia pracy.
 4. Dziekan może ustalić indywidualny termin egzaminu dyplomowego dla studenta, który złożył pracę dyplomową przed upływem terminów określonych w § 2 ust.1.
 5. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, odbywającym się przed komisją powołaną przez dziekana. W skład komisji wchodzą: dziekan (prodziekan lub osoba wyznaczona przez dziekana) jako przewodniczący oraz promotor i recenzent jako członkowie.
 6. Przedmiotem egzaminu jest obrona pracy dyplomowej oraz zagadnienia z zakresu problematyki danego kierunku oraz specjalności studiów. W przypadku egzaminu licencjackiego student otrzymuje trzy pytania.
 7. Przy ocenie wyników stosuje się oceny określone w § 24 regulaminu studiów.
 8. W wypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin nie może się odbyć wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
 9. W przypadku negatywnej oceny z egzaminu dyplomowego w drugim terminie dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

Ostateczny wynik studiów

§ 8

 1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego.
 2. Zgodnie z § 27 Regulaminu studiów, podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
 • średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z przedmiotów przewidzianych programem studiów na danym kierunku;
 • ocena z pracy dyplomowej;
 • ocena z egzaminu dyplomowego.
 • Wynik studiów stanowi sumę: 1/2 oceny wymienionej w pkt. 1 oraz po 1/4 ocen wymienionych w pkt. 2 i 3.
 • W przypadku przeniesienia się studenta w trakcie studiów z innego kierunku przy obliczaniu średniej ocen za okres studióW należy brać pod uwagę oceny uzyskane z przedmiotów:
  • zaliczonych przez studenta w ramach kierunku, na którym poprzednio studiował, jeżeli przedmioty te są również ujęte w programie studiów kierunku, na który się przeniósł;
  • zaleconych studentowi do uzupełnienia (w związku z różnicami programowymi);
  • pozostałych, ujętych w programie kierunku studiów, na który student
  • się przeniósł.
  • Oceny z zaliczenia przedmiotów w ramach różnic programowych wliczane są do średniej ocen w semestrze, w którym student zaliczył dany przedmiot.
  • W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się końcowy wynik studiów wyrównany do pełnej oceny zgodnie z zasadą:
   • do 3,49 – dostateczny,
   • od 3,50 do 4,49 – dobry
   • od 4,50  i powyżej – bardzo dobry
 • Wyrównanie oceny do liczby całkowitej dotyczy tylko wpisu do dyplomu, we wszystkich innych zaświadczeniach podaje się faktyczny wynik studiów jak w ust. 2.
 • Absolwenci studiów otrzymują dyplomy państwowe ukończenia studiów wyższych zawodowych potwierdzające uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego.
 • Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów licencjackich w terminie 30 dni od złożenia egzaminu dyplomowego.
 1. Wraz z ukończeniem studiów absolwent otrzymuje dyplom w języku polskim oraz na jego wniosek, jeden odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski lub hiszpański).
 2. Przyznanie dyplomu z wyróżnieniem zarządza Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów na wniosek komisji egzaminacyjnej.
 3. Dyplom z wyróżnieniem może zostać przyznany, jeśli spełnione są jednocześnie następujące warunki:
 • studia zostały ukończone w terminie,
 • średnia z ocen uzyskanych w ciągu całego toku studiów przekracza 5,0,
 • praca licencjacka została oceniona na co najmniej 5,0,
 • egzamin licencjacki został oceniony na co najmniej 5,0

§ 9

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r.
Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2020