Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

UK
Zapraszamy do dziekanatu w celu przedłużenia ważności legitymacji

Rekrutacja 2022/2023
Zapisz się! kliknij

tel: (48) 344 00 55

Czesne

Osoby ubiegające się o status studenta Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu wnoszą następujące opłaty:

 • Wpisowe – 400,00 zł
 • Opłata rekrutacyjna – 85,00 zł
 • Czesne za semestr nauki

Studenci zobowiązani są również do wniesienia opłat za:

 • wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – w wysokości 22,00 zł.

Studia licencjackie

(na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE)
 • 2460 zł za semestr albo 410 zł za miesiąc (6 rat w semestrze) za I rok
 • 2580 zł za semestr albo 430 zł za miesiąc (6 rat w semestrze) za II rok
 • 2700 zł za semestr albo 450 zł za miesiąc (6 rat w semestrze) za III rok

 

Studia magisterskie

(na kierunku ZDROWIE PUBLICZNE)
 • 2580 zł za I semestr albo 430 zł za miesiąc (6 rat w semestrze)
 • 2700 zł za II semestr albo 450 zł za miesiąc (6 rat w semestrze)
 • 2820 zł za semestr albo 470 zł za miesiąc (6 rat w semestrze) za II rok

Studia jednolite magisterskie

(na kierunku PRAWO)

Studia niestacjonarne (zaoczne):

2340 zł za semestr albo 390 zł za miesiąc (6 rat w semestrze) – przy rozpoczynaniu studiów od roku I,

2400 zł za semestr albo 400 zł za miesiąc (6 rat w semestrze) – dla absolwentów innych studiów, którzy zostaną przyjęci na wyższy rok niż I.

Studia jednolite magisterskie

(na kierunku PSYCHOLOGIA)

Studia niestacjonarne (zaoczne):

2340 zł za semestr albo 390 zł za miesiąc (6 rat w semestrze) – przy rozpoczynaniu studiów od roku I,

2400 zł za semestr albo 400 zł za miesiąc (6 rat w semestrze) – dla absolwentów innych studiów, którzy zostaną przyjęci na wyższy rok niż I.

Studia podyplomowe

 1. Opłata wpisowa wynosi 300 zł.
 2. Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich EUST są zwolnieni z opłaty wpisowej.
 3. W przypadku osób zapisujących się na więcej niż jedne studia podyplomowe łączna opłata tytułem wpisowego wynosi 300 zł.
 4. Czesne na studiach podyplomowych wynosi za semestr:
  • Bezpieczeństwo w eksploatacji i metody oceny stanu technicznego maszyn – 1900 zł,
  • Budownictwo ogólne – 1500 zł,
  • Budownictwo ogólne dla nauczycieli zawodu – 1500 zł,
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – 1400 zł,
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną ze spektrum autyzmu – 1400 zł,
  • Innowacje w energetyce – 1900 zł,
  • Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia – 1900 zł,
  • Logopedia – 1500 zł,
  • Menadżer utrzymania ruchu – 2200 zł,
  • Neuropsychologia – 1900 zł,
  • Psychotraumatologia – 1900 zł,
  • Social media – 1900 zł,
  • Social media z podstawami fotografii i filmu – 2200 zł,
  • Zarządzanie w energetyce i bezpieczeństwo energetyczne – 1900 zł,
  • pozostałe kierunki – 1400 zł,

     5. Studiowanie jednocześnie kierunków: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną ze spektrum autyzmu wynosi 2100 zł.

 

 

Studenci, który opłacili czesne jednorazowo z góry za pierwszy semestr studiów licencjackich na kierunku Zdrowie publiczne, korzystają z obniżenia wysokości czesnego za drugi semestr studiów w sposób następujący:

 1. wpłaty dokonane do dnia 15 września 2022r. uprawniają do obniżenia wysokości czesnego o 600,00 zł za drugi semestr studiów.
 

Studenci, który opłacili czesne jednorazowo z góry za pierwszy semestr studiów magisterskich na kierunku Zdrowie publiczne, korzystają z obniżenia wysokości czesnego za drugi semestr studiów w sposób następujący:

 1. wpłaty dokonane do dnia 15 września 2022r. uprawniają do obniżenia wysokości czesnego o 600,00 zł za drugi semestr studiów.
 

Studenci, który opłacili czesne jednorazowo z góry za pierwszy semestr studiów podyplomowych, korzystają z rabatu za wpisowe w sposób następujący:

 1. wpłaty dokonane do dnia 31 sierpnia 2022r. uprawniają do rabatu w wysokości 200,00 zł za wpisowe.

Zniżka dla studentów którzy zdecydowali się na płatność ratalną, Rektor zniósł wszelkie opłaty dodatkowe, które były w poprzednim roku akademickim z związku z czym opłaty czesnego nie są obciążone dodatkową kwotą która wynosiła 150,00 zł dodatkowo za każdy semestr.

Płatności ratalne

Studenci przyjęci na studia licencjackie i magisterskie mogą skorzystać z systemu płatności ratalnej zgodnie z poniższym harmonogramem:
SEMESTR ZIMOWYSEMESTR LETNI
I rata – 5.IXI rata – 5.III
II rata – 5.XII rata – 5.IV
III rata – 5.XIIII rata – 5.V
IV rata – 5.XIIIV rata – 5.VI
V rata – 5.IV rata – 5.VII
VI rata – 5.IIVI rata – 5.VIII

 

Studenci przyjęci na studia podyplomowe mogą skorzystać z systemu płatności ratalnej zgodnie z poniższym harmonogramem:
SEMESTR ZIMOWYSEMESTR LETNI
I rata – 5.XI rata – 5.III
II rata – 5.XIII rata – 5.IV

 

 1. Brak uiszczenia ww. wpłat w terminach o których mowa wyżej, powoduje obciążenie dodatkowymi kosztami, w tym ustawowymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie oraz kosztami wezwania w wysokości 20,00 zł za każde wezwanie.
 2. W przypadku wystąpienia zaległości w płatnościach w/w. kwot, Uczelnia rości sobie prawo do zaliczenia uiszczanych przez studenta kwot w pierwszej kolejności na poczet odsetek, kosztów wezwań, zaś w dalszej kolejności nieuiszczonych kwot z tytułu czesnego.

Płatności należy dokonywać przelewem bankowym na konto Uczelni:

PKO BP O/Radom   80 1020 4317 0000 5202 0156 6454

lub bezpośrednio w Kwesturze Uczelni.

Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczelni lub dokonania wpłaty bezpośrednio w Kwesturze Uczelni.

Skip to content