Studia podyplomowe

Zasady rekrutacji i studiowania

  1. Studia podyplomowe są płatne. Wysokość wpisowego oraz opłaty za studia, a także zasady i warunki płatności ustala Rektor.
  2. Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).
  3. Warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych z określonej specjalności jest udział przynajmniej 20 kandydatów.
  4. Warunkiem ukończenia studiów jest udział przynajmniej w 80% zajęć przewidzianych planem studiów, pozytywna ocena ze wszystkich egzaminów oraz  uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.
  5. Absolwenci, którzy spełnią warunki określone w pkt.3 otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (wg druku MEN).

Wymagane dokumenty
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w dziekanacie następujące dokumenty:

  • kartę zgłoszenia - druki do pobrania w dziekanacie
  • odpis dyplomu oraz kserokopię,
  • jedno zdjęcie,
  • kserokopię dowodu wpłaty wpisowego.

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu
ul. Wodna 13/21 (pokój nr 103)
tel. 48 344 00 55 w. 37
tel. kom. 696 086 465
e-mail: podyplomowe@eust.pl

Do pobrania: