Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Radomiu

„… przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”
Zapisując się na studia otrzymasz zniżkę

Zasady rekrutacji

O przyjęcie na studia I stopnia (licencjackie oraz inżynierskie) oraz na studia jednolite magisterskie (na kierunek „prawo”) w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym ubiegać mogą się wyłącznie osoby, które posiadają świadectwo dojrzałości („maturę”). O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Studia w EUST są płatne. Oferujemy konkurencyjne czesne oraz atrakcyjne zniżki!

 

Wymagane dokumenty:

Zasady rekrutacji na studia licencjackie i inżynierskie (I stopnia)

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 4 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm)
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
 • kserokopia dowodu osobistego
 • kwestionariusz o przyjęcie na studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie)

 

Zasady rekrutacji na studia magisterskie (II stopnia)

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • odpis dyplomu ukończonych studiów licencjackich lub inżynierskich
 • odpis suplementu do dyplomu
 • 4 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm)
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
 • kserokopia dowodu osobistego
 • kwestionariusz o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie)

 

Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie (kierunek „psychologia”)

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 4 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm)
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
 • kserokopia dowodu osobistego
 • kwestionariusz o przyjęcie na studia jednolite magisterskie (kierunek „psychologia”)
 • odpisy dyplomów ukończenia studiów licencjackich i/lub magisterskich wraz z suplementami oraz odpisy świadectw ukończenia studiów podyplomowych (zawierające wykaz zrealizowanych przedmiotów) na ukończonych dotychczas kierunkach studiów I/II stopnia/jednolitych magisterskich i studiach podyplomowych (w szczególności takich jak: psychologia rozwojowa, psychologia społeczna, warsztaty psychologiczne, psychiatria i wiele innych) – w przypadku zainteresowania podjęciem kształcenia na zasadach przewidzianych w ofercie PSYCHOLOGIA DLA LICENCJATÓW I MAGISTRÓW

 

Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie (kierunek „prawo”)

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 4 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm)
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
 • kserokopia dowodu osobistego
 • kwestionariusz o przyjęcie na studia jednolite magisterskie (kierunek „prawo”)
 • odpisy  dyplomów ukończenia studiów licencjackich i/lub magisterskich wraz z suplementami oraz odpisy świadectw ukończenia studiów podyplomowych (zawierające wykaz zrealizowanych przedmiotów) na ukończonych dotychczas kierunkach studiów I/II stopnia/jednolitych magisterskich i studiach podyplomowych (w szczególności takich jak: administracja, prawo w biznesie, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe lub innych z obszaru nauk społecznych) – w przypadku zainteresowania podjęciem kształcenia na zasadach przewidzianych w ofercie PRAWO DLA LICENCJATÓW I MAGISTRÓW

 

Powyższe dokumenty należy składać w siedzibie uczelni:

26-600 Radom, ul. Wodna 13/21 (Dziekanat, pok. nr 102)
e-mail: dziekanat@eust.pl ; oskar@eust.pl
tel/fax: 48 344 00 55

02-256 Warszawa, al. Krakowska 110/114,

e-mail: warszawa@eust.pl

tel. 22 490-36-55, tel. 784-910-547

Opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego należy dokonywać na poniższe konto:
PKO BP O/RADOM 80 1020 4317 0000 5202 0156 6454

 

Do pobrania:

Kwestionariusz kandydata na studia I stopnia – EUST
Kwestionariusz kandydata na studia II stopnia – EUST

Kwestionariusz kandydata na studia jednolite magisterskie („psychologia”) – EUST

Kwestionariusz kandydata na studia jednolite magisterskie („prawo”) – EUST

 

Z osobą przyjętą na studia Uczelnia zawiera umowę o świadczenie usług edukacyjnych, której wzór dostępny jest tutaj: kliknij

 

Formalno-prawne zasady i tryb rekrutacji na studia w latach 2019/2020 oraz 2020/2021 precyzują stosowne uchwały Senatu EUST dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: https://eust.bip.gov.pl/zasady-i-tryb-przyjmowania-na-studia/zasady-i-tryb-rekrutacji-na-studia.html

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2020