Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia

Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Zadania uczlni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dodotyczą KRK

"Nowe prespektywy dla szkolnictwa wyższego" Politechnika Gdańska

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wymagania dla obszarów kształcenia

Uchwała nr 1/2011 Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Studia podyplomowe w świetle nowych uregulowań prawnych i wprowadzania Polskiej Ramy Kwalifikacji

Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi

Uchwała nr 873/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny