Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie studentów

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalne

Projektowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia zdefiniowane dla obszarów kształcenia

Krajowe Ramy Kwalifikacji dla polskiego szkolnictwa wyższego

Projektowanie programów kształcenia zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi

Kształcenia ukierunkowane na studenta a "nowe" prawo o szkolnictwie wyższym

Spis czasowników używanych do opisu wiedzy oraz umiejętności

ECTS - narzędzie zarządzania procesem kaształcenia i realizacji mobilności akademickiej

System ECTS i jego rola w świetle obowiązujących przepisó prawa o szkolnictwie wyższym