Informator ECTS 2009

Uchwała Nr 962/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny instytucjonalnej

Walidacja i uznawanie efektów uczenia się zdobytych poza uczelnią

Ustrawa z dnia 4 lutego 2011 r.o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Rozporządzenie Ministra w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

Załącznik nr 1 do roporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011/część pierwsza

Załącznik nr 1 do roporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011/część druga

Rozporządzenie Ministra z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jekie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod o technik kształcenia na odległość

Rozporządzenie Ministra w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego