Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Radomiu

„… przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”
Zapisując się na studia otrzymasz zniżkę

System jakości kształcenia

Tekst jednolity

zatwierdzony Uchwałą nr 6/09/2019

Senatu EUST w Radomiu

z dnia 16 września 2019 r.

 

REGULAMIN SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

W EUROPEJSKIEJ UCZELNI SPOŁECZNO-TECHNICZNEJ

W RADOMIU

 

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu (dawniej Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu) powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy. Wzrost zapotrzebowania na wykształconą kadrę w szczególności z zakresu zdrowia publicznego, administracji, zarządzania, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, bezpieczeństwa wewnętrznego, budownictwa, prawa i psychologii a także innych kierunków, determinował występowanie ze stosownymi wnioskami do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie uruchomienia kolejnych, ważnych, ale nade wszystko potrzebnych dla rynku pracy kierunków studiów.

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu stawiając sobie za cel strategiczny zapewnienie jakości kształcenia na jak najwyższym poziomie, biorąc jednocześnie pod uwagę postanowienia Deklaracji Bolońskiej, wytyczne określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Europejskie i Polskie Ramy Kwalifikacji utworzyła Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia.

Wysoki poziom nauczania zagwarantowany jest przez współpracę i wspólny dialog, ale również wspieranie i upowszechnianie najlepszych rozwiązań. Powołany przez Rektora Pełnomocnik ds. Zapewniania Jakości Kształcenia zajmuje się wspomaganiem i koordynacją działań systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu.

Działaniem WSZJK objęci są studenci wszystkich poziomów i form oraz trybów studiów, słuchacze studiów podyplomowych oraz pracownicy Uczelni.

System Zapewniania Jakości Kształcenia budowany jest z poszanowaniem autonomii i specyfiki wydziałów i innych jednostek dydaktycznych EUST. Poszczególne wydziały/jednostki opracowują szczegółowe procedury zapewniania jakości kształcenia z wykorzystaniem swoich dobrych doświadczeń w tym zakresie oraz modyfikują je pod wpływem rekomendacji Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia i interesariuszy zewnętrznych.

 

§ 1

1.Założenia ogólne:

Dążąc do kompleksowej realizacji celów Procesu Bolońskiego, którymi są:

 • przyjęcie systemu „czytelnych” i równoważnych względem siebie dyplomów ukończenia studiów;
 • wprowadzenie – co do zasady – systemu studiów dwustopniowych: opartego na dwóch cyklach kształcenia (licencjat – magister) obok funkcjonowania studiów jednolitych magisterskich na wybranych kierunkach;
 • wprowadzenie punktowego systemu zaliczania osiągnięć studentów (ECTS);
 • rozwój mobilności studentów i pracowników uczelni;
 • rozwój współpracy europejskiej w zakresie zapewniania jakości kształcenia;
 • wzmocnienie wymiaru europejskiego szkolnictwa wyższego;
 • rozwój kształcenia przez całe życie (lifelong learning);
 • zwiększenie zaangażowania studentów na rzecz realizacji Procesu Bolońskiego;
 • promowanie atrakcyjności Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego poza Europą.
 • współpraca Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego z Europejską Przestrzenią Badawczą.

oraz przepisów wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wprowadza modyfikację obowiązującego dotąd na Uczelni systemu jakości kształcenia.

 

§ 2

Celem kształcenia jest zapewnienie jego wysokiej jakości poprzez:

 1. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim.
 2. Rozwój i podtrzymanie podstaw wiedzy zaawansowanej dotyczącej społeczeństwa i gospodarki.
 3. Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności kształcenia.

§ 3

Podstawowym zadaniem Uczelni jest stworzenie warunków do realizacji tych celów poprzez:

 1. Prawidłową realizację obowiązujących wymogów prawnych;
 2. Ciągłe doskonalenie programów kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów oraz opisu uzyskiwanych przez studentów w wyniku realizacji kształcenia efektów uczenia się.
 3. Zapewnienie mobilności pracowników i studentów.
 4. Włączanie w proces dydaktyczny kadry posiadającej odpowiednie doświadczenie praktyczne.
 5. Tworzenie czytelnych, wyraźnych i przejrzystych struktur organizacyjnych.
 6. Kształtowanie postaw sprzyjających powstawaniu wspólnoty akademickiej.
 7. Dostosowanie kształcenia do zmieniających się warunków na rynku pracy.
 8. Współpracę z pracodawcami, organizacjami pracodawców w celu zapewnienia dopływu informacji o kompetencjach zatrudnianych absolwentów.
 9. Współpracę w zakresie modyfikowania sylwetki absolwenta, właściwego organizowania praktyk studenckich będących ważnym ogniwem procesu kształcenia (zwłaszcza w kontekście prowadzenia kształcenia na profilu praktycznym).
 10. Włączanie studentów w proces doskonalenia kształcenia.
 11. Udzielanie pomocy, stwarzanie warunków do działalności kół naukowych i innych organizacji studenckich.
 12. Podnoszenie poziomu wykształcenia absolwentów poprzez prowadzenie innych form kształcenia.
 13. Inne działania zmierzające i ułatwiające osiągnięcie celów działalności Uczelni.

 

§ 4

Dla realizacji powyższych celów Uczelnia tworzy wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, który koncentruje się na:

 1. Stałym monitorowaniu i zatwierdzaniu programów kształcenia i ich opisów w postaci efektów uczenia się zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacji.
 2. Zapewnieniu odpowiedniej jakości kadry dydaktycznej, o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach, gwarantującej wysoką jakość kształcenia.
 3. Zapewnieniu odpowiedniej organizacji zajęć dydaktycznych.
 4. Określeniu kryteriów, przepisów i procedur oceniania studentów, publikowaniu przyjętych kryteriów oraz wprowadzaniu w życie zasad konsekwentnego ich przestrzegania.
 5. Zapewnieniu sprawnych i skutecznych struktur organizacyjnych Uczelni.
 6. Zapewnieniu właściwych środków wsparcia studentów.
 7. Organizowaniu zasobów informacyjnych.
 8. Weryfikacji efektów uczenia się na prowadzonych kierunkach studiów .
 9. Poprawie wyników oceny programowej i kompleksowej.
 10. Kształtowaniu wizerunku Uczelni poprzez działania na rzecz osiągania wysokich wyników ocen (akredytacja, oceny parametryczne) oraz miejsc w rankingach;
 11. Stymulowaniu pozytywnych zmian w kulturze organizacyjnej Uczelni przejawiających się powszechną wśród pracowników orientacją na jakość.

 

§ 5

 

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia:

 1. odnosi się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego;
 2. uwzględnia działania na rzecz doskonalenia programu kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez jednostki organizacyjne Uczelni;
 3. uwzględnia w szczególności wszystkie formy weryfikowania efektów uczenia się na kierunkach studiów prowadzonych przez jednostki organizacyjne Uczelni;
 4. uwzględnia oceny dokonywane przez studentów po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych;
 5. uwzględnia wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów uczelni;
 6. uwzględnia wnioski z badań oczekiwań pracodawców i zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy.

 

Wydziały Uczelni autonomicznie decydują o priorytetach działań podnoszących jakość kształcenia biorąc pod uwagę własne analizy i rekomendacje interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

 

Cała treść Regulaminu Systemu Jakości Kształcenia EUST dostępna jest tutaj: Regulamin Systemu Jakości Kształcenia EUST

 

Wykaz procedur wspomagających realizację WSZJK:

  1. Procedura aktualizacji programów studiów
  2. Procedura oceniania i monitorowania efektów uczenia się
  3. Procedura walidacji efektów uczenia się oraz sprawdzania zasad oceniania
  4. Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia się oraz oceniania studentów i słuchaczy studiów podyplomowych
  5. Procedura współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz opis udziału interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie określania i weryfikacji zakładanych efektów uczenia się i tworzeniu/modyfikacji programów kształcenia
  6. Procedura Opracowywania Karty Przedmiotu
  7. Procedura Aktualizacji Karty Przedmiotu
  8. Procedura oceny nauczyciela akademickiego
  9. Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych
  10. Wytyczne doskonalenia jakości procesu dydaktycznego w EUST w Radomiu
  11. Regulamin Odbywania Studenckich Praktyk Zawodowych
  12. Procedura odbywania i dokumentowania studenckich praktyk zawodowych
  13. Procedura zapewniania studentom Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu dydaktycznego, naukowego i materialnego wsparcia
  14. Procedura dyplomowania
  15. Regulamin Procedury Antyplagiatowej
  16. Procedura obsługi toku studiów
  17. Procedura archiwizacji prac przejściowych studentów
  18. Procedura udziału studentów w zajęciach do wyboru
  19. Procedura oceniania studentów
  20. Procedura upowszechniania informacji
  21. Procedura badań ankietowych
  22. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się
  23. Procedura uznawania efektów uczenia się uzyskanych w innej uczelni
  24. Procedura przeciwdziałania ściąganiu
  25. Procedura skarg i wniosków

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2020
Skip to content