Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Radomiu

„… przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”
Zapisując się na studia otrzymasz zniżkę

Specjalności- Studia licencjackie

LICENCJAT Zdrowie Publiczne opisy specjalności

 Zarządzanie w ochronie zdrowia – specjalność przygotowuje do pracy na kierowniczych stanowiskach w zakładach ochrony i opieki zdrowotnej, publicznych i niepublicznych przychodniach, a także podejmowania działalności gospodarczej w sektorze usług medycznych. Wyposaża w wiedzę niezbędną do działania w zreformowanym systemie ochrony zdrowia.

 

 Gastronomia i dietetyka – specjalność dostarcza wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania podmiotami gastronomicznymi i usługami żywieniowymi. Zgłębia zasady dietetyki i zdrowego żywienia. Polecana w szczególności wszystkim zainteresowanym prowadzeniem punktów gastronomicznych, planowaniem posiłków w różnych placówkach oraz udzielaniem porad dietetycznych.

 

Body fitness i kosmetologia – specjalność skierowana do osób zainteresowanych prowadzeniem klubów fitness, trenowaniem w zakresie aerobiku, stretchingu, jogi i innych niekonwencjonalnych metod. Studia na tej specjalności przygotowują także do profesjonalnego wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz upiększających.

 

Elektroradiologia – Absolwent kierunku Zdrowie Publiczne ze specjalnością elektroradiologia posiada nie tylko umiejętności typowe dla kierunku jak: rozpoznawanie biologicznych i środowiskowych uwarunkowań człowieka, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi, potrafi monitorować ocenę stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym. Posiada umiejętności w zakresie gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości, realizowania programów dotyczących profilaktyki, wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego. Specjalność elektroradiologia jest powiązana z naukami o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej zarówno poprzez program nauczania, jak i sylwetkę absolwenta przygotowanego do prowadzenia działań z zakresu diagnostyki i terapii z użyciem promieniowania jonizującego, jak i innych fizycznych technik diagnostyki i terapii. Osiągnięcie założonych efektów kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przygotowuje absolwenta do wykonywania badań oraz procedur diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, a także diagnostyki elektromedycznej, takich jak elektrokardiografia, elektroencefalografia, elektromiografia i inne. Absolwent tej specjalności potrafi wykonywać procedury diagnostyczne i terapeutyczne związane z obsługą aparatury radiologicznej, radioterapeutycznej, medycyny nuklearnej oraz aparatury elektromedycznej; rozumie sposoby wytwarzania nośnika informacji (diagnostyka) lub środka niszczącego tkanki (radioterapia), budowę stosowanej aparatury i efekty oddziaływania promieniowania jonizującego lub innego nośnika informacji z organizmem; potrafi przewidywać i zapobiegać skutkom niewłaściwego zastosowania aparatury medycznej podczas procesu diagnostycznego i terapeutycznego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Otrzymane wykształcenie pozwala na podjęcie pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej w sektorze usług medycznych, a także w każdym szpitalu oraz w poradniach, w których wykonuje się diagnostykę radiologiczną, serca, itp.

 

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności – Podczas studiów słuchacze zdobędą praktyczną wiedzę na temat projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności w oparciu o aktualną wiedzę.Studia skierowane są do osób odpowiedzialnych w instytucjach za projektowanie, wdrażanie i nadzorowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Adresaci studiów to: pełnomocnicy ds. jakości i systemu HACCP, przedsiębiorcy, pracownicy lub kierownicy działów jakości, działów produkcji, dystrybucji, sprzedaży, transportu lub przygotowywania żywności, osoby nadzorujące ww. procesy prowadzące audyty zewnętrzne i kontrole zgodności, pracownicy SANEPID.

 

Usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne – Celem studiów jest nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych w realizacji funkcji kierowniczych w powstającym systemie opieki nad ludźmi starszymi w Polsce. Studia adresowane są do osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji w zakresie zarządzania opieka senioralną (szpitale, przychodnie, poradnie, zakłady opiekuńczo – lecznicze, zakłady opiekuńczo – pielęgnacyjne, opieka długoterminowa, domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy społecznej, mieszkania chronione, usługi opiekuńcze, usługi specjalistyczne, centra opiekuńcze itd.)

Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej – głównym celem tej specjalności jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi. Studenci są przygotowani do podjęcia pracy z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, które chciałyby pozyskiwać nowe kompetencje zawodowe i rozwijać się. Studia są skierowane do osób, które ukończyły studia licencjackie lub magisterskie i pragną poszerzyć lub usystematyzować posiadaną wiedzę. Absolwenci są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w placówkach i instytucjach dla niepełnosprawnych osób dorosłych

Pedagogika lecznicza osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem – Studia przygotowują merytorycznie i praktycznie do pracy dydaktycznej, rewalidacyjnej, opiekuńczej z dziećmi i osobami z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem Aspergera. Specjalność stanowi stanowi doskonałe przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy rewalidacyjnej, opiekuńczej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Dodatkowym atutem studiów są ujęte w ich toku zagadnienia dotyczące pracy z uczniem z autyzmem, zespołem Aspergera na każdym etapie edukacyjnym z uwzględnieniem możliwości intelektualnych ucznia.

Dietetyka kliniczna- Celem tych studiów jest kształcenie i przygotowanie słuchaczy do prowadzenia leczenia żywieniowego i postępowania dietetycznego osób cierpiących na różnorodne schorzenia, prowadzenia żywienia osób wymagających szczególnego odżywiania, w tym pacjentów niedożywionych oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie opracowywania planów żywienia i fortyfikacji diety o doustne suplementy pokarmowe. Uczestnicy studiów to dietetycy, pielęgniarki, farmaceuci lub inne osoby związane z prowadzeniem poradnictwa dietetycznego i leczenia żywieniowego w warunkach szpitalnych oraz ambulatoryjnych.
Studia mają charakter praktyczny.

 

 Psychodietetyka – celem studiów jest wzbogacenie wiedzy i zdobycie umiejętności w zakresie innych, niż tylko somatyczne, przyczyn zaburzeń odżywiania i chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem (m.in. miażdżycy, cukrzycy, otyłości, niedokrwiennej choroby serca, nadciśnienia tętniczego, chorób nowotworowych, a także anoreksji, bulimii i innych zaburzeń łaknienia); zapoznanie z najnowszą wiedzą naukową o wpływie czynników żywieniowych na zachowanie zdrowia i powstawanie wielu chorób; zapoznanie z czynnikami psychologicznymi w występowaniu zaburzeń odżywiania, m.in. takimi jak: motywacja do podjęcia walki z otyłością czy nadwagą, stawiane cele, sfera emocjonalna, zaburzone spostrzeganie siebie, relacje z bliskimi, problemy z kształtowaniem się tożsamości oraz wskazanie metod, które mogą im przeciwdziałać.

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2019