Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Radomiu

„… przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”
Zapisując się na studia otrzymasz zniżkę

Specjalności – mgr

Zdrowie Publiczne opisy specjalności – studia magisterskie

 

Dietetyka i zdrowy styl życia – celem realizacji kształcenia na tej specjalności jest wykształcenie specjalistów przygotowanych do pracy w obszarach zainteresowania współczesnej dietetyki zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i wymogami pracodawców. Student zdobędzie wiedzę niezbędną do planowania racjonalnego żywienia oraz planowania i przygotowywania diet. Nauczy się tworzyć i dopasowywać dietę dla osób chorych oraz osób zdrowych, które chcą utrzymać dobrą formę i zmienić nawyki żywieniowe.

 

Medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe – absolwent tych studiów wyposażony będzie w wiedzę i umiejętności z ratownictwa medycznego, wzbogacone o znajomość zasad funkcjonowania organów państwa oraz jednostek administracji publicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Będzie potrafił analizować zjawiska bezpośrednio związane z kryzysem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej, z uwzględnieniem aparatu pojęciowego nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności.

 

Specjalista terapii uzależnień – celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji, lub ich nabycie, w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących różnych form uzależnień, profilaktyki i terapii osób uzależnionych w aspekcie wiedzy psychologicznej, klinicznej oraz oddziaływań stosowanych w procesie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych.

 

Inspekcja sanitarna i epidemiologiczna -celem specjalności jest kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych niezbędnych do prowadzenia spraw należących do właściwości inspekcji sanitarnej – zarówno jako pracownik organu jak i strona lub jej pełnomocnik.

 

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia – specjalność przygotowuje do pracy na kierowniczych stanowiskach w zakładach ochrony i opieki zdrowotnej, publicznych i niepublicznych przychodniach, a także podejmowania działalności gospodarczej w sektorze usług medycznych. Wyposaża w wiedzę niezbędną do działania w zreformowanym systemie ochrony zdrowia.

 

Usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne – Celem studiów jest nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych w realizacji funkcji kierowniczych w powstającym systemie opieki nad ludźmi starszymi w Polsce. Studia adresowane są do osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji w zakresie zarządzania opieka senioralną (szpitale, przychodnie, poradnie, zakłady opiekuńczo – lecznicze, zakłady opiekuńczo – pielęgnacyjne, opieka długoterminowa, domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy społecznej, mieszkania chronione, usługi opiekuńcze, usługi specjalistyczne, centra opiekuńcze itd.)

 

Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej – głównym celem tej specjalności jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi. Studenci są przygotowani do podjęcia pracy z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, które chciałyby pozyskiwać nowe kompetencje zawodowe i rozwijać się. Studia są skierowane do osób, które ukończyły studia licencjackie lub magisterskie i pragną poszerzyć lub usystematyzować posiadaną wiedzę. Absolwenci są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w placówkach i instytucjach dla niepełnosprawnych osób dorosłych

 

Pedagogika lecznicza osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem – Studia przygotowują merytorycznie i praktycznie do pracy dydaktycznej, rewalidacyjnej, opiekuńczej z dziećmi i osobami z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem Aspergera. Specjalność stanowi stanowi doskonałe przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy rewalidacyjnej, opiekuńczej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Dodatkowym atutem studiów są ujęte w ich toku zagadnienia dotyczące pracy z uczniem z autyzmem, zespołem Aspergera na każdym etapie edukacyjnym z uwzględnieniem możliwości intelektualnych ucznia.

 

Dietetyka kliniczna – Celem tych studiów jest kształcenie i przygotowanie słuchaczy do prowadzenia leczenia żywieniowego i postępowania dietetycznego osób cierpiących na różnorodne schorzenia, prowadzenia żywienia osób wymagających szczególnego odżywiania, w tym pacjentów niedożywionych oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie opracowywania planów żywienia i fortyfikacji diety o doustne suplementy pokarmowe. Uczestnicy studiów to dietetycy, pielęgniarki, farmaceuci lub inne osoby związane z prowadzeniem poradnictwa dietetycznego i leczenia żywieniowego w warunkach szpitalnych oraz ambulatoryjnych.
Studia mają charakter praktyczny.

 

Psychodietetyka – celem studiów jest wzbogacenie wiedzy i zdobycie umiejętności w zakresie innych, niż tylko somatyczne, przyczyn zaburzeń odżywiania i chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem (m.in. miażdżycy, cukrzycy, otyłości, niedokrwiennej choroby serca, nadciśnienia tętniczego, chorób nowotworowych, a także anoreksji, bulimii i innych zaburzeń łaknienia); zapoznanie z najnowszą wiedzą naukową o wpływie czynników żywieniowych na zachowanie zdrowia i powstawanie wielu chorób; zapoznanie z czynnikami psychologicznymi w występowaniu zaburzeń odżywiania, m.in. takimi jak: motywacja do podjęcia walki z otyłością czy nadwagą, stawiane cele, sfera emocjonalna, zaburzone spostrzeganie siebie, relacje z bliskimi, problemy z kształtowaniem się tożsamości oraz wskazanie metod, które mogą im przeciwdziałać.

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2019