Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Radomiu

„… przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”
Zapisując się na studia otrzymasz zniżkę

Specjalności – mgr

Zdrowie Publiczne opisy specjalności – studia magisterskie

 

Dietetyka i zdrowy styl życia – celem realizacji kształcenia na tej specjalności jest wykształcenie specjalistów przygotowanych do pracy w obszarach zainteresowania współczesnej dietetyki zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i wymogami pracodawców. Student zdobędzie wiedzę niezbędną do planowania racjonalnego żywienia oraz planowania i przygotowywania diet. Nauczy się tworzyć i dopasowywać dietę dla osób chorych oraz osób zdrowych, które chcą utrzymać dobrą formę i zmienić nawyki żywieniowe.

 

Medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe – absolwent tych studiów wyposażony będzie w wiedzę i umiejętności z ratownictwa medycznego, wzbogacone o znajomość zasad funkcjonowania organów państwa oraz jednostek administracji publicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Będzie potrafił analizować zjawiska bezpośrednio związane z kryzysem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej, z uwzględnieniem aparatu pojęciowego nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności.

 

Specjalista terapii uzależnień – celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji, lub ich nabycie, w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących różnych form uzależnień, profilaktyki i terapii osób uzależnionych w aspekcie wiedzy psychologicznej, klinicznej oraz oddziaływań stosowanych w procesie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych.

 

Inspekcja sanitarna i epidemiologiczna -celem specjalności jest kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych niezbędnych do prowadzenia spraw należących do właściwości inspekcji sanitarnej – zarówno jako pracownik organu jak i strona lub jej pełnomocnik.

 

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia – specjalność przygotowuje do pracy na kierowniczych stanowiskach w zakładach ochrony i opieki zdrowotnej, publicznych i niepublicznych przychodniach, a także podejmowania działalności gospodarczej w sektorze usług medycznych. Wyposaża w wiedzę niezbędną do działania w zreformowanym systemie ochrony zdrowia.

 

Medycyna alternatywna – Medycyna alternatywna to szeroki zakres metod i praktyk służących rozpoznawaniu chorób lub przywróceniu zdrowia, które funkcjonują poza nurtem leczenia opartym o model biomedyczny. Przez wiele stuleci medycyna niekonwencjonalna – inaczej zwana: alternatywną, funkcjonowała na równi z medycyną tradycyjną, nie ustępując jej w niczym, a czasem wręcz przewyższając skutecznością. Było to możliwe dzięki wiedzy zgromadzonej przez tysiące lat przez naszych przodków, którzy wyspecjalizowali się w zapobieganiu i leczeniu różnych dolegliwości. istnieje wiele rodzajów medycyny alternatywnej. Do najbardziej interesujących i popularnych należą: homeopatia, ziołolecznictwo, aromaterapia, akupunktura, i wiele innych. Każdy z tych odłamów zajmuje się czym innym, inną sferą zdrowia człowieka, należy je rozróżniać by właściwe z nich korzystać. Np. ziołolecznictwo, wiele osób myśli, że zioła są nieszkodliwe i można je dowolnie zażywać, tymczasem to nie prawda, trzeba znać działanie danego zioła, wiedzieć, kiedy je się zbiera, kiedy suszy, czy kwiaty, czy liście, jak często można je zażywać, czy pić gorące czy chłodne, czy można jednocześnie brać z nimi inne leki czy zioła. Trzeba też pamiętać, że niekonwencjonalne leki mogą wchodzić w niebezpieczną interakcję z farmaceutykami. ludzie a zwłaszcza osoby związane z szeroko rozumianą medycyną i zdrowiem publicznym, powinni mieć dogłębną wiedzę na temat wspominanych już rodzajów medycyny alternatywnej, umieć je odróżniać i zastosować przy właściwych dolegliwościach we właściwy sposób wspomagając proces leczenia lub go zastępując, nie czyniąc nikomu szkody. Pragniemy dać naszym studentom taką możliwość. specjalność tę oferujemy na kierunku Zdrowie Publiczne zarówno na studiach licencjackich jak i mgr, które to są studiami wchodzącymi w skład studiów medycznych. Zajęcia są prowadzone przez kadrę z tytułem dr i prof., z całej Polski, jak również z zagranicy w tym Ukrainy i Turcji.

 

Usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne – Celem studiów jest nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych w realizacji funkcji kierowniczych w powstającym systemie opieki nad ludźmi starszymi w Polsce. Studia adresowane są do osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji w zakresie zarządzania opieka senioralną (szpitale, przychodnie, poradnie, zakłady opiekuńczo – lecznicze, zakłady opiekuńczo – pielęgnacyjne, opieka długoterminowa, domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy społecznej, mieszkania chronione, usługi opiekuńcze, usługi specjalistyczne, centra opiekuńcze itd.)

 

Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej – głównym celem tej specjalności jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi. Studenci są przygotowani do podjęcia pracy z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, które chciałyby pozyskiwać nowe kompetencje zawodowe i rozwijać się. Studia są skierowane do osób, które ukończyły studia licencjackie lub magisterskie i pragną poszerzyć lub usystematyzować posiadaną wiedzę. Absolwenci są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w placówkach i instytucjach dla niepełnosprawnych osób dorosłych

 

Pedagogika lecznicza osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem – Studia przygotowują merytorycznie i praktycznie do pracy dydaktycznej, rewalidacyjnej, opiekuńczej z dziećmi i osobami z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem Aspergera. Specjalność stanowi stanowi doskonałe przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy rewalidacyjnej, opiekuńczej z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Dodatkowym atutem studiów są ujęte w ich toku zagadnienia dotyczące pracy z uczniem z autyzmem, zespołem Aspergera na każdym etapie edukacyjnym z uwzględnieniem możliwości intelektualnych ucznia.

 

Dietetyka kliniczna – Celem tych studiów jest kształcenie i przygotowanie słuchaczy do prowadzenia leczenia żywieniowego i postępowania dietetycznego osób cierpiących na różnorodne schorzenia, prowadzenia żywienia osób wymagających szczególnego odżywiania, w tym pacjentów niedożywionych oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie opracowywania planów żywienia i fortyfikacji diety o doustne suplementy pokarmowe. Uczestnicy studiów to dietetycy, pielęgniarki, farmaceuci lub inne osoby związane z prowadzeniem poradnictwa dietetycznego i leczenia żywieniowego w warunkach szpitalnych oraz ambulatoryjnych.
Studia mają charakter praktyczny.

 

Psychodietetyka – celem studiów jest wzbogacenie wiedzy i zdobycie umiejętności w zakresie innych, niż tylko somatyczne, przyczyn zaburzeń odżywiania i chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem (m.in. miażdżycy, cukrzycy, otyłości, niedokrwiennej choroby serca, nadciśnienia tętniczego, chorób nowotworowych, a także anoreksji, bulimii i innych zaburzeń łaknienia); zapoznanie z najnowszą wiedzą naukową o wpływie czynników żywieniowych na zachowanie zdrowia i powstawanie wielu chorób; zapoznanie z czynnikami psychologicznymi w występowaniu zaburzeń odżywiania, m.in. takimi jak: motywacja do podjęcia walki z otyłością czy nadwagą, stawiane cele, sfera emocjonalna, zaburzone spostrzeganie siebie, relacje z bliskimi, problemy z kształtowaniem się tożsamości oraz wskazanie metod, które mogą im przeciwdziałać.

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2019