Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Radomiu

„… przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”
Zapisując się na studia otrzymasz zniżkę

Regulamin ECTS

Zatwierdzony Uchwałą nr 2/02/2012 Senatu EUST w Radomiu z dnia 29.02. 2012r.

REGULAMIN SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W EUROPEJSKIEJ UCZELNI SPOŁECZNO-TECHNICZNEJ W RADOMIU¹

 

 

 

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy. Wzrost zapotrzebowania na wykształconą kadrę w szczególności z zakresu zdrowia publicznego, administracji, finansów, pedagogiki, budownictwa a także innych kierunków, determinował występowanie ze stosownymi wnioskami o tworzenie kolejnych, ważnych, ale nade wszystko potrzebnych dla rynku pracy kierunków kształcenia.

 

§1

1.Założenia ogólne:

Dążąc do kompleksowej realizacji celów Procesu Bolońskiego, którymi są:

 • przyjęcie systemu „czytelnych” i porównywalnych dyplomów;
 • wprowadzenie systemu studiów dwustopniowych: opartego na dwóch cyklach kształcenia (licencjat – magister);
 • wprowadzenie punktowego systemu zaliczania osiągnięć studentów (ECTS);
 • rozwój mobilności studentów i pracowników uczelni;
 • rozwój współpracy europejskiej w zakresie zapewnienia jakości kształcenia;
 • wzmocnienie wymiaru europejskiego szkolnictwa wyższego
 • rozwój kształcenia przez całe życie (lifelong learning);
 • zwiększenie zaangażowania studentów na rzecz realizacji Procesu Bolońskiego;
 • promowanie atrakcyjności Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego poza Europą.
 • rozszerzenie systemu studiów o trzeci stopień – studia doktoranckie;
 • współpraca Europejskiego Obszary Szkolnictwa Wyższego z Europejskiej Przestrzeni oraz przepisów wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia MNISW z 2 XI 2011 w sprawie powołania KRK WSNIST wprowadza modyfikację obowiązującego dotąd na Uczelni systemu jakości kształcenia

 

 

¹Uchwała Senatu Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu nr 2/02/2012 w sprawie zatwierdzenia modyfikacji regulaminu systemu jakości, Uchwała Senatu Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu nr 3/02/2012 w sprawie zatwierdzenia składu komisji i zespołów ds. SJK

 

 

§2

Celem kształcenia jest zapewnienie jego wysokiej jakości poprzez:

 1. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie
 2. Rozwój i podtrzymanie podstaw wiedzy zaawansowanej dotyczącej społeczeństwa i
 3. Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności kształcenia.

 

§3

Podstawowym zadaniem Uczelni jest stworzenie warunków do realizacji tych celów poprzez:

 1. Prawidłową realizację obowiązujących wymogów prawnych
 2. Dostosowanie programów nauczania do Krajowych Ram Kwalifikacji i ich opis  w postaci efektów uczenia się
 3. Zapewnienie mobilności pracowników i studentów.
 4. Włączanie w proces dydaktyczny kadry posiadającej odpowiednie doświadczenie
 5. Tworzenie czytelnych, wyraźnych i przejrzystych struktur
 6. Kształtowanie postaw sprzyjających powstawaniu wspólnoty
 7. Dostosowanie kształcenia do zmieniających się warunków na rynku
 8. Współpracę z pracodawcami, organizacjami pracodawców w celu zapewnienia dopływu informacji o kompetencjach zatrudnianych absolwentów.
 9. Współpracę w  zakresie  modyfikowania  sylwetki  absolwenta,  właściwego  organizowania  praktyk studenckich będących ważnym ogniwem procesu kształcenia.
 10. Włączanie studentów w proces doskonalenia kształcenia.
 11. Udzielanie pomocy,  stwarzanie  warunków  do  działalności  kół  naukowych  i  innych  organizacji
 12. Podnoszenie poziomu wykształcenia absolwentów
 13. Inne działania zmierzające i ułatwiające osiągnięcie celów działalności

 

§4

Dla realizacji powyższych celów Uczelnia tworzy wewnętrzny system  zapewnienia jakości kształcenia, który koncentruje się na:

 1. Stałym monitorowaniu i zatwierdzaniu programów nauczania i ich opisów w postaci efektów uczenia się zgodnych z KRK
 2. Zapewnieniu odpowiedniej   jakości     kadry     dydaktycznej,   o    odpowiednich     kwalifikacjach    i kompetencjach, gwarantującej wysoką jakość kształcenia.
 3. Zapewnieniu odpowiedniej organizacji zajęć
 4. Określeniu kryteriów, przepisów i procedur oceniania studentów, publikowaniu przyjętych kryteriów oraz wprowadzaniu w życie zasad konsekwentnego ich
 5. Zapewnieniu sprawnych i skutecznych struktur organizacyjnych
 6. Zapewnieniu właściwych środków wsparcia studentów.
 7. Organizowaniu zasobów
 8. Weryfikacji efektów kształcenia na kierunkach studiów
 9. Poprawie wyników oceny programowej i instytucjonalnej
 10. Kształtowaniu wizerunku  Uczelni  poprzez  działania  na  rzecz  osiągania  wysokich  wyników  ocen (akredytacja, oceny parametrycznej) oraz miejsc w rankingach;
 11. Stymulowaniu pozytywnych zmian w kulturze organizacyjnej Uczelni przejawiających się powszechną wśród pracowników orientacją na jakość

 

§5

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia

 1. odnosi się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego;
 2. uwzględnia działania na rzecz doskonalenia programu kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez podstawową jednostkę organizacyjną;
 3. uwzględnia w szczególności wszystkie formy weryfikowania efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez podstawową jednostkę organizacyjną;
 4. uwzględnia oceny dokonywane przez studentów po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych;
 5. uwzględnia wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów uczelni;
 6. uwzględnia wnioski z badań oczekiwań pracodawców i zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku
 7. Wydziały autonomicznie decydują o priorytetach działań podnoszących jakość kształcenia biorąc pod uwagę rekomendacje RJK i własne

 

§6

 Skład osobowy:

Nadzór nad SJK EUST- Rektor dr M. Pierzchalska (art. 66 p. 3a)

Uczelniany System Jakości Kształcenia – przewodniczący: pełnomocnik Rektora ds. kształcenia i systemu jakości dr Iwona Pałgan

Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

 • pełnomocnik Rektora kształcenia i systemu jakości – przewodniczący dr Iwona Pałgan
 • Koordynator Systemu ECTS – mgr Beata Dziadczyk
 • Doradca w zakresie prawnym – B. Bielska
 • Nauczyciel akademicki – dr hab. M. Surdacki
 • Inne osoby wskazane przez pełnomocnika kształcenia i systemu jakości – mgr M. Dobosz

Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia

 • Kierownik Biura Karier – przewodniczący mgr Edgar Klusa
 • Nauczyciel akademicki – dr hab. A. Kurzynowski
 • Informatyk – mgr Jacek Rozdolski
 • Przedstawiciel studentów – Beata Podymniak
 • Dyrektor Biblioteki – mgr Milczarska
 • Inne osoby wskazane przez pełnomocnika kształcenia i systemu jakości – E. Czapnik, inż. M. Świtas

Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia:

W ramach wszystkich wydziałów:

 • Kierownik SJO – mgr Nowotnik-Kozicka
 • Inne osoby wskazane przez pełnomocnika kształcenia i systemu jakości – mgr A. Frymus

Wydział Nauk Społecznych

 • Prodziekan- dr Zaborowska
 • Nauczyciel akademicki – dr Muszyńska
 • Przedstawiciel przedsiębiorców – mgr Rycombel
 • Przedstawiciel studentów – Anna Hombek

Wydział Nauk o Zdrowiu

 • Prodziekan- dr Trzpil – Zwierzyk
 • Nauczyciel akademicki – dr Palus
 • Przedstawiciel przedsiębiorców – Lucyna Wiśniewska
 • Przedstawiciel studentów – Edyta Sieradz

Wydział Nauk Technicznych

 • Prodziekan- dr inż. Kozioł
 • Nauczyciel akademicki – dr inż. Wojciech Kozłowski
 • Przedstawiciel przedsiębiorców – Rajmund Szewczyk
 • Przedstawiciel studentów –Monika Nicoara-Górniak

Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia

 • Członek senatu EUST –– przewodniczący – dr M. Stawiak-Ososińska
 • Nauczyciele akademiccy
  • w zakresie WNS- dr hab. J. Hanisz, dr Z. Markwart
  • w zakresie WNoZ- dr hab. Z. Lit wińczuk, prof. dr hab. Z. Stęplewski
  • w zakresie WNT- dr hab. A. Cholewicki
 • Przedstawiciele studentów –Katarzyna Grzyb,
 • Inne osoby wskazane przez pełnomocnika kształcenia i systemu jakości – mgr A. Kaczmarzyk, mgr M. Sot

Zespół ds. Jakości Kształcenia na Studiach Podyplomowych

 • Kierownicy studiów podyplomowych wskazani przez Dziekanów
  • w zakresie WNS- dr Lewicka-Zelent
  • w zakresie WNoZ- dr hab. I. Murawow
  • w zakresie WNT- dr inż. Anna Sobocińska
  • Nauczyciel akademicki – dr Wojciech Graliński
  • Przedstawiciel studentów –Nina Przepiórkowska
  • Inne osoby wskazane przez pełnomocnika kształcenia i systemu jakości – mgr A. Dudek, U.

 Kawczyńska -Kilch

 

 

§7

Zadania poszczególnych komisji i zespołów

Zadania Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

 • stała kontrola i analiza jakości kształcenia na wydziałach i jednostkach im podlegającym (np. studia podyplomowe);
 • podejmowanie działań podnoszących jakość kształcenia poprzez szkolenia budowy programów nauczania w oparciu o efekty uczenia się, dbałość o stały rozwój umiejętności pedagogicznych oraz wiedzy nauczycieli akademickich, i in.
 • troska o prawidłowe stosowanie systemu ECTS;
 • stałe monitorowanie  programów  nauczania  i  ich  opisów  w  postaci  efektów  uczenia  się  zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji;
 • dbałość o rozwój różnych form kształcenia przez całe życie i ich upowszechnianie;
 • piecza nad właściwym systemem obsługi studentów
 • nadzór nad mobilnością studentów i pracowników administracyjnych oraz dydaktycznych;
 • rozwijanie systemu informacyjnego;
 • przekazywanie wydziałowym komisjom zapewnienia jakości kształcenia wytycznych dotyczących doskonalenia jakości kształcenia;
 • publikowanie  informacji   dotyczących   najnowszych   tendencji   dotyczących   rozwoju   szkolnictwa wyższego i procesu bolońskiego .

 

Zadania Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia

 • realizacja rekomendacji wydanych przez Komisję Zapewniania Jakości Kształcenia;
 • analiza warunków i trybu rekrutacji na studia, również w zakresie studiów podyplomowych
 • analiza zakładanych i uzyskanych efektów z realizacji praktyk
 • opracowanie systemu monitorowania karier zawodowych swoich absolwentów
 • przygotowanie i przeprowadzenie corocznych badań ankietowych wśród studentów, pracowników dydaktycznych i administracyjnych oraz absolwentów; ankiety dotyczą: zadowolenia studentów, organizacji studiów,  programów  nauczania,  efektów  kształcenia,  oceny  nauczycieli  akademickich, i innych; (również w zakresie studiów podyplomowych)
 • monitoring losów absolwentów
 • kontakty z przedsiębiorcami
 • analiza wyników badań ankietowych;
 • analiza wyników  prac  wydziałowych  zespołów    oceny  jakości  kształcenia-  również  w  zakresie studiów podyplomowych;
 • badanie  oczekiwań   kompetencji   wejściowych   kandydatów   na   studia,   oczekiwań   kompetencji wyjściowych absolwentów – również w zakresie studiów podyplomowych
 • publikowanie wyników oceny jakości kształcenia
 • tworzenie narzędzi przekazu informacji
 • opracowanie strategii kształcenia;
 • wdrażanie mobilności studentów i pracowników administracyjnych oraz dydaktycznych

Zadania zespołu ds. zapewnienia jakości kształcenia

 • opracowywanie projektów nowych programów nauczania wg KRK
 • opracowanie programów nauczania biorąc pod uwagę wyniki analiz warunków brzegowych;
 • przypisywanie punktów ECTS do efektów uczenia się i ich weryfikacja;
 • dobór typów zajęć i metod dydaktycznych odpowiednich do założonych efektów uczenia się;
 • dobór wykładowców, szczegółowe opisy zajęć, zabezpieczenie infrastruktury, ustalenie optymalnego harmonogramu zajęć;
 • opracowanie metod podnoszenia jakości kadry dydaktycznej (zasady naboru, podnoszenie kwalifikacji, nagradzanie pracy, );
 • monitorowanie i przeprowadzanie hospitacji zajęć
 • opiniowanie kadry akademickiej

Zadania zespołu ds. oceny jakości kształcenia

 • coroczne przeprowadzenie audytu wewnętrznego na wydziałach
 • koordynacja ankietyzacji;
 • coroczne przedstawienie komisji zapewnienia jakości kształcenia rezultatów oceny jakości kształcenia na wydziale i przedstawienie wskazówek dotyczących planu naprawczego dla poprawienia jakości kształcenia

 

Zadania zespołu ds. Jakości Kształcenia na Studiach Podyplomowych

Zadania kierowników poszczególnych kierunków studiów podyplomowych

 • realizacja rekomendacji wydanych przez Komisję Zapewniania Jakości Kształcenia;
 • opracowywanie projektów nowych programów nauczania wg KRK
 • opracowanie programów nauczania biorąc pod uwagę wyniki analiz warunków brzegowych;
 • przypisywanie punktów ECTS do efektów uczenia się i ich weryfikacja;
 • dobór typów zajęć i metod dydaktycznych odpowiednich do założonych efektów uczenia się;
 • dobór wykładowców, szczegółowe opisy zajęć, zabezpieczenie infrastruktury, ustalenie optymalnego harmonogramu zajęć;
 • monitorowanie i przeprowadzanie hospitacji zajęć
 • opiniowanie kadry akademickiej

Zadania pozostałych członków Komisji

 • coroczne przeprowadzenie audytu wewnętrznego na wydziałach
 • koordynacja ankietyzacji;
 • coroczne przedstawienie komisji zapewnienia jakości kształcenia rezultatów oceny jakości kształcenia na wydziale i przedstawienie wskazówek dotyczących planu naprawczego dla poprawienia jakości kształcenia

 

 

§8

Zadania Pełnomocnika Rektora ds. kształcenia i systemu jakości

 1. Inicjowanie i projektowanie ogólnouczelnianych badań różnych aspektów jakości kształcenia
 2. Koordynowanie badań jakości kształcenia prowadzonych przez jednostki organizacyjne EUST oraz merytoryczne wspieranie ich działań w zakresie analizy wyników i formułowania na ich podstawie wniosków dotyczących podnoszenia jakości kształcenia;
 3. Upowszechnianie informacji na temat przedsięwzięć badawczych podejmowanych w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz wykorzystania ich wyników w celu budowania kultury jakości w EUST;
 4. Współpraca z wszystkimi zespołami oraz jednostkami administracyjnymi, zajmującymi się sprawami kształcenia.
 5. Wykonywanie bieżących zadań dotyczących badań jakości kształcenia
 6. Składanie Senatowi corocznego sprawozdania dotyczącego jakości kształcenia
 7. Wydawanie zarządzeń dotyczących funkcjonowania WSJK
 8. Zapisy szczegółowe

 

§9

Stałe monitorowanie i zatwierdzanie programów nauczania i ich opisów w postaci efektów uczenia się zgodnych z KRK

Programy nauczania i ich opis w postaci efektów uczenia się będą stale monitorowane pod kątem zgodności z wytycznymi Krajowych Ram Kwalifikacji. Okresowe przeglądy programów nauczania oraz efektów nauczania przeprowadza Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia. Zespół ten winien poddać ocenie wszystkie programy kształcenia; na bazie posiadanych informacji zwrotnych rekomendować zmianę lub pozostawienie dotychczasowych programów nauczania.

 

 

 

§10

Informacje z rynku pracy

Istotnym  elementem  w  ocenie  prawidłowości  realizowanych  programów  nauczania  jest  pozyskiwanie informacji o wymaganiach stawianych przez rynek pracy (pracodawców).

 • Źródłem tych informacji jest Biuro Karier, którego głównym zadaniem jest in. monitorowanie drogi zawodowej absolwentów.
 • Szczególnie ważnym kanałem przepływu informacji z rynku pracy jest współpraca z przedsiębiorcami (spotkania z interesariuszami, praktyki studenckie, badania naukowe, konferencje).
 • Inne źródło danych z rynku pracy to ankietyzacja absolwentów oraz pracujących studentów.

 

 

 

 

§11

Karty przedmiotu

Aby zapewnić prawidłową realizację procesu kształcenia dla każdego przedmiotu, powinna być opracowana karta przedmiotu. Treść karty przedmiotu powinna uwzględniać wymagania zawarte w Uchwale PKA z 10 XI 2011 w sprawie statutu PKA. Przyjmuje się, że karta przedmiotu jest opracowywana dla przedmiotu niezależnie od różnorodności jego form, czasu trwania czy osób prowadzących. Karta przedmiotu w swej treści powinna uwzględnić wszystkie formy zajęć dydaktycznych. Karta przedmiotu powinna być aktualizowana w każdym przypadku dokonania zmian w programach nauczania w zakresie odpowiadającym wprowadzonym zmianom, a także w celu jego aktualizacji. Aktualizacja powinna następować nie rzadziej niż raz na dwa lata; powinna być w miarę potrzeby aktualizowana literatura podstawowa, uzupełniająca czy treści programowe. Odpowiedzialnym za aktualizację karty przedmiotu jest prodziekan albo osoba wyznaczona przez Dziekana, którzy zdają relację z tych działań pełnomocnikowi Rektora ds. JK. Pełnomocnik Rektora ds. JK po zatwierdzeniu przez senat wydaje w drodze zarządzenia wzór Karty przedmiotu.

 

Kartę przedmiotu sporządza osoba prowadząca dany przedmiot i przekazuje go do właściwej komórki Uczelni. Osobą odpowiedzialną za jakość kształcenia w ramach danego przedmiotu jest osoba prowadząca wykład.  Posiada  ona  prawo  i  obowiązek  ingerowania  w  proces  kształcenia  w  innej  formie  danego

 

przedmiotu (ćwiczenia, laboratoria, itp.) jeśli uzna, że realizowane treści nie uwzględniają treści karty przedmiotu, wychodzą poza ramy karty przedmiotu, a w konsekwencji studenci nie nabywają wymaganych kompetencji. Prowadzący wykłady są odpowiedzialni za właściwą i zgodną z powyższymi zasadami treść karty przedmiotu. Osoby prowadzące inne formy niż wykład są zobowiązane do uwzględnienia wniosków, uwag, sugestii, wskazówek osób prowadzących wykład jako osób odpowiedzialnych za kształcenie  w ramach danego przedmiotu. Karta przedmiotu powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za przedmiot oraz osoby prowadzące inne formy dydaktyczne. W przypadku prowadzenia zajęć w formie innej niż wykład, Dziekan wyznacza osobę odpowiedzialną za prawidłowość kształcenia w ramach danego przedmiotu.

 

Akty prawne:

Uchwała Senatu Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu nr 7/02/2012 w sprawie akceptacji nowego wzoru karty przedmiot (sylabusa) uwzględniającego wymogi KRK  oraz Zarządzenie nr 2/03/2012 z dnia 01 marca 2012 r. Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia w sprawie nowego wzoru karty przedmiotu

 

 

 

§12

Kadra dydaktyczna

1.  Dobór kadry

Obsada kadrowa musi spełniać wymagania dotyczące minimum kadrowego określone w odpowiednich przepisach ministra ds. nauki i szkolnictwa wyższego. Wymagania te muszą uwzględniać odpowiednią liczbę profesorów, doktorów habilitowanych oraz doktorów. Pracownicy stanowiący minimum kadrowe muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Pracownicy nie wchodzący w zakres minimum kadrowego mogą, ale nie muszą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę. Uczelnia dokłada staranności w doborze kadry dydaktycznej tak, aby zapewnić odpowiednią ilość kadry posiadającej doświadczenie zawodowe w prezentowanej dyscyplinie. Zatrudnienie pracownika dydaktycznego powinno być poprzedzone rozmową oraz zapoznaniem się z dorobkiem naukowym lub doświadczeniem zawodowym związanym z prezentowaną dyscypliną naukową. Rozmowę przeprowadza Rektor. W rozmowie może wziąć udział Kanclerz, Dziekan. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu pracownika podejmuje Rektor Uczelni. W razie wątpliwości Rektor konsultuje zatrudnienie z Dziekanem.

 

2.  Rozwój naukowy kadry

Uczelnia stwarza warunki do prowadzenia badań oraz do rozwoju naukowego. W tym celu Uczelnia organizuje konferencje, sympozja, seminaria i prowadzi własne wydawnictwo naukowe oraz zachęca do składania wniosków o granty i prowadzenia badań.

 

3.  Okresowe oceny kadry dydaktycznej

Uczelnia prowadzi okresową ocenę kadry dydaktycznej. Ocena dokonywana jest raz na 2 lata (art. 132) lub każdorazowo na wniosek przełożonego. Dziekan informuje pracownika o obowiązku przeprowadzenia jego oceny i w tym celu prosi o wypełnienie arkusza oceny okresowej. Arkusz składa się z 2 części. Pierwsza część zawiera samoocenę na polu dydaktycznym, naukowo-badawczym, w niej też powinien pracownik udokumentować prace na rzecz Uczelni. W drugiej części arkusza znajdują się ewentualne uwagi lub ich brak, a także spostrzeżenia, postulaty, oczekiwania wyartykułowane podczas rozmowy. Wypełnienie części pierwszej arkusza jest formą samooceny pracownika. Pracownik winien zwrócić Dziekanowi wypełniony arkusz w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Po zapoznaniu się z arkuszem osiągnięć, Dziekan zaprasza pracownika na rozmowę, w której porusza sprawy pracy, przekazuje uwagi, spostrzeżenia,  postulaty; omawia wyniki ankietyzacji. Rozmowa ma na celu zwrócenie uwagi na ewentualne niedociągnięcia w pracy dydaktycznej, względnie ma uświadomić pracownikowi wysoką ocenę jego pracy. Nadto ma na celu pogłębienie wzajemnego zrozumienia, zaufania, wzajemnej życzliwości. Ma wpływać na tworzenie właściwego klimatu pracy i zrozumienia dla jej uwarunkowań.

 

Podczas oceny pracy nauczycieli akademickiego bierze się również pod uwagę jego działalność naukową i wyjazdy zagraniczne m.in. w ramach programu Erasmus. Jest to bowiem znaczący element dla samokształcenia i poprawy jakości kształcenia.

 

Akty prawne: Uchwała Nr 21/02 /2012 Senatu Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu z dnia 29.02.2012 w sprawie zatwierdzenia wzoru arkusza oceny nauczyciela  akademickiego,  wzorów druków podań oraz wzorów ankiet przeprowadzanych w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu

 

4.  Ocena jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych

Dbając o wysoki poziom merytoryczny zajęć dydaktycznych, wprowadza się obowiązek przeprowadzania hospitacji zajęć przez Dziekana lub Prodziekana. Osoba dokonująca hospitacji powinna posiadać stopień naukowy  co  najmniej  doktora.  Termin  hospitacji  może  zostać  podany,  ale  nie  jest  to  wymagane. Z przeprowadzonej hospitacji sporządza się protokół hospitacji, jeden egzemplarz zostaje w aktach pracownika, drugi zostaje w posiadaniu Dziekana. Po zakończonej hospitacji powinna odbyć się rozmowa i wymiana poglądów co do formy, treści, metodyki prowadzonych zajęć. Osoba hospitująca powinna wskazać ewentualne uwagi, co jej zdaniem należy poprawić, a co jest prawidłowe, co jest dobre i winno być utrzymywane albo wręcz preferowane.

 

Pracownicy naukowi posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nie podlegają hospitacji. Pracownicy z tytułem zawodowym magistra przez pierwsze trzy lata pracy mogą być hospitowani  rokrocznie.  Pozostali  pracownicy  dydaktyczni  podlegają  hospitacji  zajęć  raz  na  3  lata,

 

a w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być hospitowani częściej. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dziekan. Hospitacja zajęć jest bardzo ważnym elementem wpływającym na poprawę jakości kształcenia.

 

W każdym roku akademickim Uczelnia przeprowadza ankietyzację studentów. Ankiety przeprowadza się po przeprowadzeniu co najmniej połowy zajęć w danym semestrze. Preferuje się, aby były one przeprowadzane przed zakończeniem cyklu zajęć dydaktycznych w danym semestrze studiów. Przyjmuje się, że badana grupa jest reprezentatywna, jeżeli w badaniu bierze udział większa część grupy. Ankietyzacja obejmuje wszystkich prowadzących zajęcia bez względu na formę zajęć i bez względu na posiadany status naukowy przez prowadzącego. Po przeprowadzeniu ankietyzacji, Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia opracowuje zbiorcze zestawienie wyników i przedstawia je Rektorowi, Dziekanowi. Raport z ankietyzacji zatwierdza Senat, z raportem zapoznaje się także Rada Wydziału. Indywidualne wyniki ankiety otrzymuje także każdy pracownik poddany ocenie. Zakłada się, że pracownik po zapoznaniu się z wynikami oceny wyciągnie właściwe wnioski, które w konsekwencji będą zapewniać odpowiednią jakość kształcenia. Zbiorcze zestawienia są przechowywane i wykorzystywane przy okresowej ocenie pracowników. W przypadkach uzasadnionych wynikami przeprowadzonej ankiety, Dziekan lub bezpośredni przełożony ma obowiązek przeprowadzić rozmowę z pracownikiem, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości pracy. Rozmowa może odbyć się również na wniosek pracownika. Przebieg i wynik rozmowy jest dokumentowany i powinien być uwzględniany podczas okresowej oceny pracownika. Ogólne informacje na temat wyników ankiet przedstawiane są do wiadomości studentów.

 

Akty prawne: Uchwała Nr 21/02 /2012   Senatu Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu z dnia 29.02.2012 w sprawie zatwierdzenia wzoru arkusza oceny nauczyciela akademickiego, wzorów druków podań  oraz  wzorów  ankiet  przeprowadzanych  w  Europejskiej  Uczelni  Społeczno-Technicznej w Radomiu

 

§13

Zapewnienie odpowiedniej organizacji zajęć dydaktycznych

1.  Wielkość grup

Zajęcia dydaktyczne powinny być organizowane w grupach stwarzających realne możliwości aktywnego uczestnictwa. Zaleca się by wielkość grup wykładowych nie przekraczała 120 osób, grup ćwiczeniowych 30 osób, laboratoryjnych, seminaryjnych, projektowych, językowych 15 osób.

 

2.  Planowanie zajęć

Planowanie i organizowanie zajęć powinno przewidywać maksymalnie dużą część zajęć prowadzonych w formie innej niż wykłady, aktywizującej studentów do samodzielnej lub grupowej pracy, skupiającej ich uwagę na rozwiązywaniu problemów. Studenci powinni mieć pełną swobodę w dostępie do prowadzącego, w tym do zadawania mu pytań dotyczących tematyki objętej zajęciami. Planowanie zajęć powinno uwzględniać wydolność psychomotoryczną studentów, dlatego zajęcia nie powinny przekraczać 8 godzin dziennie na studiach stacjonarnych. W kształceniu niestacjonarnym liczba godzin zajęć dydaktycznych może być większa, jednak winna ona uwzględniać zapewnienie możliwości czynnego udziału studentów. Zbyt duża liczba godzin zajęć dydaktycznych powoduje zmęczenie studentów, a w konsekwencji brak uwagi i koncentracji; obniża efektywność zajęć, niekiedy zniechęca do uczestnictwa. W planowaniu zajęć powinno uwzględniać się czas na przerwę obiadową. Prowadzone zajęcia nie powinny być w blokach dłuższych niż trzy godziny lekcyjne w przypadku ćwiczeń i 4-5 w przypadku wykładów. Nie należy planować zbyt dużej liczby zajęć dla jednej grupy studentów z tym samym prowadzącym. Przyjmuje się, że w jednym dniu jedna grupa nie powinna mieć więcej, niż dwa bloki  danej formy zajęć, z tym samym prowadzącym.

 

Formy prowadzenia zajęć (typy zajęć) związane są z organizacją procesu dydaktycznego i alokacją konkretnych zasobów edukacyjnych – formą prowadzenia zajęć jest więc wykład, ćwiczenia audytoryjne, seminaria, zajęcia laboratoryjne, zajęcia projektowe itp. Ich określenie jest w gestii uczelni.

 

Jako  metody  kształcenia  –  w  kontekście  przedmiotu  –  rozumiemy  sposoby  prowadzenia  zajęć:  pracy i współpracy nauczycieli akademickich ze studentami.

 

Formy prowadzenia zajęć i ich treści, a także metody kształcenia powinny być w ogólności podporządkowane uzyskaniu przez studentów zakładanych efektów kształcenia, a zasadniczym zadaniem prowadzących zajęcia jest skuteczne wspieranie wysiłków studentów zmierzających do osiągania tych efektów. W związku z powszechnym dostępem do źródeł informacji tradycyjne formy prowadzenia zajęć, takie jak wykłady dla dużych grup studentów, powinny ustępować miejsca zajęciom w małych grupach (np. ćwiczeniom audytoryjnym, seminariom, zajęciom projektowym), wymuszającym aktywne zachowania i praktyczne działania studentów, nawet jeśli będzie się to odbywać kosztem zmniejszenia ogólnej liczby godzin  zajęć  (godzin  kontaktowych)  w  planie  studiów.  Pożądane  byłoby  zwłaszcza  wprowadzanie i upowszechnianie – tam gdzie jest to możliwe i sensowne – kształcenia (uczenia się) ukierunkowanego

 

problemowo/projektowo (problem/project-based learning). W związku upowszechnianiem nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT) coraz częściej powinny być stosowane metody kształcenia oparte na wykorzystaniu tych technik, opracowywane przy założeniu korzystania przez studentów zarówno z komputerów stacjonarnych, jak i – w coraz większym stopniu – z urządzeń przenośnych (e-learning, m-learning). W coraz większym stopniu należałoby upowszechniać metody kształcenia zakładające wykorzystywanie udostępnianych w Internecie zasobów edukacyjnych (open educational resources).

 

3.  Konsultacje

Za ważne w procesie kształcenia, uznaje się stworzenie studentom możliwości korzystania z konsultacji z pracownikami naukowo-dydaktycznymi w czasie, miejscu i formie dogodnej dla potrzeb studentów. Ustala się, że każdy pracownik naukowo-dydaktyczny winien umożliwić studentom konsultacje. Aby ułatwić studentom niestacjonarnym kontakt z pracownikami naukowo-dydaktycznymi terminy konsultacji nie powinny kolidować z ich obowiązkami zawodowymi. Preferuje się konsultacje osobiste w siedzibie Uczelni. Jednakże, gdy osobiste konsultacje nie są możliwe, studentom zapewnia się możliwość odbywania konsultacji drogą elektroniczną lub przy pomocy innych dostępnych metod. Celem nadrzędnym jest stworzenie studentom możliwości konsultowania się z pracownikiem dydaktycznym. Każdy pracownik naukowo dydaktyczny na początku każdego semestru podaje do dziekanatu terminy i formę konsultacji. Informacje te dziekanat podaje do wiadomości studentom w sposób zwyczajowo w Uczelni przyjęty.

 

 

 

§14

Praktyki zawodowe

Uczelnia podejmuje aktywne działania na rzecz zapewnienia studentom możliwości odbywania praktyk zawodowych w trakcie trwania studiów. W tym celu Uczelnia podpisuje umowy z zakładami  pracy. Uczelnia zwalnia studentów z obowiązku odbycia praktyki jeśli pracują w zawodzie zgodnym ze studiowanym kierunkiem i dostarczą odpowiedni dokument potwierdzający  zatrudnienie.  Uczelnia podejmuje działania na rzecz wspierania absolwentów przy podejmowaniu pracy zawodowej po studiach, pomaga w tym Biuro Karier. Szczegółowe zasady odbywania praktyk oraz program praktyk dla poszczególnych kierunków zawiera Regulamin praktyk.

 

Akty prawny: Uchwała Senatu Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej nr 9/02/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcie ustaleń dotyczących wymiaru praktyk dla poszczególnych poziomów kształcenia oraz form studiów, z uwzględnieniem profilowania studiów

 

 

§15

Udział studentów w pracy na rzecz jakości kształcenia

Uczelnia podejmuje działania mające na celu włączanie studentów oraz samorządu studenckiego do życia Uczelni. Studenci powinni być włączani do prac wszystkich komisji stałych czy doraźnych jeśli przedmiotem działalności komisji są sprawy związane z procesem dydaktycznym, czy sprawami studenckimi. Niezależnie od udziału studentów w pracach komisji, przyjmuje się, że w przypadku problematyki bezpośrednio związanej ze sprawami studenckimi, projekty rozwiązań opiniować będzie organ samorządu studenckiego.

 

 

 

§16

Koła naukowe

Uczelnia stwarza warunki do powstawania kół naukowych. Opiekę nad kołem sprawuje wybrany przez studentów i zaaprobowany przez Dziekana nauczyciel akademicki. Opieka ta sprowadza się do udzielania wsparcia, pomocy, kierunkowania a nade wszystko pomocy w zapewnieniu naukowego charakteru działalności. Ingerencja Uczelni w działalność koła może dotyczyć tylko przypadków, gdy działalność ta narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawne albo przepisy obowiązujące w Uczelni. Wspieranie działalności kół naukowych obejmuje w szczególności wsparcie organizacyjne i finansowe, a także konsultacje prawne, naukowe itp. Uczelnia zapewnia pełną swobodę i wsparcie dla twórczej pracy naukowej studentów.

 

 

§17

Uczelniany system nagród i wyróżnień oraz pomocy materialnej

Uczelnia może stworzyć własny system nagród i wyróżnień z własnych środków finansowych dla studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce lub wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami w działalności sportowej lub organizacyjnej na rzecz środowiska studenckiego. Nagrody przyznaje Rektor i wręcza je zazwyczaj w trakcie inauguracji roku akademickiego bądź zakończenia studiów podczas wręczania dyplomów. Uczelnia udziela pomocy materialnej studentom w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

 

 

§18

Zasady oceniania studentów

Weryfikacja efektów kształcenia w kontekście przedmiotu jest rozumiana jako sprawdzenie wyników pracy studenta i określenie, czy zostały przez niego osiągnięte zdefiniowane dla tego przedmiotu efekty kształcenia.

 

Metody weryfikacji umiejętności powinny odwoływać się do tych form zajęć, które umożliwiają studentowi wykazanie  tych  umiejętności  –  do  konkretnych  zadań  projektowych,  ćwiczeń  laboratoryjnych  itp.

 

komponując egzaminy, kolokwia i inne sprawdziany tego typu, warto rozważyć sformułowanie treści rozwiązywanych przez studenta zadań w taki sposób, aby dopuścić korzystanie z rozmaitych źródeł informacji – podręczników, notatek, a nawet informacji dostępnych w Internecie.

 

Ocenianie studentów jest zatem bardzo ważnym elementem procesu kształcenia. Powinno być jasne, przejrzyste i podane do wiadomości studentów.

Na pierwszych zajęciach, prowadzący powinien poinformować studentów o:

 1. zasadach oceniania
 2. stosowanej formie oceny;
 3. zakresie materiału jaki winien być opanowany do egzaminu, czy zaliczenia;
 4. literaturze obowiązkowej i uzupełniającej.

 

 

Podane zasady i formy oceny powinny uwzględniać poniższe wymagania, chyba, że   inaczej   wynika z przepisów szczególnych (np. oddzielnie uregulowane są zasady przebiegu egzaminu dyplomowego).

 

1. Egzamin

Egzamin z przedmiotu przeprowadzany jest w terminie ustalonym zarządzeniem Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego (zwanym sesją egzaminacyjną).

 

W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, prowadzący egzamin może przyjąć studenta lub studentów na egzamin w terminie wcześniejszym niż termin sesji egzaminacyjnej (w tzw. terminie zerowym). Decyzję o przeprowadzeniu egzaminu w terminie zerowym podejmuje prowadzący. W sytuacjach określonych uzasadnionymi przyczynami egzamin może odbyć się w terminie wcześniejszym lub późniejszym za uprzednią zgodą Dziekana (np. wyjazd na konferencję, duża liczba egzaminów). Oceniany w trakcie egzaminu zakres wiedzy powinien być zgodny z kartami przedmiotów oraz stosowanymi formami zajęć i metodami kształcenia. Formułowane pytania nie powinny wychodzić poza treści zawarte w kartach przedmiotów. Każdy prowadzący powinien na żądanie studenta uzasadnić wystawioną ocenę. Wystawiona ocena nie podlega weryfikacji w trybie nadzoru.

 

Egzamin może być przeprowadzany w formie ustnej lub pisemnej. Decyzję co do wyboru formy podejmuje prowadzący. Egzamin ustny nie powinien być przeprowadzany pojedynczo. W pomieszczeniu w trakcie odpowiedzi studenta winni znajdować się inni studenci lub inni pracownicy. W trakcie egzaminu student powinien udzielić wyczerpującej odpowiedzi na 60% zadawanych pytań. Dodatkowe częściowe odpowiedzi mogą być podstawą oceny z plusem.

 

Egzamin pisemny może być przeprowadzany w formie opisowej lub testu. Decyzję podejmuje prowadzący. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej prowadzący sprawdza indeks, oraz posiadanie karty egzaminacyjnej świadczącej o dopuszczeniu studenta do sesji egzaminacyjnej. Studenci winni być rozlokowani tak, aby nie

 

istniała możliwość przeszkadzania sobie oraz aby istniała możliwość oceny samodzielności udzielania odpowiedzi na postawione pytania. Ocenianie odpowiedzi na zadane pytania – odbywa się według kryteriów ustalonych przez egzaminującego, po wcześniejszym powiadomieniu o tym studentów.

 

Egzaminy poprawkowe odbywają się według powyższych zasad z zaznaczeniem, iż winny się odbyć w terminie dla nich ustalonym. Termin egzaminów ustala prowadzący uwzględniając dokonane już zgłoszenia innych prowadzących. Pracownicy dziekanatu czuwają nad właściwym rozłożeniem terminów egzaminów w trakcie sesji.

 

Prowadzący egzamin winien reagować na każde przejawy braku samodzielności w udzielaniu odpowiedzi na pytania. Prowadzący egzamin ma obowiązek przerwać egzamin studentowi, jeśli stwierdzi, że w trakcie udzielania odpowiedzi na zadane pytania student korzysta z pomocy innych studentów, urządzeń, materiałów itp. Niewłaściwe zachowanie studenta może być kwalifikowane jako naruszenie godności, dobrych obyczajów akademickich i stanowić podstawę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Prowadzący egzamin ocenia stopień naruszenia i podejmuje decyzję co do dalszego biegu sprawy. W razie przerwania egzaminu student otrzymuje ocenę niedostateczną. W razie stwierdzenia braku samodzielności w udzielaniu odpowiedzi na postawione pytania w tym samym czasie lub przez co najmniej 30 procent studentów, lub zakłóceniu przebiegu egzaminu przez grupę studentów, prowadzący egzamin jest uprawniony do przerwania egzaminu dla całej grupy studentów. W przypadku przerwania egzaminu dla całej grupy studentów prowadzący obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Dziekana. Ponadto prowadzący egzamin jest zobowiązany złożyć notatkę urzędową, szczegółowo opisującą okoliczności i przyczyny podjęcia decyzji o przerwaniu egzaminu. Dziekan po zapoznaniu się z treścią notatki informuje o tym Rektora i organ samorządu studenckiego oraz wyznacza nowy termin egzaminu. Dziekan podejmuje decyzję w stosunku do studentów, którzy swoim zachowaniem spowodowali przerwanie egzaminu.

 

Rażące naruszenie przyjętych zasad oceniania studentów, posiadające wpływ na prawidłowość oceny studentów, może być podstawą unieważnienia egzaminu. Naruszenie to nie może być jednak podstawą dokonania wyłącznie weryfikacji oceny. Decyzję w przedmiocie unieważnienia egzaminu z powodu rażącego naruszenia przyjętych zasad, na wniosek co najmniej 1/3 grupy studentów, pozytywnie zaopiniowany przez organ samorządu studenckiego, podejmuje Rektor po uzyskaniu opinii Dziekana.

 

Zasady i proces dyplomowania

Tok postępowania w zakresie uzyskania dyplomu określony został w Regulaminie studiów

 

 

Praca dyplomowa kończy cykl kształcenia na studiach wyższych pierwszego i drugiego stopnia. Jest ona najważniejszą samodzielną pracą studenta. Powinna być w niej wykorzystana wiedza oraz umiejętności zdobyte podczas wszystkich zajęć dydaktycznych w czasie studiów.

 

Praca dyplomowa powinna mieć charakter badawczy, projektowy lub biznes planu.

 

 

Przygotowanie  jej  powinno  ukształtować  wiedzę  i    umiejętności  dyplomanta  w  obrębie  studiowanego kierunku w zakresie:

 1. poszukiwania materiałów źródłowych w dostępnych opracowaniach;
 2. krytycznej oceny zgromadzonego materiału;
 3. identyfikacji i analizowania zjawisk zachodzących w otaczającej rzeczywistości;
 4. samodzielnego sformułowania problemu badawczego;
 5. tworzenia własnego warsztatu badawczego – metod pracy naukowej;
 6. prowadzenia logicznego toku analizowania, wnioskowania i dowodzenia;
 7. posługiwania się precyzyjnym i poprawnym językiem.

Charakter oraz treść pracy dyplomowej muszą być zgodne z kierunkiem studiów. Treść pracy dyplomowej powinna dowodzić umiejętności autora wszechstronnego. Zasady wyboru tematu pracy dyplomowej

 

Listę promotorów ustala Dziekan. Promotorem pracy dyplomowej może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora w przypadku studiów I stopnia. Na studiach II stopnia wskazane jest by promotorami prac dyplomowych były osoby ze stopniem dr hab. Rada Wydziału może zarekomendować do zatwierdzenia przez senat sylwetki doktorów do prowadzenia prac magisterskich.

 

Tematy prac dyplomowych zgłaszane przez promotorów zatwierdzane są przez Radę Wydziału lub Dziekana, następnie podane są do wiadomości studentów poprzez umieszczenie w gablotach dziekanatu. Na tej podstawie student dokonuje wyboru promotora. Po zapisaniu się do odpowiedniej grupy seminaryjnej i wyborze tematu pracy dyplomowej student ustala z promotorem plan i przystępuje do pisania pracy dyplomowej. Promotor dokonuje zaliczenia seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów po przedstawieniu przez studenta ostatecznej wersji pracy dyplomowej. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie do końca ostatniego semestru studiów. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor i recenzent. Po złożeniu prac Dziekan wyznacza Komisję, która przeprowadza egzamin dyplomowy po pozytywnych recenzjach. Egzamin dyplomowy obejmuje zwięzłe przedstawienie przez studenta celu i zakresu pracy oraz udzielanie odpowiedzi na pytania komisji. Po zdaniu egzaminu przez grupę studentów przewodniczący komisji ogłasza wyniki egzaminu dyplomowego.

 

Ostateczny wynik studiów

 1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu
 2. Zgodnie z 27 Regulaminu studiów, podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
 • średnia arytmetyczna wszystkich pozytywnych ocen z przedmiotów przewidzianych programem studiów na danym kierunku;
 • ocena z pracy dyplomowej;

 

 • ocena z egzaminu
 1. Wynik studiów  stanowi  sumę:  1/2  oceny  wymienionej  w    1  oraz  po  1/4  ocen  wymienionych w pkt. 2 i 3.
 2. przypadku przeniesienia się studenta w trakcie studiów z innego kierunku przy obliczaniu średniej ocen za okres studiów należy brać pod uwagę oceny uzyskane z przedmiotów:
 • zaliczonych przez studenta w ramach kierunku, na którym poprzednio studiował, jeżeli przedmioty te są również ujęte w programie studiów kierunku, na który się przeniósł;
 • zaleconych studentowi do uzupełnienia (w związku z różnicami programowymi);
 • pozostałych, ujętych w programie kierunku studiów, na który student
 • się przeniósł.
 1. Oceny z zaliczenia przedmiotów w ramach różnic programowych wliczane są do średniej ocen w semestrze, w którym student zaliczył dany
 2. W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się końcowy wynik studiów wyrównany do pełnej oceny zgodnie z zasadą:
 • do 3,49 – dostateczny,
 • od 3,50 do 4,49 – dobry
 • od 4,50 i powyżej – bardzo dobry

 

 

Zaliczenie.

Formą weryfikacji wiedzy jest także zaliczenie. Zaliczenie może dotyczyć zarówno wykładów, jak i ćwiczeń, seminariów, laboratoriów, pracowni i innych form określonych w planie studiów.  Zaliczenie odbywa się na ocenę, z wyjątkiem przypadków określonych innymi przepisami szczególnymi (np. regulamin praktyk stanowi, że zaliczenie odbywa się bez oceny). Wpisy zaliczeń dokonywane są najpóźniej w ostatnim dniu zajęć  dydaktycznych. Wybór podstawy zaliczenia przedmiotu należy do prowadzącego zajęcia.

 

Ustala się, że podstawą zaliczenia może być w szczególności:

 • osiągnięcie założonych efektów kształcenia,
 • obecność na zajęciach obowiązkowych połączona z aktywnością,
 • pisemne prace zaliczeniowe, projekty, analizy, referaty ,
 • pozytywne kolokwium lub kolokwia zaliczeniowe,
 • spełnienie innych wymagań określonych przez prowadzącego.

Kryterium zaliczenia przedmiotu nie powinno być wyłącznie kolokwium końcowe. Terminy zaliczenia poprawkowego oraz skutki jego braku określa Regulamin studiów.

 

Dokumentacja egzaminów i zaliczeń

Oceny z zaliczeń i egzaminów zostają wpisane do pobranych z dziekanatu protokołów, a następnie zwrócone do dziekanatu gdzie są przechowywane.

 

§19

Zapewnienie sprawnych i skutecznych struktur organizacyjnych Uczelni

Uczelnia szczególną uwagę poświęca na doskonalenie struktury organizacyjnej komórek zajmujących się bezpośrednio obsługą studentów. Obsługa administracyjna studentów jest dostępna w odpowiednim wymiarze czasu. Pracownicy dziekanatu przyjmują studentów we wszystkie dni tygodnia. Dopuszcza się możliwość wyłączenia jednego lub dwóch dni w tygodniu z bezpośredniej obsługi  studentów.  Rektor Uczelni określa, który dzień/dni tygodnia będzie wyłączony z obsługi i poda to do wiadomości studentów w sposób zwyczajowo w Uczelni przyjęty. Rektor Uczelni określa dni i godziny pracy dziekanatu. W każdy zjazd dla studentów studiów niestacjonarnych winny być pełnione dyżury pracowników dziekanatu przez 7 godzin dziennie. W ramach dyżuru studenci powinni mieć możliwość załatwienia wszystkich swoich spraw studenckich. W okresach newralgicznych, takich jak początek roku akademickiego, koniec semestru, sesja egzaminacyjna, obrony prac dyplomowych – studenci powinni mieć możliwość bieżącego załatwiania spraw w dziekanacie.

 

 

§20

Zapewnienie właściwych zasobów nauki i środków wsparcia dla studentów

Oprócz wykładowców, również studenci powinni korzystać z pomocy wielu różnych zasobów Uczelni, począwszy od zasobów bibliotecznych lub pomieszczeń komputerowych, a skończywszy na wsparciu ze strony personelu naukowo-dydaktycznego, w postaci opiekunów kół naukowych i wykładowców. Zasoby i środki do nauki oraz inne mechanizmy wspomagające naukę powinny być łatwo dostępne dla studentów, opracowane z myślą o potrzebach studentów oraz podatne na komentarz i uwagi. Uczelnia dbając o wysoką jakość kształcenia systematycznie zwiększa zasoby biblioteki uczelnianej, a także dostosowuje godziny pracy do potrzeb studentów. W strukturach biblioteki oprócz wypożyczalni książek, funkcjonuje także czytelnia wyposażona w stanowiska komputerowe z dostępem do sieci internetowej. Liczba stanowisk dostosowana jest do aktualnych potrzeb studentów. Uczelnia monitoruje wykorzystanie stanowisk komputerowych i zasobów książkowych w celu dostosowywania ich do bieżących potrzeb.

 

Uczelnia umożliwia studentom nieskrępowany dostęp do punktu usług kserograficznych, którego godziny pracy winny być podane do wiadomości studentom i pracownikom. Studentom zapewnia się możliwość korzystania z sal wykładowych lub ćwiczeniowych w szczególności w celu przeprowadzenia zebrań samorządu studenckiego, spotkań, pracy kół naukowych itp.

 

 

 

§21

Organizowanie zasobów informacyjnych

 

Przyjmuje się, że Uczelnia powinna gromadzić, analizować i przechowywać informacje dotyczące szeroko rozumianej działalności edukacyjnej w celu zwiększania skuteczności zarządzania oferowanymi programami studiów. Wyniki analiz, będące punktem wyjścia do dokonania samooceny działalności Uczelni, stanowią punkt  wyjścia  do  skutecznego  zapewnienia  jakości.  Pozwalają  na  dostrzeżenie  obszarów  prawidłowo

 

funkcjonujących, jak i obszarów na których działalność Uczelni winna być korygowana. Szczególnie ważne jest to w obszarach nowych, innowacyjnych, co do których Uczelnia nie posiada dostatecznego doświadczenia.

 

Przyjmuje się, że docelowo wewnętrzny system informacyjny obejmuje:

 • postęp studentów i osiągane przez nich wyniki;
 • zdolność do zatrudnienia się wśród absolwentów;
 • zadowolenie studentów z programów kształcenia;
 • skuteczność wykładowców;
 • profil populacji studentów;
 • własne mierniki efektywności pracy danego kierunku studiów.

 

 

Dla pełnej oceny jakości kształcenia, uzyskiwane wyniki winny być porównywane z wynikami innych uczelni kształcących na podobnych kierunkach (np. rankingi uczelni, pracowników). Porównanie to pozwoli na powiększenie samowiedzy i dokonywanie ewentualnej korekty pracy w kierunku poprawy własnej efektywności pracy. Realizacja powyższego jest uzależniona od dostępu do publikowanych baz danych innych uczelni. Uczelnia zapewnia swoim studentom dostęp do baz danych – do wybranych katalogów informacyjnych, obejmujących niektóre treści związane z procesem kształcenia. Uznaje się, że studenci powinni mieć dostęp poprzez sieć internetową do bazy danych zawierającej karty przedmiotów, harmonogramy sesji egzaminacyjnej, harmonogramy zajęć w danym semestrze, nazwiska prowadzących poszczególne przedmioty, informacje o konsultacjach, zasadach korespondencji internetowej z prowadzącym zajęcia,  jeśli  taką  formę  komunikacji  przyjął  prowadzący.  Kanały  informacyjne  pomiędzy  studentami, a prowadzącymi zajęcia oraz pomiędzy studentami, a dziekanatem są sprawne i proste w obsłudze. Zasady przepływu informacji uwzględniają przepisy dotyczące ochrony baz danych studentów i pracowników określonych w innych przepisach.

 

 

 

§22

Dyscyplina

 

Na Uczelni w celu zapewnienia dyscypliny i troski o morale istnieją komisje dyscyplinarne:

 1. Komisja Dyscyplinarna Uczelni studentów
 2. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna Uczelni Studentów
 3. Skład Komisji określa Rektor osobnym zarządzeniem.

 

 

Odpowiedzialność dyscyplinarną studentów reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz.  U.  z  2005  r.  Nr  164,  poz.  1365  ze  zmianami)  oraz  rozporządzenie  Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśnienia i dyscyplinarnego wobec studentów (Dz. U. z 2006 r. Nr 236, poz. 1707)

 

Do postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego wobec studentów, w sprawach nieuregulowanych w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 ze zmianami), z wyłączeniem art. 82.

 

Organami dyscyplinarnymi dla studentów są komisja dyscyplinarna. Organem dyscyplinarnym jest także Rektor uczelni, który może za przewinienie mniejszej wagi wymierzyć studentowi karę upomnienia, z pominięciem komisji dyscyplinarnej, po uprzednim wysłuchaniu obwinionego lub jego obrońcy. Od ukarania przez Rektora karą upomnienia studentowi przysługuje odwołanie do komisji dyscyplinarnej.

 

Komisja dyscyplinarna orzeka w składzie złożonym z przewodniczącego składu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki, oraz w równej liczbie, z nauczycieli akademickich i studentów. Składy orzekające sądów koleżeńskich różnią się w zależności od postanowień regulaminów samorządów studenckich. Komisje dyscyplinarne są niezawisłe w zakresie orzekania.

 

Zasady postępowania określa regulamin Komisji

 

§23

Zapewnienie jakości kształcenia w Uczelni jest zagadnieniem, które ma bardzo duże znaczenie. Z jakością kształcenia wiąże się bowiem rozwój Uczelni i jej znaczenie na rynku edukacyjnym i gospodarczym.

 

 

 

§24

Podstawy prawne dot. Jakości kształcenia

 

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia,
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz  wzoru suplementu do dyplomu,
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta,
 5. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej,
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. – opis efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk…),
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 w sprawie wzorcowych efektów kształcenia,
 9. Rozporządzenie Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  z  dnia  17  stycznia  2012    w  sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 10. Uchwala PKA z 24 XI 2011 w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny instytucjonalnej i programowej
 11. Uchwała Nr 1/2011 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 listopada 2011 w sprawie Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 12. Uchwała Nr  873/2007  Prezydium  Państwowej  Komisji  Akredytacyjnej  z  dnia  8  listopada  2007   w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny.
 13. Regulamin studiów Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu
 14. Statut Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu
 15. Inne  przepisy   prawa   powszechnie   obowiązującego   w   zakresie   jakim   dotyczą   przedmiotowej problematyki
Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2020