Artykuły składające się na książkę Praca z uczniem zdolnym – teoria i praktyka są rezultatem zainteresowań naukowo-badawczych pracowników i współpracowników Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu oraz zaproszonych przez nas gości. Tytuł Praca z uczniem zdolnym – teoria i praktyka ma bardzo szerokie znaczenie. Na pracę z uczniem zdolnym składają się trzy podstawowe działania edukacyjne: opieka (rozumiana jako pomoc w zaspokajaniu potrzeb) oraz wychowanie i kształcenie (jako procesy wspierania rozwoju zdolności).

 Zobacz publikacja

 

 SPIS TREŚCI

Wprowadzenie ...................................................................................5
MUSZYŃSKA BARBARA
Kategorie filozofi i nauki: geniusz, talent, uzdolnienie ........................11
LIDIA PASICH
Koncepcja rozwoju zdolności Josepha Renzulliego jako podstawa
programów edukacyjnych wspierania uczniów zdolnych ...................19
TERESA GIZA
Co sprzyja rozwijaniu zdolności? .....................................................31
OŁENA BOCZAROWA
Rola i zadania rodziców dzieci zdolnych ...........................................55
IWONA PAŁGAN
Rodzina miejscem wychowania dziecka zdolnego ..............................71
CZESŁAW GALEK
Rodzina alkoholiczna a rozwój i wychowanie dzieci ..........................87
BEATA OELSZLAEGER
Uczenie się i indywidualny rozwój dzieci we wczesnej edukacji,
czyli planować, uczyć (się) i oceniać razem z dziećmi ......................111
JUSTYNA GORLICKA
Rozwijanie samodzielności u uczniów gimnazjum
poprzez zadania wspomagane zestawem komputerowym ................143
OLENA LAZARENKO
Development of professional communicative competence
of the future economists through learning foreign language
for specific purposes .....................................................................153
TIETJANA RAWLIUK
Kваліметричний підхід до оцінювання рівнів розвитку
творчого потенціалу майбутніх соціальних педагогів у процесі
соціально-педагогічної практики .................................................163
SWIETŁANA ŁOBYNCEWA
Педагогические условия формирования профессиональных
качеств учителя изобразительного искусства в системе
последипломного педагогического образования ..........................181
JOANNA GJORGIEVSKA
Praca z uczniem zdolnym w opiniach nauczycieli
polskich i macedońskich ...............................................................189
MONIKA NOWOTNIK-KOZICKA
Recenzja książki: Beata Dyrda, Edukacyjne wspieranie rozwoju
uczniów zdolnych. Studium społeczno – pedagogiczne,
Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2012 ............................217