Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Radomiu

„… przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”
Zapisując się na studia otrzymasz zniżkę

Psychologia – Studia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Psychologia

Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem

Program studiów został napisany na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018, poz. 1861).

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Psychologia uzyskuje tytuł magistra. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii. Wykazuje się gruntowną znajomością metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej, a w szczególności umie kompetentnie korzystać z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz samodzielnie konstruować nowe narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym. Absolwent posiada umiejętność projektowania, realizowania i ewaluacji działań o charakterze aplikacyjnym. Posiada kompetencje metodologiczne oraz gruntowną znajomość teorii opisujących i wyjaśniających zachowanie człowieka. Absolwent jest przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych i podejmowania pracy w różnych zawodach. Absolwent powinien zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym w zakresie psychologii. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent jest jednocześnie osobą komunikatywną: rozumnie racje innych i potrafi argumentować swoje poglądy.

Nazwa kierunku studiów w języku polskim Psychologia
Nazwa kierunku studiów w języku angielskim psychology
Wydział Wydział Nauk Społeczno-Medycznych w Warszawie
Poziom kształcenia studia jednolite magisterskie
Profil kształcenia Praktyczny
Przyporządkowanie kierunku studiów do obszaru lub obszarów kształcenia oraz określenie procentowego udziału liczby punktów ECTS dla poszczególnych obszarów kształcenia w liczbie punktów ECTS koniecznej do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia

(w przypadku kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia)

Obszar nauk społecznych
– 90% ECTS,
obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej – 10% ECTS
Wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych lub dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia (zgodnych z uchwałą Senatu/ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U. 2011 nr 179 poz. 1065) Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina: psychologia, socjologia, pedagogika

Dziedzina nauk medycznych

Dyscyplina: medycyna, biologia medyczna

Forma studiów studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta magister
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji 300
Liczba semestrów- czas trwania studiów 10 semestrów, 5 lat

WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA

Studia jednolite magisterskie w zakresie Psychologii są przeznaczone dla osób, które swoją przyszłość wiążą z pracą psychologa. Studia te są adresowane przede wszystkim do osób mających predyspozycje w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, jednak nie ma przeciwwskazań by podjęły je również osoby o zainteresowaniach ścisłych. Kierunek ten spełnia więc wszystkie wymogi, które obecnie stawia się nowoczesnym, nastawionym na innowacje, nadążającym za zmianami cywilizacyjnymi i technologicznymi studiom wyższym. Uwzględnia również zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy na tego typu specjalistów.

Uzasadnienie:

Charakterystyczną cechą zakładanych efektów kształcenia na kierunku Psychologia jest zdecydowane podporządkowanie ich elementom wiedzy i umiejętności w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. Efekty kształcenia dotyczące znajomości zagadnień związanych z szeroko rozumianą psychologią są tak zaprojektowane, by był w nich brany nacisk na praktykę oraz praktyczne wykorzystywanie wiedzy teoretycznej.

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu są przedmiotem obrad Senatu, który podejmuje stosowna uchwałę. Rektor Uczelni w swoim zarządzeniu podaje je do publicznej wiadomości. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia w EUST podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, powołana zarządzeniem Rektora.

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2019