Projekty unijne

Projekt MŁODYM NA START!” skierowany jest do 23 osób (12 K i 11 M) w wieku od 18 do 29 roku życia z terenu miasta Radom i powiatu radomskiego należących do kategorii NEET

i będących:

 • bez pracy (osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy),
 • pracującymi w ramach umowy krótkoterminowej (tj. zawartej na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy) lub umowy cywilno-prawnej,
 • osobami ubogo pracującymi (osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu),
 • imigrantami lub reemigrantami,
 • osobami odchodzącymi z rolnictwa lub członkiem rodziny rolnika

 

nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

Zachęcamy do udziału osoby które:

 • były uczestnikami projektów z zakresu włączania społecznego realizowanych w ramach celów tematycznych 9 RPO, których wiek nie przekroczył 29 r.ż.
 • są osobami z niepełnosprawnościami
 • są osobami długotrwale bezrobotne
 • są osobami o niskich kwalifikacjach
 • zamieszkują miasto Radom

 

W ramach projektu dla uczestników przewidziano wsparcie w postaci:

 • Grupowe poradnictwo zawodowe „Poznajemy swoje predyspozycje”
 • Indywidualnego poradnictwo zawodowego z utworzeniem IPD
 • Szkoleń zawodowych zgodnie z ustalonymi w IPD predyspozycjami
 • Staży zawodowych (4-miesięczne)
 • Pośrednictwo pracy.

 

    W ramach projektu zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu podczas całej ścieżki udziału w projekcie
 • stypendium szkoleniowe i stażowe
 • catering – podczas szkolenia zawodowego
 • badania lekarskie i szkolenie BHP – na staż.

 

Biuro Projektu:

Wodna 13/21

26-600 Radom
tel. kom.: 500 133 504

e-mail: apiszczek@fwir.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r.– 31.10.2019 r.

 

Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju i Innowacji WIR Radom w partnerstwie z Europejską Uczelnią Społeczno-Techniczną w Radomiu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

 

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2021
Skip to content