REGULAMIN  ODBYWANIA

PRAKTYK  STUDENCKICH

W Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej

W RADOMIU

(dla studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych)

§ 1

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu (w skrócie EUST), zwana dalej Uczelnią organizuje praktyki studenckie, zwane dalej praktykami, 
w oparciu o następujące akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela
 4. Regulamin Studiów Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu.

§ 2

Praktyki studenckie stanowią integralną część kształcenia w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu bez względu na studiowany kierunek studiów. Każdy zatem student EUST zobligowany jest do odbycia praktyk zawodowych (w przypadku kierunków pedagogicznych są to praktyki pedagogiczne). Studenci dzięki temu mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w realnych warunkach, zweryfikowania  jej w konkretnych sytuacjach zawodowych oraz zaprezentowania się potencjalnym pracodawcom. Praktyki studenckie odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu wśród studentów kompetencji przydatnych na konkurencyjnym rynku pracy. Praktyki studenckie ułatwiają młodym ludziom świadome spojrzenie na swoje zainteresowania, możliwości rozwoju, zaangażowanie przez pryzmat oczekiwań związanych z wymarzonym stanowiskiem pracy i specyfiką zawodu.

§ 3

Założenia organizacyjne dotyczące wszystkich rodzajów praktyk studenckich:

Pod pojęciem:

 1. „praktyki pedagogiczne” rozumie się praktyki na kierunkach studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela;
 2. „praktyki zawodowe” rozumie się praktyki inne niż pedagogiczne.
 3. Praktyki studenckie odbywają się po I roku studiów.
 4. Praktyki studenckie są realizowane w krajowych i/lub zagranicznych instytucjach, wskazanych w programie praktyk danego kierunku studiów, zwanych dalej zakładami pracy, a także na Uczelni.
 5. Przebieg praktyki oraz jej miejsce są ściśle związane z kierunkiem i specjalnością kształcenia studenta.
 6. Praktyki realizowane są zgodnie z ustalonym programem praktyk.
 7. Rodzaj i termin praktyk może być ustalony indywidualnie w przypadku indywidualnego toku studiów i indywidualnej organizacji studiów.
   

§ 4

 1. Czas trwania praktyk na poszczególnych kierunkach studiów dla studentów rozpoczynających naukę przed 1 października 2012r. wynosi nie mniej niż:
 2. na kierunku Zdrowie Publiczne: 7 tygodni (w tym nie mniej niż 240 godzin) 
 3. na studiach I stopnia oraz 3 tygodnie (w tym nie mniej niż 120 godzin) na studiach II stopnia;
 4. na kierunku Finanse i Rachunkowość: 6 tygodni;
 5. na kierunku Pedagogika: 8 tygodni (w tym nie mniej niż 180 godzin);
 6. na kierunku Administracja: 6 tygodni;
 7. na kierunku Budownictwo: 8 tygodni.
 8. Czas trwania praktyk na poszczególnych kierunkach studiów dla studentów rozpoczynających naukę po 1 października 2012r. wynosi nie mniej niż:
 9. na kierunku Zdrowie Publiczne: 6 tygodni (w tym nie mniej niż 180 godzin) na studiach I stopnia oraz 3 tygodnie (w tym nie mniej niż 90 godzin) na studiach II stopnia;
 10. na kierunku Pedagogika: 6 tygodni (w tym nie mniej niż 180 godzin);
 11. na kierunku Administracja: 6 tygodni (w tym nie mniej niż 180 godzin);
 12. na kierunku Budownictwo: 6 tygodni (w tym nie mniej niż 180 godzin);
 13. na kierunku Zarządzanie: 3 tygodnie (w tym nie mniej niż 90 godzin);

§ 5

 1. Uczelnia na podstawie list studentów:
 2. wydaje studentom imienne skierowania na praktykę (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) oraz dzienniczek praktyk, w którym student systematycznie dokumentuje przebieg praktyki oraz czas jej trwania (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu);
 3. podpisuje porozumienia z instytucjami, w których studenci podejmują praktykę; (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).
 4. W organizacji praktyk uczestniczą:
 5. wyznaczony przez dziekana opiekun metodyczny z ramienia uczelni – odpowiedzialny za nadzór, konsultacje i zaliczenie praktyki;
 6. dyrektor placówki – odpowiedzialny za wskazanie opiekuna praktyki z ramienia zakładu pracy, dysponującego odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi.
 7. Praktyki studenckie mogą również odbywać się w jednostkach organizacyjnych Uczelni (załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu).
 8. Praktyki pedagogiczne są organizowane w różnych typach szkół i placówek, a obowiązkowo w tych, do pracy których absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje.

§ 6

 1. Dziekani poszczególnych wydziałów powołują spośród nauczycieli akademickich opiekunów praktyk studenckich, o których mowa w § 5 pkt. 2a.
 2. Do zakresu działania opiekuna praktyk studenckich z ramienia uczelni należy:
 3. zorganizowanie w odpowiednim terminie spotkania ze studentami celem poinformowania ich o zasadach organizacji praktyk studenckich;
 4. określenie terminów rozliczenia się z praktyką i sposobu jej zaliczenia;
 5. dokonanie zaliczenia praktyki na ocenę na podstawie stosownej dokumentacji;
 6. przekazanie do dziekanatu dokumentów związanych z praktyką studenta.
 7. Podczas trwania praktyki opiekun z ramienia uczelni pełni nadzór nad przebiegiem praktyki, w szczególności nad jej zgodnością z programem praktyk oraz analizuje wszelkie uwagi studentów dotyczące organizacji i przebiegu praktyki.
 8. Po zakończeniu praktyki opiekun sporządza krótkie sprawozdanie z przebiegu praktyki i przekazuje je do dziekanatu (załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu).

§ 7

1. Komórką organizacyjną Uczelni odpowiedzialną za organizację praktyk jest Biuro Karier, którego zadaniem jest nie tylko zapewnienie praktyk studenckich, ale również:

a) udzielanie studentom oraz absolwentom wszelkiej pomocy dotyczącej stawiania pierwszych kroków na rynku pracy;
b) doradztwa w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz podejmowania rozmów kwalifikacyjnych;
c) udostępnianiu informacji o aktualnych ofertach pracy oraz innych możliwościach zatrudnienia;
d) organizowanie szkoleń o różnej tematyce;
e)  badanie losów zawodowych absolwentów.

 

§ 8

 1. Celem praktyk studenckich jest :
 2. poszerzenie zdobytej wiedzy;
 3. zdobywanie doświadczenia poprzez obserwację oraz wykonywanie różnych zadań, które uzupełniają zajęcia prowadzone na danym kierunku studiów (tzw. learning by doing).
 4. zapoznanie studentów z praktycznym ujęciem poznanych dotychczas zagadnień teoretycznych;
 5. ukształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej;
 6. poznanie zasad organizacji pracy;
 7. doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej;
 8. zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego.

§ 9

Efektami praktyk powinny być:

 1. Efekty praktyk na kierunku Pedagogika:

WIEDZA:

 • Student ma wiedzę o celach, misji poszczególnych placówek pedagogiczno-psychologicznych, różnych typów przedszkoli i szkół, placówek wspierających rozwój dziecka i udzielających wsparcia rodzinnego;
 • student ma wiedzę o specyfice pracy w różnych środowiskach wychowawczych (szkołach, przedszkolach, placówkach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych zajmujących się dziećmi).

UMIEJĘTNOŚCI:

 • Student potrafi analizować i interpretować sytuacje wychowawcze, edukacyjne, opiekuńcze oraz kulturalne dotyczące dzieci;
 • student jest przygotowany do podjęcia pracy pedagoga, wychowawcy, nauczyciela, opiekuna dziecka;
 • student ma rozwinięte umiejętności z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej,
 • student potrafi podejmować odpowiednie działania pedagogiczne w zależności od występującej sytuacji społecznej i stosować odpowiednie techniki służące rozwiązywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych i środowiskowych,
 • student potrafi wspierać indywidualny rozwój swoich podopiecznych;
 • student potrafi pracować w zespole pełniąc w nim różne role.

KOMPETENCJE:

 • Student ma przekonanie o potrzebie podejmowania różnorodnych działań pedagogicznych w środowisku społecznym i wyraża gotowość podejmowania trudu związanego z pracą pedagoga;
 • student potrafi odpowiedzialnie i profesjonalnie przygotować się do swojej pracy;
 • student potrafi pracować w zespole.

 

 1. Efekty praktyk na kierunku Administracja:

WIEDZA:

 • Student ma wiedzę o celach, misji poszczególnych placówek i urzędów publicznych i innych podmiotów, w których student odbywa praktykę;
 • student ma wiedzę o specyfice pracy w różnych instytucjach o charakterze administracyjnym, urzędach finansowo-księgowych podmiotów gospodarczych.

UMIEJĘTNOŚCI:

 • Student potrafi praktycznie zastosować poznane dotychczas zagadnienia teoretyczne,
 • student jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze szeroko rozumianego urzędnika;
 • student ma rozwinięte umiejętności z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej;
 • student potrafi podejmować odpowiednie działania w zależności od występującej sytuacji społecznej i stosować odpowiednie techniki służące rozwiązywaniu problemów;
 • student potrafi zastosować odpowiednie akty prawne i je zinterpretować;
 • student potrafi pracować w zespole pełniąc w nim różne role.

KOMPETENCJE:

 • Student ma przekonanie o potrzebie podejmowania różnorodnych działań w środowisku pracy i wyraża gotowość ich podejmowania;
 • student potrafi odpowiedzialnie i profesjonalnie przygotować się do swojej pracy;
 • student potrafi pracować w zespole;
 • student ma świadomość etycznego działania i postępowania;
 • student posiada gotowość do podejmowania nowych wyzwań, „uczenia się przez całe życie”.

 

 1. Efekty praktyk na kierunku Zdrowie Publiczne:

WIEDZA:

 • Student ma wiedzę o celach, misji poszczególnych placówek i urzędów publicznych i innych podmiotów, w których student odbywa praktykę;
 • student ma wiedzę o specyfice pracy w instytucjach z zakresu zdrowia;
 • student zna na podstawową terminologię i zasady pracy w instytucjach z zakresu zdrowia

UMIEJĘTNOŚCI:

 • Student potrafi zastosować w praktyce zdobytą na studiach wiedzę;
 • student potrafi postępować z pacjentem;
 • student potrafi edukować w zakresie zdrowia;
 • student potrafi realizować programy dotyczące profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej;
 • student potrafi identyfikować problemy zdrowotne jednostek lub grup specjalnej troski (dzieci, młodzież, kobiety w ciąży, niepełnosprawni, ludzie podeszłym wieku).

KOMPETENCJE

 • Student potrafi odpowiedzialnie i profesjonalnie przygotować się do swojej pracy;
 • student potrafi pracować w zespole;
 • student ma świadomość etycznego działania i postępowania;
 • student posiada gotowość do podejmowania nowych wyzwań, „uczenia się przez całe życie”.

 

 1. Efekty praktyk na kierunku Budownictwo:

WIEDZA:

 • Student  zna elementy geodezji mające zastosowanie w budownictwie, a także prace geodezyjne oraz podstawowy sprzęt geodezyjny;
 • student zna najczęściej stosowane materiały budowlane oraz podstawowe elementy technologii ich wytwarzania;
 • student zna podstawową wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej.

UMIEJĘTNOŚCI:

 • Student umie odczytać rysunki architektoniczne, budowlane i geodezyjne oraz potrafi sporządzić dokumentację graficzną w środowisku wybranych programów CAD;
 • student potrafi ocenić zagrożenia przy realizacji robót budowlanych i wdrożyć odpowiednie zasady bezpieczeństwa;
 • student zna zasady wytwarzania i stosowania oraz potrafi dokonać doboru materiałów budowlanych;
 • student umie organizować pracę na budowie zgodnie z zasadami technologii i organizacji budownictwa.

KOMPETENCJE:

 • Student potrafi pracować samodzielnie i współpracować w zespole nad wyznaczonym zadaniem;
 • student samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę w zakresie nowoczesnych procesów i technologii.

 

 1. Efekty praktyk na kierunku Zarządzanie:

WIEDZA:

 • Student ma wiedzę o celach, misji poszczególnych podmiotów gospodarczych, placówek i urzędów publicznych oraz innych podmiotów, w których student odbywa praktykę;
 • student ma wiedzę o specyfice pracy w różnych instytucjach, urzędach oraz podmiotach gospodarczych.

UMIEJĘTNOŚCI:

 • Student potrafi praktycznie zastosować poznane dotychczas zagadnienia teoretyczne;
 • student ma rozwinięte umiejętności z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej;
 • student potrafi podejmować odpowiednie działania w zależności od występującej sytuacji społecznej i stosować odpowiednie techniki służące rozwiązywaniu problemów;
 • student potrafi zastosować odpowiednie akty prawne i je zinterpretować;
 • student potrafi pracować w zespole pełniąc w nim różne role.

KOMPETENCJE:

 • Student ma przekonanie o potrzebie podejmowania różnorodnych działań w środowisku pracy i wyraża gotowość ich podejmowania;
 • student potrafi odpowiedzialnie i profesjonalnie przygotować się do swojej pracy;
 • student potrafi pracować w zespole;
 • student ma świadomość etycznego działania i postępowania;
 • student posiada gotowość do podejmowania nowych wyzwań, „uczenia się przez całe życie”

§ 10

 1. Studenci odbywający praktyki zobowiązani są do:
 2. zapoznania się z programem praktyk;
 3. realizacji programu praktyk studenckich;
 4. dokumentowania przebiegu praktyki poprzez systematyczne wypełnianie dzienniczka praktyk;
 5. stosowania się do poleceń kierownictwa placówki;
 6. przestrzegania obowiązującego w danym zakładzie pracy regulaminu pracy;
 7. wykonywania zadań stawianych przez opiekuna praktyki;
 8. godnego reprezentowania Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu.

§ 11

 1. Zaliczenie praktyki przez uczelnię następuje po:
 2. przedłożeniu przez studenta opiekunowi praktyk z ramienia uczelni prawidłowo wypełnionego dzienniczka praktyk zatwierdzonego pieczątką danej instytucji oraz czytelnym podpisem opiekuna z ramienia zakładu pracy lub kierownika placówki, w której realizowana była praktyka;
 3. przedstawieniu w formie pisemnej opinii opiekuna praktyki z ramienia zakładu pracy, zawierającej spostrzeżenia dotyczące: postawy, wiedzy, poziomu zaangażowania w wykonywana pracę, oraz merytorycznego przygotowania studenta (załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu).
 4. Formalnym zaliczeniem praktyki jest dokonanie wpisu w indeksie przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni.
 5. Student zobowiązany jest do zaliczenia praktyki przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.

§ 12

 1. Opiekun praktyk, w porozumieniu z Dziekanem danego wydziału, może zaliczyć studentowi, na poczet obowiązkowej praktyki, wykonywaną przez niego pracę zarobkową, w tym także za granicą, jeżeli jej charakter spełnia wymagania programu praktyk obowiązującego na danym kierunku studiów oraz dotychczasowy okres zatrudnienia jest nie krótszy niż podany w  § 4 niniejszego Regulaminu.
 2. W celu uzyskania zaliczenia pracy zarobkowej na poczet praktyki, student zobowiązany jest do złożenia opiekunowi praktyk z ramienia uczelni wniosku o zaliczenie praktyki oraz dokumentów potwierdzających zatrudnienie i jego charakter (załącznik nr 7 i nr 8 do niniejszego Regulaminu).
 3. Wniosek studenta o zaliczenie praktyki jest każdorazowo indywidualnie rozpatrywany przez dziekana danego kierunku.
   

§ 13

 1. Dokumenty związane z zaliczaniem praktyki znajdują się w dziekanacie uczelni w teczce akt osobowych studenta.
 2. Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z odbywaniem przez studenta praktyki.
 3. Studenci powinni posiadać ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania  praktyki. Ubezpieczenia dokonują we własnym zakresie i na własny koszt.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i kwestiach spornych decyzję podejmują dziekani poszczególnych wydziałów Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu.