PROGRAM OBOWIĄZKOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH

NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE

DLA STUDIÓW I STOPNIA

STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

 

Praktyka studencka jest formą przygotowania zawodowego studentów. Celem praktyki na kierunku Zdrowie Publiczne jest pogłębienie znajomości organizacji i zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz jego instytucji.

Podczas odbywania praktyki student powinien:

 • nabyć wiedzę na temat funkcjonowania instytucji, w której odbywa praktykę,
 • zapoznać się z otoczeniem w/w instytucji, jej relacji z innymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia
 • zdobyć praktyczne doświadczenie poprzez wykonywanie zadań określonych przez organizatora praktyki
 • zebrać materiały przydatne do napisania pracy licencjackiej.

W okresie odbywania praktyk studenci zobowiązani są stosować się do regulaminów i przepisów obowiązujących w danej placówce.

 

Czas trwania praktyk ogółem nie może być krótszy niż 7 tygodni (w tym nie mniej niż 240 godzin). Praktyki muszą być zgodne w 70% przewidzianego czasu praktyk z kierunkiem studiów, zaś pozostałe 30% praktyk powinno być zgodne ze specjalnością. W przypadku kierunku Zdrowie Publiczne: minimum 5 tygodni praktyk (obejmujące min. 170 godzin) należy odbyć w placówkach szeroko rozumianego zdrowia publicznego; natomiast minimum 2 tygodnie praktyk (obejmujące min. 70 godzin) w placówkach zgodnych z wybraną specjalnością.

 

Program 5 – tygodniowych praktyk studenckich

zgodnych z kierunkiem Zdrowie Publiczne:

Miejsce praktyki: placówki szeroko rozumianego zdrowia publicznego, czyli zakłady opieki zdrowotnej, stacje sanitarno-epidemiologiczne, szpitale, przychodnie lekarskie, organy administracji rządowej lub samorządowej oraz organizacje pozarządowe i instytucje zajmujące się promocją i ochroną zdrowia publicznego (hospicja, domy opieki, ośrodki pomocy społecznej, domy dla przewlekle chorych).

 

Zakres praktyk:

 1. Zapoznanie się z misją, celami, planami działań danej instytucji.
 2. Zapoznanie się z przepisami BHP
 3. Zapoznanie się z regulaminami obowiązującymi w danej placówce.
 4. Zapoznanie się z funkcjami oraz rodzajami realizowanych zadań przez daną placówkę.
 5. Poznanie struktury organizacyjnej oraz modelu komunikacji w instytucji (komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna).
 6. Przedmiot działania, forma prawna i system identyfikacji placówki.
 7. Zapoznanie się z metodami i technikami pracy w placówce.
 8. Relacje z podmiotami z zewnątrz.
 9. Zapoznanie się z rodzajem dokumentacji istniejącej w danej instytucji (dokumentacja kadrowa, księgowa, techniczna).
   

Program 2 – tygodniowych praktyk studenckich

zgodnych z daną specjalnością na kierunku Zdrowie Publiczne:

 

Specjalność: Gastronomia i dietetyka

Miejsce praktyki:

 • Placówki ochrony zdrowia
 • Zakłady opieki zdrowotnej
 • Poradnie dietetyczne
 • Domy spokojnej starości
 • Zakłady opiekuńcze
 • Przedszkola
 • Szkoły
 • Domy dziecka
 • Zakłady gastronomiczne
 • Kuchnie przyszpitalne
 • Restauracje
   

Zakres praktyk:

 1. Poznanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania danej placówki (szpitala, domu opieki, itd.)
 2. Zapoznanie się z podstawami prawnymi funkcjonowania oraz elementami jawnej dokumentacji regulującej działalność danej placówki
 3. Poznanie organizacji żywienia zbiorowego w danej placówce
 4. Udział w porcjowaniu i dystrybucji posiłków
 5. Zapoznanie się z wyposażeniem technicznym zakładu oraz poszczególnymi etapami produkcji posiłków
 6. Zapoznanie się z rodzajem diet oraz ich wartością odżywczą
 7. Planowanie żywienia dietetycznego
 8. Przygotowywanie posiłków (w tym dietetycznych)
 9. Planowanie jadłospisów
 10. Ocena żywienia
 11. Edukowanie żywieniowe
   

 

Specjalność: Body Fitness i Kosmetologia

Miejsce praktyki:

 • Gabinety i salony kosmetyczne
 • Centra odnowy biologicznej
 • Salony SPA
 • Firmy produkujące kosmetyki
 • Salony fitness 

Zakres praktyk:

 1. Poznanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania danej instytucji
 2. Zapoznanie się z podstawami prawnymi funkcjonowania oraz elementami jawnej dokumentacji regulującej działalność danej instytucji
 3. Znajomość przepisów sanitarnych.
 4. Dobór odpowiednich zabiegów w zależności od rodzajów cery.
 5. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych  - maski, peelingi, nawilżanie szyi, twarzy i oczu.
 6. Manicure i pedicure – wykonywanie zabiegów, ocena płytki paznokciowej.
 7. Zabiegi pielęgnacyjne na twarz i ciało - wykonywanie zabiegów i omówienie ich zasadności.
 8. Wizaż – kształt twarzy, korekcja, makijaż.
 9. Wykonywanie masażu twarzy i ciała.
 10. Ćwiczenia poprawiające kondycję fizyczną.
   

Specjalność: Zarządzanie w ochronie zdrowia

Miejsce praktyki:

 • Placówki służby zdrowia (administracja zakładów opieki zdrowotnej, przychodni lekarskich, szpitali, stacji sanitarno-epidemiologicznych)
 • Organy samorządowe szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego (wydziały zdrowia urzędów miast, gmin, powiatów, urzędów wojewódzkich)
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Lecznictwo sanatoryjne, uzdrowiskowe (administracja)
 • Instytucje pozarządowe zajmujące się promocją i ochroną zdrowia

 

Zakres praktyk:

 1. Poznanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania danej instytucji
 2. Zapoznanie się z podstawami prawnymi funkcjonowania oraz elementami jawnej dokumentacji regulującej działalność danej instytucji
 3. Zapoznanie się z systemem zarządzania instytucji.
 4. System informatyczny
 5. Zapoznanie się z zarządzaniem finansami w organizacji służby zdrowia
 6. Zapoznanie się z zarządzaniem jakością w organizacji (analiza polityki jakości, procedury, instrukcje)
 7. Przegląd dokumentacji systemowej
 8. Uczestnictwo w przeprowadzaniu negocjacji i rozmów handlowych z klientami
 9. Rekrutacja i selekcja kandydatów na określone stanowiska
 10. Przeprowadzanie analiz z zakresu zarządzania innowacjami
 11. Polityka Public Relations w danej placówce.

Specjalność: Odnowa biologiczna

Miejsce praktyki:

 • Placówki prowadzące gabinety odnowy biologicznej (hotele, sanatoria, ośrodki wypoczynkowe)
 • Ośrodki spa
 • Kluby fitness
 • Przychodnie

Zakres praktyk:

 1. Poznanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania danej instytucji
 2. Zapoznanie się z podstawami prawnymi funkcjonowania oraz elementami jawnej dokumentacji regulującej działalność danej instytucji
 3. Poznanie wyposażenia placówki odnowy biologicznej
 4. Poznanie systemów i środków współczesnej odnowy biologicznej
 5. Opanowanie umiejętności wybranych zabiegów fizykalnych stosowanych w odnowie biologicznej
 6. Poznanie zasad stosowania zabiegów dla poszczególnych grup pacjentów 
 7. i wykształcenie umiejętności oceny wyników podjętych działań
 8. Praca z pacjentem i analiza efektów
 9. Wykonywanie masażu klasycznego i sportowego
 10. Prowadzenie odnowy biologicznej i właściwego postępowania paramedycznego 
 11. w sporcie
 12. Zabiegi ciepłolecznicze, leczenie zimnem i krioterapia, zabiegi wodolecznicze.