Ramowy program praktyk studentów kierunku Budownictwo

PRZEBIEG STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE NAUK TECHNICZNYCH
Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej
(studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program studiów na kierunku Budownictwo w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu przewiduje odbycie praktyk zawodowych w łącznym wymiarze 8 tygodni – 2 tyg. praktyki geodezyjnej po I roku studiów, 3 tyg. praktyki ogólnobudowlanej po II roku studiów i 3 tyg. praktyki ogólnobudowlanej po III roku studiów.

1. Studenckie praktyki zawodowe stanowią integralną część kształcenia w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu.

2. Praktyki odbywają się po I, II i III roku studiów.

3. Wyżej wymienione praktyki studenckie są realizowane w instytucjach związanych z budownictwem.

4. Założenia organizacyjne dotyczące wszystkich rodzajów praktyk.

5. Praktyka może być zaliczona przez opiekuna po udokumentowaniu (oryginał lub poświadczona kopia świadectwa pracy) nie mniej niż 8 tygodni stażu pracy na stanowisku zgodnym ze studiowaną specjalnością.

6. Uczelnia na podstawie list studentów z poszczególnych specjalności studiów:

a) wydaje studentom imienne skierowania na praktykę, dzienniczek praktyk,

b) podpisuje porozumienia z instytucjami, w których studenci podejmują praktykę.

7. W organizacji praktyk uczestniczą:

a) opiekun metodyczny z ramienia uczelni – odpowiedzialny za nadzór, konsultacje i zaliczenia praktyki,

b) dyrektor placówki – odpowiedzialny za wskazanie opiekuna praktyki z ramienia zakładu pracy, dysponującego kwalifikacjami zawodowymi.

8. Opiekun z ramienia uczelni:

a) kontroluje przebieg praktyki w wybranych instytucjach, w tym również zgodność praktyki z jej programem; wypełnianie dzienniczka praktyk,

b) analizuje wszelkie uwagi studentów dotyczące organizacji i przebiegu praktyk,

c) dokonuje zliczenia praktyki na ocenę, na podstawie stosownej dokumentacji.

9. Studenci odbywający praktyki zobowiązani są do:

a) zapoznania się z programem praktyk,

b) systematycznego dokumentowania przebiegu praktyki; wypełniania dzienniczka praktyk,

c) stosowania się do poleceń kierownictwa placówki, przestrzegania obowiązującego w niej regulaminu pracy, wykonywania zadań stawianych przez opiekuna praktyki.

10. Zaliczenie praktyki przez uczelnię następuje po:

a) przedłożeniu przez studenta wymaganych dokumentów (zawierających daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki), potwierdzonych pieczątką instytucji oraz czytelnym podpisem opiekuna lub kierownika placówki, w której realizowana była praktyka; złożenia dzienniczka praktyk,

b) przedstawieniu w formie pisemnej opinii opiekuna praktyki z zakładu pracy, zawierającej spostrzeżenia dotyczące: postawy, wiedzy, poziomu zaangażowania w wykonywaną pracę, punktualności oraz merytorycznego przygotowania studenta. 

Informacje szczegółowe.
Praktyki studenckie stanowią nieodłączną część procesu dydaktycznego 
i podlegają obowiązkowi zaliczenia równorzędnie z innymi zajęciami objętymi planem studiów. Studenci są zobowiązani do odbycia przynajmniej 8 tygodni praktyk zawodowych, za które łącznie otrzymują 8 punktów ECTS.

Podstawowym celem praktyk jest nabycie umiejętności praktycznych, uzupełniających wiedzę uzyskaną przez studenta w toku zajęć dydaktycznych na uczelni. Umożliwiają zapoznanie się z potencjalnym przyszłym pracodawcą, jego potrzebami i wymaganiami.

Praktyki mogą odbywać się w zakładach państwowych lub prywatnych odpowiednich do studiowanego kierunku, pozwalających zrealizować cele i program praktyk.

Szczegółowy program praktyki określa jednostka prowadząca praktyki lub opiekun merytoryczny.

Możliwe jest zaliczenie praktyki na podstawie uznania: pracy zawodowej 
w czasie studiów oraz praktyki w pracowniach podczas wakacji lub w trakcie semestru - pod warunkiem, że odbywana jest w uprawnionych jednostkach.

Warunki samodzielnego organizowania praktyk przez studentów

W przypadku samodzielnego organizowania praktyk zawodowych przez studentów kierunku „Budownictwo” Uczelnia będzie zawierała porozumienia (umowy) na ustalonych wspólnie z firmami warunkach dla odbycia tych praktyk.

Cele i program praktyk zawodowych z budownictwa

Praktyki zawodowe z założenia są formą bezpłatnej pracy wykonywanej przez studenta na rzecz zakładu pracy na podstawie odpowiedniej umowy z Europejską Uczelnią Społeczno-Techniczną w Radomiu. Celem praktyk jest zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej 
w budownictwie. W trakcie realizacji studiów 1-go stopnia przewiduje się 3 praktyki w okresie wakacyjnym:

1. praktyka geodezyjna, 2 tygodnie po pierwszym roku studiów,

2. praktyka ogólnobudowlana 1, 3 tygodnie po drugim roku studiów,

3. praktyka ogólnobudowlana 2, 3 tygodnie po trzecim roku studiów.

Celem pierwszej praktyki jest zdobycie praktycznej umiejętności posługiwania się urządzeniami pomiarowymi geodezji, takimi jak tradycyjne i elektroniczne teodolity i niwelatory precyzyjne, dalmierze i urządzenia GPS, przy opracowywaniu map i tyczeniu projektów w terenie oraz w geodezyjnych pomiarach powykonawczych i inwentaryzacyjnych oraz poznanie zasad sporządzania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Kolejne dwie praktyki służą zdobyciu praktycznej wiedzy w zakresie: organizacji placów budów, wykonawstwa robót ziemnych w budownictwie mieszkaniowym i komunikacyjnym, technologii wytwarzania betonu i elementów prefabrykowanych, realizacji wznoszenia obiektów budowlanych, prac remontowych i wykończeniowych. Szczegółowy program praktyk zawodowych będzie ustalany przez jednostkę przyjmującą studenta na praktykę w porozumieniu z wydziałowym opiekunem praktyk.

Umowy wstępne podpisane z dziesięcioma firmami deklarującymi przyjęcie naszych studentów na praktyki zabezpieczają w pełni praktyki dla planowanej liczby studentów. W ramach praktyk przewidziana jest również jednodniowa wycieczka do Fabryki Domów w Bogucinie.

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI GEODEZYJNEJ

 

Praktykę geodezyjną, przewidzianą po II semestrze studiów, można odbyć w przedsiębiorstwach zajmujących się działalnością z zakresu geodezji i kartografii, w których student mógłby uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów o charakterze projektowym, wykonawczym i formalno-prawnym dotyczących różnych rodzajów prac geodezyjnych i urządzeniowo-rolnych.

2. Cel i zadania praktyki

Do zadań praktyki zawodowej z geodezji należy zapoznanie studenta:

z obowiązującymi w branży przepisami prawnymi;
z procedurą przetargową i zasadami przygotowywania dokumentacji przetargowej;
z technikami i sposobami wykonywania prac dokumentacyjnych i projektowych;
z procesem uzgodnień branżowych;
z technologią i organizacją pomiarów geodezyjnych;
z obsługą sprzętu pomiarowego i urządzeń realizujących proces technologiczny;
ze sporządzaniem dokumentacji finansowej;
z procedurą zgłaszania prac geodezyjnych w ośrodkach dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i obiegiem dokumentacji;
ze współpracą z różnymi instytucjami i ze społecznością lokalną.
3. Zakres tematyczny praktyki

Studenci winni zapoznać się praktycznie:

z zakresem kompetencji urzędów i obiegiem dokumentacji, z przebiegiem procesu przeprowadzania przetargów publicznych,
z zasadami przygotowania prac dokumentacyjnych i projektowych, z procesem wydawania decyzji administracyjnej w zakresie gospodarki;
z pracami projektowymi i wykonawczymi w zakresie osnów geodezyjnych, w zakresie pomiarów szczegółów sytuacyjnych, prac tyczeniowych i inwentaryzacyjnych,
ze sporządzaniem dokumentacji formalno-prawnej, sporządzaniem operatu pomiarowego, sporządzaniem map sytuacyjno-wysokościowych i map dla celów projektowych.
szczegółowy program praktyki powinien być ustalony przez jednostkę przyjmującą studenta na praktykę w porozumieniu z wydziałowym opiekunem praktyki.
RAMOWY PROGRAM PARKTYK OGÓLNOBUDOWLANYCH

Praktyki ogólnobudowlane w wymiarze 3 tygodni każda, odbywane są po IV i VI semestrze.

Cele praktyk:

zapoznanie studentów z organizacją placów budów i przebiegiem realizacji wznoszenia obiektów budowlanych;
zapoznanie się ze specyfiką pracy personelu inżynieryjno - technicznego na budowie;
zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie sprzętu budowlanego, jego obsługi i zastosowania.
poznanie szczegółów wykonawstwa robót budowlanych w tym m.in. remontowych i ziemnych
zdobycie wiedzy w zakresie produkcji materiałów budowlanych,
zdobycie praktycznej wiedzy przydatnej w projektowaniu.
Zakres tematyczny praktyki

Studenci winni być zatrudnieni na stanowiskach umożliwiających udział w pracach, w czasie których mogliby zapoznać się praktycznie z rozwiązywaniem problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z wykonawstwem obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, projektowaniem podstawowych obiektów i elementów budowlanych, kierowaniem zespołami i firmą budowlaną, wytwarzaniem, doborem i stosowaniem materiałów budowlanych

Szczegółowy program praktyki powinien być ustalony przez jednostkę przyjmującą studenta na praktykę w porozumieniu z wydziałowym opiekunem praktyki.