Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Radomiu

„… przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”

Zapisując się na studia otrzymasz zniżkę

Praktyki studenckie

Program praktyk – Zdrowie Publiczne

Idź do plików

 

PROGRAM OBOWIĄZKOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH

NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE

DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

 

Czas odbywania praktyki: 6 miesięcy

Praktyka studencka jest formą przygotowania zawodowego studentów. Celem praktyki na kierunku Zdrowie Publiczne jest pogłębienie znajomości organizacji i zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz jego instytucji.

Podczas odbywania praktyki student powinien:

 • nabyć wiedzę na temat funkcjonowania instytucji, w której odbywa praktykę,
 • zapoznać się z otoczeniem w/w instytucji, jej relacji z innymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia
 • zdobyć praktyczne doświadczenie poprzez wykonywanie zadań określonych przez organizatora praktyki
 • zebrać materiały przydatne do napisania pracy licencjackiej.

W okresie odbywania praktyk studenci zobowiązani są stosować się do regulaminów i przepisów obowiązujących w danej placówce.

Miejsce praktyki: placówki szeroko rozumianego zdrowia publicznego, czyli zakłady opieki zdrowotnej, stacje sanitarno-epidemiologiczne, szpitale, przychodnie lekarskie, organy administracji rządowej lub samorządowej oraz organizacje pozarządowe i instytucje zajmujące się promocją i ochroną zdrowia publicznego (hospicja, domy opieki, ośrodki pomocy społecznej, domy dla przewlekle chorych).

Zakres praktyk kierunkowej:

 1. Zapoznanie się z misją, celami, planami działań danej instytucji.
 2. Zapoznanie się z przepisami BHP
 3. Zapoznanie się z regulaminami obowiązującymi w danej placówce.
 4. Zapoznanie się z funkcjami oraz rodzajami realizowanych zadań przez daną placówkę.
 5. Poznanie struktury organizacyjnej oraz modelu komunikacji w instytucji (komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna).
 6. Przedmiot działania, forma prawna i system identyfikacji placówki.
 7. Zapoznanie się z metodami i technikami pracy w placówce.
 8. Relacje z podmiotami z zewnątrz.
 9. Zapoznanie się z rodzajem dokumentacji istniejącej w danej instytucji (dokumentacja kadrowa, księgowa, techniczna).

Praktyki specjalnościowe:

Specjalność: Gastronomia i dietetyka

Miejsce praktyki:

 • Placówki ochrony zdrowia
 • Zakłady opieki zdrowotnej
 • Poradnie dietetyczne
 • Domy spokojnej starości
 • Zakłady opiekuńcze
 • Przedszkola
 • Szkoły
 • Domy dziecka
 • Zakłady gastronomiczne
 • Kuchnie przyszpitalne
 • Restauracje

Zakres praktyk:

 1. Poznanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania danej placówki (szpitala, domu opieki, itd.)
 2. Zapoznanie się z podstawami prawnymi funkcjonowania oraz elementami jawnej dokumentacji regulującej działalność danej placówki
 3. Poznanie organizacji żywienia zbiorowego w danej placówce
 4. Udział w porcjowaniu i dystrybucji posiłków
 5. Zapoznanie się z wyposażeniem technicznym zakładu oraz poszczególnymi etapami produkcji posiłków
 6. Zapoznanie się z rodzajem diet oraz ich wartością odżywczą
 7. Planowanie żywienia dietetycznego
 8. Przygotowywanie posiłków (w tym dietetycznych)
 9. Planowanie jadłospisów
 10. Ocena żywienia
 11. Edukowanie żywieniowe

Specjalność: Body Fitness i Kosmetologia

Miejsce praktyki:

 • Gabinety i salony kosmetyczne
 • Centra odnowy biologicznej
 • Salony SPA
 • Firmy produkujące kosmetyki
 • Salony fitness

Zakres praktyk:

 1. Poznanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania danej instytucji
 2. Zapoznanie się z podstawami prawnymi funkcjonowania oraz elementami jawnej dokumentacji regulującej działalność danej instytucji
 3. Znajomość przepisów sanitarnych.
 4. Dobór odpowiednich zabiegów w zależności od rodzajów cery.
 5. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych  – maski, peelingi, nawilżanie szyi, twarzy i oczu.
 6. Manicure i pedicure – wykonywanie zabiegów, ocena płytki paznokciowej.
 7. Zabiegi pielęgnacyjne na twarz i ciało – wykonywanie zabiegów i omówienie ich zasadności.
 8. Wizaż – kształt twarzy, korekcja, makijaż.
 9. Wykonywanie masażu twarzy i ciała.
 10. Ćwiczenia poprawiające kondycję fizyczną.

Specjalność: Zarządzanie w ochronie zdrowia

Miejsce praktyki:

 • Placówki służby zdrowia (administracja zakładów opieki zdrowotnej, przychodni lekarskich, szpitali, stacji sanitarno-epidemiologicznych)
 • Organy samorządowe szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego (wydziały zdrowia urzędów miast, gmin, powiatów, urzędów wojewódzkich)
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Lecznictwo sanatoryjne, uzdrowiskowe (administracja)
 • Instytucje pozarządowe zajmujące się promocją i ochroną zdrowia

Zakres praktyk:

 1. Poznanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania danej instytucji
 2. Zapoznanie się z podstawami prawnymi funkcjonowania oraz elementami jawnej dokumentacji regulującej działalność danej instytucji
 3. Zapoznanie się z systemem zarządzania instytucji.
 4. System informatyczny
 5. Zapoznanie się z zarządzaniem finansami w organizacji służby zdrowia
 6. Zapoznanie się z zarządzaniem jakością w organizacji (analiza polityki jakości, procedury, instrukcje)
 7. Przegląd dokumentacji systemowej
 8. Uczestnictwo w przeprowadzaniu negocjacji i rozmów handlowych z klientami
 9. Rekrutacja i selekcja kandydatów na określone stanowiska
 10. Przeprowadzanie analiz z zakresu zarządzania innowacjami
 11. Polityka Public Relations w danej placówce.

Specjalność: Odnowa biologiczna

Miejsce praktyki:

 • Placówki prowadzące gabinety odnowy biologicznej (hotele, sanatoria, ośrodki wypoczynkowe)
 • Ośrodki spa
 • Kluby fitness
 • Przychodnie

Zakres praktyk:

 1. Poznanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania danej instytucji
 2. Zapoznanie się z podstawami prawnymi funkcjonowania oraz elementami jawnej dokumentacji regulującej działalność danej instytucji
 3. Poznanie wyposażenia placówki odnowy biologicznej
 4. Poznanie systemów i środków współczesnej odnowy biologicznej
 5. Opanowanie umiejętności wybranych zabiegów fizykalnych stosowanych w odnowie biologicznej
 6. Poznanie zasad stosowania zabiegów dla poszczególnych grup pacjentów
 7. i wykształcenie umiejętności oceny wyników podjętych działań
 8. Praca z pacjentem i analiza efektów
 9. Wykonywanie masażu klasycznego i sportowego
 10. Prowadzenie odnowy biologicznej i właściwego postępowania paramedycznego
 11. w sporcie
 12. Zabiegi ciepłolecznicze, leczenie zimnem i krioterapia, zabiegi wodolecznicze.

 

 

PROGRAM OBOWIĄZKOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH

NA KIERUNKU ZDROWIE PUBLICZNE

DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

 

 

Czas odbywania praktyki: 3 miesiące

Podczas odbywania praktyki student powinien:

 • nabyć wiedzę na temat funkcjonowania instytucji, w której odbywa praktykę.
 • zapoznać się z otoczeniem ww. instytucji, jej relacji z innymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia.
 • zdobyć praktyczne doświadczenie przez wykonanie zadań określonych przez organizatora praktyki.
 • zebrać materiały przydatne do napisania pracy magisterskiej.

 

Miejsce odbywania praktyki: administracja w szpitalach, ZOZ, NZOZ, NFZ, instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, organach administracji rządowej lub samorządowej oraz organizacjach pozarządowych i instytucjach zajmujących się promocją i ochroną zdrowia publicznego (hospicjach, domach opieki, ośrodkach pomocy społecznej).

 

Zakres praktyki:

 1. Zapoznanie z celami, strukturą organizacyjną oraz zasadami funkcjonowania danej instytucji
 2. Zapoznanie z zakresem działalności placówki i rodzajami dostępnej w danej placówce dokumentacji
 3. Analiza otoczenia instytucji i jego wpływu na działalność i funkcjonowanie placówki
 4. Zapoznanie się z warunkami pracy w danej instytucji, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy
 5. Zapoznanie się z regulaminami obowiązującymi w danej placówce
 6. Zapoznanie się z funkcjami oraz rodzajami realizowanych zadań przez daną placówkę
 7. Poznanie metod zapewnienia jakości usług medycznych w danej placówce
 8. Poznanie roli danej instytucji w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych społeczeństwa
 9. Poznanie podstaw prawnych, organizacji i zasad finansowania ochrony zdrowia na poziomie lokalnym i regionalnym
 10. Realizacja zadań powierzonych przez osobę nadzorującą z ramienia danej instytucji
 11. Poznanie metod i zasad informowania ludności o środowiskowym ryzyku zdrowotnym oraz promocji zdrowia środowiskowego
 12. Poznanie krajowych i międzynarodowych programów i projektów zdrowia środowiskowego, przygotowanie i prowadzenie projektów według zasad Unii Europejskiej

Z obowiązku odbycia praktyki mogą zostać zwolnione te osoby, które są w stanie wykazać się doświadczeniem w pracy zgodnej z kierunkiem studiów.

 

 

Program praktyk – Budownictwo

Ramowy program praktyk studentów kierunku Budownictwo

PRZEBIEG STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE NAUK TECHNICZNYCH
Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej
(studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program studiów na kierunku Budownictwo w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu przewiduje odbycie praktyk zawodowych w łącznym wymiarze 8 tygodni – 2 tyg. praktyki geodezyjnej po I roku studiów, 3 tyg. praktyki ogólnobudowlanej po II roku studiów i 3 tyg. praktyki ogólnobudowlanej po III roku studiów.

1. Studenckie praktyki zawodowe stanowią integralną część kształcenia w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu.

2. Praktyki odbywają się po I, II i III roku studiów.

3. Wyżej wymienione praktyki studenckie są realizowane w instytucjach związanych z budownictwem.

4. Założenia organizacyjne dotyczące wszystkich rodzajów praktyk.

5. Praktyka może być zaliczona przez opiekuna po udokumentowaniu (oryginał lub poświadczona kopia świadectwa pracy) nie mniej niż 8 tygodni stażu pracy na stanowisku zgodnym ze studiowaną specjalnością.

6. Uczelnia na podstawie list studentów z poszczególnych specjalności studiów:

a) wydaje studentom imienne skierowania na praktykę, dzienniczek praktyk,

b) podpisuje porozumienia z instytucjami, w których studenci podejmują praktykę.

7. W organizacji praktyk uczestniczą:

a) opiekun metodyczny z ramienia uczelni – odpowiedzialny za nadzór, konsultacje i zaliczenia praktyki,

b) dyrektor placówki – odpowiedzialny za wskazanie opiekuna praktyki z ramienia zakładu pracy, dysponującego kwalifikacjami zawodowymi.

8. Opiekun z ramienia uczelni:

a) kontroluje przebieg praktyki w wybranych instytucjach, w tym również zgodność praktyki z jej programem; wypełnianie dzienniczka praktyk,

b) analizuje wszelkie uwagi studentów dotyczące organizacji i przebiegu praktyk,

c) dokonuje zliczenia praktyki na ocenę, na podstawie stosownej dokumentacji.

9. Studenci odbywający praktyki zobowiązani są do:

a) zapoznania się z programem praktyk,

b) systematycznego dokumentowania przebiegu praktyki; wypełniania dzienniczka praktyk,

c) stosowania się do poleceń kierownictwa placówki, przestrzegania obowiązującego w niej regulaminu pracy, wykonywania zadań stawianych przez opiekuna praktyki.

10. Zaliczenie praktyki przez uczelnię następuje po:

a) przedłożeniu przez studenta wymaganych dokumentów (zawierających daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki), potwierdzonych pieczątką instytucji oraz czytelnym podpisem opiekuna lub kierownika placówki, w której realizowana była praktyka; złożenia dzienniczka praktyk,

b) przedstawieniu w formie pisemnej opinii opiekuna praktyki z zakładu pracy, zawierającej spostrzeżenia dotyczące: postawy, wiedzy, poziomu zaangażowania w wykonywaną pracę, punktualności oraz merytorycznego przygotowania studenta.

 

Informacje szczegółowe.
Praktyki studenckie stanowią nieodłączną część procesu dydaktycznego i podlegają obowiązkowi zaliczenia równorzędnie z innymi zajęciami objętymi planem studiów. Studenci są zobowiązani do odbycia przynajmniej 8 tygodni praktyk zawodowych, za które łącznie otrzymują 8 punktów ECTS.

Podstawowym celem praktyk jest nabycie umiejętności praktycznych, uzupełniających wiedzę uzyskaną przez studenta w toku zajęć dydaktycznych na uczelni. Umożliwiają zapoznanie się z potencjalnym przyszłym pracodawcą, jego potrzebami i wymaganiami.

Praktyki mogą odbywać się w zakładach państwowych lub prywatnych odpowiednich do studiowanego kierunku, pozwalających zrealizować cele i program praktyk.

Szczegółowy program praktyki określa jednostka prowadząca praktyki lub opiekun merytoryczny.

Możliwe jest zaliczenie praktyki na podstawie uznania: pracy zawodowej w czasie studiów oraz praktyki w pracowniach podczas wakacji lub w trakcie semestru – pod warunkiem, że odbywana jest w uprawnionych jednostkach.

Warunki samodzielnego organizowania praktyk przez studentów.

W przypadku samodzielnego organizowania praktyk zawodowych przez studentów kierunku „Budownictwo” Uczelnia będzie zawierała porozumienia (umowy) na ustalonych wspólnie z firmami warunkach dla odbycia tych praktyk.

Cele i program praktyk zawodowych z budownictwa

Praktyki zawodowe z założenia są formą bezpłatnej pracy wykonywanej przez studenta na rzecz zakładu pracy na podstawie odpowiedniej umowy z Europejską Uczelnią Społeczno-Techniczną w Radomiu. Celem praktyk jest zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej w budownictwie. W trakcie realizacji studiów 1-go stopnia przewiduje się 3 praktyki w okresie wakacyjnym:

 1. praktyka geodezyjna, 2 tygodnie po pierwszym roku studiów,
 2. praktyka ogólnobudowlana 1, 3 tygodnie po drugim roku studiów,
 3. praktyka ogólnobudowlana 2, 3 tygodnie po trzecim roku studiów.

Celem pierwszej praktyki jest zdobycie praktycznej umiejętności posługiwania się urządzeniami pomiarowymi geodezji, takimi jak tradycyjne i elektroniczne teodolity i niwelatory precyzyjne, dalmierze i urządzenia GPS, przy opracowywaniu map i tyczeniu projektów w terenie oraz w geodezyjnych pomiarach powykonawczych i inwentaryzacyjnych oraz poznanie zasad sporządzania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

Kolejne dwie praktyki służą zdobyciu praktycznej wiedzy w zakresie: organizacji placów budów, wykonawstwa robót ziemnych w budownictwie mieszkaniowym i komunikacyjnym, technologii wytwarzania betonu i elementów prefabrykowanych, realizacji wznoszenia obiektów budowlanych, prac remontowych i wykończeniowych. Szczegółowy program praktyk zawodowych będzie ustalany przez jednostkę przyjmującą studenta na praktykę w porozumieniu z wydziałowym opiekunem praktyk.

Umowy wstępne podpisane z dziesięcioma firmami deklarującymi przyjęcie naszych studentów na praktyki zabezpieczają w pełni praktyki dla planowanej liczby studentów. W ramach praktyk przewidziana jest również jednodniowa wycieczka do Fabryki Domów w Bogucinie.

 

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI GEODEZYJNEJ

Praktykę geodezyjną, przewidzianą po II semestrze studiów, można odbyć w przedsiębiorstwach zajmujących się działalnością z zakresu geodezji i kartografii, w których student mógłby uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów o charakterze projektowym, wykonawczym i formalno-prawnym dotyczących różnych rodzajów prac geodezyjnych i urządzeniowo-rolnych.

1. Cel i zadania praktyki

Do zadań praktyki zawodowej z geodezji należy zapoznanie studenta:

 • z obowiązującymi w branży przepisami prawnymi;
 • z procedurą przetargową i zasadami przygotowywania dokumentacji przetargowej;
 • z technikami i sposobami wykonywania prac dokumentacyjnych i projektowych;
 • z procesem uzgodnień branżowych;
 • z technologią i organizacją pomiarów geodezyjnych;
 • z obsługą sprzętu pomiarowego i urządzeń realizujących proces technologiczny;
 • ze sporządzaniem dokumentacji finansowej;
 • z procedurą zgłaszania prac geodezyjnych w ośrodkach dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i obiegiem dokumentacji;
 • ze współpracą z różnymi instytucjami i ze społecznością lokalną.

2. Zakres tematyczny praktyki

Studenci winni zapoznać się praktycznie:

 • z zakresem kompetencji urzędów i obiegiem dokumentacji, z przebiegiem procesu przeprowadzania przetargów publicznych,
 • z zasadami przygotowania prac dokumentacyjnych i projektowych, z procesem wydawania decyzji administracyjnej w zakresie gospodarki;
 • z pracami projektowymi i wykonawczymi w zakresie osnów geodezyjnych, w zakresie pomiarów szczegółów sytuacyjnych, prac tyczeniowych i inwentaryzacyjnych,
 • ze sporządzaniem dokumentacji formalno-prawnej, sporządzaniem operatu pomiarowego, sporządzaniem map sytuacyjno-wysokościowych i map dla celów projektowych

Szczegółowy program praktyki powinien być ustalony przez jednostkę przyjmującą studenta na praktykę w porozumieniu z wydziałowym opiekunem praktyki.

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK OGÓLNOBUDOWLANYCH

Praktyki ogólnobudowlane w wymiarze 3 tygodni każda, odbywane są po IV i VI semestrze.

1. Cele praktyk

 • zapoznanie studentów z organizacją placów budów i przebiegiem realizacji wznoszenia obiektów budowlanych;
 • zapoznanie się ze specyfiką pracy personelu inżynieryjno – technicznego na budowie;
 • zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie sprzętu budowlanego, jego obsługi i zastosowania.
 • poznanie szczegółów wykonawstwa robót budowlanych w tym m.in. remontowych i ziemnych
 • zdobycie wiedzy w zakresie produkcji materiałów budowlanych,
 • zdobycie praktycznej wiedzy przydatnej w projektowaniu.

2. Zakres tematyczny praktyki

 • studenci winni być zatrudnieni na stanowiskach umożliwiających udział w pracach, w czasie których mogliby zapoznać się praktycznie z rozwiązywaniem problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z wykonawstwem obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego,
 • projektowaniem podstawowych obiektów i elementów budowlanych,
 • kierowaniem zespołami i firmą budowlaną,
 • wytwarzaniem, doborem i stosowaniem materiałów budowlanych.

Szczegółowy program praktyki powinien być ustalony przez jednostkę przyjmującą studenta na praktykę w porozumieniu z wydziałowym opiekunem praktyki

 

Dziennik praktyk

Szanowni Państwo. Prosimy o pobranie ze strony dziennika praktyk, strony tytułowej i zawartości dziennika praktyk. Prosimy o drukowanie dwustronne. Każdy z Państwa może wydrukować tyle stron ile Państwu będzie potrzebne do realizacji praktyk studenckich. Wypełnione dzienniki należy dołączyć do innej dokumentacji (dostępna również do samodzielnego pobrania) oraz w wyznaczonych terminach dostarczyć do Biura Karier (pokój 202).

Pliki do pobrania:

Strona tytułowa

Zawartość dziennika praktyk

Dokumenty do pobrania

 1. Skierowanie na praktykę
 2. Porozumienie
 3. Zakres obowiązków
 4. Informacja o odbyciu praktyki
 5. Wniosek o zaliczanie prac na poczet praktyk
 6. Ulotka dla studentów
 7. Regulamin Odbywania Studenckich Praktyk Zawodowych
 8. Załączniki do Regulaminu Praktyk Zawodowych
 9. Procedura odbywania i dokumentowania praktyk studenckich
 10. Zarządzenie Rektora w sprawie warunków realizacji studenckich praktyk zawodowych w czasie zawieszenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie kontaktowej z powodu epidemii wirusa SARS- COV-2
Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2020
Skip to content