Zarządzenie nr 12/2008 Rektora

Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu

z dnia 17 listopada 2008 roku

w przedmiocie wprowadzenia Regulaminu wyboru seminariów dyplomowych i tematu

pracy dyplomowej oraz Regulaminu przygotowania i obrony pracy dyplomowej

Na podstawie § 21 ust.8 i 9 Statutu Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu zarządzam co następuje: 

§ 1

W celu ujednolicenia zasad wyboru seminariów dyplomowych i tematu pracy dyplomowej oraz przygotowania i obrony pracy dyplomowej w Wyższej Szkoły Nauk Społecznych  i Technicznych w Radomiu,  zarządzam  wprowadzenie:

a) Regulaminu wyboru seminariów dyplomowych i tematu pracy dyplomowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

b) Regulaminu przygotowania i obrony pracy dyplomowej,  stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie niniejszego Zarządzenia poruczam Dziekanowi Wydziału Nauk Społecznych, którego zobowiązuję do podania Regulaminów do wiadomości i wglądu wykładowcom, studentom  i wszystkim zainteresowanym w sposób zwyczajowo w Uczelni przyjęty

§ 3

Zarządzenie obowiązuje od dnia jego wydania.

 

R e k t o r
dr Maria Pierzchalska