1. Założenia ogólne

 • Praca magisterska musi mieć charakter: badawczy - istotny w praktyce zawodowej
 • Temat pracy magisterskiej powinien być ściśle związany z kierunkiem studiów: zdrowie publiczne.

2. Ogólne zasady budowy pracy magisterskiej

 • Strona tytułowa (przykład konstrukcji na końcu opisu)
 • Ewentualne podziękowania
 • Spis treści (przykład konstrukcji na końcu opisu)
 • Wykaz skrótów (przykład konstrukcji na końcu opisu)
 • Wstęp
 • Założenia i cel pracy
 • Materiał i metodyka badań
 • Wyniki
 • Omówienie wyników i dyskusja
 • Wnioski
 • Piśmiennictwo
 • Streszczenie
 • Wykaz tabel
 • Wykaz rycin
 • Wykaz fotografii
 • Aneks

Praca powinna być napisana edytorem tekstu (MS Word), czcionką Times New Roman; wielkość liter:12, jednostronnie na białym papierze formatu A4 (wersja do dziekanatu - 2-stronnie, miękka oprawa, klejona), odstęp 1.5, marginesy – 3,5 cm lewy 1,5 cm prawy. Strony powinny być ponumerowane (za wyjątkiem strony tytułowej), najlepiej w prawym dolnym rogu. Należy stosować obustronne justowanie tekstu.

 

3. Oznakowanie

 • Rozdziały i podrozdziały należy oznaczać cyframi arabskimi.
 • Tytuły rozdziałów mogą być pisane dużymi literami.
 • Elementy pracy, nie oznaczone ani tytułem, ani specjalną numeracją, będące częściami składowymi tekstu poszczególnych rozdziałów, odznacza się akapitem.
 • Można użyć „nagłówka”, który zawiera tytuł rozdziału. Poprawia to czytelność tekstu, ułatwia poszukiwanie poszczególnych stron.

4. Strona tytułowa

Powinna zawierać informacje (wg dołączonego wzoru) na temat: autora pracy, jej tytułu, jednostki organizacyjnej Uczelni, w której praca powstała (nazwa Wydziału), imię i nazwisko oraz tytuł lub stopień naukowy promotora pracy.
Na górze strony należy napisać nazwę Wydziału, na dole „Radom” i rok, w którym praca została zrealizowana.
Wzór można pobrać

5. Tytuł pracy

 • Powinien być krótki, językowo poprawny, budujący u czytelnika pozytywne nastawienie, jasno informujący o treści zawartej w opracowaniu.

6. Spis treści

 • Powinien zawierać wykaz wszystkich części pracy z podaniem strony, na której rozpoczyna się dana część.
 • Musi być napisany w sposób przejrzysty, z zaakcentowaniem poszczególnych części pracy (rozdział, podrozdział).

7. Wstęp

 • Powinien mieć charakter ogólny, historyczny lub teoretyczny, poglądowy.
 • Celem wstępu jest wprowadzenie w badaną problematykę, ukazanie intencji autora i przygotowanie czytelnika do lektury głównej części pracy.
 • We wstępie powinno się zarysować problem, przedstawić wybrane twierdzenia teoretyczne i wyniki innych wcześniejszych badań oraz umożliwić wyprowadzenie z nich pytań lub postawienie hipotez własnego badania. Nie powinien przekraczać 1/3 objętości pracy.

8. Przytaczanie cudzych poglądów i wniosków

 • Należy stosować cytaty, czyli dosłowne przytoczenia słów innego autora.
 • Każdy cytat wymaga zastosowania przypisu i należy go wziąć w cudzysłów.
 • Przy pierwszym wymienianiu nazwiska autora cytowanej pracy można podać imię, przy kolejnym już tylko pierwszą literę imienia lub pisać wyłącznie nazwisko.

9. Założenia i cel pracy

 • Zawierają hipotezy wyjściowe, które chce się udowodnić.
 • Przedstawienie problemu badawczego powinno być zaprezentowaniem tematyki badań w taki sposób, by każdy czytający zrozumiał bezbłędnie intencje badacza.

10. Materiał

 • Charakterystyka grupy badanej.
 • Zakres charakterystyki podporządkowany jest postawionej hipotezie i obejmuje zagadnienia z nią związane.

11. Metodyka badań

 • Zawiera informacje na temat wykorzystanych w badaniach metod oraz opis metody pracy naukowej informujący, jak prowadzono badanie (np. ankietowe).
 • Powinna uzasadniać decyzję ich wyboru oraz zawierać precyzyjne omówienie sposobów wykonania badań.
 • Ta część pracy powinna być szczegółowa i składać się z charakterystyki próby, schematu i metod zbierania danych oraz zastosowanych procedur.

12. Wyniki badań

 • Analiza wyników badań własnych.
 • Wyniki mogą być zaprezentowane w formie opisowej, zebrane w tabelach, przedstawione w formie graficznej lub fotograficznej.
 • Graficzna prezentacja danych ilościowych, pozwala na lepszą ilustrację stwierdzonych zależności i wyraźnie wzbogaca treść pracy.
 • Tabele należy numerować kolejno - cyfrą rzymską, a tytuł umieszczać nad tabelą (przykład konstrukcji na końcu opisu)
 • Ryciny i fotografie powinno się numerować cyfrą arabską, a tytuł umieszczać pod nimi (przykład konstrukcji na końcu opisu)

13. Wnioski

 • Są kwintesencją pracy naukowej.
 • Muszą być sformułowane w sposób jasny, prosty, dający odpowiedź na postawione hipotezy pracy (cele) i uporządkowane w kolejności przyjętych założeń.

14. Wykaz piśmiennictwa

 • W pracy powinno być nie mniej niż 50 pozycji aktualnego piśmiennictwa dotyczącego omawianego zagadnienia, które należy przygotować zgodnie ze standardem Vancouver (system numeryczny, uwzględniający kolejność cytowania poszczególnych pozycji w tekście).
 • W pracy nie wolno zamieszczać informacji ze źródeł nieautoryzowanych i nierecenzowanych (np. z ogólnie dostępnych stron internetowych). Student powinien korzystać przede wszystkim z publikacji zamieszczonych w czasopismach naukowych. Do niezbędnego minimum należy ograniczyć cytowanie podręczników.
 • Należy wpisać wszystkich autorów cytowanych prac, inicjały imion, tytuł pracy, skrót nazwy czasopisma zgodny z Medline, rok wydania, tom, strony.
 • W przypadku wydawnictw zwartych należy podać: nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł rozdziału, tytuł książki, z której rozdział pochodzi, redaktora wydania, wydawnictwo, rok wydania, strony. np.:
  - Macura AB, Gniadek A: Fungi present in the indoor environment of a social welfare home. Preliminary study. Mikol. Lek., 2000, 7, 13-17.
  - Pyszkowska J: Organizacja opieki paliatywnej [w:] Podstawy opieki paliatywnej. De Walden-Gałuszko K. (red.), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, 274-283.
  - Charlton R, Mucklow JC. (red): Terapeutyczne dylematy, D. W. Publishing – Poland, Szczecin 1999, 41.

15. Aneks – załącznik

 • Jest zbiorem materiałów o różnym charakterze, których umieszczenie w tekście głównym lub nawet w przypisach, byłoby nie uzasadnione merytorycznie albo utrudnione ze względu na ich objętość.
 • Może to być np. formularz ankiety, standard postępowania, kserokopie aktów prawnych.
 • Załączników może być kilka i każdy o innym charakterze. Muszą być one ponumerowane. Czytelnik pracy musi być poinformowany w tekście o istnieniu załącznika.

16. Okładka pracy

 • Musi być sztywna, estetyczna.