Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Radomiu

„… przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”
Zapisując się na studia otrzymasz zniżkę

Pedagogika specjalna – Studia

W systemie e-learning 30% zajęć jest on-line

W trakcie trwania studiów student zdobędzie gruntowne przygotowanie teoretyczne w zakresie:

 • pedagogiki ogólnej
 • pedagogiki specjalnej
 • psychologii
 • medycyny
 • rehabilitacji
 • oraz nauk pokrewnych

 

Absolwent posiądzie wiedzę dotyczącą:

 • prawidłowości rozwojowych człowieka
 • odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych
 • oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych

 

Będzie przygotowany do pracy na stanowisku:

 • wychowawcy
 • nauczyciela
 • nauczyciela lub specjalisty kształcenia integracyjnego
 • pedagoga specjalnego–terapeuty
 • specjalisty–pedagoga specjalnego
 • pedagoga specjalnego–rehabilitanta

 

Pedagogika specjalna – studia licencjackie

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika specjalna trwają 3 lata (6 semestrów).

W czasie studiów na kierunku Pedagogika specjalna można realizować różne specjalności zawodowe, które uwzględniają wymogi współczesnego rynku pracy:

Oligofrenopedagogika

Specjalność dająca kwalifikacje do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, przygotowująca do pracy m.in.: w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych

Surdopedagogika

Zadaniem studiów na tej specjalności jest merytoryczne oraz praktyczne przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą.

Tyflopedagogika

Celem tej specjalności jest profesjonalne przygotowanie studentów – przyszłych nauczycieli i wychowawców do pracy z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą i niewidomą.

Pedagogika lecznicza

Student tej specjalności zyska kwalifikacje do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, m.in.: w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych. Podczas studiów student zdobędzie wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki specjalnej oraz nabędzie kompetencje opiekuńczo-wychowawcze.

Wczesne wspomaganie rozwoju

Specjalność dla osób pragnących pracować z osobami niepełnosprawnymi zwłaszcza w zakresie rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

Logopedia

Specjalność która daje możliwość poznania podstaw wiedzy w zakresie pracy polegającej na pomocy dzieciom lub dorosłym mających trudności w porozumiewaniu się.

Rekrutacja on-line

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2019