Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
im. Sługi Bożego Roberta Schumana
STUDIA MBA w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu

Nasza Kadra

 

EWA SZKIC-CZECH dr n. ekon.

Dorobek naukowy w zakresie dziedziny nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse oraz dyscyplina nauki o polityce i administracji.

 1. Opracowanie Strategii Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego na lata 2015-2020 ( współautorstwo 2 osób) – dostęp strona internetowa UO, 2015
 2. Projekt autorski – identyfikacja procesów gospodarczych Uniwersytetu Opolskiego na potrzeby przygotowanie organizacji uczelni do wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w tym kierowane Zespołem wdrożeniowym UO w funkcji Pełnomocnika Rektora UO –  w załączeniu Rekomendacja Rektor UO, 2016
 3. Autorska realizacja analizy procesów przedsiębiorstwa produkcyjnego  w tym procesów logistycznych na potrzeby implementacji ZSIZ ERP, kierowanie projektem  -w załączeniu rekomendacja przedsiębiorcy, 2017
 4. Powołanie Akademii Innowacyjnego Nauczyciela przy Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli ( DODN Wrocław )-  projekt autorski, ukierunkowany na kształcenie kompetencji proinnowacyjnych. Od 1.01 2020 Kierownik Działu Organizacji szkoleń ( DODN Wrocław ) i  jednocześnie Nauczyciel -konsultant DODN Wrocław 2020,
 5. Projekty innowacyjne jak np.:
  • zintegrowana elektronizacja krajowego systemu statystyki publicznej poprzez zamianę sprawozdawczości papierowej na e-statystykę – kierownik projektu dla woj. Opolskiego ( jednoczesna synchronizacja dla 16 wojewodztw).System działa do nadal,
  • przeprowadzenie pierwszego w Polsce zintegrowanego na skalę kraju elektronicznego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań ,kierownik projektu dla woj. Opolskiego ( jednoczesna synchronizacja dla 16 wojewodztw).
  • przeprowadzenie pierwszego zintegrowanego na skalę kraju elektronicznego Powszechnego Spisu Rolnego -kierownik projektu dla woj. Opolskiego ( jednoczesna synchronizacja dla 16 województw).
 6. Pozostałe w załączniku 6.a. aktualizowanego na 2019

 

ELŻBIETA KIEDROWICZ dr n. ekon.

 1. 40 lat doświadczeń w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z metod ilościowych w ekonomii i innych naukach, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań statystyki i modeli ekonometrycznych.
 2. Opracowanie podręcznika do statystyki opisowej (współautor), wydanego przez Politechnikę Radomską (Buga J., Kiedrowicz E., Małecka G., Olbrych B., Statystyka opisowa w przykładach. Wyd. III, 2000).
 3. Opracowanie i modyfikacja programów nauczania dla przedmiotów: Statystyka; metody wnioskowania statystycznego; Gry decyzyjne,…., realizowanych w WSI w Radomiu (Politechnice Radomskiej, UTH w Radomiu) w latach 1979- 2015).
 4. Opracowanie i modyfikacja programów nauczania z przedmiotów: Statystyka, Ekonometria, Badania operacyjne) w radomskich uczelniach niepaństwowych (Wyższej Szkole Finansów i Bankowości, Wyższej Szkole Biznesu) w latach 1995-2019.
 5. Opracowanie i modyfikacja programów nauczania z przedmiotu: Metody probabilistyczne i statystyka na kierunku informatyka w Politechnice Radomskiej w latach 2007-2012.
 6. Opracowanie i modyfikacja programów nauczania dla przedmiotu: Biostatystyka na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej na UTH w Radomiu w latach: 2011-2015.
 7. Opracowanie i modyfikacja programów nauczania dla przedmiotów: Biostatystyka i Ekonomika zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu

 

BOHDAN PRYSTUPA mgr Administracji

Dorobek naukowy w zakresie dziedziny nauk społecznych, dyscyplina nauki o polityce i administracji.

 1. Informatyzacja administracji publicznej na przykładzie projektu „E-powiat Zamojski wspołeczeństwie informacyjnym”, Prace studenckich kół naukowych WSZiA w Zamościu, Zamość, Sierpień 2007, ISBN 978-83-60790-12-0;
 1. Informatyzacja administracji publicznej, Zeszyt Naukowy WSEiP w Kielcach nr 7, Kielce 2008, ISSN 1899-4539;
 2. Profesjonalizacja dyskursu mniejszościowego a rola think-thanków niemieckich w Polsce, Przegląd Zachodni nr 3/2012: Polacy – Niemcy. Wzajemnaakceptacja? 3/2012, ISSN: 0033-2437;
 3. Newcomers in Polish local communities: Three cases of negotiating spatial relations and boundaries, European Sociological Association Conference, University of Turin 28.08.2013;

Prezes Fundacji ADD zajmującą się m.in. e-usługami medycznymi

 

URSZULA WOLSKA dr n. społ.

Dorobek naukowy w zakresie dziedziny nauk społecznych dyscyplina ekonomia i finanse oraz dziedziny nauk społecznych, dyscyplina nauki o polityce i administracji.

 1. „Specyfika i zakres prawa finansowego Unii Europejskiej” [w:] „PrávníRozpravy 2016 S Podtitulem ‘Teorie, Vývoj, PraxePráva’ – Economickénástroje a právo”,,  międzynarodowe recenzowane czasopismo naukowe, Magnanimitas Ex Unitate Vires, Hradec Králové – The Czech Republic, February 2016,  ISBN 978-80-87952-13-9
 2. „Polityka społeczna jako działalność Unii Europejskiej” [w:] ABC Administracji, recenzowana monografia naukowa, Tom XIII, wyd. Studenckie Koło Administratywistów „SKAUTH”, Radom2016, ISBN 978-83-944559-8-3
 3. Ekonomiczne aspekty finansów publicznych” [w:] Autorytet Biznesu, recenzowana monografia naukowa, wyd. Fundacja Biznesu i Nauki. Kielce 2016, ISBN 978- 83-946145-0-8.
 4. „Znaczenie ekonomii dla opieki zdrowotnej” [w:] Zdrowie i Społeczeństwo, recenzowane czasopismo naukowe, wyd. Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna, Radom 2016, ISSN 2082-2804
 5. „Low level of innovation with challenge for the polish economy” [w:] Scientific Challenges Economic And Legal Challenges 2017,Tom 2, międzynarodowe recenzowane czasopismo naukowe, jedyny autor – 100% wkładu, język publikacji – angielski, Lwów 2017, ISSN 2411-3506
 6. „Finanse Unii Europejskiej, charakterystyka budżetu UE” [w:] ABC Administracji, Tom XIV, monografia naukowa, wyd. SKAUTH, język publikacji – polski, Radom 2017, ISBN 978-83- 944559-3-4
 7. „Organizacja i prawne zasady działania systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia dla społeczeństwa” [w:] ABC Administracji, Tom XIV, monografia naukowa, współautorstwo, wyd. SKAUTH, język publikacji – polski, Radom 2017, ISBN 978-83- 944559-3-4
 8. „Rola ekonomii w opiece zdrowotnej” [w:] Autorytety Biznesu Tom 5, wyd. Fundacja Biznesu i Nauki, Kielce 2017, ISBN 978-83-946145-7-7, s. 235-247.
 9. „Funkcje gospodarcze podatków lokalnych”, Exante , Wrocław 2018, ISBN978-83-65374-67-7. – książka
 10. „Badanie innowacyjności gospodarek państw członkowskich Unii Europejskiej” [w:] Autorytety Biznesu Tom 6, wyd. Fundacja Biznesu i Nauki, Kielce 2018, ISBN 978-83-946145-7-7
 11. W latach 2015-2019 prowadzenie zajęć dydaktycznych na  Uniwersytecie  Technologiczno – Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Katedra Finansów i Ubezpieczeń – prowadzenie zajęć dydaktycznych z tematyki:
  • nauka o administracji,
  • prawo administracyjne,
  • prawo cywilne,
  • podstawy prawoznawstwa,
  • finanse publiczne,
  • samorząd terytorialny,
  • podstawy ekonomii,
  • polityka gospodarcza.
 12. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Cywilizacja zdrowia”, zorganizowana przez Uniwersytet Śląski i Spółkę Akademicką Wiseplace sp. z o.o. w dniach 1-5 lutego 2016r. Temat wystąpienia: Narzędzia mikroekonomiczne w ekonomii zdrowia”
 13. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Cywilizacja zdrowia”, zorganizowana przez Uniwersytet Śląski i Spółkę Akademicką Wiseplace sp. z o.o. w dniach 1-5 lutego 2016r. Temat wystąpienia: „Wydatki publiczne z tytułu chorób cywilizacyjnych w Polsce”
 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.” PrávníRozpravy 2016 vol. VI”, zorganizowana przez Hradec Králové w Pradze, w dniach 22-26 lutego. Temat referatu: „Specyfika i zakres prawa finansowego Unii Europejskiej”.
 15. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „ II Polsko – Ukraińskie Forum Naukowe – integracja europejska a tożsamość narodowa: wymiar instytucjonalny i wartości”, zorganizowana przez Instytut Humanistyki i Nauk Społecznych Państwowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska” i Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie w dniu 13 maja 2016 roku we Lwowie. Temat wystąpienia: „Korzyści integracji gospodarczej – wspólny rynek”.
 16. 8 listopada 2016 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Służba publiczna – stan obecny, wyzwania i oczekiwania”, zorganizowana na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu, Temat wystąpienia: „Zakres sektora finansów publicznych i jego miejsce w gospodarce.”
 17. 5- 8 grudnia Ogólnopolska Konferencja Naukowa ”Starość – wyzwanie dla medycyny i gospodarki”, zorganizowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach i spółkę Wiseplace sp. z o.o. Temat wystąpienia: ”Inne spojrzenie na podstawowe zagadnienia ekonomii emerytalnej”
 18. 28 grudnia2016 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Instytucje prawa cywilnego a konstytucje państw członkowskich UE” zorganizowana  przez Koło Naukowe Europejskiej Tradycji Prawnej przy Katedrze Powszechnej Historii Prawa, Prawa Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Temat wystąpienia:  „Źródła przychodów podstawa opodatkowania oraz koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych a instytucje prawa cywilnego w wybranych państwach Unii Europejskiej”
 19. 14 stycznia 2017 roku, Międzynarodowa Konferencja Naukowa : ScientificChallengesEconomic And LegalChallenges, zorganizowana przez Narodową Akademię Naukowego Rozwoju we Lwowie. Tematwygłoszonegoreferatu: „Low level of innovation with challenge for the polish economy”
 20. 22 kwietnia 2017 roku Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.”Tendencje nacjonalistyczne we współczesnej Europie – patriotyzm czy ksenofobia”, Zorganizowana przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu. Temat wygłoszonego referatu: „Funkcja ekonomiczna migracji zarobkowej z Ukrainy do Polski z perspektywy polskich przedsiębiorców.”

Wykaz dorobku uzyskanego poza szkolnictwem wyższym

 1. Praca w charakterze nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomiu, od września 2019 roku, wykładane przedmioty
  • prowadzenie działalności zawodowej,
  • rachunkowość handlowa,
  • towaroznawstwo,
  • technika biurowa i statystyka,
  • statystyka stosowana.
 2. Praca w charakterze nauczyciela w Szkole Policealnej Cosinus w Radomiu, od kwietnia 2019, wykładane przedmioty:
  • podstawy prawa finansowego,
  • prowadzenie działalności gospodarczej,
  • prawo administracyjne.
 3. Praca w charakterze nauczyciela w Szkole Policealnej Atut Lider Kształcenia w Radomiu i w Warszawie, 2018-2019, wykładane przedmioty:
  • podstawy prawa finansowego,
  • prowadzenie działalności gospodarczej,
  • przedsiębiorczość,
  • rachunkowość,
  • prawo administracyjne,
  • postępowanie w administracji,
  • wykonywanie prac biurowych,
  • prowadzenie biura rachunkowego,
  • dokumentacja biurowa
 4. Prowadzenie szkolenia „Dokumentacja działalności zawodowej i podstawowe zagadnienia działalności gospodarczej”,  w ramach projektu „Świętokrzyskie dla aktywnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. – 3 edycje programu w latach 2018-2019
 5. Prowadzenie szkolenia „Podstawowe zasady ochrony środowiska i podstawowe przepisy prawa pracy”,  w ramach projektu „Świętokrzyskie dla aktywnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. – 3 edycje programu w latach 2018-2019
 6. Prowadzenie szkolenia „Zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych”,  w ramach projektu „Świętokrzyskie dla aktywnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. – 3 edycje programu w latach 2018-2019
 7. marzec – kwiecień 2018 – Prowadzenie kursu „Kadry i płace z obsługą programu Płatnik i wykorzystaniem programu Excel”, w ramach projektu „MAZ! Mazowiecka Aktywizacja Zawodowa” nr RPMA.08.02.00-14-4396/16 współfinansowanego przez Unię Europejską
 8. Prowadzenie szkolenia „Podstawy prawa pracy, umowy w prawie cywilnym, dokumentacja działalności zawodowej” dla AtutLider Kształcenia w Radomiu,2018
 9. Prowadzenie kursu komputerowego  „Podstawy Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point” dla AtutLider Kształcenia w Radomiu, 2018

 

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2021
Skip to content