Kursy dla nauczycieli

ROZWIJANIE KREATYWNOŚCI U DZIECI

Program kursu:

 • Rozwój osobowy nauczyciela
 • Mózg nasz i indywidualne style uczenia się
 • Rodzaje inteligencji- rozwijanie konkretnych zdolności naukowych
 • Jak nauczyć uczenia się- nowoczesne metody i techniki ułatwiające samodzielne uczenie się

Czas trwania: 8-24 godz.

PRACA TERAPEUTYCZNA Z DZIEĆMI GRUPY RYZYKA DYSLEKSJI

Program kursu:

 • Analiza karty dziecka ryzyka dyslektycznego
 • Programowanie pracy terapeutycznej
 • Prezentacja wybranych ćwiczeń stymulujących rozwój psychoruchowy dziecka

Czas trwania: 5-15 godz.


METODA WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ DZIECKA. RUCH ROZWIJAJĄCY WG WERONIKI SHERBORNE- WARSZTATY WPROWADZAJĄCE DO METODY

Program kursu:

 • Praca z dziećmi w młodszym wieku szkolnym
 • Przygotowanie do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, nadpobudliwymi psychoruchowo, autystycznymi, upośledzonymi umysłowo, niewidomymi i głuchymi

Czas trwania: 5 godz.

WCZESNE WYKRYWANIE ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH- ROLA OBSERWACJI DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Program kursu:

 • Objawy zaburzeń rozwoju motorycznego
 • Charakterystyka zaburzeń rozwoju poznawczego
 • Charakterystyka rozwoju emocjonalnego dziecka

Czas trwania: 5-15 godz.


PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI W PRZEDSZKOLU

Program kursu:

 • Praca w grupie, zasady prawidłowej komunikacji
 • Agresja i przemoc
 • Asertwność i uczucia
 • Sposoby radzenia sobie z przemocą i agresją

czas trwania: 5-15 godz.


TECHNIKI RELAKSACJI W PRACY Z DZIECKIEM W PRZEDSZKOLU

Program kursu:

 • Prawidłowe oddychanie
 • Przegląd technik relaksacyjnych
 • Ćwiczenia relaksacyjne

Czas trwania: 5-10 godz.


DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSORTOGRAFIA, DYSKALKULIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Program kursu:

 • Przyczyny występowania tych zaburzeń
 • W jaki sposób i kiedy można je rozpoznawać?
 • Jakie formy terapii są najskuteczniejsze?
 • Praca z dzieckiem- obszary w zakresie których należy udzielić dziecku wsparcia i zastosowac ukierunkowane metody pracy

Czas trwania: 15 godz.


DIAGNOZA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ U PROGU KLASY I

Program kursu:

 • Co to jest dojrzałość szkolna dziecka i dojrzałość placówek edukacyjnych
 • Jakie są typowe 5-latki - co o nich powinniśmy wiedzieć?
 • Dlaczego 5-latki i 6-latki tak się różnią od siebie - skok rozwojowy
 • Jakie są typowe 6-latki - co o nich powinniśmy wiedzieć?
 • Jak możemy poznawać dzieci i ich możliwości rozwojowe - metody poznawania 
 • i oceniania poziomu rozwoju dzieci
 • Arkusz diagnozy dojrzałości szkolnej 5 - 6 latka

METODYKA ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH W KL. I - III

Program kursu:

 • Rodzaje i objawy dysleksji i dyskalkulii rozwojowej
 • Diagnozowanie dziecięcych kompetencji
 • Nowe metody nauki czytania i pisania
 • Zasady prowadzenia zajęć
 • Etapy korekcji
 • Budowa scenariusza zajęć
 • Dobór ćwiczeń do poszczególnych rodzajów zaburzeń

Czas trwania: 30 godz.

BIBLIOTERAPIA JAKO NIEKONWENCJONALNA METODA PRACY Z UCZNIEM

Program kursu:

 • Wstęp do biblioterapii, biblioteka w szkole
 • Biblioterapia jako rodzaj biblioterapii w procesie wspierania i oddziaływania terapeutycznego
 • Metody poznania i integracji grupy
 • Wykorzystanie utworu literackiego w kształtowaniu właściwych postaw dzieci i młodzieży
 • Przeprowadzenie i omówienie zajęć biblioterapeutycznych z wykorzystaniem tekstów literackich

Czas trwania: 20 godz.


PODSTAWY PSYCHOLOGICZNE I DYDAKTYKA DZIECI UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO W SZKOLE MASOWEJ

Program kursu:

 • Podstawowe pojęcia związane z upośledzeniem umysłowym
 • Psychologiczna charakterystyka dzieci
 • Metody i formy pracy z dzieckiem upośledzonym

Czas trwania: 5 godz.


JAK MÓWIĆ, ŻEBY DZIECI SIĘ UCZYŁY?

Program kursu:

 • Komunikacja pomiędzy wychowawcą i dzieckiem, jej znaczenie w rozwoju dziecka
 • Jak pomóc dzieciom, aby radziły sobie z własnymi uczuciami
 • Jak stosować granice by zachować szacunek wobec siebie i dziecka
 • Wspólne rozwiązywanie problemów: sześć krokó, które rozbudzają twórczy zapał dzieci i ich zaangażowanie

Czas trwania: 5-10 godz.

EDUKACJA PRAWNA I EDUKACJA DLA TOLERANCJI W SZKOLNYCH PROGRAMACH WYCHOWAWCZYCH

Program kursu:

 • Czym są prawa i wolność człowieka
 • Projektowanie zajęć z uwzględnieniem praw dziecka
 • JA w świecie stereotypów
 • Integracja przykładem dobrej praktyki respektowania praw w szkole

Czas trwania: 30 godz.


METODY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Program kursu:

 • Misja świetlicy
 • Metody zapobiegania przemocy
 • Metody rozbudzania zainteresowań

Czas trwania: 25 godz.

DRAMA JAKO METODA WYCHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Program kursu:

 • Istota i cele dramy
 • Podstawowe techniki i strategie dramy
 • Ćwiczenia rozwijające osobowość ucznia

Czas trwania: 30 godz.


METODY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH

Program kursu:

 • Podstawy prawne działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły
 • Budowanie Szkolnego Programu Wychowania i Szkolnego Programu Profilaktyki
 • Rozpoznawanie realnych zagrożeń i problemów występujących w szkole

Czas trwania: 15 godz.


GIMNASTYKA MÓZGU

Program kursu:

 • Nauczyciel ekspertem uczenia się
 • Skuteczne metody i formy uczenia sie i nauczania
 • Gimnastyka mózgu z zastosowaniem kinezjologii edukacyjnej

Czas trwania: 12 godz.WYBRANE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY PRACY DORADCÓW ZAWODOWYCH W SZKOŁACH I FUNKCJONOWANIE DORADZTWA ZAWODOWEGO

Program kursu:

 • Jak byż dobrym doradcą - umiejętności interpersonalne
 • Doradztwo edukacyjno - zawodowe
 • Jak nauczyć uczniów szukać pracy, praca na własny rachunek
 • Prawo pracy
 • Praktyka w urzędzie pracy

Czas trwania: 25 godz.


Cena każdego kursu 300 zł.

KURS W ZAKRESIE OBSŁUGI TABLICY INTERAKTYWNEJ

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie efektywnego i kreatywnego wykorzystania tablic interaktywnych w pracy dydaktycznej. Szkolenie ma na celu zapoznanie z możliwościami tablicy interaktywnej. Dzięki umiejętności pracy z TI nauczyciel będzie w stanie w większym stopniu skupić uwagę uczniów i przekazać im w bardziej przystępny sposób treści programowe.

Program szkolenia:

 • Obsługa tablicy interaktywnej i projektora
 • Prezentacja wewnętrznych zasobów oprogramowania tablicy
 • Tworzenie oraz prowadzenie prezentacji przy pomocy tablicy interaktywnej
 • Aktywne narzędzia lekcyjne
 • Wykorzystanie zasobów komputera i internetu na lekcji
 • Wykorzystywanie narzędzi dostępnych w oprogramowaniu tablicy do skupienia uwagi uczniów
 • Przygotowywanie ćwiczeń interaktywnych
 • Obsługa edytorów tekstowych oraz arkuszy kalkulacyjnych przy pomocy tablicy 

Czas trwania 8 h

Koszt kursu 350 zł