Studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika specjalna trwają 3 lata (6 semestrów). W trakcie trwania studiów student zdobędzie gruntowne przygotowanie teoretyczne w zakresie pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, psychologii, medycyny, rehabilitacji oraz nauk pokrewnych. Absolwent posiądzie wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych. Będzie przygotowany do pracy na stanowisku: wychowawcy, nauczyciela, nauczyciela lub specjalisty kształcenia integracyjnego, pedagoga specjalnego–terapeuty, specjalisty–pedagoga specjalnego, pedagoga specjalnego–rehabilitanta.

W systemie e-learning 30% materiałów jest on-line

W czasie studiów można realizować różne specjalności zawodowe, które uwzględniają wymogi współczesnego rynku pracy.

Oligofrenopedagogika – specjalność dająca kwalifikacje do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, przygotowująca do pracy m.in.: w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych

Tyflopedagogika – celem tej specjalności jest profesjonalne przygotowanie studentów –przyszłych nauczycieli i wychowawców do pracy z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą i niewidomą.

Surdopedagogika -zadaniem studiów na tej specjalności jest merytoryczne oraz praktyczne przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą.

Logopedia – to specjalność która daje możliwość poznania podstaw wiedzy w zakresie pracy polegającej na pomocy dzieciom lub dorosłym mających trudności w porozumiewaniu się.

Wczesne wspomaganie rozwoju – Specjalność dla osób pragnących pracować z osobami niepełnosprawnymi zwłaszcza w zakresie rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

Pedagogika lecznicza– student tej specjalności zyska kwalifikacje do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, m.in.: w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych. Podczas studiów student zdobędzie wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki specjalnej oraz nabędzie kompetencje opiekuńczo-wychowawcze.