Studia pierwszego stopnia na kierunku Architektura i Urbanistyka trwają 3,5 roku (7 semestrów). Studia kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu inżyniera architekta dzięki, któremu może kontynuować studia II stopnia (magisterskie). Przeznaczone są dla osób chętnych zdobywania wiedzy na temat odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka.

Przygotowanie z rysunku będzie prowadzone w II połowie września bieżącego roku. 

 Sylwetka Absolwenta na kierunku "Architektura i Urbanistyka"

W trakcie trwania studiów student zdobędzie gruntowne przygotowanie teoretyczne związane z zagadnieniami
w sferze sztuk pięknych i projektowych, jak również z treściami o profilu inżynierskim. Wiedza absolwentów jest dodatkowo poszerzona o historię sztuki, architektury
wnętrz i mebli oraz przedmioty plastyczne, a także wzbogacona o zagadnienia budowlane, konstrukcyjne i technologiczne.

Absolwent studiów I-go stopnia na kierunku Architektura i Urbanistyka w Europejskiej Uczelni Społeczno - Technicznej będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • projektowania architektonicznego, urbanistycznego i planowania przestrzennego,
 • historii i teorii architektury, teorii urbanistyki, sztuk pięknych, nauk technicznych i nauk humanistycznych,
 • kształtowania środowiska człowieka z uwzględnieniem relacji zachodzących miedzy ludźmi a obiektami architektonicznymi i otaczającą przestrzenią,
 • stosowania procedur opracowywania projektów obiektów architektonicznych z uwzględnieniem czynników społecznych,
 • rozwiązywania problemów funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, inżynierskichi technologicznych w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo i komfort użytkowania obiektów, w tym osobom niepełnosprawnym,
 • przepisów techniczno-budowlanych oraz metod organizacji i przebiegu procesów inwestycyjnych,
 • gromadzenia informacji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi –z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych – oraz tworzenia projektów obiektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne,
 • prawa budowlanego, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 • znał język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu studiów.
 • będzie przygotowany do podjęcia działalności twórczej i zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym 
  w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego wraz z ich otoczeniem.
 • rozumiał rolę zawodu architekta w społeczeństwie oraz jego wpływu na jakość środowiska i powinien stosować zasady etyki zawodowej.
 • będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

W programie nauczania na kierunku Architektura i Urbanistyka dominują zespoły kursów projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Program kształcenia obejmuje także przedmioty inżynierskie, kursy humanistyczne oraz blok przedmiotów plastycznych. Program nauczania, a także metody dydaktyczne zostały opracowane z myślą o jak najbardziej skutecznym wypełnieniu celów kształcenia na kierunku Architektura
i Urbanistyka, które sprowadzają się nie tylko do zapewnienia absolwentom starannego wykształcenia zawodowego, ale także przekazania im szerokich podstaw wiedzy w wielu dziedzinach nauki i techniki, mających wpływ na jakość kształtowanej przestrzeni.

Opłaty:

 • studia niestacjonarne czesne już od 1500zł/ semestr.