fsdfg Menu

Współpraca

Cele Biura Współpracy z Zagranicą funkcjonującego w EUST:

 • Umiędzynarodowienie uczelni.
 • Koordynacje działań związanych z uczestnictwem EUST w europejskich programach edukacyjnych.
 • Promocje EUST na arenie międzynarodowej oraz poszukiwanie potencjalnych partnerów zagranicznych.
 • Realizacje dwustronnych umów o współpracy z zagranicznymi partnerami.
 • Organizacje i obsługę wyjazdów i przyjazdów studentów w ramach programów międzynarodowych.
 • Organizacje i obsługa wyjazdów i przyjazdów kadry akademickiej w ramach programów międzynarodowych.
 • Realizacja projektów o wymiarze międzynarodowym.
 • Nawiązywanie kontaktów z międzynarodowymi organizacjami.
 • Organizacja międzynarodowych konferencji.
 • Współpraca z uczelnianym Biurem Karier.

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu pomyślnie przeszła proces aplikowania w Komisji Europejskiej o udział w programie Erasmus, w wyniku czego Agencja Wykonawcza w Brukseli nadała naszej uczelni tzw. Kartę Erasmusa (Erasmus University Charter) na lata 2010-2014. Warto podkreślić, iż EUST uzyskała rozszerzoną Kartę Erasmusa (Extended Erasmus University Charter), która umożliwia ubieganie się o fundusze unijne na działania takie jak np. wyjazdy studentów na częściowe studia zagraniczne, wyjazdy studentów na praktyki zagraniczne czy wymiana kadry akademickiej.

Korzyści wynikające z posiadania Karty Erasmusa:

 • swobodne studiowanie studentów EUST na partnerskich uczelniach zagranicznych,
 • przyjazdy studentów zagranicznych do EUST na wymianę,
 • wyjazdy naszych wykładowców na wykłady w zagranicznych uczelniach partnerskich,
 • wykłady zagranicznych profesorów dla studentów EUST,
 • rozwój systemu punktów kredytowych ECTS,
 • realizowanie międzynarodowych projektów z partnerami zagranicznymi,
 • wzrost atrakcyjności Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu.

Kontakt:
mgr Tomasz Pysiak (Koordynator Programu Erasmus/Kierownik Biura Karier)
e-mail: t.pysiak@eust.pl lub biurokarier@eust.pl
tel.: tel. + 48 48 344 00 55 w. 47