fsdfg Menu

Rekrutacja – dokumenty

Studia licencjackie, magisterskie oraz inżynierskie

Studia I stopnia licencjackie oraz inżynierskie (w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym) ubiegać się mogą wyłącznie osoby, które posiadają świadectwo dojrzałości („maturę”). O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Studia w EUST są płatne. Oferujemy konkurencyjne czesne oraz atrakcyjne zniżki.

Wymagane dokumenty:

Zasady rekrutacji na studia licencjackie i inżynierskie

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 4 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm)
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
 • kserokopia dowodu osobistego
 • kwestionariusz o przyjęcie na studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie)

Zasady rekrutacji na studia magisterskie

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałośc
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • odpis dyplomu ukończonych studiów licencjackich lub inżynierskich
 • odpis suplementu do dyplomu
 • 4 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm)
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
 • kserokopia dowodu osobistego
 • kwestionariusz o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie)

Powyższe dokumenty należy składać w siedzibie uczelni:

ul. Wodna 13/21 w Radomiu (Dziekanat, pok. nr 101)
e-mail: dziekanat@eust.pl
tel/fax: 48 344 00 55

Opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego należy dokonywać na poniższe konto:
PKO BP O/RADOM 80 1020 4317 0000 5202 0156 6454

Do pobrania:

 • Kwestionariusz Kandydata na studia I stopnia – EUST pdf doc
 • Kwestionariusz kandydata na studia II stopnia – EUST pdf doc
 • Kwestionariusz kandydata na studia magisterskie – WSM pdf doc