fsdfg Menu

Podyplomowe – dokumenty

Zasady rekrutacji i studiowania

  1. Studia podyplomowe są płatne. Wysokość wpisowego oraz opłaty za studia, a także zasady i warunki płatności ustala Rektor.
  2. Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).
  3. Warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych z określonej specjalności jest udział przynajmniej 20 kandydatów.
  4. Warunkiem ukończenia studiów jest udział przynajmniej w 80% zajęć przewidzianych planem studiów, pozytywna ocena ze wszystkich egzaminów oraz uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.
  5. Absolwenci, którzy spełnią warunki określone w pkt.3 otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (wg druku MEN).

Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w dziekanacie następujące dokumenty:

  • kartę zgłoszenia – druki do pobrania w dziekanacie
  • odpis dyplomu oraz kserokopię,
  • jedno zdjęcie,
  • kserokopię dowodu wpłaty wpisowego.

Powyższe dokumenty należy składać w siedzibie uczelni:

ul. Wodna 13/21 w Radomiu (Dziekanat, pok. nr 101)
e-mail: podyplomowe@eust.pl
tel/fax: 48 344 00 55
tel. kom. 696 086 465

Do pobrania: