fsdfg Menu

Piecza nad właściwym systemem obsługi

Piecza nad właściwym systemem obsługi studenta polega na:

 1. Sprawowaniu kontroli nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji kandydata na studia.
 2. Sporządzanie dokumentacji dla studenta pierwszego roku: decyzji o przyjęciu na studia, umowy w sprawie odpłatności za studia, indeksu i legitymacji.
 3. Prowadzenie akt osobowych studentów.
 4. Udzielanie informacji o planach studiów, o ocenach z egzaminów i zaliczeń, o terminach egzaminów.
 5. Kontrola nad przestrzeganiem przez studentów terminów dotyczących sesji egzaminacyjnej.
 6. Właściwa rejestracja studentów na wyższy semestr.
 7. Przestrzeganie metod wyrażania osiągnięć studentów zgodnie z Europejskim Systemem Transferu Punktów
 8. Obsługa uczelnianego programu do obsługi studenta: wprowadzanie danych do indywidualnej kartoteki studenta, wprowadzanie ocen z kart i protokołów do karty przebiegu studiów, podział na grupy, tworzenie list studentów, przygotowanie dokumentacji do sesji egzaminacyjnej.
 9. Wystawianie zaświadczeń: Z-d Pracy, Bank, ZUS, Sąd itp.
 10. Sprawdzanie prawidłowości wypełniania protokołów z kartami ocen i indeksem studenta.
 11. Przedłużanie ważności dokumentów- sprawdzanie prawidłowości płacenia czesnego.
 12. Rejestracja studenta na kolejny semestr ( zatwierdzanie kart i indeksów, wyliczanie średniej ocen).
 13. Przyjmowanie i rejestracja podań studentów.
 14. Obsługa sobotnio – niedzielna studentów w czasie zjazdów.
 15. Prowadzenie korespondencji.
 16. Prowadzenie dokumentacji związanej ze stypendiami: (socjalnymi, na wyżywienie, naukowymi, z tyt. niepełnosprawności, itp.), przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków stypendialnych, wydawanie decyzji stypendialnych, sporządzanie zestawień do wypłaty stypendium.