fsdfg Menu

Najważniejsze zmiany w nowej ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym

Autonomia programowa

 • likwidacja centralnej listy kierunków studiów i standardów kształcenia , z wyjątkiem kierunków, których kształcenie regulowane jest przepisami UE (np. lekarz, pielęgniarka, architekt, itd.);
 • swoboda w kształtowaniu oferty dydaktycznej, określaniu i uruchamianiu kierunków studióW i tworzeniu programów kształcenia;
 • pełna samodzielność dla podstawowych jednostek posiadających uprawnienia habilitacyjne, a dla pozostałych jednostek po akceptacji ministra i opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 • określenie kierunku studiów poprzez program kształcenia i opis założonych efektów kształcenia (możliwość wykorzystania wzorcowego opisu efektów) , a także opisu procesu kształcenia , prowadzący do osiągnięcia tych efektów.
 • zgodność efektów kształcenia dla kierunku z opisem efektów kształcenia dla odpowiedniego obszaru kształcenia określonego rozporządzeniem;
 • większe możliwości tworzenia kierunków interdyscyplinarnych w ramach ośmiu obszarów kształcenia;
 • możliwość tworzenia kierunków międzyobszarowych.
 • opis kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego określony poprzez efekty kształcenia:

Dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki i rynku pracy:

 • możliwość kształcenia przy udziale pracodawcy , a także kształcenia na jego zamówienie.
 • włączanie praktyków reprezentujących organizacje gospodarcze, publiczne i społeczne do procesu dydaktycznego na kierunkach o profilu praktycznym, przy tworzeniu  programóW studiów, realizacji procesu kształcenia oraz ocenie jego efektów.
 • obowiązek tworzenia konwentów w uczelniach zawodowych.

Zadania uczelni w zakresie opracowania nowych przepisów:

 • dostosowanie statutu uczelni, regulaminów studiów do nowych przepisów;
 • opracowanie regulaminu zarządzania  prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych ;
 • opracowanie szczegółowego regulaminu pomocy materialnej dla studentóW i doktorantów,
 • opracowanie wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów;
 • dostosowanie programów kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów do efektów kształcenia opracowanych przez uczelnię;
 • skreślenie zasad pobierania opłat oraz wysokość wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz kształcenie;
 • wprowadzenie/doskonalenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, uwzględniającego nowe przepisy;
 • dopuszczono możliwość prowadzenia publicznych obron prac dyplomowych na wniosek promotora lub studenta;
 • opracowanie systemu monitorowania karier zawodowych swoich absolwentów;
 • opracowanie strategii rozwoju uczelni i zgodnych z nią strategii rozwoju podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni.

Minimum kadrowe i polityka kadrowa

 • możliwość zaliczenia do minimum kadrowego podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej studia I stopnia o profilu praktycznym, w miejsce nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, dwie osoby posiadające stopień naukowy doktora;
 • możliwość zaliczenia do minimum kadrowego podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej studia I stopnia o profilu praktycznym, w miejsce nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora, dwie osoby posiadające tytuł zawodowy magistra i znaczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią w dziedzinie związanej z kierunkiem studiów;
 • liczba w/w osób nie może przekroczyć 50% liczby osób zaliczanych do minimum kadrowego w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz 50% w grupie nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora.
 • Samodzielni pracownicy winni prowadzić co najmniej 30 godz. zajęć a doktorzy –60 godzin
  • ograniczenie wieloetatowości –  możliwość podejmowania i kontynuowania przez nauczyciela akademickiego zatrudnienia w ramach stosunku pracy tylko u jednego dodatkowego pracodawcy, prowadzącego działalność naukowa lub dydaktyczną za zgodą rektora.
  • obowiązek oceny działalności naukowej i dydaktycznej nauczycieli akademickich nie rzadziej niż  co 2 lata, a profesorów mianowanych co 4 lata.
  • możliwość zatrudnienia na podstawie mianowania wyłącznie profesora posiadającego tytuł naukowy;
  • zakaz bezpośredniej podległości służbowej osób spokrewnionych; mogącej  prowadzić do konfliktu interesów;
  • zniesienie stanowiska docenta.
  • ograniczenie do lat ośmiu okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta nauczyciela akademickiego nieposiadającego stopnia naukowego doktora habilitowanego;
  • ograniczenie do lat ośmiu okresu zatrudnienia na stanowisku asystenta nauczyciela akademickiego nieposiadającego stopnia naukowego doktora;
  • Racjonalizacja zatrudnienia poprzez wprowadzenie regulacji dotyczącej wygaśnięcia stosunku pracy mianowanego nauczyciela akademickiego z końcem roku akademickiego, w którym osiągnął on 65. rok życia;