fsdfg Menu

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Uchwała Nr 962/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny instytucjonalnej
pobierz
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu
pobierz

Walidacja i uznawanie efektów uczenia się zdobytych poza uczelnią

Zarządzenia ECTS
Ustrawa z dnia 4 lutego 2011 r.o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
Zarządzenia ECTS

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Zarządzenia ECTS

Rozporządzenie Ministra w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach

Zarządzenia ECTS

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu

Zarządzenia ECTS

Rozporządzenie Ministra w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

Zarządzenia ECTS

Załącznik nr 1 do roporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011/część pierwsza

Zarządzenia ECTS

Załącznik nr 1 do roporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011/część druga

Zarządzenia ECTS

Rozporządzenie Ministra z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jekie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod o technik kształcenia na odległość

Zarządzenia ECTS

Rozporządzenie Ministra w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Zarządzenia ECTS

Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?

Zarządzenia ECTS

Zarządzenie Ministra w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Zarządzenia ECTS

Rozporządzenie Ministra w sprawie standardów kszta.cenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Zarządzenia ECTS

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia,a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich

Zarządzenia ECTS

Znaczenie poprawnego stosowania podstawowych narzędzi ECTS

pobierz

Definiowanie efektów kształcenia dla programów studiów przedmiotów/modułów

pobierz

Wyznaczanie sumarycznych wskaźników ilościowych charakteryzujących program studiów

pobierz

Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych

pobierz

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2011/2012

pobierz

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta

pobierz

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

pobierz

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie studentów

pobierz

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych

pobierz

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalne

pobierz

Projektowanie programów studiów w oparciu o efekty kształcenia zdefiniowane dla obszarów kształcenia

pobierz

Krajowe Ramy Kwalifikacji dla polskiego szkolnictwa wyższego

pobierz

Projektowanie programów kształcenia zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi

pobierz

Kształcenia ukierunkowane na studenta a "nowe" prawo o szkolnictwie wyższym

pobierz

Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi

pobierz

Spis czasowników używanych do opisu wiedzy oraz umiejętności

pobierz

Budowa i weryfikacja programów kaształcenia w świetle nowych regulacji

pobierz

ECTS - narzędzie zarządzania procesem kaształcenia i realizacji mobilności akademickiej

pobierz

System ECTS i jego rola w świetle obowiązujących przepisó prawa o szkolnictwie wyższym

pobierz

Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia

pobierz

Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

pobierz

Zadania uczlni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dodotyczą KRK

pobierz

"Nowe prespektywy dla szkolnictwa wyższego" Politechnika Gdańska

pobierz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

pobierz

Wymagania dla obszarów kształcenia

pobierz

Uchwała nr 1/2011 Polskiej Komisji Akredytacyjnej

pobierz

Studia podyplomowe w świetle nowych uregulowań prawnych i wprowadzania Polskiej Ramy Kwalifikacji

pobierz

Projektowanie i wdrażanie programów kształcenia zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi

pobierz

Uchwała nr 873/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny

pobierz