fsdfg Menu

Hospitacje

ZASADY HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu

  1. Na poszczególnych wydziałach prowadzone są okresowe hospitacje zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich danej jednostki.
  2. Okresową hospitację zajęć dydaktycznych prowadzonych przez asystenta dokonuje się minimum jeden raz w roku akademickim.
  3. W stosunku do pozostałych nauczycieli akademickich okresową hospitację dokonuje się minimum jeden raz na 3 lata.
  4. W stosunku do wszystkich nauczycieli akademickich dodatkowa hospitacja zajęć dydaktycznych może być prowadzona na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej lub rektora.
  5. Hospitację zajęć dydaktycznych dokonuje się także przed upływem okresu, na który nauczyciel akademicki został zatrudniony.
  6. Hospitacje zajęć dydaktycznych może przeprowadzać rektor, dziekan lub prodziekan.
  7. Wyniki hospitacji zajęć dydaktycznych są odnotowywane w Karcie hospitacji zajęć dydaktycznych.