fsdfg Menu

Strategia i misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Misją Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej w Radomiu jest włączenie się nie tylko w życie naukowe, kulturowe ale i ekonomiczne Wspólnoty Europejskiej. Europejska Uczelnia Społeczno- Techniczna, poprzez stawianie na kształcenie praktyczne, główny nacisk kładzie na naukę języków obcych i współpracę z krajami z naszego regionu, zarówno z Unii Europejskiej, oraz Europy Środkowowschodniej.

Uczelnia, realizując nowoczesny program Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, upowszechniając dobre praktyki „uczenia się przez całe życie” i prowadząc badania naukowe powiązane z kierunkami studiów przyczynia się do tworzenia gospodarki opartej na wiedzy, zgodnie ze standardami europejskimi. Ponadto realizując swoją działalność naukowo-dydaktyczną dąży do wychowania studentów zgodnie z zasadami wolności nauczania i wolności nauki w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji, tolerancji oraz odpowiedzialności za dobro społeczne i państwowe. Europejska Uczelnia Społeczno- Techniczna w Radomiu stawia sobie za cel nauczanie studentów zgodnie z duchem jednoczącej się Europy. Mottem Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej jest: ”…przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”– obliguje to kierownictwo Uczelni do aktywizowania życia akademickiego w środowisku studenckim, ale także do podejmowania działań na rzecz środowiska Radomia i regionu wykazując szczególną wrażliwość na potrzeby społeczne wynikające z wartości europejskich. Europejska Uczelnia Społeczno- Techniczna w Radomiu stawia na zasadę subsydialności zgodnej z duchem europejskim.

Cele strategiczne uczelni obejmują:

  • poszerzanie oferty kształcenia i dostosowanie jej do zmieniających się warunków na konkurencyjnym rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijającego się rynku w jednoczącej się Europie;
  • zwiększanie atrakcyjności oferty dydaktycznej;
  • współpracę z przedsiębiorstwami, organami administracji państwowej i samorządowej, stowarzyszeniami w celu zapewnienia dopływu informacji o kompetencjach zatrudnianych absolwentów;
  • wdrażanie zasady łączenia teorii z praktyką, poprzez praktyki zawodowe, konferencje i współpracę na poziomie państwowym i ponadpaństwowym;
  • zapewnienie mobilności studentów oraz kadry naukowej i administracyjnej w obrębie Unii Europejskiej jak i krajów- partnerów Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej w Radomiu;
  • rozwój infrastruktury dydaktycznej i naukowo-badawczej poprzez tworzenie laboratoriów warunkujących kształcenie i przeprowadzanie badań na wysokim poziomie;
  • umiędzynarodowienie uczelni, poprzez umiędzynaradawianie kadry, oraz otwarcia na studentów z zagranicy;
  • rozwój uczelni poprzez otwieranie nowych ośrodków dydaktycznych, współpracę biznes- nauka;
  • realizację projektów współfinasowanych z Unii Europejskiej, na rzecz środowiska lokalnego;
  • prowadzenie badań naukowych, będących motorem rozwoju środowiska lokalnego i wpisujących się w ogólnoświatowy nurt naukowy;

Relacje z otoczeniem:
Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu utrzymuje relacje z otoczeniem poprzez podejmowanie różnych działań na rzecz środowiska Radomia i regionu wykazując przy tym szczególną wrażliwość na aktualne potrzeby społeczne. EUST współpracuje z lokalnymi mediami, organizacjami społecznymi, władzami centralnymi i samorządowymi, instytucjami naukowymi, uczelniami wyższymi w kraju i za granicą. Inicjatywy podejmowane przez EUST, które jednocześnie wpływają na kontakty z otoczeniem to przede wszystkim konferencje naukowe, wykłady otwarte i spotkania, na których poruszane są aktualne problemy z życia gospodarczego i społecznego. EUST prowadzi również we współpracy z licznymi partnerami szereg przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców.