fsdfg Menu

Studenckie praktyki zawodowe w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu

Studenckie praktyki zawodowe stanowią integralną część kształcenia w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu bez względu na studiowany kierunek. Każdy zatem student EUST zobligowany jest do odbycia praktyk zawodowych.

Studenci dzięki temu mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w realnych warunkach, zweryfikowania jej w konkretnych sytuacjach zawodowych oraz zaprezentowania się potencjalnym pracodawcom. Praktyki studenckie odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu wśród studentów kompetencji przydatnych na konkurencyjnym rynku pracy. Najważniejszym celem praktyki w EUST jest zdobywanie doświadczenia poprzez obserwację oraz wykonywanie różnych zadań, które uzupełniają zajęcia prowadzone na danym kierunku studiów (tzw. learning by doing). Praktyki studenckie ułatwiają młodym ludziom świadome spojrzenie na swoje zainteresowania, możliwości rozwoju, zaangażowanie przez pryzmat oczekiwań związanych z wymarzonym stanowiskiem pracy i specyfiką zawodu.

Na kierunku Finanse i Rachunkowość czas trwania praktyki nie może być krótszy niż 6 tygodni (po 6 godzin dziennie). Miejscami praktyk dla studentów są przedsiębiorstwa w Polsce i za granicą. Miejsce odbywania praktyki i jej przebieg są ściśle związane ze specjalnością kształcenia studenta.  Podczas odbywania praktyk  studenci EUST realizują wcześniej ustalone zadania zgodnie z  programem praktyk.

Komórką organizacyjną Uczelni odpowiedzialną za organizację praktyk jest Biuro Karier, którego zadaniem jest nie tylko zapewnienie praktyk studenckich, ale również:

 • udzielanie studentom oraz absolwentom wszelkiej pomocy dotyczącej stawiania pierwszych kroków na rynku pracy
 • doradztwa w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz podejmowania rozmów kwalifikacyjnych
 • udostępnianiu informacji o aktualnych ofertach pracy oraz innych możliwościach zatrudnienia
 • organizowanie szkoleń o różnej tematyce
 • badanie losów zawodowych absolwentów.

Uczelnia z każdym podmiotem, w którym dany student odbywa praktykę studencką, zawiera stosowne porozumienie w sprawie odbywania i organizacji studenckich praktyk zawodowych. Uczelnia kieruje studenta na praktyki do zakładu pracy na podstawie imiennego skierowania wraz dołączonym programem praktyk.

Warunkiem zaliczenia obowiązkowej praktyki studenckiej jest dostarczenie opiekunowi praktyk z ramienia uczelni prawidłowo wypełnionego dzienniczka praktyk (w którym student systematycznie dokumentuje przebieg praktyki oraz czas jej trwania) zatwierdzonego przez zakładowego opiekuna praktyk wraz z jego opinią zawierającą spostrzeżenia dotyczące: postawy, wiedzy, poziomu zaangażowania w wykonywana pracę, punktualności oraz merytorycznego przygotowania studenta.

W organizacji praktyk uczestniczą:

 • opiekun metodyczny z ramienia uczelni – odpowiedzialny za nadzór, zgodność praktyki ze specjalnością, jaką dany student studiuje oraz programem praktyk,  konsultacje i zaliczenia praktyki;
 • dyrektor placówki – odpowiedzialny za wskazanie opiekuna praktyki z ramienia zakładu pracy, dysponującego kwalifikacjami zawodowymi;

Opiekunów praktyk powołują dziekani poszczególnych wydziałów spośród nauczycieli akademickich.

Do zakresu działania opiekuna praktyk należy:

 • zorganizowanie w odpowiednim terminie spotkania ze studentami celem poinformowania ich o zasadach organizacji praktyk studenckich;
 • określenie terminów rozliczenia się z praktyką i sposobu zaliczenia;
 • po spełnieniu wszystkich wymagań, wpisanie do indeksu zaliczenia z praktyki.
 • przekazanie do Dziekanatu dokumentów związanych z praktyką studenta

Po zakończeniu przez studenta praktyki opiekun sporządza krótkie sprawozdanie potwierdzające zrealizowanie praktyki i przekazuje do Dziekanatu.