fsdfg Menu

Ramowy program praktyk studentów kierunku Pedagogika

Regulamin praktyk studenckich w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu (studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne)

Na podstawie §5.1. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5.X. 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zarządza się co następuje:

§ 1

Studenckie praktyki zawodowe stanowią integralną część kształcenia w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu bez względu na studiowany kierunek. Każdy zatem student EUST zobligowany jest do odbycia praktyk zawodowych (w przypadku kierunków pedagogicznych są to praktyki pedagogiczne). Studenci dzięki temu mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w realnych warunkach, zweryfikowania  jej w konkretnych sytuacjach zawodowych oraz zaprezentowania się potencjalnym pracodawcom. Praktyki studenckie odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu wśród studentów kompetencji przydatnych na konkurencyjnym rynku pracy. Najważniejszym celem praktyki w EUST jest zdobywanie doświadczenia poprzez obserwację oraz wykonywanie różnych zadań, które uzupełniają zajęcia prowadzone na danym kierunku studiów (tzw. learning by doing). Praktyki studenckie ułatwiają młodym ludziom świadome spojrzenie na swoje zainteresowania, możliwości rozwoju, zaangażowanie przez pryzmat oczekiwań związanych z wymarzonym stanowiskiem pracy i specyfiką zawodu

§ 2

Założenia organizacyjne dotyczące wszystkich rodzajów praktyk studenckich

 1. Praktyki studenckie odbywają się od II roku studiów.
 2. Wyżej wymienione praktyki studenckie są realizowane w instytucjach wskazanych w programie praktyk danego kierunku studiów.
 3. Rodzaj i termin praktyk może być ustalony indywidualnie w przypadku indywidualnego toku studiów i indywidualnej organizacji studiów

§ 3

 1. Uczelnia na podstawie list studentów:
  1. wydaje studentom imienne skierowania na praktykę oraz dzienniczek praktyk;
  2. podpisuje porozumienia z instytucjami, w których studenci podejmują praktykę.
  3. W organizacji praktyk uczestniczą:
   1. wyznaczony przez dziekana opiekun metodyczny z ramienia uczelni– odpowiedzialny za nadzór, konsultacje i zaliczenia praktyki;
   2. dyrektor placówki – odpowiedzialny za wskazanie opiekuna praktyki z ramienia zakładu pracy, dysponującego kwalifikacjami zawodowymi.
  4. Opiekun z ramienia uczelni:
   1. kontroluje przebieg praktyki w wybranych instytucjach, w tym również zgodność praktyki z jej programem; wypełnianie dzienniczka praktyk;
   2. analizuje wszelkie uwagi studentów dotyczące organizacji i przebiegu praktyk;
   3. dokonuje zliczenia praktyki na ocenę na podstawie stosownej dokumentacji.

§ 4

 1. Studenci odbywający praktyki zobowiązani są do:
  1. zapoznania się z programem praktyk;
  2. systematycznego dokumentowania przebiegu praktyki, wypełniania dzienniczka praktyk;
  3. stosowania się do poleceń kierownictwa placówki, przestrzegania obowiązującego w niej regulaminu pracy, wykonywania zadań stawianych przez opiekuna praktyki.

§ 5

 1. Zaliczenie praktyki przez uczelnię następuje po:
  1. przedłożeniu przez studenta wymaganych dokumentów (zawierających daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki), potwierdzonych pieczątką instytucji oraz czytelnym podpisem opiekuna lub kierownika placówki, w której realizowana była praktyka; złożenia dzienniczka praktyk;
  2. przedstawieniu w formie pisemnej opinii opiekuna praktyki z zakładu pracy, zawierającej spostrzeżenia dotyczące: postawy, wiedzy, poziomu zaangażowania w wykonywaną pracę, punktualności oraz merytorycznego przygotowania studenta.
  3. Opiekun praktyk, w porozumieniu z dziekanem może zaliczyć studentowi na poczet obowiązkowej praktyki wykonywaną przez niego pracę zarobkową, w tym także za granicą, jeżeli jej charakter spełnia wymagania programu praktyki
  4. Praktyka może być zaliczona przez opiekuna praktyk po udokumentowaniu (oryginał lub poświadczona kopia świadectwa pracy) nie mniej niż 180 h stażu pracy na stanowisku zgodnym ze studiowanym kierunkiem i  specjalnością

§ 6

1. Komórką organizacyjną Uczelni odpowiedzialną za organizację praktyk jest Biuro Karier, którego zadaniem jest nie tylko zapewnienie praktyk studenckich, ale również:

 1. udzielanie studentom oraz absolwentom wszelkiej pomocy dotyczącej stawiania pierwszych kroków na rynku pracy
 2. doradztwa w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz podejmowania rozmów kwalifikacyjnych
 3. udostępnianiu informacji o aktualnych ofertach pracy oraz innych możliwościach zatrudnienia
 4. organizowanie szkoleń o różnej tematyce badanie losów zawodowych absolwentów

§ 7

Dokumenty związane z zaliczaniem praktyki znajdują się w dziekanacie w teczce akt osobowych studenta

PRKATYKI PEDAGOGICZNE
Program studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu przewiduje odbycie praktyk w łącznym wymiarze 180 h

CELE PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

 • zasadniczym celem praktyk jest kształcenie kompetencji praktycznych studentów w zakresie działań pedagogicznych umożliwiających nabywanie doświadczeń związanych z funkcjonowaniem placówek edukacyjnych, rehabilitacyjnych, resocjalizacyjnych i wychowawczych oraz innych zakładów pracy zgodnych z profilem realizowanych specjalności,
 • praktyki studenckie przyczyniają się do rozwijania aktywności i zaradności studentów, ich profesjonalizmu, kształtowania podmiotowości oraz wyzwalania kreatywności studentów w sytuacjach nowych, trudnych,
 • rozwijanie wiedzy o funkcjonowaniu przedszkoli, szkół i placówek wsparcia w zakresie realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,
 • zapoznanie z bazą lokalową, organizacją pracy, kadrą pedagogiczną oraz dokumentacją prowadzoną w różnych typach przedszkoli, szkół i placówek.
 • rozwijanie wiedzy o stosowanych w działaniach pedagogicznych metodach pracy z podopiecznymi,
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się przy użyciu różnych kanałów i technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie opiekuńczo – wychowawczym i dydaktycznym,
 • rozwijanie umiejętności projektowania i realizowania samodzielnych projektów pracy zespołowej,
 • rozwijanie umiejętności organizatorskich i przywódczych, związanych z prowadzeniem grupy podopiecznych,
 • rozwijanie umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pracy,
 • kształtowanie postawy otwartości, współpracy w nowych środowiskach pracy pedagogicznej,
 • kształtowanie gotowości do podejmowania nowych wyzwań, „uczenia się przez całe życie”.

EFEKTY PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH:

WIEDZA:

–        Student ma wiedzę o celach, misji poszczególnych placówek pedagogiczno-psychologicznych, różnych typów przedszkoli i szkół, placówek wspierających rozwój dziecka i udzielających wsparcia rodzinnego,

–        Student ma wiedzę o specyfice pracy w różnych środowiskach wychowawczych (szkołach, przedszkolach, placówkach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych zajmujących się dziećmi,

UMIEJĘTNOŚCI:

–        Student potrafi analizować i interpretować sytuacje wychowawcze, edukacyjne, opiekuńcze oraz kulturalne dotyczące dzieci,

–        Student jest przygotowany do podjęcia pracy pedagoga, wychowawcy, nauczyciela, opiekuna dziecka,

–        Student ma rozwinięte umiejętności z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej,

–        Student potrafi podejmować odpowiednie działania pedagogiczne w zależności od występującej sytuacji społecznej i stosować odpowiednie techniki służące rozwiązywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych i środowiskowych,

–        Student potrafi wspierać indywidualny rozwój swoich podopiecznych,

–        Student potrafi pracować w zespole pełniąc w nim różne role.

KOMPETENCJE:

–        ma przekonanie o potrzebie podejmowania różnorodnych działań pedagogicznych w środowisku społecznym i wyraża gotowość podejmowania trudu związanego z pracą pedagoga,

–        potrafi odpowiedzialnie i profesjonalnie przygotować się do swojej pracy,

–        potrafi pracować w zespole.

Praktyki na kierunku pedagogika odbywają się w następującej postaci:

specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Praktyka jest realizowana w 210 h, ma dwie formy:

Praktyka śródroczna trwa 60 h na II roku studiów realizowanych w przedszkolu 30 h i szkole podstawowej klasa I-III 30 h – realizowana w ciągu II roku studiów

Praktyka ciągła 150 h realizowana we wrześniu– 75 h w szkole podstawowej  w klasach 1-3 oraz 75 h w przedszkolu lub innej alternatywnej formie wychowania przedszkolnego np: punkt przedszkolny, ogniska, zespoły wychowania przedszkolnego

specjalność: pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna

Zgodnie z planem studiów I- stopnia na kierunku pedagogika ze specjalnością pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna student zobowiązany jest do odbycia 180-godzinnej praktyki (60godzin na II roku i 120 na III roku) pedagogicznej w następujących placówkach:

–                     placówkach rodzinnych, socjalizacyjnych  np. domy dziecka, rodzinne domy dziecka, rodziny zstępcze zawodowe, internaty i inne),

–                     placówkach wielofunkcyjnych,

–                     pogotowiach opiekuńczych

–                     w placówkach wsparcia dziennego (np. świetlica socjoterapeutyczna, środowiskowe ognisko wychowawcze ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe, świetlice szkolne, kluby osiedlowe, kluby młodzieżowe)

–                     placówki interwencyjne (pogotowia opiekuńcze),

–                     placówkach resocjalizacyjnych: zakłady poprawcze, inspektoraty ds. nieletnich, kuratela sądowa, kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą, placówki socjalizacyjne, policyjnej izbie dziecka

–                     w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym

–                     jako streetwoker

–                     stowarzyszenia i fundacje zajmujące się resocjalizacją, readaptacją społeczna, pomocą postpenitencjarną i profilaktyką społeczną, ośrodki pomocy rodzinie, np. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, komendy policji (izby dziecka, zespoły ds. nieletnich i patologii), sądy rodzinne, szczególnie kuratorzy sądowi, kolonie, obozy profilaktyczne i resocjalizacyjne

specjalność: pomoc psychologiczno-pedagogiczna z logopedią

Zgodnie z planem studiów I- stopnia na kierunku pedagogika ze specjalnością pomoc psychologiczno-pedagogiczna z logopedią student zobowiązany jest do odbycia 180-godzinnej praktyki (80godzin na II roku i 100 na III roku) pedagogicznej w następujących placówkach:

–                     np. domy dziecka, rodzinne domy dziecka, rodziny zstępcze zawodowe, internaty i inne),

–                     świetlicach (np. świetlica socjoterapeutyczna, środowiskowe ognisko wychowawcze ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe, świetlice szkolne, kluby osiedlowe, kluby młodzieżowe)

–                     placówkach wielofunkcyjnych,

–                     pogotowiach opiekuńczych

–                     pedagog szkolny

–                     poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Program praktyki śródrocznej w klasach 1-3

W czasie praktyki śródrocznej w szkole w klasach 1-3 studenci mają się przygotować do praktyk ciągłych

Praktyka ma przygotować studentów do praktyk ciągłych w szkołach, ćwiczeń, do wymiany doświadczeń, dyskusji i aktywnego udziału w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych. Jej głównym celem jest poznanie holistycznego (całościowego) ujmowania treści kształcenia, obszarów, metod, form pracy i środków dydaktycznych. Należy wprowadzić studentów w specyfikę przedmiotu mająca formę typowych warsztatów praktycznych. Zajęcia przygotowują m.in. do nabywania umiejętności opracowania scenariusza zajęć integralnych, gromadzenia współczesnej literatury metodycznej w dziedzinach poszczególnych edukacji, zapoznania z obowiązującą dokumentacją szkół ćwiczeń i sposobów jej funkcjonowania, rozwijania umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów z nauczycielami oraz rodzicami w kierunku harmonijnego rozwoju dziecka.

Zadania:

 1. hospitacja zajęć prowadzonych przez doświadczonego nauczyciela
 2. obserwacja całego procesu dydaktyczno-wychowawczego
 3. asysta nauczycielowi i pomoc w jego zadaniach
 4. poznanie głównych celów i zadań instytucji, w której odbywa praktykę; obowiązków i praw pracowników;
 5. poznanie obowiązujących przepisów prawnych (statut, regulamin organizacyjny, zarządzenia);
 6. aktywne uczestniczenie w życiu danej placówki i wykonywanie merytorycznych poleceń opiekuna praktyk;
 7. poznawanie form i metod pracy danej placówki, zgodności założeń formalno – organizacyjnych z realizowanymi celami, klimatu społecznego towarzyszącego pracy opiekuńczo-wychowawczej;
 8. systematyczne prowadzenie dokumentacji dotyczącej przebiegu praktyki w „Dzienniczku praktyk”;
 9. samodzielne wykonywanie zadań i prowadzenie zajęć merytorycznych na rzecz placówki, uzgodnionych z opiekunem praktyk

Program praktyki ciągłej w klasach 1-3

Zadania ogólne:

 1. Charakterystyka placówki oraz opis jej struktury i podstawowych funkcji na podstawie analizy dokumentacji związanej z wymienionymi zasadami funkcjonowania szkoły, a w szczególności statutu, planu rozwoju, regulaminów, przepisów BHP
 2. W miarę możliwości oraz za zgodą dyrektora:

–         udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Rady Szkoły (w zależności od placówki),

–         udział w zebraniach z rodzicami,

 1. Obserwowanie wszystkich zajęć prowadzonych w klasie wg planu nauczania.
 2. Prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej
 3. Przygotowanie scenariusza/konspektu i środków dydaktycznych do prowadzenia zajęć
 4. Udział w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć planowych i okazjonalnych (np. wycieczka, bal maskowy, konkurs, akademia i inne).
 5. Sporządzenie wykazu najnowszej literatury metodycznej i merytorycznej przydatnej w planowaniu i organizowaniu edukacji zintegrowanej w klasach I-III
 6. Charakterystyka programu nauczania realizowanego w danej klasie oraz podręczników
 7. Zapoznanie się z warunkami i możliwościami realizowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w placówce.

10. Zapoznanie się z dokumentacją pracy nauczyciela.

11. Przedstawienie nauczycielowi opiekunowi praktyki scenariusza/konspektu do zatwierdzenia, przynajmniej w dniu poprzedzającym prowadzenie zajęć.

12. Szczegółowe omawianie toku metodycznego i przebiegu zajęć z nauczycielem opiekunem.

Zadania szczegółowe:

W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych przez:

1) zapoznanie się ze specyfiką przedszkola, szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;

2) obserwowanie:

a) zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności formalnych i nieformalnych grup uczniów,

b) aktywności poszczególnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

c) interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi

d) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych, ich prawidłowości i zakłóceń,

e) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz prowadzonych przez niego zajęć,

f) sposobu integrowania przez opiekuna praktyk różnej działalności, w tym opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej,

g) dynamiki grupy, ról pełnionych przez uczestników grupy, zachowania i postaw dzieci

h) działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny w grupie;

3) współdziałanie z opiekunem praktyk w:

a) sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa,

b) podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z zastanych sytuacji,

c) prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych,

d) podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

4) pełnienie roli opiekuna-wychowawcy, w szczególności:

a) diagnozowanie dynamiki grupy oraz pozycji jednostek w grupie,

b) poznawanie uczniów i wychowanków, ich sytuacji społecznej, potrzeb, zainteresowań i zdolności, a także określanie poziomu rozwoju oraz wstępne diagnozowanie dysfunkcji i zaburzeń,

c) samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych wobec grupy i poszczególnych uczniów i wychowanków w grupie,

d) sprawowanie opieki nad grupą w toku spontanicznej aktywności uczniów i wychowanków,

e) organizację i prowadzenie zajęć wychowawczych (w tym zajęć integrujących grupę i działań profilaktycznych) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,

f) animowanie aktywności grupy i współdziałania jej uczestników, organizowanie pracy uczniów i wychowanków w grupach zadaniowych,

g) podejmowanie indywidualnej pracy z uczniami i wychowankami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),

h) podejmowanie działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym w sytuacjach konfliktu, zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych lub nieprzestrzegania ustalonych zasad,

i) sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami poza terenem przedszkola, szkoły lub placówki;

5) analizęi interpretacjęzaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeńpedagogicznych, w tym:

a) prowadzenie dokumentacji praktyki,

b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,

c) ocenę własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych i wychowawczych (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),

d) ocenę przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów,

e) konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań,

 1. omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów .

W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych przez:

1) zapoznanie się ze specyfiką szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;

2) obserwowanie:

 1. czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego lekcji (zajęć) oraz aktywności uczniów,
 2. toku metodycznego lekcji (zajęć), stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych,
 3. interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi w toku lekcji (zajęć),
 4. procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w klasie, ich prawidłowości i zakłóceń,
 5. sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności poszczególnych uczniów,
 6. sposobu oceniania uczniów,
 7. sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej,
 8. dynamiki i klimatu społecznego klasy, ról pełnionych przez uczniów, zachowania i postaw uczniów,
 9. funkcjonowania i aktywności w czasie lekcji (zajęć) poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
 10. działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny,
 11. organizacji przestrzeni w klasie, sposobu jej zagospodarowania (ustawienie mebli, wyposażenie, dekoracje);

3) współdziałanie z opiekunem praktyk w:

 1. planowaniu i przeprowadzaniu lekcji (zajęć),
 2. organizowaniu pracy w grupach,
 3. przygotowywaniu pomocy dydaktycznych,
 4. wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej,
 5. kontrolowaniu i ocenianiu uczniów,
 6. podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
 7. organizowaniu przestrzeni klasy,
 8. podejmowaniu działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

4) pełnienie roli nauczyciela, w szczególności:

 1. planowanie lekcji (zajęć), formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych,
 2. dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu edukacyjnego oraz dynamiki grupy uczniowskiej,
 3. organizację i prowadzenie lekcji (zajęć) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,
 4. wykorzystywanie w toku lekcji (zajęć) środków multimedialnych i technologii informacyjnej,
 5. dostosowywanie sposobu komunikacji w toku lekcji (zajęć) do poziomu rozwoju uczniów,
 6. animowanie aktywności poznawczej i współdziałania uczniów, rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej,
 7. organizację pracy uczniów w grupach zadaniowych,
 8. dostosowywanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 9. diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów,
 10. podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
 11. podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę pojawiających się problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad,
 12. podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami;

5) analizęi interpretacjęzaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeńpedagogicznych, w tym:

 1. prowadzenie dokumentacji praktyki,
 2. konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,
 3. ocenę własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),
 4. ocenę przebiegu prowadzonych lekcji (zajęć) oraz realizacji zamierzonych celów,
 5. konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych lekcji (zajęć),
 6. omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów.

Wszystkie zadania realizowane są w trakcie całego roku szkolnego. Plan pracy zostaje otwarty na działania wynikające w trakcie trwania roku szkolnego, a nie uwzględnione w powyższym zapisie. Student w zależności od okresu w jakim odbywa praktykę bierze udział w czynnościach opiekuna praktyk.

Program praktyk w przedszkolu

Celem praktyk jest zapoznanie studentów z placówką wychowania przedszkolnego, jej bazą administracyjno-pedagogiczną, dokumentacją przedszkola oraz specyfiką pracy w poszczególnych grupach wiekowych, rozwijanie predyspozycji studentów do przeprowadzenia zajęć integracyjnych z zakresu wszystkich obszarów edukacyjnych, zapoznanie studentów ze strukturą programową zakresu treściowego poszczególnych obszarów tematycznych, nabywanie przez studentów umiejętności organizacji i warunków przebiegu procesu edukacyjnego, kształtowanie umiejętności rozwijania sprzyjającej atmosfery między dziećmi, tworzenia dzieciom warunków umożliwiających indywidualne tempo ich rozwoju.

Praktyka śródroczna

 1. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania przedszkola, a w szczególności:

–     strukturą organizacyjną przedszkola,

–     podstawowymi funkcjami,

–     wewnątrzprzedszkolnymi regulaminami,

–     koncepcją pracy wychowawczej,

–     sposobami organizowania i realizowania współpracy  z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

–     organizacją i realizacją WDN,

 1. Zapoznanie się z funkcją i zasadami działania takich organów, jak: Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Rada Przedszkola.
 2. Obserwowanie czynności wychowawczo – opiekuńczo – dydaktycznych wynikających z organizacji dnia przedszkolnego
 3. Zapoznanie się z miesięcznym planem pracy wychowawczo – dydaktycznej w grupie.
 4. Prowadzenie zajęć wychowawczo – dydaktycznych
 5. w ranku, zajęć przedpołudniowych i popołudniowych.
 6. Prowadzenie zajęć indywidualnych w ramach pracy stymulacyjno – kompensacyjnej.
 7. Udział w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć planowych
 8. i okazjonalnych (np. wycieczka, bal maskowy, konkurs, akademia i inne).

Praktyka ciągła

Zadania ogólne

 1. Zapoznanie się z miesięcznym planem pracy wychowawczo – dydaktycznej w grupie.
 2. Asystowanie przy prowadzeniu zajęć wychowawczo – dydaktycznych w ranku, zajęć przedpołudniowych i popołudniowych.
 3. Samodzielne prowadzenie fragmentów zajęć lub zabaw o charakterze grupowym, kołowym, integracyjnym.
 4. Udział w zabawach dowolnych dzieci.
 5. Udział w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć planowych i okazjonalnych (np. wycieczka, bal maskowy, konkurs, akademia i inne).
 6. Zapoznanie się z programem wychowania przedszkolnego przyjętym przez placówkę do realizacji.
 7. Zapoznanie się z warunkami i możliwościami realizowania procesu wychowawczo – dydaktycznego w placówce.
 8. Zapoznanie się z dokumentacją pracy nauczyciela.
 9. Przygotowanie scenariusza/konspektu i środków dydaktycznych do prowadzenia zajęć.

10)  Przygotowanie scenariusza/konspektu i środków dydaktycznych do prowadzenia zajęć stymulacyjno- kompensacyjnych lub zajęć indywidualnych z dzieckiem zdolnym.

11)Prowadzenie zajęć indywidualnych w ramach pracy stymulacyjno – kompensacyjnej

Zadania szczegółowe:

W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych przez:

1) zapoznanie się ze specyfiką przedszkola, szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;

2) obserwowanie:

a) zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności formalnych i nieformalnych grup uczniów,

b) aktywności poszczególnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

c) interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi

d) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych, ich prawidłowości i zakłóceń,

e) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz prowadzonych przez niego zajęć,

f) sposobu integrowania przez opiekuna praktyk różnej działalności, w tym opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej,

g) dynamiki grupy, ról pełnionych przez uczestników grupy, zachowania i postaw dzieci

h) działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny w grupie;

3) współdziałanie z opiekunem praktyk w:

a) sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu bezpieczeństwa,

b) podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z zastanych sytuacji,

c) prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych,

d) podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

4) pełnienie roli opiekuna-wychowawcy, w szczególności:

a) diagnozowanie dynamiki grupy oraz pozycji jednostek w grupie,

b) poznawanie uczniów i wychowanków, ich sytuacji społecznej, potrzeb, zainteresowań i zdolności, a także określanie poziomu rozwoju oraz wstępne diagnozowanie dysfunkcji i zaburzeń,

c) samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych wobec grupy i poszczególnych uczniów i wychowanków w grupie,

d) sprawowanie opieki nad grupą w toku spontanicznej aktywności uczniów i wychowanków,

e) organizację i prowadzenie zajęć wychowawczych (w tym zajęć integrujących grupę i działań profilaktycznych) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,

f) animowanie aktywności grupy i współdziałania jej uczestników, organizowanie pracy uczniów i wychowanków w grupach zadaniowych,

g) podejmowanie indywidualnej pracy z uczniami i wychowankami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),

h) podejmowanie działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym w sytuacjach konfliktu, zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych lub nieprzestrzegania ustalonych zasad,

i) sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami poza terenem przedszkola, szkoły lub placówki;

5) analizęi interpretacjęzaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeńpedagogicznych, w tym:

a) prowadzenie dokumentacji praktyki,

b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,

c) ocenę własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych i wychowawczych (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),

d) ocenę przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów,

e) konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań,

 1. omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów .

 

Wszystkie zadania realizowane są w trakcie całego roku szkolnego. Plan pracy zostaje otwarty na działania wynikające w trakcie trwania roku szkolnego, a nie uwzględnione w powyższym zapisie. Student w zależności od okresu w jakim odbywa praktykę bierze udział w czynnościach opiekuna praktyk.

PROGRAM PRAKTYK U PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

 1. Zaplanowanie przebiegu praktyk studenta
 2. Zapoznanie z organizacją i tematyką pracy opiekuńczo-wychowawczej pedagoga na terenie szkoły
 3. Zapoznanie ze strukturą organizacyjną szkoły
 4. Udział studenta w zajęciach organizowanych przez pedagoga
 5. Pomoc i obserwacja przez studenta w obowiązkach pedagoga:

 

Student zarówno obserwuje jak też bierze bezpośredni udział podczas swojej praktyki w zajęciach i czynnościach jakie wykonuje pedagog szkolny czyli m.in.

 

I    DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA

–         Ocena sytuacji wychowawczej na terenie szkoły,

–         rozmowy z nauczycielami i rodzicami,

–         analiza dokumentacji szkolnej.

–         Kontrola realizacji obowiązku szkolnego

–         sporządzenie wykazu uczniów w ogóle nie uczęszczających lub realizujących obowiązek szkolny w innych placówkach.

–         Interwencje u rodziców, w Sadzie Rejonowym, Policji, Centrum Pomocy Rodzinie cały rok

–         Współpraca z wychowawcami klas w zakresie profilaktyki wychowawczej j. w.

–         przeprowadzenie pokazowych lekcji wychowawczych

–         Analiza frekwencji – określanie przyczyn absencji, rozmowy z uczniami motywujące do udziału w zajęciach j. w.

–         Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów oraz analizowanie przyczyn: trudności w nauce, zaburzeń zachowania, zaburzeń zdrowotnych (mikrodeficyty ), zagrożenia patologią społeczną cały rok, poprzez:

–         wywiady środowiskowe,

–         kontakt z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami,

–         diagnozę pedagogiczną w środowisku rodzinnym,

–         analizę wpływu wyników nauczania na zachowanie,

–         kwalifikowanie uczniów do pomocy specjalistycznej (kontakt z PPPP ).

Zapoznanie uczniów ze swoją sytuacją prawną

–         poznanie zapisów zawartych w Konwencji Praw Dziecka, Statucie Szkoły oraz
w innych dokumentach szkolnych – prelekcje

–         propagowanie idei szkoły przyjaznej dziecku

Pomoc w nawiązywaniu i utrzymywaniu dobrych kontaktów rówieśniczych
i środowiskowych

–         integracja klas,

–         nawiązywanie przyjaźni podczas konkursów, olimpiad, zawodów sportowych uczniów ze wszystkich szkół z terenu gminy wg potrzeb

Pedagogizacja rodziców

–         udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności wychowawczych,

–         indywidualne konsultacje cały rok

–         wizyty domowe wg potrzeb

–         warsztaty dla rodziców z zespołem ADHD

Praca z uczniami niedostosowanymi w rozwoju społeczno – emocjonalnym

–         sporządzenie wykazu w/w uczniów,

–         współpraca z nauczycielami prowadzącymi dzieci „sprawnie inaczej”,

–         współpraca z rodzicami – interwencje w rodzinach,

–         współpraca z instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka: PPPP, Sąd Rodzinny, kuratorzy, Policja, Ośrodek Zdrowia, pielęgniarka szkolna,

–         kierowanie dzieci na badania specjalistyczne,

–         rozmowy i interwencje pedagogiczne w stosunku do dzieci niedostosowanych społecznie j. w.

–         rozmowy z uczniami mającymi trudności z nauką oraz sprawiającymi kłopoty wychowawcze,

–         analiza udziału uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze w zajęciach socjoterapeutycznych,

–          organizowanie warsztatów dla uczniów.

 

II DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNA

 

1. Poznanie środowiska życia uczniów

–         wizyty w domach dzieci wywodzących się z rodzin patologicznych, dzieci przejawiające trudności wychowawcze i dydaktyczne,

–         udzielanie porad i pomocy w rozwiązywaniu konfliktów środowiskowych,

–         pomoc pedagogiczna rodzinom zastępczym, wg potrzeb,

–         rozmowy z uczniami popadającymi w konflikty, cały rok,

–         przeciwdziałanie wszelkim formom niedostosowania społecznego.

2. Opieka nad uczniami zdolnymi

–         wyodrębnienie uczniów szczególnie zdolnych,

–         poznanie sposobu spędzania czasu wolnego – pogadanki,

–         zachęcanie do udziału w różnych formach aktywności (działalność pozaszkolna i środowiskowa) j. w.,

–         pomoc w organizacji wypoczynku zimowego dla uczniów znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej.

 1. Działalność korekcyjno-wyrównawcza

–         Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce.

–         Współpraca z Zespołem Miejskich Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych
w celu dokładnego diagnozowania uczniów, którym nauka sprawia trudności.

III DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZA

 

1. Opieka i pomoc materialna uczniom potrzebującym

–         sporządzenie wykazu dzieci wywodzących się z rodzin najuboższych,

–         poznanie warunków domowych uczniów (miejsce do nauki, spania),

–         dojazd dzieci do szkoły – troska o higienę ucznia dojeżdżającego,

–         pomoc dzieciom z rodzin zastępczych – różne formy,

–         współpraca z wychowawcami klas w zakresie działań opiekuńczych j.w.

 

IV DZIAŁALNOŚĆ ZDROWOTNA

1.Opieka nad uczniami z problemami zdrowotnymi

–         współpraca z lekarzem, pielęgniarką szkolną,

–         kierowanie dzieci z wadami wymowy do logopedy,

–         współpraca z logopedą,

–         pomoc dzieciom posiadającym Orzeczenia Poradni o obniżonym poziomie wymagań , konsultacje z nauczycielami, rodzicami. j.w.

 

Wszystkie zadania realizowane są w trakcie całego roku szkolnego. Plan pracy zostaje otwarty na działania wynikające w trakcie trwania roku szkolnego, a nie uwzględnione w powyższym zapisie. Student w zależności od okresu w jakim odbywa praktykę bierze udział w czynnościach opiekuna praktyk.

PROGRAM PRAKTYK W PLACÓWKACH RESOCJALIZACYJNYCH

 

Zasadniczym celem praktyk jest możliwość poznania warunków funkcjonowania placówek i organizacji opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych, ich modeli organizacyjnych oraz metod i form pracy z wychowankami i podopiecznymi. Doskonalenie umiejętności organizowania działalności dydaktyczno-wychowawczej, kształtowanie predyspozycji do nawiązywania właściwego kontaktu z jednostkami nieprzystosowanymi społecznie, wyrabianie zdolności planowania pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej, kształtowanie właściwej postawy pedagoga.

Zadania:

Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania placówki, a w szczególności:

–    strukturą organizacyjną placówki,

–    podstawowymi funkcjami,

–    wewnętrznymi regulaminami,

–    koncepcją pracy wychowawczej i środowiskowej,

–    sposobami organizowania i realizowania współpracy

–    z rodzicami, ośrodkiem pomocy społecznej, szkołą, sądem, środowiskiem lokalnym.

Obserwacja zajęć i czynności wynikających z organizacji dnia  w placówce, a w szczególności indywidualnych i grupowych zajęć:

–    socjoterapeutycznych,

–    korekcyjno- kompensacyjnych,

–    związanych z organizacją czasu wolnego,

–    rozwojem zainteresowań,

organizacją zabaw i zajęć sportowych.

Poznanie zasad współpracy pedagoga z kuratorem i pracownikiem socjalnym w procesie resocjalizacji wychowanka;

Zapoznanie z:

Organizacją i realizacją procesów wychowawczych, resocjalizacyjnych;

Uwarunkowaniami efektywności wychowawczej w pracy pedagoga, psychologa, terapeuty,

Specyfiką oddziaływań na poszczególnych etapach procesu profilaktycznego i resocjalizacyjnego;

Samodzielne prowadzenie fragmentów zajęć lub zabaw o charakterze grupowym, kołowym, integracyjnym

Przygotowanie i prowadzenie całodziennej pracy opiekuńczo – wychowawczej   w świetlicy, a w szczególności: zajęć wspomagających i rozwijających integrację grupy, sportowych, usprawniających zdolności dzieci, wdrażających do samoobsługi i samodzielności, gier i zabaw.

Udział w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć planowych i okazjonalnych (np. wycieczka, bal maskowy, konkurs, akademia i inne.)

samodzielna realizacja zadań resocjalizacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych.

Samodzielne prowadzenie obserwacji jednego z wychowanków i dokumentowanie jej zgodnie ze sposobem dokumentowania obserwacji w placówce lub wg wybranego przez siebie wzoru ( np. dziennik obserwacji, arkusz obserwacji, karta obserwacji itp.).

Dokonanie (na podstawie udostępnionej dokumentacji psychologicznej, pedagogicznej, wywiadów, karty pobytu dziecka i obserwacji własnej), okresowej oceny efektów pracy z wychowankiem i jego środowiskiem rodzinnym.

PRAKTYKA KOLONIJNA

 

ZADANIA PRAKTYKANTA:

 

1. Wyłonienie i przeanalizowanie wybranych problemów przedstawianych podopiecznych, względnie zaobserwowanych przez studenta, przedyskutowanie ich z wychowawcami, współpraca z wychowawcami i asystowanie – wspólne spotkania, dyskusje, pogadanki itp.

2. Codzienne prowadzenie zajęć ogólnousprawniających, wychowawczych, terapeutycznych i opiekuńczych dla uczestników kolonii/turnusu w formie zajęć grupowych i indywidualnych

3. Codzienne prowadzenie zajęć relaksacyjno – rozrywkowych i rehabilitacyjnych dla podopiecznych w trybie klubów, kół zainteresowań, spotkań w kręgu oraz innych zaproponowanych przez studentów i uzgodnionych z podopiecznymi, wychowawcami form.

4. Opracowanie charakterystyki osób: z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną na osobnej karcie w aspekcie ich historii życia, potrzeb, poziomu sprawności.

5. Przeprowadzenie minimum jednej imprezy przez każdego studenta (przy pomocy innych studentów, personelu domu i mieszkańców) dla wszystkich uczestników kolonii/turnusu. Imprezy mogą mieć charakter rozrywkowy, sportowy, np. zabawa karnawałowa, giełda piosenki, zgaduj – zgadula, gry sprawnościowe itd.

6. Współpraca z kadrą, przygotowanie i zorganizowanie wspólnych spotkań (np. dyskusja wokół wybranego problemu).

 

PROGRAM PRAKTYK W DOMU DZIECKA

 

Studenci biorą bezpośredni udział w życiu mieszkańców placówki.

 • Zaplanowanie przebiegu praktyk studenta
 • Zapoznanie z organizacją i tematyką pracy opiekuńczo-wychowawczej pedagoga na terenie placówki
 • Zapoznanie ze strukturą organizacyjną placówki

 

Do szczegółowych zadań praktykanta będzie należało:

 1. Opieka nad wychowankami w ciągu dnia
 2. Przygotowanie i wyprawienie wychowanków do szkoły
 3. Odprowadzenie i przyprowadzenie młodszych dzieci do\ze szkoły
 4. Pomoc w odrabianiu lekcji
 5. Nadzorowanie dzieci podczas zajęć gospodarskich (nakrywanie do stołu, sprzątanie  po posiłku, zakupy)
 6. Zagospodarowanie czasu wolnego (gry, zabawy, konkursy, wycieczki, wyjścia do kina, teatru, mecze, oglądanie telewizji)
 7. Pomoc w prowadzeniu kół zainteresowań: plastyczne, muzyczne, teatralne, fotograficzne, turystyczne, modelarskie itp.
 8. Obserwacja wywiadu środowiskowego
 9. Asystowanie podczas odwiedzin rodziców

10. Obserwacja i udział w zajęciach socjalizujących, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, resocjalizujących, terapeutycznych rekompensujących brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujących do życia społecznego,

11.  Obserwacja i udział w zajęciach specjalistycznych i rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych

12.  Zapoznanie studenta z działaniami mającymi na celu  powrót dziecka do rodziny, znalezienie rodziny przysposabiającej lub umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej.

13.  Student bierze udział w opiece i kontroli wychowanków zamieszkujących w domach ochronnych

14. Praktykant zapoznaje się z zasadami  i procedurą  kwalifikowania oraz kierowania wychowanków.

15. Praktykant zapoznaje się z instytucjami, z którymi współpracuje Dom Dziecka:  powiatowymi centrami pomocy rodzinie i ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi prowadzącymi poradnictwo i terapię dla rodziców dzieci, szkołami, do których uczęszczają, i szkołami, do których uczęszczały dzieci przed umieszczeniem w placówce, sądami rodzinnymi, kuratorami sądowymi, organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, działającymi w środowisku rodziców dzieci, właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania.

 

PROGRAM PRAKTYK  – OŚRODEK ADOPCYJNY

 

 1. Udział (obserwacja przez studenta) w wyszukiwaniu i przygotowywaniu osób pragnących adoptować osierocone dzieci.
 2. Udział (obserwacja przez studenta) w pracy zatrudnionych w ośrodku specjalistów (psychologowie, pedagodzy, lekarze) służących pomocą w podjęciu dojrzałej decyzji o przyjęciu dziecka.
 3. Nauka udzielania wsparcia po przysposobieniu, w rozwiązywaniu rozmaitych problemów wychowawczych.
 4. Udział (obserwacja przez studenta) w cyklu przygotowawczym dla osób ubiegających się o przysposobienie dziecka. Obejmuje on spotkania i zajęcia indywidualne, a także grupowe, dzięki którym tworzą się specyficzne „grupy wsparcia” złożone z ludzi znajdujących się w podobnej sytuacji życiowej. Doświadczenie pokazuje, że takie znajomości trwają przez całe lata.
 5. Tworzenie i zapoznanie z funkcjonowaniem banku danych o dzieciach gotowych do przysposobienia. Są to wyłącznie te sieroty, których sytuacja prawna jest uregulowana. Zarejestrowanie się w ośrodku adopcyjnym i udział w przewidzianym cyklu przygotowań jest korzystny dla osób oczekujących na przysposobienie dziecka również w aspekcie formalno – prawnym, bowiem opinia poradni adopcyjnej (przedstawiona w sądzie) potwierdza dojrzałość wnioskodawców do przyjęcia sieroty.
 6. Ogólne zapoznanie z przebiegiem procesu adopcji w wymiarze formalno – prawnym:- wszczęcie postępowania, którego celem jest orzeczenie adopcji, rozpoczyna się w momencie złożenia wniosku o przysposobienie w biurze podawczym właściwego sądu (wydział rodzinny) wraz z kompletem dokumentów. Sąd, dokonawszy wstępnej analizy danych wzywa na pierwszą sprawę wnioskodawców oraz opiekuna prawnego dziecka. Efektem tego posiedzenia sądu jest określenie sposobu i okresu osobistej styczności przysposabiającego z przysposabianym. Ma to na celu umożliwienie wzajemnego poznania się przyszłych rodziców adopcyjnych i dziecka, przy czym sąd może wydać postanowienie o tymczasowym umieszczeniu sieroty w domu wnioskodawców (do czasu pełnego przysposobienia) lub wskazać – jako miejsce styczności – placówkę, w której przebywa dziecko. Po tym okresie odbywa się sprawa o pełne przysposobienie, w efekcie której zostaje wydane orzeczenie o adopcji wraz w wszystkimi jej konsekwencjami. Stanowi ono postawę do sporządzenia nowego aktu urodzenia dziecka przez Urząd Stanu Cywilnego. Pozostaje już tylko zameldowanie dziecka w swoim domu i na tym kończy się proces adopcji w aspekcie prawnym.
 7. zapoznanie z procedurą adopcji zagranicznej
 8. zapoznanie z zasadą tajności adopcji

 

PROGRAM PRAKTYK – ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE, TERAPEUTYCZNE

 

Zadaniem studenta jest obserwacja oraz udział w następujących działaniach świetlicy:

 1. Sporządzenie diagnozy indywidualnej dziecka i jego rodziny.
 2. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, wspomagających rozwój emocjonalny, intelektualny i społeczny.
 3. Prowadzenie zajęć psycho – edukacyjnych na temat uzależnień
  i współuzależnień.
 4. Utrzymanie kontaktów z rodziną dziecka w celu:

a) diagnozy sytuacji rodzinnej i jej wpływu na zachowanie dziecka;
b) rozwiązywanie problemów rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem problemu dziecka;
c) współpracy w zakresie postępów dziecka w procesie socjoterapii;
d) pomoc indywidualna dzieciom (psycholog, pedagog, logopeda)
e) współpraca z rodzicami (rozmowy z rodzicami, spotkania z psychologiem, skierowanie do placówek specjalistycznych)

 1. Zapewnianie uczestnikom pomocy psychopedagogicznej poprzez konstruowane diagnozy i prognozy rozwojowej wychowanków oraz narzędzia ich reedukacji i terapeutycznego nadrabiania deficytów. Zaspokojenie podstawowe i psychicznych potrzeb dzieci, w tym w szczególności potrzeby bezpieczeństwa i przynależności. Prowadzone liczne rozmowy indywidualne umożliwiają każdemu dziecku sygnalizowanie swoich problemów.
 2. Reedukacja postaw wychowanków- stymulowanie pozytywnych zachowań wychowanków w sferze promocji zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej.
 3. Włączanie użytkowników świetlicy w ogólny system społeczny- propagowanie akceptowanych społecznie kontaktów środowiskowych rozwijających dzieci osobowościowo i społecznie.
 4. Wychowanie prospołeczne- uczestnicy świetlicy uczą się roli współgospodarza swego nowego domu. Prowadzona jest nauka współdziałania dzieci w planowaniu i realizacji zajęć, np. wykonywania wystroju świetlicy, organizowania zabaw, gier, wycieczek. Składanie drobnych pieniędzy do wspólnej skarbonki pozwala organizować dodatkowe zajęcia i zabawy (np. andrzejkową, sylwestrową).
 5. Rozwijanie zainteresowania uczestników świetlicy światem współczesnym przez zachęcanie do czynnego i biernego uczestnictwa w kulturze.

10.  Obniżanie u dzieci poziomu negatywizmu szkolnego przez zapewnienie nauki własnej z „ludzką twarzą”, poprzez udzielanie życzliwego wsparcia w odrabianiu zadań i częsty kontakt kadry z nauczycielami szkoły.

11.  Organizowanie samorządnej działalności wychowanków przez wdrażanie zasad grupowych i tworzenie dziecięcego samorządu odpowiedzialnego za sprawne funkcjonowanie zespołu oraz za samodzielne dostrzeganie, artykułowanie i rozwiązywanie swoich problemów przez uczestników świetlicy.

12.  Zainteresowanie się losem byłych uczestników świetlicy (pomoc następcza).

Istotne jest aby student zrozumiał i nauczył się, że w świetlicy duży nacisk kładzie się na indywidualne podejście do każdego wychowanka, służenie mu wsparciem i pomocą. Urozmaicony program zajęć stwarza możliwość zaistnienia każdego dziecka na zajęciach, wykazanie się własnymi pomysłami i inwencją twórczą. Szczególną uwagę kładzie się na pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych. Każdego dnia udziela się uczniom pomocy w odrabianiu prac domowych. Dzięki grom i zabawom dydaktycznym dzieci mają możliwość pogłębiać i rozwijać swoje zainteresowania, zdolności i umiejętności. Ponieważ dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach artystycznych, plastycznych, muzycznych, technicznych, kulturalnych należy uwzględniać oglądanie ciekawych filmów i bajek oraz zajęcia komputerowe ćwiczące refleks, pamięć i wyobraźnię. Podczas praktyk student musi nauczyć się:

 • przeprowadzać zajęcia, dotyczące scenek tematycznych w różnych dziedzinach życia,
 • organizować pogadanki na temat życia rodzinnego, kultury osobistej, przyjaźni, miłości, wartości zdrowia i życia.
 • organizować konkursy, rozmowy i zajęcia kształcące postawy asertywne wobec zagrożenia nałogami.
 • organizować zawody i turnieje sportowe oraz spacery, wycieczki kolonie i ogniska.

 

 

PROGRAM PRAKTYK – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE, PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

 1. Zapoznanie się z zadaniami placówki, jej strukturą organizacyjną oraz zadaniową.
 2. Poznanie wymagań kwalifikacyjnych i merytorycznych stawianych pracownikom pedagogicznym.
 3. Zapoznanie się z charakterem czynności wykonywanych przez pracowników.
 4. Poznanie populacji podopiecznych – analiza ich sytuacji życiowej pod kątem zadań opiekuńczo-wychowawczych.
 5. Zapoznanie się z formami i metodami pracy pedagogicznej w placówce.
 6. Poznanie typowych problemów, na jakie napotyka się przy realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i sposobów ich przezwyciężania.

 

 

PROGRAM PRAKTYK – STREETWORKER

 

STREETWORKER (w dosłownym tłumaczeniu :praca na ulicy, praca uliczna) jest formą pracy socjalnej, gdzie pracownik szuka kontaktu ze swymi potencjalnymi podopiecznymi w miejscach najczęściej przez nich odwiedzanych. Bardzo ważną rolę odgrywa opieka i poradnictwo indywidualne dla poszczególnych członków grupy docelowej. Aby zapobiec stygmatyzacji i wykluczeniu swych podopiecznych ze społeczeństwa streetworkerzy posługują się metodą pracy w społeczności, zwracają się z ofertą do całych grup.

W porównaniu z innymi metodami pracy socjalnej, streetwork charakteryzuje idea docierania do podopiecznych. W związku z tym streetworkerzy pracują nie tylko w pomieszczeniach swych instytucji, ale przede wszystkim starają się nawiązać bezpośredni kontakt z obranymi grupami docelowymi w ich środowisku prywatnym lub zawodowym. Miejscem pracy streetworkerów są z reguły miejsca odwiedzane przez daną grupę docelową, takie jak:

 • dworce kolejowe
 • place publiczne
 • parki
 • salony gier
 • dyskoteki
 • bary
 • restauracje
 • dzielnice o skoncentrowanym występowaniu prostytucji
 • mieszkania prywatne
 • agencje towarzyskie
 • kluby nocne
 • kluby młodzieżowe
 • ulice
 • rejony przygraniczne
 • dostarczają informacji na temat chorób przenoszonych drogą płciową
 • współpracują z grupami społecznymi charakteryzującymi się zachowaniami narażającymi je na zakażenie HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą kontaktów seksualnych
 • propagują zasady bezpieczniejszego seksu, bezpieczeństwa w pracy
 • informują o możliwościach instytucjonalnej pomocy socjalnej
 • pracują z osobami świadczącymi usługi seksualne bez względu na ich narodowość, wiek czy płeć
 • dostarczają informacji na temat instytucji wykonujących badania testowe w kierunku HIV, wspierających osoby żyjące z HIV i chore na AIDS
 • obserwowanie terenu i osób, z którymi chce pracować. Trzeba poznać zwyczaje panujące w miejscu, wzajemne powiązania, zaobserwować kto jakie pełni role
  i pamiętać, że jest się tu tylko „gościem”

Zadaniem studenta-praktykanta jest udział i obserwacja pracy streetworkera , np.:
w przypadku osób świadczących usługi seksualne  streetworkerzy:

Student musi przede wszystkim zrozumieć, że streetworker ma na celu wypatrzyć wałęsające się po ulicach dzieci, zdobyć ich zaufanie i zaprzyjaźnić się z nimi. Dopiero potem może proponować dzieciom alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu i próbować nakłonić je, aby przyszły do świetlicy. Z założenia streetworker nie posiada własnego biura, spotyka się z dziećmi w podwórkach, na dworcu, pod sklepem czy w piwnicy. Czasem odwiedza domy dzieciaków. Jest to właściwie praca wykonywana przez całą dobę. Dzieci wiedzą, gdzie mieszka streetworker i kiedy wreszcie mają ochotę pogadać, nawet o północy potrafią

 

PROGRAM PRAKTYKI – DOM DZIENNEGO POBYTU

 

Zadaniem studenta-praktykanta będzie obserwacja, pomoc i udział
w  następujących zadaniach DDP :

 • zapewnienie pensjonariuszom dziennego pobytu bez noclegów wraz
  z wyżywieniem (śniadanie, obiad),
 • zapewnienie jednego gorącego posiłku osobom, które nie korzystają
  z dziennego pobytu,
 • zapewnienie dostępu do kultury i rekreacji,
 • zapewnienie podstawowych świadczeń opiekuńczych oraz w zakresie higieny osobistej,
 • organizowanie zajęć w ramach terapii służącej do utrzymania sprawności psychofizycznej zgodnie z wiekiem pensjonariuszy i możliwościami placówki,
 • pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów,
 • zapewnienie opieki medycznej.

Studenci będą pomagali w:

–         organizacji dnia codziennego np. wydawaniu posiłków,

–         w organizacji imprez okolicznościowych z okazji Wigilii, Świąt Wielkanocnych, Dnia Babci i Dziadka, karnawału, imienin
i urodzin podopiecznych itp.,

–          zajęciach typu: wycieczki po mieście, czytanie książek, wspólne śpiewanie, oglądanie filmów, odwiedzanie grobów bliskich zmarłych itp.,

–         doprowadzeniu do lekarza,

–         studenci będę uczyli się udzielać pomocy w postaci: wsparcia duchowego realizowanego przez: wysłuchanie, rozmowę, doradztwo, wspomaganie,

–         oraz wsparcia w sytuacjach trudnych życiowo, wywołanych samotnością lub ograniczeniem.