fsdfg Menu

Czesne – Studia Podyplomowe

Rok akademicki: 2017/2018

Wysokość czesnego za 1 semestr nauki na poszczególnych kierunkach 
studiów podyplomowych

 

4-semestralne kwalifikacyjne

Specjalność Radom Warszawa
  Logopedia 1100 zł 1200 zł

 

3-semestralne kwalifikacyjne

Specjalność Radom Warszawa
  Budownictwo ogólne dla nauczycieli zawodu 1500 zł 1800 zł
  Doradztwo zawodowe (Edukacyjne) 850 zł 1200 zł
  Dydaktyka etyki i filozofii 850 zł 1200 zł
  Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 850 zł 1200 zł
  Integracja i rewalidacja 850 zł 1200 zł
 Nauczanie języka angielskiego w edukacji

przedszkolnej   i wczesnoszkolnej

850 zł 1200 zł
  Neurologopedia 1100 zł 1200 zł
  Oligofrenopedagogika 850 zł 1200 zł
  Pedagogika lecznicza 850 zł 1200 zł
  Profilaktyka społeczna i resocjalizacja 850 zł 1200 zł
  Przygotowanie pedagogiczne 850 zł 1200 zł
  Socjoterapia 850 zł 1200 zł
  Surdopedagogika 850 zł 1200 zł
  Tyflopedagogika 850 zł 1200 zł
  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 850 zł 1200 zł
  Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości 850 zł 1200 zł

 

2 – semestralne

Specjalność Radom Warszawa
  Analityk finansowy 850 zł 1200 zł
  Bezpieczeństwo biznesu 850 zł 1200 zł
  Bezpieczeństwo i higiena pracy 850 zł 1200 zł
  Bezpieczeństwo informatyczne 850 zł 1200 zł
  Bezpieczeństwo międzynarodowe 850 zł 1200 zł
  Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe 850 zł 1200 zł
  Bezpieczeństwo transportu drogowego 850 zł 1200 zł
  Bezpieczeństwo wewnętrzne 850 zł 1200 zł
  Budownictwo ogólne 1200 zł 1500 zł
  Coaching 1500 zł 1700 zł
  Doradztwo zawodowe (Przygotowanie do zawodu) 850 zł 1200 zł
  Edukacja seksualna 850 zł 1200 zł
  Egzekucja administracyjna 850 zł 1200 zł
  Gerontologia społeczna 850 zł 1200 zł
  Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia 850 zł 1200 zł
  Komunikacja społeczna i medialna 850 zł 1200 zł
  Kontrola i audyt wewnętrzny 850 zł 1200 zł
  Kryminalistyka z detektywistyką 850 zł 1200 zł
  Organizacja i zarządzanie oświatą 850 zł 1200 zł
  Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia(studia menedżerskie) 850 zł 1200 zł
  Podologia 1100 zł 2500 zł
  Poradnictwo dietetyczne 850 zł 1200 zł
  Ochrona zdrowia, prawo medyczne i prawa pacjenta 850 zł 1200 zł
  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 850 zł 1200 zł
  Prawno-administracyjna ochrona porządku publicznego 850 zł 1200 zł
  Programowanie i bazy danych 850 zł 1200 zł
  Rachunkowość 850 zł 1200 zł
  Sieci komputerowe – konfiguracja i administracja 850 zł 1200 zł
  Zamówienia publiczne 850 zł 1200 zł
  Zarządzanie administracją publiczną 850 zł 1200 zł
  Zarządzanie finansami i doradztwo podatkowe 850 zł 1200 zł
  Zarządzanie funduszami unijnymi 850 zł 1200 zł
  Zarządzanie w gastronomii 850 zł 1200 zł
  Zarządzanie zasobami ludzkimi 850 zł 1200 zł

 

  1. Wysokość wpisowego dla kandydatów na studia podyplomowe wynosi 150 zł. Z opłaty wpisowej zwolnieni są absolwenci EUST.
  2. Wpłaty czesnego należy dokonywać jednorazowo w terminie do 15 grudnia 2017 r. za semestr zimowy oraz do 15 marca 2018 r. za semestr letni.
  3. Dopuszcza się możliwość płatności czesnego w ratach, w terminach następujących:

– I rata do dnia 15 listopada 2017 r.,

– II rata do dnia 30 grudnia 2017 r.,

– III rata do dnia 15 lutego 2018 r.,

– IV rata do dnia 30 marca 2018 r.

  1. Brak uiszczenia ww. wpłat w terminach o których mowa wyżej, powoduje obciążenie dodatkowymi kosztami, w tym ustawowymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie oraz kosztami wezwania w wysokości 10,00 zł za każde wezwanie.
  2. W przypadku wystąpienia zaległości w płatnościach ww. kwot, Uczelnia rości sobie prawo do zaliczenia uiszczanych przez studenta kwot w pierwszej kolejności na poczet odsetek, kosztów wezwań a w dalszej kolejności nieuiszczonych kwot z tytułu czesnego.
  3. Słuchacz zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty archiwizacyjnej w wysokości 100,00 zł przed wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

 

  1. Płatności należy dokonywać na konto Szkoły:

PKO BP O/Radom   80 1020 4317 0000 5202 0156 6454

  1. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczelni lub dokonania wpłaty w formie gotówkowej w Kwesturze Uczelni.