fsdfg Menu

Procedury badania losów absolwentów

Załącznik nr 1. do Zarządzenia Nr 4/03/2012
Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia

Procedury badania losów absolwentów

w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu

Ustawa prawna art. 13a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

 1. Monitorowanie losów absolwentów prowadzi jednostka Biura Karier.
 2. Monitoring losów absolwentów jest przewidziany po trzech i pięciu latach (oraz dodatkowo po roku) od dnia ukończenia studiów.
 3. Narzędziem monitorowania losów absolwentów jest ankieta
 4. Celem ankiety jest zbadanie sytuacji zawodowej absolwentów EUST w Radomiu oraz wypracowanie metodyki gromadzenia danych, określenie sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy oraz określenie planów edukacyjnych dotyczących kontynuacji nauki.
 5. Ankieta przeprowadzana jest :
  • w momencie ukończenia studiów
  • po 3 latach od ukończenia studiów – badanie ankietowe kwestionariuszowe – on-line,
  • badanie ankietowe kwestionariuszowe – on-line – po 5 latach od ukończenia studiów
 6. czy absolwenci planują kontynuację nauki?
 7. czy absolwenci podejmują pracę zgodną z profilem i poziomem wykształcenia?
  • w jakim stopniu, zdaniem absolwentów, wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów umożliwiają im znalezienie pracy?
  • Wyniki ankiet są każdorazowo analizowane, opisywane, prezentowane graficznie i zamieszczane na stronie Uczelni.
  • Ogólnouczelniany kwestionariusz ankiety dostępny jest na stronach internetowych Uczelni oraz bezpośrednio w Biurze Karier
 8. Monitorowanie losów absolwentów pozwoli uzyskać odpowiedzi na pytania:
 • Wytyczne dotyczące modyfikacji misji i strategii Uczelni

Misja i strategia Uczelni powinna być zmodyfikowana o nowe przepisy prawne jak również odnosić się do Krajowych Ram Kwalifikacji

 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia,
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu,
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta,
 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej,
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. – opis efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk…),
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia,
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • Uchwala PKA z 24 XI 2011 w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny instytucjonalnej  i programowej
 • Uchwała Nr 1/2011 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Uchwała Nr 873/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny.