Rok akademicki: 2017/2018

Wysokość czesnego za 1 semestr nauki na poszczególnych kierunkach 
studiów podyplomowych

 

4-semestralne kwalifikacyjne

SpecjalnośćRadomWarszawa
  Logopedia1100 zł1200 zł

 

3-semestralne kwalifikacyjne

SpecjalnośćRadomWarszawa
  Budownictwo ogólne dla nauczycieli zawodu1500 zł1800 zł
  Doradztwo zawodowe (Edukacyjne)850 zł1200 zł
  Dydaktyka etyki i filozofii850 zł1200 zł
  Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna850 zł1200 zł
  Integracja i rewalidacja850 zł1200 zł
 Nauczanie języka angielskiego w edukacji

 

przedszkolnej   i wczesnoszkolnej

850 zł1200 zł
  Neurologopedia1100 zł1200 zł
  Oligofrenopedagogika850 zł1200 zł
  Pedagogika lecznicza850 zł1200 zł
  Profilaktyka społeczna i resocjalizacja850 zł1200 zł
  Przygotowanie pedagogiczne850 zł1200 zł
  Socjoterapia850 zł1200 zł
  Surdopedagogika850 zł1200 zł
  Tyflopedagogika850 zł1200 zł
  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka850 zł1200 zł
  Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości850 zł1200 zł

 

2 – semestralne

SpecjalnośćRadomWarszawa
  Analityk finansowy850 zł1200 zł
  Bezpieczeństwo biznesu850 zł1200 zł
  Bezpieczeństwo i higiena pracy850 zł1200 zł
  Bezpieczeństwo informatyczne850 zł1200 zł
  Bezpieczeństwo międzynarodowe850 zł1200 zł
  Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe850 zł1200 zł
  Bezpieczeństwo transportu drogowego850 zł1200 zł
  Bezpieczeństwo wewnętrzne850 zł1200 zł
  Budownictwo ogólne1200 zł1500 zł
  Coaching1500 zł1700 zł
  Doradztwo zawodowe (Przygotowanie do zawodu)850 zł1200 zł
  Edukacja seksualna850 zł1200 zł
  Egzekucja administracyjna850 zł1200 zł
  Gerontologia społeczna850 zł1200 zł
  Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia850 zł1200 zł
  Komunikacja społeczna i medialna850 zł1200 zł
  Kontrola i audyt wewnętrzny850 zł1200 zł
  Kryminalistyka z detektywistyką850 zł1200 zł
  Organizacja i zarządzanie oświatą850 zł1200 zł
  Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia(studia menedżerskie)850 zł1200 zł
  Podologia1100 zł2500 zł
  Poradnictwo dietetyczne850 zł1200 zł
  Ochrona zdrowia, prawo medyczne i prawa pacjenta850 zł1200 zł
  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych850 zł1200 zł
  Prawno-administracyjna ochrona porządku publicznego850 zł1200 zł
  Programowanie i bazy danych850 zł1200 zł
  Rachunkowość850 zł1200 zł
  Sieci komputerowe – konfiguracja i administracja850 zł1200 zł
  Zamówienia publiczne850 zł1200 zł
  Zarządzanie administracją publiczną850 zł1200 zł
  Zarządzanie finansami i doradztwo podatkowe850 zł1200 zł
  Zarządzanie funduszami unijnymi850 zł1200 zł
  Zarządzanie w gastronomii850 zł1200 zł
  Zarządzanie zasobami ludzkimi850 zł1200 zł

 

  1. Wysokość wpisowego dla kandydatów na studia podyplomowe wynosi 150 zł. Z opłaty wpisowej zwolnieni są absolwenci EUST.
  2. Wpłaty czesnego należy dokonywać jednorazowo w terminie do 15 grudnia 2017 r. za semestr zimowy oraz do 15 marca 2018 r. za semestr letni.
  3. Dopuszcza się możliwość płatności czesnego w ratach, w terminach następujących:

– I rata do dnia 15 listopada 2017 r.,

– II rata do dnia 30 grudnia 2017 r.,

– III rata do dnia 15 lutego 2018 r.,

– IV rata do dnia 30 marca 2018 r.

  1. Brak uiszczenia ww. wpłat w terminach o których mowa wyżej, powoduje obciążenie dodatkowymi kosztami, w tym ustawowymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie oraz kosztami wezwania w wysokości 10,00 zł za każde wezwanie.
  2. W przypadku wystąpienia zaległości w płatnościach ww. kwot, Uczelnia rości sobie prawo do zaliczenia uiszczanych przez studenta kwot w pierwszej kolejności na poczet odsetek, kosztów wezwań a w dalszej kolejności nieuiszczonych kwot z tytułu czesnego.
  3. Słuchacz zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty archiwizacyjnej w wysokości 100,00 zł przed wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

 

  1. Płatności należy dokonywać na konto Szkoły:

PKO BP O/Radom   80 1020 4317 0000 5202 0156 6454

  1. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczelni lub dokonania wpłaty w formie gotówkowej w Kwesturze Uczelni.