Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Radomiu

„… przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”
Zapisując się na studia otrzymasz zniżkę

Czesne

PROMOCJA DLA STUDENTÓW !!!

Zniżka 600,00 zł na studiach licencjackich i inżynierskich.

Zniżka 400,00 zł na studiach magisterskich.

Zniżka 100,00 zł za każdy semestr na jednolitych studiach magisterskich na kierunku PRAWO


Osoby ubiegające się o status studenta Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu wnoszą następujące opłaty:

 • Wpisowe – 200,00 zł (nie dotyczy studiów podyplomowych i jednolitych studiów magisterskich na kierunku PRAWO)
 • Opłata rekrutacyjna – 200,00 zł
 • Czesne za semestr nauki

Studia licencjackie – czesne

Rok I, II, III (semestr V) opłata – 2100,00 zł za semestr

Rok III (semestr VI) opłata – 2300,00 zł za semestr

 


Studia inżynierskie – czesne

Rok I, II, III opłata – 2000,00 zł za semestr

Rok IV (semestr VII) opłata – 2300,00 zł za semestr

 


Studia magisterskie – czesne

Rok I (semestr I) opłata – 2000,00 zł za semestr (absolwenci EUST) / opłata 2300,00 zł (pozostali studenci)

Rok I (semestr II) opłata – 2300,00 zł za semestr

Rok II (semestr III, IV) opłata – 2300,00 zł za semestr

 


Studia jednolite magisterskie (na kierunku PRAWO)

Studia niestacjonarne (popołudniowe – wieczorowe):

Rok I, II, III, IV, V opłata – 2200,00 zł za semestr

Studia niestacjonarne (popołudniowe – wieczorowe dla licencjatów i magistrów*):

Rok II, III, IV, V opłata – 2400,00 zł za semestr

 

Studia niestacjonarne (zaoczne):

Rok I, II, III, IV, V opłata – 2000,00 zł za semestr

Studia niestacjonarne (zaoczne dla licencjatów i magistrów*):

Rok II, III, IV, V opłata – 2200,00 zł za semestr

 

*dotyczy osób zrekrutowanych na wyższy niż I rok studiów na kierunku „PRAWO” na podstawie dotychczas uzyskanego wykształcenia wyższego na poziomie licencjackim i/lub magisterskim – osoby takie w przypadku stwierdzenia różnic programowych ponoszą opłatę dodatkową w wysokości 30,00 zł za każdy jeden pkt ECTS stanowiący różnicę programową.

 


Studia jednolite magisterskie (na kierunku PSYCHOLOGIA)

 

Studia niestacjonarne (zaoczne):

Rok I, II, III, IV, V opłata – 2000,00 zł za semestr

 


Studia podyplomowe

Opłata rekrutacyjna 200,00 zł – (absolwenci EUST zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej)

Szczegółowy wykaz opłat dostępny jest TUTAJ

 


Regulamin promocji dla studentów przyjętych w roku akademickim 2019/2020:

 

   1. Zniżka promocyjna dla studentów na studia licencjackie i inżynierskie: 600,00zł (dotyczy nowo rekrutowanych studentów do 30 września 2019, przy jednorazowej wpłacie czesnego za każdy semestr, w nieprzekraczalnym terminie płatności):
    • Studia licencjackie: zniżka jest podzielona na 6 semestrów w związku z tym studenci będą mieli zmniejszoną opłatę czesnego za każdy semestr w wysokości 100,00 zł.
    • Studia inżynierskie: zniżka jest podzielona na 7 semestrów w związku z tym studenci będą mieli zmniejszoną opłatę czesnego za każdy semestr w wysokości 85,71 zł.
   2. Zniżka promocyjna dla studentów studiów magisterskich: 400,00 zł (dotyczy nowo rekrutowanych studentów do 30 września 2019, przy jednorazowej wpłacie czesnego za każdy semestr, w nieprzekraczalnym terminie płatności):
    • Studia magisterskie: zniżka jest podzielona na 4 semestry w związku z tym studenci będą mieli zmniejszoną opłatę czesnego za każdy semestr w wysokości 100,00 zł
   3. Nie wpłacenie przez studenta(rekrutowanego na rok akademicki 2019/2020) objętego promocją, chociaż jednej wpłaty czesnego w nieprzekraczalnym terminie, eliminuje z systemu korzystania w/w promocji na pozostały tok studiów.
   4. Wpłaty czesnego należy dokonywać jednorazowo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września za semestr zimowy i do 15 lutego za semestr letni.
   5. Zniżki tylko dla studentów studiów jednolitych magisterskich na kierunku PRAWO:
    • Studenci, którzy w momencie podjęcia studiów ukończyli 40 rok życia uprawnieni są do 10% zniżki czesnego za pierwszy semestr studiów.
    • W przypadku jednorazowej płatności czesnego w nieprzekraczalnym terminie czesne ulega zmniejszeniu o 100,00 zł za każdy semestr studiów.

 


Płatności ratalne

Studenci mogą skorzystać z systemu płatności ratalnej. W wypadku skorzystania z płatności ratalnej w/w zniżki i promocje nie obowiązują. Wpłaty ratalnej czesnego należy dokonywać jednorazowo w nieprzekraczalnym terminie:

 

SEMESTR ZIMOWY SEMESTR LETNI
I rata – 30.IX I rata – 28.II
II rata – 31.X II rata – 31.III
III rata – 30.XI III rata – 30.IV
IV rata – 30.XII IV rata – 30.V
V rata – 15.I V rata – 15.VI

 

 • Brak uiszczenia ww. wpłat w terminach o których mowa wyżej, powoduje obciążenie dodatkowymi kosztami, w tym ustawowymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie oraz kosztami wezwania w wysokości 10,00 zł za każde wezwanie. W przypadku wystąpienia zaległości w płatnościach w/w. kwot, Uczelnia rości sobie prawo do zaliczenia uiszczanych przez studenta kwot w pierwszej kolejności na poczet odsetek, kosztów wezwań a w dalszej kolejności nieuiszczonych kwot z tytułu czesnego.

 

 • Wszelkie zaświadczenia studenckie będą wydawane po uiszczeniu czesnego w wysokości należnej na dzień jego wydania. Powyższy warunek dotyczy także potwierdzenia ważności legitymacji studenckiej. Student zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty archiwizacyjnej w wysokości 200,00 zł przed wydaniem dyplomu ukończenia studiów wyższych, lub świadectwa studiów podyplomowych.

 

Płatności należy dokonywać przelewem bankowym na konto Uczelni:

PKO BP O/Radom   80 1020 4317 0000 5202 0156 6454

lub bezpośrednio w Kwesturze Uczelni.

Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczelni lub dokonania wpłaty bezpośrednio w Kwesturze Uczelni.

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2019