Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
im. Sługi Bożego Roberta Schumana

Czesne

 

Zarządzenie Rektora EUST – opłaty za studia na rok ak. 2020/2021
Harmonogram wnoszenia opłat oraz wysokość rat w roku ak. 2020/2021


Osoby ubiegające się o status studenta Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu wnoszą następujące opłaty:

 • Wpisowe – 400,00 zł (nie dotyczy studiów podyplomowych i jednolitych studiów magisterskich na kierunku PRAWO)
 • Opłata rekrutacyjna – 85,00 zł
 • Czesne za semestr nauki

Studenci zobowiązani są również do wniesienia opłat za:

 • wydanie indeksu – w wysokości 4,00 zł
 • wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – w wysokości 22,00 zł.

Studia licencjackie – czesne

Rok I, II, III opłata – 2400,00 zł za semestr

 


Studia magisterskie – czesne

Rok I (semestr I) opłata – 2.200,00 zł (dotyczy absolwentów EUST)
Opłata za semestry pozostałe II, III, IV (dla absolwentów EUST) – 2.500,00 zł
Rok I, II (semestry I, II, III, IV) opłata – 2.500,00 zł (dotyczy nowych studentów)

 


Studia jednolite magisterskie (na kierunku PRAWO)

Studia niestacjonarne (popołudniowe – wieczorowe):

Rok I, II, III, IV, V opłata – 2.200,00 zł za semestr.

Studia niestacjonarne (popołudniowe – wieczorowe dla licencjatów i magistrów*):

Rok II, III, IV, V opłata – 2.400,00 zł za semestr.

 

Studia niestacjonarne (zaoczne):

Rok I, II, III, IV, V opłata – 2.000,00 zł za semestr.

Studia niestacjonarne (zaoczne dla licencjatów i magistrów*):

Rok II, III, IV, V opłata – 2.200,00 zł za semestr.

 

*dotyczy osób zrekrutowanych na wyższy niż I rok studiów na kierunku „PRAWO” na podstawie dotychczas uzyskanego wykształcenia wyższego na poziomie licencjackim i/lub magisterskim – osoby takie w przypadku stwierdzenia różnic programowych ponoszą opłatę dodatkową w wysokości 30,00 zł za każdy jeden pkt ECTS stanowiący różnicę programową.

 


Studia jednolite magisterskie (na kierunku PSYCHOLOGIA)

 

Studia niestacjonarne (zaoczne):

Rok I, II, III, IV, V opłata – 2.000,00 zł za semestr.

 


Studia podyplomowe

 1. Opłata rekrutacyjna 300,00zł – (absolwenci EUST, którzy ukończyli studia licencjackie, magisterskie, inżynierskie lub jednolite studia magisterskie są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej; powyższe zwolnienie nie dotyczy osób, które ukończyły w EUST wyłącznie studia podyplomowe).
 2. Słuchacze studiów podyplomowych, którzy studiują na dwóch kierunkach wpłacają tylko jedną opłatę rekrutacyjną w wysokości 300,00 zł.
 3. Czesne na studiach podyplomowych wynosi:
  • Logopedia – 1.300,00 zł za semestr,
  • Budownictwo ogólne i Budownictwo ogólne dla nauczycieli zawodu –
   1.500,00 zł za semestr,
  • Pozostałe kierunki– 1.100 zł za semestr.

Szczegółowy wykaz opłat dostępny jest TUTAJ

 


Regulamin promocji dla studentów przyjętych w roku akademickim 2019/2020:

Studenci, który opłacili czesne jednorazowo z góry za pierwszy semestr studiów, korzystają z obniżenia wysokości czesnego za ten semestr w sposób następujący:

 1. wpłaty dokonane do dnia 30 lipca 2020 r. uprawniają do obniżenia wysokości czesnego o 500,00 zł za pierwszy semestr studiów,
 2. wpłaty dokonane do dnia 30 sierpnia 2020 r. uprawniają do obniżenia wysokości czesnego o 300,00 zł za pierwszy semestr studiów,
 3. wpłaty dokonane do dnia 15 września 2020 r. uprawniają do obniżenia wysokości czesnego o 200,00 zł za pierwszy semestr studiów.

Płatności ratalne

 1. Studenci przyjęci na rok akademicki 2020/2021 mogą skorzystać z systemu płatności ratalnej zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

SEMESTR ZIMOWY SEMESTR LETNI
I rata – 10.X I rata – 10.III
II rata – 10.XI II rata – 10.IV
III rata – 10.XII III rata – 10.V
IV rata – 10.I IV rata – 10.VI
V rata – 10.II V rata – 30.VI

 

 1. Brak uiszczenia ww. wpłat w terminach o których mowa wyżej, powoduje obciążenie dodatkowymi kosztami, w tym ustawowymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie oraz kosztami wezwania w wysokości 12,00 zł za każde wezwanie.
 2. W przypadku wystąpienia zaległości w płatnościach w/w. kwot, Uczelnia rości sobie prawo do zaliczenia uiszczanych przez studenta kwot w pierwszej kolejności na poczet odsetek, kosztów wezwań, zaś w dalszej kolejności nieuiszczonych kwot z tytułu czesnego.

 

Płatności należy dokonywać przelewem bankowym na konto Uczelni:

PKO BP O/Radom   80 1020 4317 0000 5202 0156 6454

lub bezpośrednio w Kwesturze Uczelni.

 

Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczelni lub dokonania wpłaty bezpośrednio w Kwesturze Uczelni.

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2021
Skip to content