Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Radomiu

„… przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”
Zapisując się na studia otrzymasz zniżkę

Biuro karier

Vedemecum absolwenta

Jak dobrze napisać list motywacyjny?

Jak dobrze napisać list motywacyjny?

Jak dobrze napisać list motywacyjny?

List motywacyjny dzielimy na cztery części: wstępu, umotywowania swojej kandydatury, zakończenia i formy grzecznościowej z podpisem.

Istotną rzeczą jest poprawne zaadresowanie naszego listu. Informacje dotyczące firmy, do której aplikujecie możemy zdobyć w dwojaki sposób: poprzez internet oraz dzwoniąc do firmy, aby dowiedzieć się kto jest odpowiedzialny za rekrutację i do niej skierować nasz list. Zmniejszycie wówczas ryzyko zagubienia Waszych dokumentów.

Jak powinien wyglądać wstęp? Najlepiej, aby był zrozumiały i prosty. Podajecie informację skąd dowiedzieliście się o ofercie np. ogłoszenie w internecie bądź prasie.

Gdy umotywowujecie swoją kandydaturę powinniście rozpoznać oczekiwania pracodawcy, które z nich potraficie spełnić, jeżeli pracodawca zaznaczył dodatkowe atuty, wymieńcie te które posiadacie, a które będą przydatne w pracy. Opiszcie swoje dobre cechy, bądźcie konkretni i przekonywający.

Kończąc Wasz list motywacyjny stosujcie zawsze formę grzecznościową oraz podpisujcie się własnoręcznie.

Przykładowy list motywacyjny

Procedury badania losów absolwentów

Załącznik nr 1. do Zarządzenia Nr 4/03/2012
Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia

Procedury badania losów absolwentów w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu

 

Podstawa prawna art. 13a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

1. Monitorowanie losów absolwentów prowadzi jednostka Biura Karier.
2. Monitoring losów absolwentów jest przewidziany po trzech i pięciu latach (oraz dodatkowo po roku) od dnia ukończenia studiów.
3. Narzędziem monitorowania losów absolwentów jest ankieta
4. Celem ankiety jest zbadanie sytuacji zawodowej absolwentów EUST w Radomiu oraz wypracowanie metodyki gromadzenia danych, określenie sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy oraz określenie planów edukacyjnych dotyczących kontynuacji nauki.
5. Ankieta przeprowadzana jest :

 • w momencie ukończenia studiów
 • po 3 latach od ukończenia studiów – badanie ankietowe kwestionariuszowe – on-line,
 • badanie ankietowe kwestionariuszowe – on-line – po 5 latach od ukończenia studiów

6. czy absolwenci planują kontynuację nauki?
7. czy absolwenci podejmują pracę zgodną z profilem i poziomem wykształcenia?

 • w jakim stopniu, zdaniem absolwentów, wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów umożliwiają im znalezienie pracy?
 • Wyniki ankiet są każdorazowo analizowane, opisywane, prezentowane graficznie i zamieszczane na stronie Uczelni.
 • Ogólnouczelniany kwestionariusz ankiety dostępny jest na stronach internetowych Uczelni oraz bezpośrednio w Biurze Karier

8. Monitorowanie losów absolwentów pozwoli uzyskać odpowiedzi na pytania:

 

Wytyczne dotyczące modyfikacji misji i strategii Uczelni

Misja i strategia Uczelni powinna być zmodyfikowana o nowe przepisy prawne jak również odnosić się do Krajowych Ram Kwalifikacji

 • ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia,
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu,
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta,
 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej,
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. – opis efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk…),
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia,
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • Uchwala PKA z 24 XI 2011 w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny instytucjonalnej  i programowej
 • Uchwała Nr 1/2011 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Uchwała Nr 873/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny.
Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Zapraszamy na studia zaoczne oraz podyplomowe.

Radom

ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 344 00 55,
tel. +48 (48) 363 86 80
e-mail: dziekanat@eust.pl
www.eust.pl

Copyright © 2020