Program studiów odpowiada wymogom wynikającym z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.12.2011r. w sprawie szkolenia na asystenta rodziny ( Dz.U. nr 272 poz. 1608 z 2011r.) oraz wychodzi naprzeciw Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149 poz.887 z 2011r. z późn. zm.), która z dniem 1 stycznia 2012 roku wprowadza stanowiska asystentów rodziny i stwarza system instytucjonalny wspierania rodzin i pieczy zastępczej.