Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w dniu 26 listopada br. zawarła współpracę z Radomskim Stowarzyszeniem „Młodzi Kreatywni”. Jest to porozumienie o utworzeniu partnerstwa „Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Spółdzielni Socjalnych w Radomiu”.

Celem zainicjowanych działań jest utworzenie Partnerstwa oraz aktywizacji społeczności lokalnych w zakresie wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej. Działania, które są przewidziane w tym aspekcie, będą ukierunkowane głównie na:

  1. Zmniejszenie obszarów i liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej,
  2. Zwiększenie potencjał podmiotów ekonomii społecznej,
  3. Wzrost świadomości społeczności lokalnych dotyczącej ekonomii społecznej,
  4. Tworzenie nowych partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej,
  5.  Promocję i wsparcie ekonomii społecznej zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Partnerstwo powstało w ramach projektu „Innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej na południowym Mazowszu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.