Od 1 września do 10 października 2015r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu w imieniu Gminy Miasta Radomia przyjmuje wnioski za rok akademicki 2015/2016 od osób starających się o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Pomoc finansowa, w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, przekazywana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2015 rok.

Z programu mogą skorzystać osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności Dofinansowanie dotyczy:

  • opłaty za naukę (czesne) lub za przeprowadzenie przewodu doktorskiego ( w przypadku czesnego można ubiegać się o zwrot równowartości kosztów w ramach jednej aktualnej realizowanej formy kształcenia; w przypadku opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dofinansowanie może wynieść maksymalnie 4.000 zł)
  • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (nie mniej niż 700,00zł - maksymalnie 1.000 zł)

Dodatek może być zwiększony nie więcej niż o:

  • 700 zł w innych przypadkach, np.: gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.
  • 500 zł w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
  • 300 zł  w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny. 

Szczegółowe informacje na temat zasad programu oraz wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej www.bip.mops.radom.pl (zakładka „Niepełnosprawni” oraz zakładka „Wzory wniosków”), jak również na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl oraz pod numerem telefonu 48 360 82 88. Wnioski można pobierać i składać w MOPS w Radomiu przy ulicy Limanowskiego 134 w Dziale Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych p. 111 (I piętro) w godz. od 7.30 do 15.30. 

Napisała  Ewa Poter