Wydział Nauk Społecznych EUST zaprasza na międzynarodową konferencję naukową zatytułowaną  „Zarządzanie należnościami w podmiotach sektora MSP w dobie kryzysu gospodarczego”, która odbędzie się 26 września 2013r o godzinie 10:00 w sali 213. Celem Konferencji jest chęć stworzenia przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli i praktyków życia gospodarczego z przedstawicielami środowiska naukowego zajmujących się problematyką finansowania, jak i zarządzania MSP. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Serdecznie zapraszamy!

Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Znaczenie MSP we współczesnej gospodarce
 2. Etyka w biznesie
 3. Zabezpieczenie należności na wypadek niewypłacalności kontrahentów
 4. Ubezpieczenia sposobem na minimalizację ryzyka utraty należności
 5. Instrumenty wpływające na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw

Adresaci:

 • przedsiębiorcy i kadra zarządzająca firm
 • pracownicy działów księgowo – windykacyjnych
 • naukowcy zajmujący się problematyką finansowania, zarządzania MSP oraz zabezpieczania należności

Komitet Naukowy Konferencji

 1. Prof. Adam Kurzynowski – EUST, SGH
 2. Prof. Zygmunt Bosiakowski – EUST, SGH
 3. dr hab. Waldemar Bojar – UTP w Bydgoszczy
 4. dr hab. Tadeusz Dyr – UTH w Radomiu
 5. dr hab. Wojciech Pizło - SGGW
 6. dr Adam Oleksiuk - EUST
 7. dr Wojciech Graliński - UMCS
 8. dr Piotr Możyłowski – Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu, EUST
 9. dr Iwona Pałgan – EUST
 10. dr Maria Pierzchalska - EUST

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 1. dr Piotr Możyłowski
 2. dr Iwona Pałgan – przewodnicząca konferencji
 3. Paulina Maj

Informacje organizacyjne:

 1. Konferencja ma charakter otwarty.
 2. Udział bierny jest bezpłatny (z zaświadczeniem lub bez zaświadczenia).
 3. Udział czynny z zaświadczeniem – 250,00 zł. Opłata obejmuje udział w konferencji oraz w imprezach towarzyszących (uroczysty obiad), autorski egzemplarz materiałów konferencyjnych. Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania na czas konferencji (organizatorzy oferują pomoc w organizacji noclegów). Nadsyłane artykuły mogą być napisane w języku polskim, angielskim lub rosyjskim.
 4. Istnieje możliwość opublikowania referatu bez udziału w konferencji. Opłata za samą publikację referatu wynosi – 150,00 zł.
 5. Uczestnicy otrzymają recenzje pocztą elektroniczną. Po otrzymaniu recenzji autorzy będą mieli 14 dni na wniesienie poprawek wskazanych przez recenzentów oraz odesłanie artykułów w celu publikacji.
 6. Wymogi edytorskie wraz z formatką dla artykułów przeznaczonych do publikacji dostępne są na stronie konferencji (www.wsnsit.pl).

Terminy:

 1. Termin nadsyłania wypełnionych zgłoszeń na konferencję wraz z tematem referatu (formularz zgłoszenia znajduje się na stronie konferencji) – do 31 maja 2013 r.
 2. Artykuły bezwzględnie należy przesłać do 30 czerwca 2013 r. (z uwagi na planowane wydanie publikacji przed konferencją)
 3. Uczestnicy powinni przygotować ok. 10-minutową prezentację z wykorzystaniem MS Power Point. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu wystąpień w trakcie obrad, uczestnicy powinni przysłać swoje prezentacje organizatorom konferencji do dnia 10 września 2013r.

Wydrukowane i podpisane zgłoszenia powinny być przesłane pocztą na adres: Piotr Możyłowski lub Iwona Pałgan, Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna, ul. Wodna 13/21 26-600 Radom (palgani@wsnsit.pl, piotr.mozylowski@gmail.com).

Uczestnik konferencji powinien do 30.06.2013r. wnieść opłatę konferencyjną na rachunek bankowy: Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu, Bank PKO BP O/RADOM 80 1020 4317 0000 5202 0156 6454 (z dopiskiem „Zarządzanie należnościami”).

Patronat nad konferencją sprawują portale "Księgowi Przyszłości" oraz "Giełda Inwestora"